Zondag .5 Mei 1878 ll: Jaargang. Toegewijd aan Handel, Industrie en Gemeentebelangen. Bekendmaking. BINNENLAND. WTo Dit blad verschijnt Woensdag en Zaterdag avond. Abönnemengprijl per ^1,00, mtsfuitend^de rêdactif betSïönde^aan dyedactie te Tilburg. k Adver^i^iën6van8l^^a7Vregels^/ O^öO,6daai^b^ven S^ent^^ regelgroote lettel'naar plaatsruimte. Advertentiën, driemaal ter plaatsing opgegeven, worden slechts tweemaal larekenin. geb 1 J I. „1 1"\ nont TIPT CPWOllftll VOP"GI. u— 15 gent p« gewone"rcsel- nog Maandag in het pakhuis gewerkt hebbende knechts onvoorzichtig met pijp of sigaar zijn te JACHT en VI SS CHER IJ. De Burgemeester der gemeente Waalwijk, brengt ter kennis van de ingezetenen, die jacht-, visch- akte ol' kostelooze vergunning tot uitoefening der visscherij mochten verlangen, dat zij zich ter ver krijging' daarvan ter Secretarie moeten aanmelden op aanstaanden Maandag den 6 Mei desvoormid- dairs van 9 tot 12 ure. De Burgemeester voornoemd, V. d. KLOKKEN. Z. M. heeft benoemd tot Burgemeester der gemeente Oisterwijk Mr. J. J. Suys, lid van den raad dier gemeente. Bij Kon. besluit van 27 April is goedgekeurd de instructie voor den inspecteur van het mili tair onderwijs, en bepaald, dat die inspecteur en de hem toegevoegde officieren zullen belmo ren tot den staf van het wapen, waarvan zij herkomstig zijn. Door de provinciale commissie te 's-IIertogen- Losch zijn Maandag en Dinsdag geëxamineerd Voor de hulponderwijzersakte 12 candidaten, van welke 4 afgewezen. Toegelaten zijn de hèéren J. van den Bogert, van EmpelA. J. Colen van Eindhoven; W. van Gooi, van Goirle; J. Nooijen, van Asten B. T. Peeters, van Cuijk; N. U. Reable, van Tilburg; M. Schulte, van 's-Hertogenbosch en A. Zonneveld, van Emmik- lioven. Voor de wiskunde 9 kandidaten, van welke 6 afgewezen. Toegelaten zijn de beeren A. J. der Kinderen J. A. Dirks en H. I. Heggen allen kweekelingen van 's rijks kweekschool voor onderwijzers te 's-Hertogenbosch. Het saldo van 's Rijks schatkist bij de Neder- landsche Bank, op 27 April 11., en de som der betaalmiddelen op dat tijdstip bij de betaalmees ters aanwezig, maakten te zamen een bedrag uit van f 13,810,234.84. werk gegaan. Hoe onvoorzichtig sommige menschen zijn kan uit het volgende blijken. Moge het ande ren ter waarschuwing strekken Een moeder te Wissel, zond om etenstijd haar driejarig dochtertje naar het land waar de vader aan het werk was, om hein te roepen. Toen de vader kwamvroeg de moeder waar het kind was. De vader had het kind niet gezienhij was ge komenmeenende dat het tijd was. 1 oen ging men natuurlijk aan het zoekenen alras vond de vader het lijkje van zijn lieveling in de langs zijn huis vlietende beek. Maandagnacht .is door de politie in een Café Chantant te Rotterdam aangehouden een kantoor bediende die ten nadeele zijns meesters door middel van braak ruim 1 500 had ontvreemd. Bijna al het gestolene werd bij hem gevonden. I Het lijk van een Zaterdag j.l. te Kalkwijk o-emeente Hoogezandoverleden scheepstimmer- imanskueclit is gerechtelijk geschouwd, op het j vermoeden dat de man ten gevolge, onder- J gane mishandeling overleden zou zijn. De ver moedelijke dader is reeds in arrest. Ster Ie drank schijnt hier weer een rol gespeeld te hebben. Men schrijft uit den TielerwaardDe vruclit- boomen beloven zoo verbazend veel, dat, wan neer geen nacht* orsten of andere oorzaken schade brengen, enorm zal de oogst zijn. Zaterdag nacht is te Gorinchem, aan den Havendijk, de houtschuur van den lieer M., vol geladen met plankenmet donderend" geraas in eengestort. Gelukkig dat dit ongeval in den vroegen ochtend heelt plaats gehaddaar er anders zeker vele menschenlevens zouden zijn te betreuren geweest. Den geheelen dag waren er werklieden in de schuur bezig geweest, terwijl eenige kinderen in de tuinen hadden gespeeld, waarin de schuur is neergekomen. Uit Appeldoorn meldt men aan het U.D. Eene treurige gebeurtenis had hier plaats. Eeue vrouw woonde alleen op eene kamer. Hoewel zij aan toevallen leedzorgde zij geheel voor zichzelve. Dagen achtereen werd zij niet gezien. Toen men haar nu weder eenigen tijd niet gezien had werd men ongerust en haalde de politie. Deze open Ie in 't bijzijn van den Burgemeester de deurx waardoor een alleronaangenaamste reuk zich een iveg baande. Vlak bij een kabinet in de kamer lag het overschot van het lichaam der vrouwwaarvan het bovenste gedeelte geheel verbrand is. Een lamp lag in stukken bij baar. Uit hare houding komt men tot deze gevolgtrek king: Juist toen zij de brandende lamp in de hand hadmoet zij een toeval hebben gekregen en achterover geslagen zijn. Door dien val heeft de brandende petroleum zich aan hare kleede ren medegedeeld, en liet lichaam aangetast. De ongelukkige heeft dus niet eens om hulp kun nen roepen. Daar dit in een klein vertrek ge beurde is de voortgang van don brand stellig gestuit door den geringen toevoer van versche lucht. 't verlangen mocht in 't copieboek van mijn vriend Waldeck. Met -ijzeren volharding heeft hij maanden lang gewerkt en gezwoegd, en als Wat werkelijk tc hopen, en, als ik mij niet zeer erg vergis, bepaald te verwachten is de collectieve inzending de aandacht trekt, als de Nederlandsche vereenigingen, die er aan bijdroegen, tc Parijs een goed iiguur makende, er zich later op zullen kunnen beroemen de eer van ons Vaderland in den reuzenstrijd waardig te hebben gehandhaafd, dan geven zij als zij. eerlijk zijn, en dat zijn ze immers? ;daarvau aan den heer P. E. L. Waldeck, te Loosduiuen, de eer, en niet aan zich zeil. Woensdag-middag zijn twee beschonken mari niers, te Rotterdam in garnizoen, door de politie in bewaring gesteld, welke personen zich schan delijk tegen de politie hebben verzet en bovendien nog een burger met hun hartsvanger een vrij ernstige verwonding aan het hooid hebben toe gebracht. Te betreuren is het, dat wij daarbij moeten vermelden dat een ontzaglijke menigte de arres tatie trachtte te beletten, en de politie-beambten door verschillende personen werden mishandeld. Tegen de belhamels wordt dan ook een ver volging ingesteld. Donderdag-nacht is een tjalkschip, geladen met steenkolen, aan het Zieken, te 's-Graven- hage, liggende, lek geworden en gezonken. Daar hef vaartuig nog al diep lag, werd de schipper bij tijds gewaar, welke ramp hem trof, zoodat hij en de zijnen zich op den wal konden redden. De schamele inboedel kon echter niet zoo spoe dig geborgen worden en werd geheel nat. Men is thans bezig, het schip te lossen. drank schuldig maakt, in brand geraakt, door dien een petroleumlamp, terwijl hij die wilde aansteken, sprong en de vlam zich aan zijn kleederen mededeelde. De man liep naar buiten en maakte gerucht; een buurvrouw schoot toe en aan deze gelukte het, de vlam te blusschen. De man heeft echter deerlijke wonden bekomen. De Vereeniging van Fransche industriëelen heeft te Parijs een algemeene vergadering ge houden waarbij meer dan honderd industriëelen tegenwoordig waren. De Vergadering heelt vast gesteld den tekst van een nota, te overhandigen aan de commissie voor de tarieven uit de Kamer van afgevaardigden en bijna eenparig gestemd tegen het stelsel van handelsverdragen. Voorts heeft de Vergadering gedelageerden benoemd om haar te vertegenwoordigen bij de commissie uit de Kamer van Afgevaardigden. Deze delegatie is belast met het herstellen van den treurigen toestand, waarin alle indus- triën gedompeld zijn geworden door het toene men van den invoer van vreemde producten en de vermindering van uitvoer van inlaudscke voortbrengselen. Die vermindering van den uitvoer bedraagt over het nu afgeloopen kwartaal ruim 30,000,000 francs. Tevens zal de delegatie verzoeken dat men instede van de invoerrechten te verlagenzal raad plegen over de meest gesehikte wijze om het steeds toenemend verval van Eransche indus- triën te verhinderen. Volgens de meening der Vereeniging is dit verval onvermijdelijk, indien de Regeerings-ontwerpen aangenomen en nog verzwaard worden door de handels verdragen. Dinsdagnacht ten 3 ure brak in het koffiepak- huis van den heer du Groo te Gorinchem een brand uit, die spoedig in hevigheid toenam, waardoor het pakhuis en de daarin geborgen koffie, p. m. 400 balen een waarde van onge veer f25,000 vertegenwoordigende, aldra een prooi der vlammen waren. Het pakhuis, dat binnen een paar dagen zou worden afgebroken, om door een nieuw vervangen te worden was geassureerd in de Brandwaarborg-maatschappij Imperial Ixtndon, terwijl de verzekering van den voorraad koffie in dezelfde maatschappij juist gister was overgeschreven naar een ander perceel, omdat die heden daarheen zou worden vervoerd, waardoor de schade voor den eigenaar onge veer f24,000 bedraagt. Hoewel de oorzaak van den brand niet bekend isdenkt men dat de De Landb. Ct. bevat een artikel over de collective inzending van verschillende Land- en Tuinbouwvereenigingeu in Nederland, den Hol- landschen tuin en de Haarlerasöhe tulpen, op de Wereldtentoonstelling te Parijs, met een afbeelding van het gebouw, een plattegrond en leen schets van het prachtige tulpenbed. Naar I aanleiding van 'tgsen door 17 onzer vereenigm- gen van °land- 'en tuinbouw bijeengebracht is, i zegt de schrijver (Dr. L. Mulder) „Bijeengebracht. Eigenlijk is dit onjuist, 't Zou niet beleefd zijn te schrijven, dat wat nu bijeen is, bijeen is gesleept. Om die reden bezig ik dan ook deze uitdrukking niet. En toch zou zij 1 de waarheid uitdrukken. Indien het op de in- I dertijd te Amsterdam gehouden meeting gekozen j comité den heer P. F. L. Waldeck, ts Loosdui- nen, secretaris der Hollaudscke Maatschappij van Landbouw, niet bereid gevonden had, het met zijn kennis en ervaring te dier zake bij te j staan, zou 't er ik durf dit gerust te be- weren, omdat ik zelf lid van dat comité en dus geheel op de hoogte van diens bemoeiing en ben zéér slecht hebben uitgezien, 't Bewijs /oor deze bewering is te vinden als men Te 's-Gravenhage geraakte Donderdag-ochtend een man, tengevolge van een duizeling, die hem beving, in de sloot aan de lioogewal, doch werd gelukkig spoedig gered door twee personen, welke zich in de nabijheid van de plaats des ongevals bevonden. In dertig jaren tijds hebben wij sleohts een maal, in 1874, zulk een lang voortgezette zachte temperatuur gehad als in dit jaar; April was toen en is nu de zesde maand sedert October, welker temperatuur boven de gemiddelde was. Ook in 1SG3 en 1872 was April warmer dan gewoonlijk, wat veertien maal in die dertig jaren voorkwammaar toch had de warmte niet zoo lang aangehouden, nog slechts in de drie en vier voorgaande maanden. In die jaren volgde nu een koele Mei, in 1874 schier even koud als in 1876 en 187 7, en 1S6S en 1872 I toch eeu halven graad te kond. .In den nacht van Vrijdag op Zaturdag jl. brandde te Assen een schuurtje af. Al dadelijk j vermoedde men kwaadwilligheid. Thans hebben j I zich twee personen, die zes maanden gevangenis- j straf wegens bedelarij hadden ondergaan en pas j iontslagen waren, bij de justitie aangemeld met! de bekentenis, dat zij den brand hadden gesticht, Zij zouden zich 's nachts in het schuurtje heb— i ben bevonden en met een lucifer, om weder in de gevangeuis te komen, eeu hoop krullen en spaanders in brand gestoken en zich daarna verwijderd hebben. Hun beregening heeft echter gefaald. Gelijk men weet, kan niemand op eigen bekentenis veroordeeld worden, tenzij deze door andere bewijzen bevestigd worde die andere bewijzen nu ontbreken hier geheel en al. De mannen zijn daarom op vrije voeten gelaten, I ofschoon cïe overtuiging schijnt te bestaan, dat zij werkelijk den brand hebben gesticht. Te llillegersberg is eeu alleenwonend man, die zich meermalen aan misbruik van sterken In de Nette freie Fr esse wordt een bericht gelezen van den Londenschen correspondent van dit blad, betreffende het stoomschip de Cimbria, waarvan dezer dagen per telegraaf herhaaldelijk melding is gemaakt. Dit bericht luidt in hoofd zaak als volgt Op 6 April werd aan den gezagvoerder van de Cimbria, behoorende aan de Hamburg-Ame- rikaansche Stoomvaart-maatschappij, Onverwacht bevel gegeven zich terstond gereed te maken om in zee te steken. Dit bevel was des te meer bevreemdend voor den daarbij betrokken gezag voerder, dewijl de Cimbria, een der grootste stoomschepen van de maatschappij, metende 3000 ton, kort te voren uit New-York te Ham burg was binnengevallen en voorloopjg in die haven zou blijven liggen, dewijl een ander stoom schip in de beurtvaart moest worden gebezigd. Hetgeen niet minder verwondering baarde was het °feit, dat matrassen, dekens, hangmatten, enz. voor 600 man aan boord moesten worden genomen, benevens proviand voor 3 maanden, ten behoeve van een dergelijk aantal schepelin gen. De bevolen maatregelen werden met zóó i groot en spoed ten uitvoer gelegd, dat de Cimbria reeds den volgenden dag namelijk op den 7 i de reis naar New-Y'ork kon aanvaarden. Aan boord der Cimbria was kort voor liet 'j vertrek van het schip een nieuwe bevelhebber i gekomen, die op dc roede van Brunsliaven zijn voorraad steenkolen vermeerderde en nog andere lading aan boord nam. De geheimzinnige wijze, waarop dit geschiedde, gaf aanleiding tot de onderstelling, dat de „andere lading" uit oor- logsbehoeften bestond. De bestemming van het schip was aan de officieren van den bodem onbekend. Men wist slechts dat het schip wes gecharterd „naar een Amerikaansche haven en nog verder", zoomede dat de gezagvoerdei verzegelde orders had ont vangen,°die°eerst in de open zee moesten worden gelezen, derhalve nadat de Elbe-loods reeds van boord was vertrokken.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1878 | | pagina 1