Ai I1II. FABRIKANT! Dames-Zomermantels 11 W I0DIS 1 UMIIIFY Ci. MEELIS TILBURG. VOORJAARS-EXP0SITIE. BOEK-, COURANT-, HANDELSDRUKKERIJ KINDERWAGENS alsi Theeën, Bekendmaking. Metselaar en Stukadoor, en I PIKJES VERF, Alle Hemen, CL HL IDE GREEPP onpeeie maim- en buüUïtMiacnines S. J. SPANJAARD Jr, Amsterdam. ANTOON HELE!" te WAALWIJK DOELPLATENT OVEREENKOMST, AANBESTEDING t ziet eo overtuigt U De Ondergeteekenden Wed. J. Malleus M ARTIN US SCHONK. SPAANSCH RIET DAMES-KLEEDING. 1,10 het Dozijn. fj „JÓS. VAN TILBURG" J0S. VAN TILBURG. H. PANHUIJSEN - STGÖPS De alom bekende P. H. KOPERBERG JZ, bericht de ontvangst van de nieuwste en elegantste modellen alsook van eene schoone collectie van de nieuwste stoften voor Bestellingen op maat, zoowel van Mantels als van Kleeding- stukken, kunnen direct uitgevoerd worden. wl (met of zonder Stoomvermogen werkende) DER „FOREIGN SOLE SEWING MACHINE COW BOSTON U. S. ter vervaardiging van alle soorten Schoenen en Laarzenzijn voor NEDERLAND uitsluitend verkrijgbaar bij Op aanvraag zijn MACHINES bij mij in bewerking te zien. VOORRADIG: WALZMACH1NES, ZOOLEN- en HAKKENSNIJMACHINESdie ook afzonderlijk SCHIFTMACHINES, verkocht worden. LEESTENHOUDERS, enz. \ff Groote voorraad Amerikaansche Werktuigen, als HAKKEN SCHROOIJERSKANTENSNIJMESSEN, enz. VAN Het maken der. AARDEBAAN met KUNSTWERKEN en het ge deeltelijk met KLINKERS BESTRA TEN en BEGRINTEN van den weg, aanvangende aan den Provincia len weg van Baardwijk door de Doeverensche Steeg tot de brug over het Oude Maasje te Doeveren, YAN door gebrek aan PLAATS en aan GELD, beneden alle concurrentie. TILBURG, Heuvelstraat. C. n. DE GREEFF, Leve rancier van Kledingstuk ken. RUBBENS Co.J, ™^IE'iTS - 111 Leder acliocnmakcrs- fourniluren. en. De GEDEPUTEERDE STATEN van Noordbrabant Brengen ter kennis, dat eene Geldlee ning van f25.000, (gedeelte der Pro vinciale Geldleening van ƒ981.500), wordt opengesteld tegen eene rente van vier ten honderd in het jaar. De biljetten van inschrijving zullen vóór of uiterlijk op Dinsdag den 30 April e. k. bij Gedeputeerde Staten of bij de Neder- landsche Bank te Amsterdam moeten zijn ingekomen. Op den omslag daarvan zullen dc woorden worden gesteld n Biljet voor de Geldleening ten laste der Provincie Noord- Brabant De opening van de inschrijvingsbiljetten zal in de vergadering van Gedeputeerde Staten den 3 Mei e. k. [ten twaalf ure in het openbaar plaats hebben. Het bedrag der aangenomen inschrijvin gen moet vóór of uiterlijk op den 1 Juli 187S voiden gestort, nl. het bedrag waar voor bij Gedeputeerde Staten is ingeschreven ten kantore van den Betaalmeester te 's Her togenbosch en het bedrag waarvoor bij de Netlerlandsche Bank te Amsterdam is inge schreven bij die Bank. De rente zal ingaan den 1 Juli 187S. Exemplaren van het plan der geldleening zijn verkrijgbaar ter Provinciale Griffie. s-Hertogenbosch12 April 187S. De Gedeputeerde Staten voornoemd, P/?£ BOSCH VAN DRAKESTEIN. De Griffier, VAN COOTH. Ondergeteekendesedert eenigen tijd in deze gemeente werkzaam als heeft de eer te berichten dat hij van plan is zich voor goed in deze gemeente te ves tigen. Hij beveelt zich beleefdelijk in de gunst van het geachte publiek, terwijl hij als proef van zijn werk kan wijzen op den gevel van het huis van den heer E. de Leeuw die cknr hem geheel is afgewerkt. Gerust durft hij zich dus te recommandeeren voor het daarstellen van gebouwen. Waalwijk, 4- April 1878. {Naast den heer Mombers. Op verzoek van MARTINUS SCHONK verklaar ik gaarne dat ik zeer tevreden ben over de wijze, waarop hij den gevel van mijn huis heeft afgewerkt, zoowel als over zijne verdere behandelingen durf hem gerust aan iedereen aantebevelen. Waalwijk 4 April 1878. ERITS J. A. DE LEEUW. kvordt te koop aangeboden: voor manden. Te bevragen bij Ginnekenstraat. Breda. Alle soorten pakjes VERB werden tot heden door mij afgeleverd, voorzien van mijn naam in drukletters. Het is mij eehter gebleken dat dezelve door anderen worden nagemaakt met eene kleine verandering, missende de chemische eigenschappen van mijn fabricaat. Daarom worden HH. gebrui kers attent gemaakt dat ieder pakje van af heden is voorzien van onderstaande handteekening. Aldus geleek end Pabriekant - Groningen. TE Door deze bericlit ik mijne terugkomst van PARIJS, waarvan ontvangen: Eene fijne collectie MQDELHOEDENstroohoeden, formes ,j* bloemen veêren, gazes, gros failles, linten, enz. Een flink assortiment der nieuwste lingerien als: Kragen, Manchettes, Garnitures, Négligé en Kindermutsen, piqué Japonnetjes, Doopjurken enz. Eene nieuwe sorteering glacé handschoenenchatelainesHeeren-artike- len en Pafumerien. Relatien met de eerste Parijzer buizen veroorloven mij, de clientèle - FIJNELE GANT en voordeelig te bedienen. I I Bij Acte verleden voor den Notaris A. J. RANT te Waalwijk, den 6 April 1878, is tusschen de Heeren ANTONIE JA COBUS "VAN DE. WATER, leerlooier, te Gorinchem en JOSEPHUS VAN TILBURG, leerlooier te Waalwijk, eene overeenkomst aangegaan om te Gorinchem, onder den naam een leerlooierij uit te oefenen, ten doel hebbendeom uit de daarvoor bestaande grondstoffen, leder te bereiden en in den handel te brengen. Deze overeenkomst is aangegaan voor den tijd van vier jaren, aanvangende primo Mei 1882. Elk der contractanten zal voor alle han delingen de overeenkomst betreffende kunnen teekenen met de naamteekening op Woensdag den 1 Mei 1878, des middags ten 12 ure, door het Waterschaps- betsuur „DE BINNEN- en BUITENPOL DER van BAARDWIJK" ter berberge van N. L. DEKKERS te Baardwijk van: 1878 en zullende alzoo eindigen ultimo April }ang 2878 Meter Aanwijzing: Vrijdag voor de Besteding, aanvangende te DOEVEREN ten 12 ure. Bestekken a ƒ1 verkrijgbaar bij den Voor zitter N. L. DEKKERS te Baardwijk. hebben de eer te berichten, dat hun Magazijn in de KLOOSTERSTRAAT, alhier, steeds voorzien is van de beste De Singer-Machi nes, Jones Co/s Elastiques en Arm- machines, Thomas Co.Elias Howe, Bradbury Co., Grover Baker, Wheeler Wilson, De Teutonia, De Lincoln, De Germania, De Rhenania, De Superior, De Union, De Victoria, De Saxonia, enz. en dat zij door hun uitgebreid debiet in staat gesteld zijn deze Machines aan de laagst mogelijke prijzen te leveren. TEVENS ZIJN VOORRADIG Amerikaansche Scbachtenzetters (Ma chines om Schachten te zetten) en Leder- plet- of Wals-machines, veel goedkooper en veel solieder dan de tot dusverre alhier bekende. Alle Machines worden vóór de aflevering door een Deskundige, die met het vak ten volle vertrouwd is, geregeld. Onderricht wordt gratis gegeven en voor Soliditeit wordt ingestaan. WAALWIJK, 1878. geurige en goed waterhoudende uit het Magazijn van JAN VAN REES en ZOON te Zwolle, zijn verkrijgbaar bij de te Tilburg. Deze Theeën worden om lmnne deugdelijk heid, goeden smaak en vooral zuiverheid een ieder aanbevolen. Rijks Postkantoor te Tilburg. Geopend: Dagelijks van 6,30 'sm. tot 1 uur'sav. en van 3 uur 's av. tot 10 uur. Voor storting en uitbetaling van Postwissels en uitbetaling van kwitantiënOp de werkdagen van 9 uur 'sm. tot 1 uur 'sav. en van 3 uur'sav. tot 5 uur 's av. Op Zon- en Feestdagen van 6,30 's m, tot 8 uur 'sm., van 9,30 'sm. tot 12 uur; van 3,30 'sav. tot 6 uur 'sav. en van 8 uur 'sav. tot 10 uur 'sav Rijks Telegraaf. Op de werkdagen van 8 uur 's m. tot 9 uur 's av. Op Zon- en Feestdagen van 8 uur 's m. tot 9 uur 'sm., van 12 tot 3 uur 'sav. en van 7 uur 's av. tot 9 uur 's av. Telegraaf-Staatsspoorwegen. Eiken dag, ook op Zon en Feestdagen van 8 uur 'sm. tot 8 uur 'sav. Rijks Postkantoor te Waalwijk. Geopenddagelijks van 8 uur 's-m. tot 9 uur 's av. Voor storting en uitbetaling van postwissels en uitbetaling van qui tantien alleen op werkdagen van 9 uur 'sm. tot 3 uur 'sav. Op Zon- en feestdagen van 8 uur 's m. tot 9 uur 's m, van 1 uur 's av. tot 2 uur 's av. van 4 uur 'sav. tot 6 uur, van 8 uur 'sav. tot 9 uur. Rijks Telegraaf. Op werkdagen van 8 uur 's morgens tot 9 uur s avonds. Op Zon- en Feestdagen van 8 liur 's m. tot 9 uur 'sm. van 1 uur 'savonds tot 2 uur'savonds, van 4 uur 's 'avonds tot 6 u u-r en van 8 uur s'av. tot 9 uur.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1878 | | pagina 4