Stoommachien Be notaris VAB DE MORTEL, BE HUIZEN KINDERWAGENS. MARTENS 1 NOTARIS MARTENS, Een Huis met Werkwi BEKENDMAKING. Hoeden, Mutsen op Zondag 12 Mei. A. J. RANT, IpIJl^Voorhaiiden CHARLES MARSE. Een Huis TTJIM, Handelsberichten. Looiersbeurs - Y ereeniging AD VERTEN TIEN# Laatste berichten. M-DEGRAAUW WAALWIJK, De Notaris TE TILBURG, te Tilburg In het openbaar verkoopen: r*i h5V JOSEPHS FRAXCISCUS TAN ZEELAND te TILBURG f2775. op Woensdag den 1 Mei 1878 Inlichtingen geeft de Notaris MARTENS voornoemd. TILBURG, 26 April. Inlandsche rogge f225, Petersb. dito f235, Ame- rikaansche Winter dito f245, dito zomer dito f240 Roggebloem en Tarwebloem iets flauwer. Brood bleef aan vorigen prijs. Boter van f 1.05 tot f 1.35. WAALWIJK, 2b April. Tarwe fl2al2.50; Rogge f7.50 a 8; Boekweit 16.50 a 7, alles per H.L.Haver 9 a 91/» ct. per K.G. Roggebloem f 15. Tarwebloem f 19.75 per 100 KG. Voedererwten f 7-50 a 8 per HL. Rog gebrood 43 cents. Eieren f3.50 a 4.00 per 100 st. Boter. Aangevoerd 740 kilo van f0.80 tot f 1.02. BESOIJEN. Boter. Aangevoerd 147 kilo van f0.99 tot fl.OS. WASPIK. Boter. Aangevoerd 314 kilo van f0.99 tot f 1.07- UDENHOUT. Boter. Aangevoerd 1569 kilo van f 1.07 tot f 1.23. OISTERWIJK. Boter. Aangevoerd 1875 kilo van f 1.10 tot f 1.30. Eieren. Aangevoerd 1460 stuks a f3.50 de 100. DUSSEN. Boter. Aangevoerd 154 kilo van f0.97 tot 1.13. Vlijmen, 24 April. Hop. Handel traag; prijzen gedrukt. Inlandsche soorten p. m. f 15, Belgische soorten 35 a 45 fr., Duitsclie soorten 110 a 140 Rm., Amerika en Engeland stil, alles ad 50 kilo; schier zonder omzet. Amsterdam, 25 April. Tarwe per 2400 kilo in loconiets in gedaanop levering f 4 hooger, November f324. Rogge per 2100 kilo in loco; Petersburger f188; op levering iets hooger, Mei f 188, Oct. f 194, 195. Koffie. Afgedaan 950 b. Macassar ex Christina en 743 b. Java per diverse schepen, te Rotterdam i500 b. Santos per Sully. Schiedam, 26 April. Moutwijn f9.25 Jenever f 15.25; Amsterd. proef f 16.50, per Ned. vat en zonder fust of belasting spoeling per ketel f0.10. van WAALWIJK. VOOKRA.AJDLIJST vati 26 April 1878. VAN DELFT-HOPPENBROUWERS. 70 gez. B.-A. 29/30 p., eene partij hakkenleer en een dito binnen zoolleer. F. DE LEEUW. 52 gez. B.-A. 30/32 p. en 25 dito 30/33 p. CH. FICQ Cie. Een partij gez. B.-A. ossen 35/37 p.een dito 34/35 p., een dito 32/33 p., een dito 28/30 p., een dito 20/22 p., een partij dr. dito 32/34 p. en een partij dr. dr. gez. Fernambucq 25/26 p. A. J. DE BREE. Een partij Calcutta in 't smeer 6 p, en een partij puike kalfsvellen S'/j p. JAC. VAN RIEL. Een partij grauw overleer 5l/s P- GER. HAAGH. 100 gez. B.-A. koetjes 22/24 p., 80 dito Ossen 30 p., 20 dr. B.-A. essen 2S p.4-0 Chinahuidjes 22 p.goed gelooid hakkenleer, binnenzoolleercontrefoorleer en zwarte Fransche kalfsvellen goedkoop en allerlei overleer. G. VAN LOON. 20 gez. zoolleer 32 p., 230 dito 22/26 p., 50 Inlandsche 24 p., 50 West-Ind. 22 p., 60 dito 24 p. besch., 120 binnenzooll. 12/13 p., 170 voor contrefoor- en hakkenleer, mooie grauwe Fransche kalfsvellen en ver schillende soorten overleer. om te bepalen hoever de Russische en Engelsche krijgsmachten zullen terugtrekken. Rusland zou dit voorstel hebben aangenomen, doch Engeland had nog niet geantwoord. In goed onderrichte kringen wordt verze kerd, dat tussclien Rusland en Oostenrijk over eenstemming is tot stand gekomen. De poging van Engeland, om graaf An- drassy voor de zienswijze van het Engelsche kabinet te winnen, zijn mislukt. St-Pctersburg, 26 April. Dat prins Gort- schakoff de verdere onderhandelingen niet officieel heeft afgewezen, is alleen te danken aan beleefd heid jegens prins Bismarck. Londen, 26 April. De correspondent van de Standard te Konstantinopel meldt, dat de Porte bepaald last heeft gegeven tot ontruiming van Batoum, doch de inwoners hebben zich ge wapend en verklaren geen Russische bezetting te dulden. Loonopzand, 27 April. Gisteren passeerden hier ongeveer een tweehonderdtal huzaren uit 's-Bosch die zich naar eene vlakte achter het „Huis ter Heide" begaven op ongeveer een half uur afstands van hier, om daar in vereeniging met een gelijk getal uit Breda, manoeuvres te maken. Een groote menigte volk van hier en Kaatsheuvel derwaarts gekomen om van die ma noeuvres getuigen te zijn, moest spoedig teleur gesteld huiswaarts keerenwijl zijmen weet niet juist waardoor, spoedig gestaakt werden. Wccnen, 26 April. Prins Gortschakoff is een weinig beter. Londen, 26 April. De correspondent van de Times zegt, dat de onderhandelingen zijn ge schorst, tengevolge der ongesteldheid van prins Bismarck en prins Gortschakoff. De Russen hebben aangeboden, achter het neutrale grondgebied terug te trekken, zonder dat de Engelsche vloot buiten den Hellespont zou gaan. De correspondent van de Standard te W eenen gelooft, dat de oorlog aanstaande is. De houding van Engeland, zegt hij, wordt zeer toegejuicht. De correspondent van hetzelfde blad te Pesth meldt, dat in de Hongaarsche delegatie een heftige oppositie tegen de Oosten rij ksche politiek wordt voorbereid, terwijl bij de Regee- ring zal worden aangedrongen op een krachtige handeling tegen Rusland. St .-Petersburg, 26 April, Gallipoli is door de Engelschen feitelijk bezet. Op grond daarvan heeft het Russische hoofdkwartier te San Stefano besloten voorloopig geen agressieve handeling tegen Gallipoli te ondernemen. Konstantinopel. De Aziatische kust van den Bosphorus is met 14 batterijen gewapend, terwijl op dc Europeesche kust geen batterijen aanwezig rijn. Weenen, 26 April. Men beweert dat de heer Layard aan de Porte heeft te kennen ge geven, dat de Engelsche vloot den Bosphorus zou inloopen, ingeval de Russen voortgaan des Zondags troepsgewijze Konstantinopel te bezoeken. De Chronicle verzekert, dat Duitsch- land een Europeesch-militaire conventie voorstelt, t Heden overleed na een lang en smartelijk lijden, na voorzien te zijn geweest van de HH. Sacra menten der Stervenden, de WelEdele Heer in den ouderdom van ruim vijf en zes- tig jaren. JyjDE FAMILIE. Waspik, 22 April 1878. De ondergeteekende heeft de eer haren geëerden Begunstigers te berichten, dat zij uit Brussel is gearriveerd met eene groote collectie der nieuwste modellen en y&ilerlei MODE-ARTIKELENbelovende eene prompte bediening. De Inieuwe Cursus der Open bare Muziekschool op het Goirke zal beginnen Jongelingen, die hiervan wenschen gebruik te maken, gelieven zich te vervoegen in de Harmoniezaal bij den heer F. DANIELS, op ZONDAG 5 MEI, des avonds te 6 uren. De Directie, J. YAN DIJK, Secretaris. De Directie der Vereeniging „Vreugden- dal" bericht bij deze, dat, daar het haar onmogelijk geweest is de intee- kenlijsten aan al de ingezetenen dezer stad persoonlijk te komen [aanbieden, de lijsten op den dag der uitvoering, ZONDAG 28 APRIL, op de zaal van den heer J. VAN BERKEL, Heuvel, ter inteekening voorhan den liggen. Een goed onderhouden van 12 paardenkracht met dito KETEL dagelijks in werking te bezichtigen bij de Wed. J. B. DE BEER Zonen. Heuvel Tilburg. zal in het openbaar VERKOOPEN op Dinsdag, 30 April 1878T des namiddags te 7 uren, ten Koffiehuize van FRANS DANIELS, Namens de erven van wijle Mej. de Wed. TEURLINGS, FINAAL tegenover de R. K. Kerk op het Goirke, staande op f 3925. in het Straatje, leidende naar de fabriek van de Wed. ERAS Zonen aldaar, staande op Notaris te Waalwijkzal krachtens Rechter lijk bevel PUBLIEK VERKOOPEN: Eene gioote hoeveelheid nette Door eene overeenkomst met- eene der voornaamste Fabrieken van dit artikel, ben ik in staat dezelve van af heden aan fabrieks prijzen te leveren. r op den HEUVEL. Van af 1 Mei, Comediestraat M 785 E. _en ERF te BAARD- F WIJK aan het Hoogeind in Sectie No 479, groot 1 are, 26 cen tiaren thans bewoond door CORNELIS VERMEER. Deze Verkooping zal plaats hebben te Baardwijk, Provisioneel op Maandag 6 Mei 1878, ten huize van JAN DE KORT Jacobuszoon; en Finaal op Maandag 20 Mei 1878, ten huize van NICOLA AS I)EKKE^,S^ Telkens des avonds om 7 urenJj]K' zal aldaar aan den Heuvel, ter herberge Villa Nova, namens Weiler Hennes, namiddag 2 ure IN HET OPENBAAR VERKOOPEN: Eene groote collectie Spiegels, Platen in kleurendruk, Staalgravuren, Fantaisie-artikelen en geheele opruiming van Kinderspeelgoed. Des voormiddags van 912 ure voor a eenieder te zien. zal aldaar ten [verzoeke van TIL VAN BEBBER en kinderen PROVISIONEEL op Woensdag den 1 Meien FI N A AL op Woensdag den 8 Mei 1878 telkens des avonds ten 8 uur te beginnen, ter herberge van Frans Daniels, aan het Goirke, EERSTE KOOP. met 4 Woningen, Erf en Tuinkadastraal bekend sectie I Nos 1835 tot en met 1838, groot 8 aren 20 centiaren. In eene Woning, in gebruik bij den Ver- kooper Th. van Bebber, wordt de Brood bakkerszaak uitgeoefend. Eene woning is in huur bij E. Van Britting voor f 22. 'sjaars. Eene Woning is in huur bij A. Van Gorp voor f 36.'s jaars, en eene Woning niet verhuurd. TWEEDE KOOP. en aangebouwde Houtloods Erf en Tuin ten Noorden van den len Koop, kadastraal bekend sectie I Nos 1172 en 1173, groot 4 aren 50 centiaren. De op zich zelf staande Loods achter ge zegde huizen is voorbehouden. DERDE KOOP. gelegen achter den len Koop, kadastraal be kend sectie I No. 1467, groot 9 aren 40 centiaren, met recht van weg ten Westen over het Erf van C. v. d. Hoven. Voorschreven koopen worden in Massa geveild. Aanvaarding 15 April 1879 tredende de koopers in het genot der huurpenningen lij de betaling der koop sommen 20 Juni 1878. De Commissie van uitvoering uit het Bestuur van het Waterschap der rivier de Dommel c. a., voor de verbeterings- werken gezien het besluit van het Bestuur van gemeld Waterschap van 24 November 1877, houdende vaststelling van het plan eener geldleening ten laste van gemeld Waterschap, ten bedrage van f 100.000welk plan is goedgekeurd bij besluit van Gedeputeerde Staten van 20 December 1877 G. No. 9 gelet op bet besluit van gemeld Bestuur, waarbij ingevolge art. 3 de wijze van uit voering is bepaald, BESLUIT: Een gedeelte dier geldleening ten bedrage van f 80.000 wordt bij openbare inschrijving voor de meestbiedenden opengesteld, tegen eene rente van 4r/a ten honderd jaarlijks, benevens een aflossing h, pari van minstens 1% in liet jaar van het kapitaal, overeen komstig gemeld plan; de aandeelen bedragen f 6QÓ. De Biljetten van Inschrijving zullen uiterlijk den 22 Mei 1878 bij den Secre taris-Penningmeester te Boxtel moeten zijn ingekomen. De inschrijvingsbiljetten moeten het vol gende inhouden „De ondergeteekende (naam èn woonplaats) „verklaart, naar het door het Waterschaps- „bestuur der rivier de Dommel c. a. in zijne „vergadering van 24 November 1877 vast gesteld plan en voorwaarden en tegen den „koers van ten honderd in te schrijven „voor aandeel in de geldleening ten „laste vau voorgemeld Waterschap, goedge keurd bij besluit van Gedeputeerde Staten „vau Noordbrabant, van 20 December 1877 „G. No. 9. „Te den 1878". Op den omslag der biljetten zullen de woorden worden gesteld „Biljet van inschrijving voor de geldleening „van het Waterschap der Dommel c. a." De opening der biljetten zal in het open baar plaats hebben ten Raadhuize te Boxtel, den 23 Mei 1878, ten elf ure des voor- middags. De inschrijvers zijn gehouden het bedrag hunner inschrijvingen, voor zoover die zijn aangenomen vóór of uiterlijk op den 23 Mei 1878 over te storten ten kantore van den Secretaris-Penningmeester te Boxtel. Inschrijvers in het bezit van schuldbrieven ten laste van liet Waterschap der Beneden- Dommel, kunnen hunne uit te loten schuld brieven in deze leening in betaling geven tegen honderd ten honderd. Aan Bankiers, Makelaars en Commissionairs in Etfecten, wordt voor het bedrag der aan genomen inschrijvingen, door hen bewerk stelligd, l/t ten honderd toegekend. Nadere informatie nopens de inschrijvingen zijn te bekomen bij de Heereu Bestuursleden van gemeld Waterschap, als Jonkh. G. VAN BERESTEIJN te Vught. A. J. A. v. LAN SCHOT enJ.M.TRET te VBosch. H. G. VAN LEEUWEN te Boxtel. W. VAN REKUM te St.-Oedcnrodc. J. VAN DER GRINTEN te Woensel. J. SWANE te Waalre. J. F. POMPEN te Soerendonk. J. SMULDERS te Geldrop. E. II. v. GENNEP te Gestel en Blaarthem. Exemplaren van het plan der leening zijn op franco aanvrage te bekomen bij den Se cretaris-Penningmeester te Boxtel, Boxtel, 23 April 1878. De Commissie van uitvoering voorn. J. M. TRET, Voorzitter. J. F. v. TJDEN Lid en Secr.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1878 | | pagina 3