N°. 33. Zondag 28 April 1878. If, Jaargang Toegewijd aan Handel, Industrie en Gemeentebelangen. Bekendmakingen. BINNENLAND. lis-1 MiiiiB telt, Willi, Dit blad verschijnt Woensdag en Zaterdag avond. Abonnementsprijs per 3 maanden f 1,00, franco per post door het geheole rijk f 1,15. Brieven gelden enz. franco in te zenden aan den uitgever Antoon Tielen ,'te Waalwijk, of bij de redactie L. G. van der Donck, te Tilburg. Brieven, ingezonden stukken enz., uitsluitend de redactie betrelfendeaan de redactie te Tilburg, Advertentiën van 1 tot 7 regels 0,60, daarboven 8 cent per regel, groote letters naar plaatsruimte. Advertentiëndriemaal ter plaatsing opgegeven, worden slechts tweemaal inrekening gebracht. Reclames of aanbevelingen beneden de rubriek Binnenland 15 cent per gewonen regel. De Burgemeester der gemeente Waalwijk roept mits deze op zoodanige ingezetenen die op den eersten Januari dezes jaars hun 25ste jaar van ouderdom zijn ingetreden, namelijk die geboren zijn in 1853, benevens de zoodanige, die zich van buitenlands binnen de gemeente gevestigd hebben, voor zoo verre zij nog in eene der klassen van de Schutterij vallen, om zich tussclien den 1 Mei en 1 Juni a. s., ter Secretarie van het Gemeente bestuur te'Waalwijk voor den dienst der Schutterij te doen inschrijvenzullende tot liet ontvangen van hunne aangifte, te dier plaatse dagelijks, ge durende den voormiddag van 9 tot 12 uren, wor den gevaceerd, de invallende Zon- en Feestdagen hiervan uitgezonderd. Tot naricht van de:.belanghebbenden dient: Dat als ingezetenen in deze worden beschouwd alle Nederlanders, binnen het Rijk hun gewoon verblijf houdendeen alle vreemdelingen binnen het Rijk woonachtig, welke hun voornemen om zich aldaar te vestigen zullen hebben aan den dag gelegdhetzij door eene uitdrukkelijke ver klaring, hetzij door het overbrengen van den zetel van hun 'vermogen of de hoofdmiddelen van hun bestaan, voor zoo verre zij inde voorrechten van Nederlanders kunnen deelen. Dat de aangifte tot do inschrijving in allen gevalle, door de ingezetenen van den hiervoren bedoelden ouderdom, behoort gedaan te worden, ook dan zelfs wanneer de belanghebbende ver- mecnen mogt, tot de vrijgestelden of uitgestotenen van den schutterlijken dienst te bchooren. Dat zij, die in meer dan eene gemeente, liun verblijf houden, of den zetel van hun vermogen hebben gevestigd, tot de inschrijving verplicht zijn binnen die gemeentealwaar eene dienst doende Schutterij aanwezig is, en dat bijaldien, in «ie verschillende gemeenten, waar iemand ver blijf houdt, of den zetel van zijn vermogen heeft gevestigd, alleen dienstdoende of alleen rustende Schutterijen bestaandezelve zich moet doen in schrijven' in de gemeente alwaar hij voor de Personeele Belas!,ing is aangeslagen moetende de Ambtenaren zich doen inschrijven in die gemeente, alwaar zij ambtshalve verplicht zijn hun verblijf te houden. Dat zij, die bevonden zullen worden zicli niet voor den eersten Juni dezes jaars te hebben doen inschrijvendoor het Plaatselijk Bestuur ambts halve 'zullen worden ingeschreven, en ter zake van hun verzuim, in eene geldboete vervallen, terwijl dezelve daarenboven, zonder loting, bij de Schutterij zullen worden ingelijfd, indien het zal blijken,'dat er tijdens de verzuimde inschrijving geène redenen tot uitsluiting of vrijstelling ten hunnen aanzien bestonden. En worden overigens de ingezetenen aange maand om zich tijdig van een geboorte-extract te voorzien en zich alzoo van hunnen juisten ouderdom te verzekeren, ten einde de inschrijving behoorlijk geschiedeen zij niet komen te ver vallen in de straffen bij de wet bepaald. Waalwijk27 April 1878. De Burgemeester voornoerpd, Van der Klokken. over het jaar 1877 van de Gemeente te vorderen heeft, in 'zijn belang vytgenoodigd Zijne rekening of rekeningen ten spoedigste in te zendenten einde zich voor schade te vrijwaren. Waalwijk27 April 1878. Burgemeester en Wethouders voornoemd, De Burgemeester, Van der Klokken. De Secretaris, F. \V. van Licmpt. De Burgemeester der gemeente Waalwijk, ge zien de aanschrijving van den Heer Commissaris des Konings in de provincie Noordbrabant, van den 29 Maart j.l. A No 3 (Prov. bijblad No 35) spoort de ingezetenen aan tot voortdurende waak zaamheid tegen de verspreiding van den Colo rado-kever en noodigt hen uitomindien er insecten gevonden worden, die vermoed worden Colorado-kevers te zijn, alsdan onverwijld daarvan een exemplaar te zenden aan het Departement van Waterstaat.Handel en Nijverheid. Waalwijk, 27 April 1878. De Burgemeester voornoemd, Van der Klokken. Herijk van Maten cn Gewichten. Burgemeester en Wethouders van Waalwijk, gezien de aanschrijving van Heeren Gedeputeerde Staten dezer provincie dd. 3 Januari 1878, Prov. Blad No 1. Brengen ter kennis van de ingezetenen dat de herijk der Maten, Gewichten en Wccgwerktuigen voor deze gemeente zal plaats hebben op 6, 7 en 8 Mei a. s., van des voormiddags 9 lot 12 en des namiddags 2 tot 4 ure. Waalwijk, 27 April 1878. Burgemeester en Wethouders voornoemd, De Burgemeester, Van der Klokken. De Secretaris, F. W. van Licmpt. Schietoefeningen der Schutterij. De Burgemeester der gemeente Waalwijk, gezien het schrijven van den 'Heer Heer Kapitein liora- mandant der dienstdoende schutterij aldaar, maakt bekend, dat te beginnen met aanstaanden Zondag op verschillende tijden onder de gemeente Loon- opzand, aan deze zijde van den Roesselberg, nabij de woning van Johannes IJpelaar, door de dienst doende Schutterij pn ook door de brigade Mare chaussee aldaar oefeningen in het schijf schieten zullen worden gehouden; dat zulks steeds zicht baar zal zijn aan een boven op dien berg ge plaatste vlag, ten teeken dat het terrein als dan aan deze zijde onveilig is. Waalwijk, den 28 April 1878. De Burgemeester, Vau der Klokken. Dienstdoende Schutterij tc Waalwijk. De Kommandant der dienstdoende Schutterij te Waalwijk roept bij deze op, al de actieve leden dier schutterij tot het bijwonen eener algcmecne wapenschouwing te houden op Dinsdag den 30 April aanstaande, des namiddags ten 5 ure. De compagnie moet zich vereenigen op de markt, allen in groot tenue, heeren olïicieren met pluim en sjerp. Zij, die hunne wapenen en klecding hebben in geleverd, moeten die komen afhalen Zaterdag 27 April a. s. des middags tusschen 12 en 1 uur. En tot het bijwonen der navolgende oefeningen, als op Maandag 6 Mei 20 3 Juni 17 1 Juli 29 5> 12 Augustus 26 9 September 23 Telkens des namiddags ten 5 nre. Bij niet plaats hebben der wapenschouwing of oefening zal de vlag op het gemeentehuis worden uitgestoken terwijl de wapenschouwing als dan den daarop volgenden dag zal worden gehouden. Zij die zónder verlof afwezig blijven of te laat verschijnen, zullen volgens do wet worden ge straft. .De Kommandant der dienstdoende Schutterij te Waalwijk H. C. F. Rits. achtereenvolgen» eenigephrasen in het instrument, dat het gezongene later volkomen juist teruggaf, met alle fijnheden van uitdrukking enz. De verbazing en het enthousiasme der aanwezigen kenden geen grenzen. Sommige tonen evenwel ontsnapten, tengevolge van een ongelijkmatige draaiing van den voorsteller aan de kruk. 't Is duidelijk, dat gelijkmatigheid een eerste vereisolite is, en daarom wordt thans een uurwerk ver vaardigd, dat de kruk in beweging zal brengen. De heeren Geraldy en Lorrain zongen vervolgens een duo Amour sacré de la pa trie", waarvan de reprodnotie niet zoo goed gelukte als die van het gezang van een persoon. Dat verschijnsel wordt hieraan toegeschreven, dat voor een duo twee mondstukken moeten worden aangebracht; de trillingen van het plaatje zijn daardoor niet altijd normaal. De voorstelling eindigde met de reproductie van eenige komieke scènes van den hoer Plet, waarin hij verschillende stemmen na bootste. Dit gelukte uitstekend en voldeed uitmuntend. Vooral om hem helder gesproken en goed gearticuleerde zinnen te doen weerge ven is de phonograafuitstekend. Voorredenaars eu zangers kan hij ten spiegel van hun eigen gebreken strekken. in de weverijen. Na een langdurige discussie is met algemeene stemmen eene motie aange nomen, strekkende om de werkstakers aan te raden, dat zij de vermindering van het loon met 10 pCt. zouden aannemen. De straatverlichting van Parijs is in de laatste 100 jaren nog al vooruitgegaan. Inl77S waren er 5964 lantaarns, die in lichtsterkte met on geveer 1200 gaslantaarns overeenkomen. Thau* vindt men er 3S.OOO gaslantaarns. Neemt men de uitgestrektheid van Parijs van toen en nu in aanmerking, dan blijft de vooruitgang nog bestaan. In 1778 had de stad een oppervlakte van 1377 hectaren en waren er dus 4 lantaarns per hectare, en in 1878 bij een uitgestrektheid van 7800 hectaren oirca 5 per lieotare. Bij een der voorstellingen van Eau re te Wee- nen werd de Hamlet gegeven. In het derde bedrijf moeten, zooals men weet, in de slaap kamer der Koningin twee portretten, rik een van hare echtgenooten voorstellende, hangen. In de entre acte zag Faure tot zijn schrik, dat het eene een vrouwenportret was. Wat nu te doen Fluks springt een der tooneelknechten op een stoel en schildert een baard aan het portret, maar halverwege was hij daarmede nog bezig, toen het scherm werd opgehaald. De jeugdige schilder had nauwelijks tijd om van den stoel te springen en achter de coulissen te verdwijnen, maar hij moest liet vrouwenportret met een halven snor en een kwart baard acliter laten. Faure verhaalde, na afloop der voorstel ling, dat hij, om niet in lachen uit te barsten, zijn oogen sloot, als hij naar de portretten moest zien. In/ending vau Rekeniugcn. Burgemeester en Wethouders van Waalwijk brengen in herinnering, dat krachtens art. 228 dor Gemeentewet, in verband met de bepalingen dei- Wet van 8 November 1815 (Staatsblad No 51), de vorderingen ten laste der Gemeente over het af- geloopen dienstjaar zijn verjaard, wanneer zij niet vóór ot uiterlijk op 30 Juni 1878 zijn ingeleverd. Met liet oog' daarop wordt een ieder, die iets Maandag-avond .heeft te Parijs in een locaal op den Boulevard des Oapucines een eerste voorstelling, voor dagbladredacteurs met den pho nograaf plaats gehad,, en voortaan zal hij ietleren dag aldaar te zien zijn. Na een korte maar duidelijke toelichting van het instrument door dén lieer Gérald y, zong deze en'de heer Lorrain Uit Konstantinopel komen voortdurend ver schrikkelijke berichten omtrent de daar heer- schende ellende. Een enkel comité heeft dagelijks de zorg voor het levensonderhoud en de ver pleging van 24.000 personen, dat. is ongeveer een tiende gedeelte van de ongelukkigen, die een toevlucht in Konstantinopel hebben gezocht. Te Christiania, in Noorwegen, hebben dezer dagen in de voorsteden Gr onland en Kampen ernstige ongeregeldheden plaats gehad. Eenige fabrikanten hadden het werkloon verlaagd. Dit had onder de werklieden eene algemeene ver bittering te weeg gebracht, met het gevolg dat er samenscholingen plaats hadden en het einde lijk tot een oploop kwam, waarbij 5 a 6000 personen samenspanden om het huis van den fabrikapt. Onsum, dien men 'ten onrechte voor den bewerker der loonsvermindering hield, te vernielen en af te breken. De openbare auto riteit was genoodzaakt een escadron ruiterij te doen aanrukken om de opgewonden menigte uiteen tc drijven. Dit gelukte, doch niet zonder dat eenige manschappen der politie, door het onophoudelijk werpen met steencn, gewond waren. Den volgenden avond wevd de ruiterij geadsis- teerd door eene compagnie voetvolk. Dien nacht werden ruim honderd personen in hechtenis ge nomen, waarna ten 1 ure de rust heisteld was. Maandag heeft, de hoofdcommissie der Parij- sche tentoonstelling eene vergadering gehouden, onder voorzitterschap van den Minister van Koophandel, teneinde te bepalen, aan welke naties het voorzitterschap en onder voorzitterschap in de jurvs der 9 versohillende groepen zou worden opgedragen. In vier groepen zal het presidium door een Fransehman worden bekleed, in vijf door een vreemdeling, waaronder in sen door Nederland, nl. in de 9de groep, die van Tuinbouw. De plechtigheid der opening zal een aanvang nemen den lsten Mei des namiddags te 2 uren en worden bijgewoond door den Prins van Oranje als officieel vertegenwoordiger van den Koning der Nederlanden. Op den eersten Paaschdag is te Manchester een talrijke vergadering van gedelegeerden van werklieden-vereenigingen gehouden, ter bespr dring der belangen van werklieden cn geëmploieerden Door de gewoonte van vele spoorwegreizigera om de coupódeuren eigenmachtig te openen had Zondag 11. bijna een versohrikkelijk ongeluk plaats. Een dame uit Berlijn reisde met haar vijfjarig doohtertje van Po3en via Kreuz naar Berlijn. Op een station tussclien Posen en Kreuz opende een medereiziger aan den perronkant de deur van den wagon zonder dat het treinpersoneel dit opmerkte, en verwijderde z.ioh daarop voor een oogenblik. Toen hij weder instapte waa de trein reeds in beweging. Hij sloeg de deur achter zich toe, doch vergat haar gehèel te slui ten. Gedurende het rijden plaatste zich hot vijfjarig meisje met clen rug tegen de deur, waar door deze zich langzaam opende tot op eens het lichaam van liet kind onder de angstkreten der passagiers verdween. Een der reizigers had het geluk het kind nog bij de beenen te grijpen en in de coupé te trekken. Op dat oogenblik sloeg het hoofd van het kind wel is waar op de treeplank, doch liet leven was gered. De moeder viel in onmacht van vreugde over het behoud van het leven van haar kindter wijl de wond gelukkig niet van ernstigeu aard was. Dinsdagnacht is het Militair magazijn te Gouda aan een groot gevaar ontkomen. Te ruim 11 ure ontdekte de op ronde zijnde agent van po litie en nachtwaker, dat er op den zolder van dat onbewoond magazijn iets brandde, waarop zij de deur hebben opengeloopen en, binnenge komen ontdekten dat er een ton met zwartsel in brand stond, hoogst waarschijnlijk door zelf* ontbrauding; met eenige eiumero water hebben I zij het vuur geblusoht. Men schrijft uit 's-Gravenhage: De nieuwe regeling van de opleiding van onderofficieren en mindere militairen tot officierdie met 1 Octo~ bcr van dit jaar zal worden ingevoerd, zal eene belangrijke verandering in dc bestaande brengen, De cursus op de onderwijsinrichting te Haarlem (Kampen) 's Bosch en Delft duurt vier jaren,

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1878 | | pagina 1