m. 34. Donderdag 2 Mei 1878. 1® Jaargang 1 Toegewijd aan Handel, Industrie en Gemeentebelangen. BINNENLAND. JiiUi Vervalsching der Levensmiddelen. II. uitgever Dit blad verschijnt Woensdag en Zaterdag avond. Abonnementsprijs per 3 maanden J 1,00, franco per post door liet geheèle rijk f 1,15. Brieven gelden enz. Jranco in te zenden aan den uit Antoon Tielen, te Waalwijk, of bij de redactie L. G. van der Donck, te Tilburg. Brieven, ingezonden stukken enz., uitsluitend de redactie betreffende, aan de redactie te Tilburg. Advertentiën van 1 tot 7 regels 0,60, daarboven S cent per regel, groote letters naar plaatsruimte. Advertentiëu, driemaal ter plaatsing opgegeven, worden sleckts tweemaal iurekenin" gebrackt. Reclames of aanbevelingen beneden de rubriek Binnenland 15 cent per gewonen regel. Gelijk wij in een vorig artikel gezien hebben wordt brood niet zelden met aluin vermengd. Ook audeie nog schadelijker mid delen gebruikt men, namelijk gemalen krijt en gips. Ook in ons vaderland zijn meer malen van die schaam tel ooze', gewetenlooze bedriegers gevonden, die liet hoofd voedsel van den werkman met die stoffen vervalschten. Ook het bier, de volksdrank bij uitnemend heid in ons land, is in de laatste jaren een voorwerp van veelsoortige vervalsching ge worden. Vooral in Duitsehlandwaar het bier door het volk nog meer gebruikt wordt dau bij ons te lande, ziju tal van verval- scliingsmiddelen in den handel gebracht. In een Neureiiburgsch blad werd Over die ver valsching nog bekend gemaakt, dat de firma Hugo Schultze grootcn handel dreef in bier- surrogaten en die jaarlijks door ongeveer 18000 circulairen niet alleen aan brouwers, maar ook aan herbergiers aanbood. In antwoord hierop zeide deze firma onder anderen bet volgende „Overigens dienen de bedoelde stoffen niet tot vervalsching van het bier, maar om het zelve helderder en befer te maken zooals bijvoorbeeld beukeu- en hazelnootspaanders, carageeumosgelatinetannin om bet beter geschikt te maken tot vervoersalicylzuur, zwaveligzure kalk, glycerin, natron ter ver krijging eener scliooiiere kleur en werking." Al die genoemde stoffen ziju nu inderdaad wel geene vergiften, maar behooreu toch tot de halfgiftendoor wier dagelijksch gebruik de gezondheid langzaam maar zeker wordt ondermijud. I)eze stoffen zijn volgens de verkoopers geene middelen om het bier te vervaischeu en tegen de aanwending zoude dus geen gerechtelijk bezwaar zijn. Betrekkelijk deze surrogaten doet zich de vraag op Behooreu die stoffen in het bier zijn zij noodzakelijk om een goed bier te verkrijgen De ervaring levert het bewijs van het tegendeel. Vroeger waren die middelen on bekend jazelfs niet het gebruik van het ijs en toch brouwde men beter en gezonder bier dan thans. Al deze stoffen hebben geen ander doel als hop en mout te besparen, ten einde eene zoo groot mogelijke winst te verkrijgen. De op die wijze met chemische stoffen en apothe kerswaren gebrouwde drank werd den ver bruikers als goed, zuiver hop- en moutbier verkocht. "Welke enorme uitbreiding deze handelwijze reeds verkregen heeft, getuigen de talrijke firma's, die zich uitsluitend met den verkoop van deze geheiramiddelen bezig houden en zich op die wijze eene aanzienlijke winst verzekeren. Zeer talrijk zijn deze firma's, vooral in Duitsehland. Wij willen hier eenige dier firma's op noemen het ouzeu lezers overlatende een oordeel over de door hen verkochte artikelen te vellen. Aug. Oberhaiiser te Neurenburg heeft onder andere middelen ook zoogenaamd schuimpoeder te koop. In zijne circulaire zegt hij daarvanBieren, die geene werking hebben, verkrijgen door aanwending van dit poeder, werking, glans en kleur en van zijn biertannin verklaart hij, dat dit eene belang rijke besparing is van hop, terwijl door zijne bierverf liet zoo graag geziene witte schuim op het bier komt. Dit laatste middel moet natuurlijk nog andere dan kleurende stoffen bevatten, daar deze geen schuim voortbrengen. Ermisch en Hellwig te Berlijn bieden den brouwers glycerin aan om liet bier zoet te maken en goed tc houden. Emil Brescius te Rodelheim heeft onder den naam „Eulamprin" een nieuwe stof in den handel gebrachtdie een goed middel zijn zoude om het bier helder te maken en goed te houden. Natuurlijk is dit weder eene scheikundige samenstelling, die om goede redenen geheim wordt gehouden. Gemakkelijk ware het nog tal van voor beelden aan tc balen om te doen zien boe ver de onbeschaamdheid en gewetenloosheid dier bedriegers gaat, die aldus vermengde en schadelijke stoffen ten verkoop aanbieden en op die wijze de volksgezondheid ondermijnen. Wensckelijk ware bet dus indien de re- gecringen spoedig de handen aan het werk sloegen en paal en perk stelden aan die practijken die ontwijfelbaar de noodlottigstu gevolgen na zich moeten slepen. wegens dit feit gevat. Een hunner, iemand die reeds meermalen gevangenisstraf onderging schreef zulk een brief aan mr. den Tex, den burgemeester van Amsterdam en onderteekende dit schrijven, waarschijnlijk omdat hij het als van vertrouwelijken aard beschouwde, voluit niet zijn naam en woonplaats en deze aanwijzing bleek der politie volkomen juist. De gemeenteraad van Bergenopzoom heeft be sloten eene som van f 4200 beschikbaar te stellen voor een deskundig ingenieur, tot het maken van een uitgewerkt plan met begrooting, tot kanalisatie Yan de rivier de Zoom, uitgaande van af de Belgische grenzen, in verband met den afvoer van het aldaar overtollige water. Te Parijs zijn 5500 hotels met 130.000 ka mers. Daarvan zijn nu reeds 112.000 door vreemden in bezit genomen. Terwijl men Zaterdag aan de Kinderdijk aan liet visschen was naar den vermisten arbeider van de stoomboot de Merwedewerd het lijk opgehaald vau den schipper van Werkendam die ten vorigen jare in de Noord overboord ge slagen en verdronken is. Ons bericht omtrent het proces der firma Eras, te Tilburg, tegen de Maatschappij „Zeeland" behoeft eenige aanvulling. De firma Eras en zonen, te Tilburg, vraagt van de Maatschappij Zeeland aflevering van drie balen kameling, door de stoomboot „Stad Breda" vervoerd, of, bij ge breke daarvan, vergoeding van kosten, schaden en interessen. De Maatschappij antwoordde daarop gij vraagt van mij uitlevering van goed dat, zooals gij weet, verbrand is overigens stelt gij een verkeerde vordering in. Bovendien waren de goederen bij den brand niet meer in mijn bezit en in elk geval ben ik niet voor brand, ten deze overmacht, aansprakelijk. (Van eene actie der maatschappij Zeeland twgen de exploi tatie-Maatschappij is geen sprake.) De pleidooien in deze zaak zullen waarschijnlijk spoedig plaats hebben. Voor de eiseheres zal daarbij optreden mr. C. van Kijk, advocaat te Breda, en voor de Maatschappij Zeeland Mr. W. A. van Hoek, Rijksadvocaat te Middelburg. (.V. v. d. D.) Te Amsterdam komt 'liet in den laatsten tijd weder voor, dat gegoede ingezetenen brandbrie ven ontvangen. 1 Drie personen zijn deze week door de politici Te Middelburg is een 15jarige knaap onder een stapel planken verpletterd. Zaterdagavond, tegen middernacht, brak er te 's-Gravenhage aan het Bezuideuhoutop het erf van een thans onbewoond huis, in een hou ten loods, brand uit. De brandweer belette door spoedige liulpdat de vlammen zich aan de woning zelve mededeelde. Het gebouwtje zelf is in de ascli gelegd en geeft een puinhoop te zien, waaronder kostbaar glaswerk, antieke por- seleineu voorwerpen, die in kisten ter verzending gereed stonden, bedolven zijn. l)e schade door den brand aan dien voorraad toegebracht, moet vrij aanzienlijk zijn, Te Amsterdam zijn in den nacht van Vrijdag op Zaterdag de luiken van de glazen van een perceel op het ltokin gerukt en de vensterruiten ingeslagen. In de vorige week zijn in. twee winkels groote spiegelruiten, waarschijnlijk door middel van een diamant, doorgesneden. Maandag-morgen had er bij de Geertesteeg te Utrecht een oploop plaats. Een persoon liad, in weerwil van den tegensland zijner vrouw, hun beddegoed op een kruiwagen geladen en vertrok daarmede onder het gejoel van de straat jeugd en het schelden eeniger vrouwen. Reeds was hij een eind op weg, toen een der dapper sten dezer laatsten hem wilde beletten aan zijn plan uitvoering te geven dit gelukte haar echter eerst toen zij van eenige andere leden van het schooi,e geslacht bijstand had gekregen, Onder een luid hoezee werd de kruiwagen bestormd in korten tijd was de kruiwagen zegevierend door de vrouwen naar zijn oorspronkelijke plaats teruggebracht. krankzinnige gestorven, in wiens lijk men 1841 verschillende voorwerpen heeft gevonden als 20 gespen, 14 stukken glas, 1 stukje koper, 1 priem 1 speld, 9 koperen knoopen, 3 stukken bindtouw en 1782 spijkers. Bekend is het, dat er krankzinnigen, zijn die alles willen inslikken wat' binnen hun bereik komt. Donderdag in den laten avond is een met ecu paard bespannen tilbury, waarin (lrie persouen zaten in het Kanaal bij Ter-Neuzen gevallen. Twee personen zijn verdronkeu, terwijl de derde zich nog heeft kunnen redden. Ook het paard is verdronken. Te Groningen werd Zaturdag-morgen een barbier door eenige studenten, die ook een» voor barbier wilden spelen, aangehouden. Zij brach ten den man onder een put, zeepten hein daar flink in, begonnen hun werk en weldra stond de patiënt glad geschoren voor hen, evenwel niet zonder ecu klein schrammetje te hebben bekomen. (Pr. Gr. Ct.) De Times meldt het volgende zonderlinge feit, dat ongeloofclijk zou voorkomen, indien het niet door een geneeskundig rapport officieel bevestigd was. In eon krankzinnigengesticht te Londen is een De Fransehe stations Gartiaux, heeft bewezen, hoe belachelijk de >recs voor gevaar bij liet reizen is. In -de eeuw van de diligences en postwagenskwam in Frankrijk op 300.000 reizigers één dooile voor en op 30.000 een ge wonde. In de eerste tijden van het spoorwezen (1. i. van 1835-55 viel op 2 millioen reizigers één doode voor en op 500.000 een gewonde. Van 1855-75 was dit cijfer gunstiger, want op 6 millioen reizigers, had men een doode en op 600.000 een gekwetste te betreuren. Men neemt in onze dagen aan, dat nauwlijks onder 45 mil lioen reizigers een doode en onder 1 millioen een gewonde voorkomtongelukken door eigen schuld uitgezonderd. Als iemand dagelijks 10 uren per spoor reist, en elk uur 40 mijlen af legt, dan zou hij naar doorsnede 7439 jaren moeten reizen, eer hij in gevaar is zijn leven te verliezen. Ter gelegenheid der wereldtentoonsteling zul len te Parijs niet minder (lau 15 congressen plaats hebben, namelijk lo. Een internationaal landbouw-congres. 2o. Een internationaal congres van openbare gezondheidsleer. 3o. Een internationaal congres voor de aan neming van een algemeen stelsel van maten gewichten en munten. 4o. Een internationaal congres met het doel de ijzerdraad van alle landen op dezelfde wijze te niuneroteeren. 5o. Een internationaal congres voor den nij verheidseigendom. 6o. Een congres voor letterkundigen eigendom. 7o. Een internationaal congres over gestichten van liefdadigheid. 8o. Een taalcongres. 9o. Een congres van Europeesche staatshuis houdkundigen. lOo. Een weerkundig congres. 1 lo. Een congres van de Alpen-clubs. 12o. Een congres voor internationale regeling der veeziekten. 1 So. Een congres van gezondheidsleer. 14o. Een congres van militaire geneeskunde voor den velddienst van de legers. 15o. Een congres vau ontleedkundigen. Alweder heeft de Belgische politie zich be lachelijk gemaakt door een willekeurige arrestatie. Een jongmenschdie aan het station der Mede met eenige gejaagdheid naar het vertrek vau den trein naar Parijs vroeg, wekte daardoor de achterdocht der politie-agènten op, die hem, in weerwil van zijne protestatie, naar het commis sariaat brachten alwaar men hem in het bezit van een aanzienlijke geldswaarde bevond, die in beslag wérd genomen. Hoewel hij in Brussel eene woning hadwerd hij in de gevangenis opgesloten en eerst zes dagen later ontving de politie volkomen ophelderingen uit Parijs. Het geld behoorde den jongen man persoonlijk en hij moest, wegens dringends zaken naar Parijs, liet fraaiste vau de zaak is nu UO£, dat de on-

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1878 | | pagina 1