gft- KINDERWAGENS ii G. MEELIS TILBURG. VOORJAARS-EXPOSITIE. L. COENEGRACHT Jr. O. Hl DE GREEFP Dames-Zomermantels HUBERT SMULDERS. - TILBURG. HORLOGIEN Prompte Bediening. Soliditeit Bekend, Komt ziet en overtuigt U der Stoomververij en Drukkerij Chemische Wasscherij OVEREENKOMST. De Ondergeteekenden De Diigineele MACKAY- en GODDYEAR-Machines S. J. SPANJAARD Jr, Amsterdam. Elt UEÜBe HH Illai&«s>&w8 OTsTT-VJA.ISra-EI^' L. AKDRIESSE Comp.f TILBURG. Yrijdagsche Markt bij de Groote Kerk te TILBURG-, Dames-, heeren- hinderhoeden J) DA ES-KLEEDING. ran ROTTERDAM H. PANHUIJ5EN - STOOPS HET AGENTUUR Winkel 8f CieAmsterdam Chemische Wasscherij „JOS. VAN TILBURG" JOS. VAN TilBURG.y (met of zonder Stoomvermogen werkende) DER „FOREIGN SOLE SEWING MACHINE COMP." BOSTON U. S. Eene ruime sorteering Bloemvazen, Stolpen, Beelden, Groepen, Kruizen, Enz. Enz. NIEUWE MODELLEN: Tafel-, Koffie-, en Theeserviezen, kristallen Com- potenWijnkannen, KraftenGlazen, Romers, Enz. Enz. ALSMEDE: Luxeartikelen zeer geschikt voor cadeauxin het Glas- en Aardemverk-Magazijn van Wederverkoopers genieten rabat, w TE 9 bericht de ontvangst van de nieuwste en elegantste modellen alsook van eene schoone collectie van de nieuwste stollen voor Bestellingen op maat, zoowel van Mantels als van Kleeding- stukken, kunnen direct uitgevoerd worden. Een STOOMMACHINE, 10 paardenkracht. Een dito 25 Een STOOMKETEL, 35 paardenkracht met garantie op 4^ at mosfeer. Een STOOMKETEL nieuw, 4 paardenkracht met garantie op 5 atmosfeeren* Een HEETE -LUCHT-MACHINE2 paardenkracht. Te bevragen en te bezichtigen bij is Zondag 28 en Maandag 29 April te WAALWIJK, met eene fijne collectie GOUDEN EN ZILVEREN voor Heeren en Dames; hij neemt tevens alle HöTöge-Reparatiën aan. YAN door gebrek aan PLAATS en aan GELD, beneden alle concurrentie. TILBURG, Heuvelstraat. VAN is gevestigd bij MEJ. M. M. P. VAN ES, te BESOIJEN bij WAALWIJK, welke zich belast met het aannemen en af leveren der goederen, alwaar stalen te be zichtigen of te ontbieden zijn. Alles wat van eene degelijke inrichting gevorderd kan worden, wordt geleverd. Staatsie- en andere Gordijnen in de ori gineelste kleuren geverfd en met prachtige passeraentranden gedrukt in goud of velouté, zijden costumes a ressort geverfd in de fijnste modekleuren, in echt Lyonsch zwart; door deze methode van bewerking blijft de zijde souple, behoudt haren natuurlijken glans en is niets minder dan nieuw. Dames-mantels, Ileeren-jassen en Pantalons blijven in elkander met verven. van Dames- en Heeren—Kleedingstukken zonder lostornen. Prijzen billijk - Aflevering spoedig. Eenmaal per week geregeld verzending van goederen naar de Fabriek. ij Acte verleden voor den Notaris X. J. RANT te Waalwijk, den G April 1878, is tusschen de Heeren ANTONIE JA COBUS VAN DE WATER, leerlooier, te Gorinchera en JOSEP11ÜS VAN TILBURG, leerlooier te Waalwijk, eene overeenkomst aangegaan om te Gorinchem, onder den naam een leerlooierij uit te oefenen, ten doel hebbendeom uit de daarvoor bestaande grondstoffen, leder te bereiden en An den handel te brengen. Deze overeenkomst is aangegaan voor den tijd van vier jaren, aanvangende primo Mei 1878 en zullende alzoo eindigen ultimo April 188*2. Elk der contractanten zal voor alle han delingen de overeenkomst betreffende kunnen teekenen met de naamteekening hebben de eer te berichten, dat hun Magazijn in de KLOOSTERSTRAAT, alhier, steeds voorzien is van de beste .'Til.' a|s. De Singer-Machi nes, Jones Co/s Elastiques en Arm- machines, Thomas Co.Elias Howe, Bradbury Co., Grover Baker, Wheeler Wilson, De Teutonia, De LincolnDe Ger mania, De Rhenania, De Superior, De Union, De Victoria, De Saxonia, enz. en dat zij door hun uitgebreid debiet in staat gesteld zijn deze Machines aan de laagst mogelijke prijzen te leveren. TEVENS ZIJN VOORRADIG Amerikaansche Schachtenzetters (Ma chines om Schachten te zetten) en Leder- plet- of Wals-machines, veel goedkooper en veel solieder dan de tot dusverre alhier bekende. Alle Machines worden vóór de aflevering door een Deskundige, die met het vak ten volle vertrouwd is, geregeld. Onderricht wordt gratis gegeven en voor Soliditeit wordt ingesfaan. WAALWIJK, 1878. I C. H. DE GREEFF, Levc- l rancicr van y ken. RUBBEjJs& fonrniliiren. BERMRD HENDRIKS, Door deze bericht ik mijne terugkomst van PARIJSwaarvan ontvangen Eene fijne collectie MODELHÖEDEN, stroohoeden, formes, bloemen, veèren, gazes, gros failles, linten, enz. Een flink assortiment der nieuwste lingerien als: Kragen, Manchettes, Garnitures, Négligé en Kindermutsen, piqué Japonnetjes, Doopjurken enz. Eene nieuwe sorteering glacé handschoenen, chatelainesKeeren-artike- Jen en Pafumerien. Relation met de eerste Parijzer huizen ^veroorloven mij, de clientèle - PIJNELE GANT en voordeelig te bedienen. ter vervaardiging van alle soorten Schoenen en Laarzenzijn voor NEDERLAND uitsluitend verkrijgbaar bij Op aanvraag zijn MACHINES bij mij in bewerking te zien. VOORRADIG: WALZMACH1NES ZOOLEN- en HAKKENSNIJMACHINESdie ook afzonderlijk SCHIFTMACHINESA verkocht worden. LEESTENHOUDERS, enz. y Groote voorraad Amerikaansche Werktuigen, als HAKKEN SCHROOIJERSKANTENSNIJMESSEN, enz. VOORRADIG eene groote sorteering naar de nieuwste mode voor het naderend seizoen. Daar alles eigen fabrikaat is, garandeer ik voor solidifeit enz. en kunnen de prijzen bovendien aan alle concurrentie het hoofd bieden. Zeer beleefd beveel ik mij tevens aan voor het als ïlieuw wasscheil en vermaken zwart en bruin verven der hoedentrachtende door eene alleszins prompte en civiele bediening nogmaals hetzelfde vertrouwen waardig te maken, mij in het laatste zomerseizoen zoo ruimschoots geschonken. N.B. Wegens vermeerdering van personeel beu ik in staat de gewasscheri hoeden binnen acht dagen af te leveren. Boek-, Courant- en Handelsdrukkerij van ANTOON T1ELEN, te Waalwijk.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1878 | | pagina 4