Mededeelingen. BUITENLAND. Duitschland. Oostenrijk. Rusland. Turkije. Rumenië. Burgerlijke Stand. De twee eerste daarvan zullen gewijd zijn aan de opleiding in de burgerlijke, de overige in de militaire rakken. De onderofficieren, die de twee laatste studiejaren doorloopen, krijgen den titel van vaandrig en worden tot een compagnie bij een der regementen van hun wapen gevormd. Zij zijn van hun ranggenooten onderscheiden door lijnere uniform en door het dragen der kwastenzooals die voor de cadetten der mili taire academie naar gelang hunner studiejaren zijn bepaald. De militaire scholen staan onder toezicht van don 'inspecteur van het militaire onderwijs die tevens vaste voorzitter is van cle Commissie tot 'het. afnemen der examens voor den officiers- Tang. Aan het hoofd der scholen staat een kapitein, aan wien het noodig aantal burgerlijke en militaire leeraren en verder personeel wordt toe gevoegd. Na het volgend jaar wordt het lichter ex amen voor onderofficieren afgeschaft. Evenwel kunnen oppassende, getrouwe doch ongehuwde adjudant-onderofficieren en sergeant-majoors zon der examen tot 2en luitenant worden benoemd. Men verneemt, dat de commissie, gekozen uit de leden van den Raad der gemeenten Breda, Oosterhout en Tilburg, in zake den aanleg van een scheep vaartkan aal van de Zuid-Willemsvaart bij Eindhoven langs Tilburg naar den Amer,- hare eerste bijeenkomst, in tegenwoordigheid van den heer Bake, hoofdingenieur van den provin cialen waterstaat, zal houden ten raadhuize te Breda Dinsdag den 30en dezer. Dinsdag morgen circa half zes uur is in de stoom-salamoniak-fabriekop het Korte Blee- kerspad te Amsterdam, de stoomketel gespron gen. In de fabriek moet ernstige schade zijn aangericht en een der werklieden het leven ver loren hebben. De Gemeenteraad van Barcelona (Spanje) heeft een belasting geheven op het verbruik van gas. Dit heeft aanleiding gegeven tot een zeer zon derlinge gfeve, nl. onder de verbruikers van gas, welke jl. Maandag begonnen en nog niet geëin digd is. Een groot aantal winkeliers sloten hun winkels, toen de avond begon te vallenandere staken petroleumlampenja zelfs kaarsen en nachtpitjes op. Geen enkel koffiehuis was met gas verlicht. In alle herbergen, tapperijen enz. zag men op de tafeltjes een ledige flesch met een kaars. De geheele bevolking scheen zich verbonden te hebben met de winkeliers en kas teleins, want nergens, zelfs niet in particuliere huizen, zag men ook zelfs maar een enkel gas vlammetje. Slechts het stadhuis hield de eer op en prijk te in- en uitwendig met schitterende gasverlich ting; maar weldra werden de glasruiten door het volk, dat met brandende kaarsen door de straten trokingeworpen. Verscheiden gasverbruikers hebben den onder nemers kennis gegeven dat zij geen gas meer noodig hebben en de leidingen en de meters willen afgesloten of weggeruimd hebben. Het schijnt, dat de ondernemers van de gasfabriek den gouverneur en den raad van de stad Bar celona voor het gerecht willen dagen om van dezen schadeloosstelling te verkrijgen. In af wachting van de dingendie komen zullen duurt de grève intusschen voort. Een moord, waarvan de dader de zekerheid kon hebben, dat hij onmiddelijk aan 't licht zou komen, heeft Zaterdag te Parijs plaats ge had. Een looper van de Société générale, Sebast genaamd, kwam in de Rue Saint-Lazare, waar hij voor zeker huis door een persoon, Martin geheeten, staande werd gehouden met de vraag, of hij hem een bankbiljet van 1000 fr. wilde wisselen. Sebast verklaarde zich hiertoe bereid en volgde Martin in den winkel. Sebast telcls op de toonbank 1000 fr. aan goud voor en 'Martin begaf zich naar het daarnaast gelegen kantoortje, om, gelijk hij zeide, het bankbiljet te halen. Toen hij terugkwam stiet hij hem een dolkmes in de borst. Sebast gaf een gil, riepHIk word vermoord en viel met het hoofd op de toonbank. Martin maakte zich nu van den geldzak meester en wierp dien achter de toonbank. Vervolgens sloot hij de deur, om de voorbijgangers, die den kreet gehoord hadden, het binnendringen te beletten. Sebast echter was opgestaan en sleepte zich naar de deur. Martin snelde toen naar buiten om te ontvluch ten. Achtervolgd door een werkman, die uit luider keel riep //Houd den moordenaar werd Martin op den hoek van de Rue Taitbout ge grepen en naar een politie-bureau gebracht. Sebast, die naar de naastbijgelegen apotheek werd vervoerd, gaf eenige oogenblikken later den geest. Martin heeft voor de rechter van instructie zijne misdaad beleden. Hij zeide dat hij grid noodig had gehad om de huishuur te betalen, en alzoo tot de misdaad zijn toevlucht had genomen. Toen hij zijn slachtoffer had zien vallen, had hij er een oogenblik aan gedacht het lijk naar den kelder te brengeii, het aldaar stuk te snijden en de stukken in de Seine te werpen. Hij meende dat da misdaad op die wijze nel verborgen had kunnen blijven. Sebast was getrouwd en had kinderen. Laatstleden Dinsdag is op het Tempelhofer- veld bij Berlijn eene proef genomen met een reusachtige vliegmachine. Do proef is jammer lijk mislukt. De man, dien men verwachtte binnen eenige minuten hoog in de lucht te zien zweven, heeft het niet verder kunnen brengen dan tot drie meters boven den grond. Op die lioogte hoorde men eensklaps een gekraak en gerammel, en eer iemand er op verdacht was, lag de man bijna levenloos onder zijn gebroken toestel op den bodem. Het was de zoon van den uitvinder der machine, een bekenden draaier in de Sebastianstrasse te Berlijn. Voor de voorjaars-examens, ter bekoming van akten bij het lager onderwijs, heeft zich in Noordbrabant aangemeld het navolgende getal candidaten voor de akte van hoofdonderwijzer 18, hulponderwijzer 39, hoofdonderwijzeres 6, hulponderwijzeres 22. Franschc taalmannen 23, vrouwen 5. Hoogduitsclie taalmannen 10, vrouwen 3. Engelsche taalmannen 8, vrouwen 3. Wiskunde mannen 18. Teekenen: mannen 12, vrouwen 1. Gymnastiekmannen 20. Landbouwkunde mannen 3. Handwerken vrouwen 22. Schrijven vrouwen 11. Nabij het station Duiven bevond zich Don derdag-ochtend een onbekend man op de rails, toen de trein aankwam, die ten 8 uur 12 m. van daar naar Arnhem vertrekt. De man werd met den trein medegesleurd en was terstond een lijk. Of aan een ongeluk dan wel weder aan zelfmoord moet gedacht worden, is niet met zekerheid bekend. Te Drimmelen zijn Dinsdag bij de verkiezing voor de Tweede Kamer slechts een paar kies- bevoegden van de stembus weggebleven en wel alleen omdat zij door ambtsbezigheden verhin derd werden zelfs een bijna 95-jarig kiezerliet zich naar Made rijden, teneinde zijn burgerplicht te vervullen. Capclle, 23 April. Door Gedeputeerde Staten dezer Provincie zijn bij het bestuur van het onlangs alhier opgerichte waterschap „de Binncn- polder van 's-Grevelduin-Capelle" benoemd tot voorzitter de heer C. Do Roon, tot, leden cle heeren W. Hagoort en D. Van Oampen, en tot secretaris-penningmeester de heer D. A. De Bruijn. Boxtel, 25 April. Herhaaldelijk werden door eigenaren van gronden, gelegen langs de rivier de Dommel en hare zijtakken, gegronde klachten ingebracht over overstrooming hunner landerijen. Niet zelden was de oorzaak dier overstrooming gelegen in het boven peil houden van het water aan de op die rivier staande watermolens. Men verneemt thans, dat het Bestuur van het water schap heeft besloten premiën uit te loven voor elke wettig geconstateerde bekeuring ter zake van het boven peil opschutten van het water aan bedoelde molens. Een goedkoop geneesmiddel. Neem telkens voor den eten twee teerkapsules van Guyot, in geval gij verkouden zijt, hoest, of aan bron chitis, catharren, teering of in 't, algemeen aan eenige aandoening van de branches of longen lijdt. Iedere flacon bevat zestig teerkapsules, 'tgeen maakt dat de geheele behandeling slechts zes ii acht centen daags kost en u ontheft van het gebruik van alle afkooksels, patés, siroopen en borstclranken. Talrijk zijn de namaaksels. Gij moet dus vooral lette» op het etiquette, waarop cle hand- teekening van den heer Guyot in drie kleuren is gedrukt. Te verkrijgen in cle meeste goede apotheken. Berlijn, 24 April. Prins von Bismarck ligt te Friedriehsruhe ziek aan gordelroos. Zijn gezin is bij hemzijn huisarts, dr. Stuck, die zie li te Wiesbaden bevond, is ontboden cle zieke wordt inmiddels behandeld door dr. Anclnesser. Weeiicn, 25 April. De Neue freie I'resse deelt in een „authentiek" bericht uit Londen, van den 24n, mede, dat graaf Munster namens prins von Bismarck, gister aan het, Britsch Ka binet een formeel of- en defensief verbond tus- schen Engeland en Duitschland heeft voorgesteld, ten behoeve van cle duurzame verzekering van den Europeschen vrede. Het Britsch Kabinet zou tamelijk weigerend hebben geantwoord. Lord Salisbury heeft graaf Munster onder 't oog ge bracht, dat voor Engeland, reeds met het oog- op Frankrijk, de grootste voorzichtigheid plicht is. Een EngelschDuitsch verbond zeide cle Minister' zou slechts sterk wantrouwen in Frankrijk kunnen doen ontstaan. Men wil verband zien tusschen het bekende proces van Vera Sassulitsch en de ongeregeld heden, die bijna tenzelfden tijde te Moscou en te Kiew hebben plaats gehad. Wat er in eerst genoemde plaats voorviel hebben wij reeds ge meld, doch cle bijzonderheden moeten veel ern stiger zijn dan cle Regeering toelaat publiek te maken. Te Kiew werd een moordaanslag ge pleegd op den advocaat-generaal Kotlarewsky. De dader was onbekend, maar de politie vond in het feit, dat een revolver in het bezit van een student gevonden werd, aanleiding om dezen in hechtenis te nemen. Dientengevolge ontstond er een beweging onder de studenten van die stad adressen werden ingediend om de onschuld van den gearresteerde te doen uitkomen en zijn invrijheidstelling te bewerken, enz. Maar de zaak is hiermede, althans voorloopig, geëindigd, dat 140 studenten van de universiteit zijn weg gezonden, terwijl de gearresteerde in hechtenis bleef. Men zegt zelfs, dat van de bovenge noemde 140 een aantal mede in hechtenis ge nomen en naar de gevangenis te Moscou over gebracht zijn. Aan de A u g s b. Z t g. wordt uit Warschau geschreven, dat in Rusland zioh een geheim be stuur heeft gevormd onder den naam van Nationaal Bewind, dat revolutionaire proclama- tiën tot het volk richt, welke van Robespierre's stellingen uitgaan „Vernietig door het schrik bewind cle vijanden des volks en u zal de eer zijn de republiek te hebben gesticht." De Minister van Binnenlandsche Zaken heeft aan cle gouverneurs cle nooclige voorschriften doen toekomen betrekkelijk cle oproeping van den landstorm. Aan personen beneden de 45 jaren wordt geen pas voor bet buitenland af gegeven. Van Regeeringswege zijn 250.000 tenten in Duitschland besteld. De ongesteldheid van Prins Gortschakoff, die aanvankelijk weinig scheen te beteekenen, heeft plotseling eene ernstige wending genomen. De lijder heeft zware koorts. Moskou, 24 April. Gisteren werd door het centrale comité voor cle inschrijvingen voor cle vorming eener Russische kapervloot eene open bare vergadering gehouden. De gouverneur, prins Dolgoroukoff, presideerde. l)e vergadering werd bijgewoond door den bisschop Ambrosius, den politie-prefect, den ndels-maarschalk, den burgemeester en personen van alle standen en godsdienstige gezindten. Er werd besloten, dat elk gouvernement een kaperschip zal uitrusten, dat den naam van dat gouvernement zal dragen. In het geheele land zullen inschrijvingen geopend worden. Aan the Daily News wordt uit Con- stantinopel gemeld Men meent hier dat er een complot bestaat om den Sultan te doen vallen, tot welks leden het nieuw Ministerie en eenige leden van het afgetreden Kabinet, o. n. Achmed Vefvik, zouden behooren. In cle moskee van Mehemet werd een meeting gehouden, waar in de Sultan beschuldigd werd, dat hij een ver bond met Rusland wenscht. Men deed pogingen, cle softa's en uléma's op te ruien. De Sultan toont het plan om zijn eigen wil door te drijven, en dat strookt geenszins met de ideeën van cle pacha's. Men gelooft, dat cle vorige Sultan Mlirad beter zou handelen en men wenscht hem terug. Bevat dit gerucht waarheid, clan zou alles afhangen van cle militaire bevelhebbers Osman en Mukhtar, van wie men gelooft dat zij den Sultan zijn toegedaan. Het Turksche publiek heeft zulk een afschuw van den Sultan en cle pacha's, dat het elke verandering met lijdelijke onverschilligheid zou aanzien. Sedert cle laatste dagen worden groote hoeveelheden huisraad des nachts uit het paleis naar Brussa vervoerd, waar ook een groote menigte wapenen en muni tie bijeengebracht wordt. Naar men zegt zijn er reeds lieden naar Brussa Vertrokken, om cle vertrekken voor den sultan en zijn gevolg in orde te brengen. Het schijnt dat deze toebe reidselen tot het verplaatsen van de Regeering genomen worden om te verhinderen, dat men overrompeld wordt, wanneer cle Russen onver wachts Constantinopel bezetten wilden. Uit Constantinopel ontving the Stan d a rd het volgend telegrnphisch bericht: „Generaal Ignatieff keert als politiek com missaris van het Russische leger naar San Stefano terug. De Russen hebben claar een groote hoe veelheid levensmiddelen verzameld. Nog steeds worden verschc troepen van Odessa naar San Stefano gezonden. Ook warden troepen gere- quireercl uit de lichting van Adrianopcl, oogen- schijnlijk om deze te doen deelnemen aan een aanstaande groote revue. De Russen te San Stefano voorzien zich van zomeruniformen voor 150.000 man. Zij verklaren dat zij ongeveer 300.000 man aan deze zijde van den Balkan onder de wapenen hebben, doch dit getal schijnt zeer overdreven. De Russen versterken de linie van Tcliataldja." Men wil, dat cle circulaire, door den Rumeen- schen Minister van Buitenlandsclie Zaken aan cle diplomatieke agenten gericht, volgender wijze zou luiden „Het land is door de Russen bezet. Die occupatie is een onloochenbare daadzaak. Bessarabië is reeds in hun banden. De eerste Russische troepen betraden die landstreek den 20n Maart en seclert 6 April zijn steeds nieuwe troepen aangekomen. Geen stad, geen dorp is van de Russen vrij. Onze ambtenaren zijn nog op hun postdoch hoelang kan zulk een on regelmatige toestand duren Bucharest zelfs is geheel ingesloten. Die bezetting is in strijd met het volkenrecht en de gesloten conventie. Eiken dag zoeken de Rufsen aanleiding tot strijd met de Rumenen, teneinde een voorwendsel te erlangen voor het nemen van strenge maatrege len. De Staatsinstellingen zijn door zulk een houding bedreigd. Ook in ander opzicht toonen de nieuwe heerschers aan den Beneden-Donau hun geringschatting van de verdragen en cle on aantastbare rechten. Reeds bemoeielijkt Rusland cle vrije scheepvaart op den Donau zeer gevoelig. Te Tultscha worden met steenen beladen booten gereed gehouden, teneinde ze op het eerste oor logsteeken te doen zinken. Alle uitvoer dooi de Dobrudscha is verboden en van alle voorbij varende schepen wordt een recht van 10 c. geheven. De scheepvaart op de Pruth is ge durende zes dagen in cle week door cle schip brug gesloten. Rusland is, in één woord, een voortdurende bedreiging voor den Europecschen handel geworden." Aan de P o 1. C o r r. wordt geschreven, dat cle vrees voor een spoedige bezetting van Bucha rest door Russische troepen dagelijks toeneemt. Reeds zijn de Russen tot op 20 kilometer tan deze hoofdstad gelegerd. Een gerucht wil, dat Rusland bij Vorst Karei liet optreden van een Kabinet Floresco-Cretzulesco tracht te verkrijgen, teneinde daarmede een militaire conventie, in den geest van art. 8 van het vredesverdrag van San Stefano, te sluiten. Het heet, dat in dien zin reeds een ultimatum is ingediend. De Ru- meensche troepen zijn bereids in Klein Wallachije geconcentreerd. Van den 20 tot en met den 26 April 1878. Gemeente TILBURG. Bevallen: Johanna Hensen geb. Schoenmakers z.Johanna van Spaandonck geb. Schollen cl., Johanna Wilhelmina van Gestel geb. Stalpers z., Alijda Poulina Warndorff geb. Hendriks d., Jo hanna Maria van Hoof geb. van den Hout d., Theresia Sanders geb. Fikkemans cl., Anna Cor nelia van Gom nel geb. Horstend., Huberdina Tuerlings geb. 'Comans z.Catharina van' Laar hoven geb. Otten d.Anna Cornelia Dominions geb. Coppens d.Petronella Maria Gecrts geb. Oostelbo-- cl., Maria Rosalia de Bruijn geb. Vuijsters d., Maria Clara Gijselhart geb. van Beers z., Pe tronella Nuijten geb. Smulders d., Johanna van Gestel geb. de Kort d., Carolina de Kok geb. Engel z.Geertrui Corler geb. Schuermans z. Anna Cornelia Scholberg geb. Klerkx z. Overleden Anna Maria Berthout, huisvr. van Johannes Willcms 54 j., Gerarda van Berkel huisvr. van Antonie Hubertus Horsten 45 j., Adriamis Josephus Reijns 1 m., Johanna Maria van Herwij nen huisvr. van Wilhelmus van Eijck 38 j.. GÓ- defridus Jacobus Snellen 1 j., Hubertus van Woer- kom 9 m., Hendrika Smari'us huisvr. van Johannes Braun 54 j., Eduardus Heestermans 7 m., Augusti- nusvan de Staak fid., Bodewijk Mols 7m., Maria Cornelia Spijkers 2 j., Marcus Wilhelmus van Loon 4 m.Petrus Josephus de Rooij 4 j.Pliilomena Dominicus 3 d., Johannes van Bladel eehtg. van Maria Anna Vos 40 j.Hendrik us Cornelus Hu bertus Swagemakers echte. van Petronella Helena Maria Adolphina Reeringn 41 j. Gemeente WAALWIJK. Ondertrouwd: Adrianus Joannes van Bijnen met Antonia van Dongen, Cornells Lambértus Span met Martha van der Geld, Thomas Adrianus Hamers met Bardina Verbiezen, Cornells Anto- nius vau Ree met Anna Maria van Dongen, Cor nelus van der Piuijra met Cornelia Maria van den Brekel. Bevallen: Johanna van Ham geb. Sneeuw d., Wilhelmina Catharina Cocrs geb. Sirr.melino- z., Arnolda de Peller geb. Schaapsmeerders z., Adnana Ilenrica Vera geb. van Iersel cl. Overleden: Maria Catharina Hermans huisvr. van Paulus Norbertus Tabbeis vroeger weduwe van Adrianus Kruijssen 64 j. Gemeente BESOMEN. Ondertrouwd: Adriaan Vissers, van Cnppelle, met Helena Antonia Benjaminse, Philippus Mol huizen met 'Hendrik a Lorabartsvan Baardwijk, Alphonsus Maria Johannes van Delft met Johanna Petronella Dekkers. Overleden: Johannes Muskens wol. van Maria Peters 67 j.:, Jacobus Chabot 5 m.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1878 | | pagina 2