Donderdag 9 Mei 1878. 1® Jaargang. Toegewijd aan Handel, lndu$trie en Gemeentebelangen. Bekendmakingen. BINNENLAND. J1MJ ..^.rxvxi, Vervalsching der Levensmiddelen. III Dit blad verschijnt Woensdag en Zaterdag Antoon Tielen, te Waalwijk, of bij Advertentiën van 1 tot 7 regels 0, Reclames of aanbevelingen beneden de rubriek Binnenland 15 cent per gewonen regel. De Burgemeester der gemeente Waalwijk roept mits deze op zoodanige ingezetenen die op den eersten Januari dezes jaars hun 25ste jaar van ouderdom zijn ingetreden namelijk die geboren zijn in 1853, benevens de zoodanige, die zich van buitenlands binnen de gemeente gevestigd hebben, voor zoo verre zij nog in eene der klassen van de Schutterij vallen, om zich tusschen den 15 Mei en den 1 Juni <x.ter Secretarie van het Gemeen' tebestuur te Waalwijk, voor den dienst der Schutterij te doen inschrijven zullende tot het ontvangen van hunne aangiftete dier plaatse dagelijks, gedurende den voormiddag ran 9 tot 12 urenworden gevaceerd de invallende Zon en Feestdagen hiervan uitgezonderd. Waalwijk7 Mei 1878. De Burgemeester voornoemd, Vim der Klokken. Zooals wij gezien hebben, wordt langza merhand, voornamelijk echter in Duitschland, het krachtige en gezonde bier door een meng sel vervangen, waarin Yauk voor do goaond- heid uiterst nadeelige stoffen voorkomen. Ditzelfde is ook het geval met de wijnsoor ten. Fuchsine en aardappel suiker zijn de meest aangewende vervalschingsmiddelen. Van algemeene bekendheid is het, hoe, schadelijk eerstgenoemde stof isdoch ook de tweede is dat iu niet geringere mate. Een bekend scheikundige, Dr. Ritterheeft be vonden, dat in aardappelsuiker veeltijds min of meer arsenicum gevonden wordt. Dit is daarin gelegendat het zwavelzuurdat bij de bereiding van genoemde suiker wordt aan gewend arseficicum bevat. Een handelshuis in Duitschland gaf voor eenigen tijd de vol gende circulaire in het licht. Voor 50 Thaler kan men een recht bekomen om volgens eene pas ontdekte methode in eenige weken goe den wijn te makende prijs van dezen wijn bedraagt slechts 5 Thaler per 3 ankers, ter wijl geen bijzondere inrichtingen noodig zijn 0111 dezen wijn te vervaardigen. Met dezen kunstwijn kan men uiterst gemakkelijk alle bekende wijnsoorten vervaardigen, als Kaap wijn, Madera, Sherrij, Malaga, Chateau-Mar- gaux, Portwijn, Tokayer, Erlanger, Cham- pagneenz. Een wijnhandelaar heeft zich de kosten getroost om dit recept te verkrijgen. Hij ontving een gedrukte lijstwaarop dc verschillende stoffen voorkwamenbenoodigd om dien kunstwijn te maken; de voornaam ste dier stoffen waren jenever, water, wijn steenzuur, glauberzout, sumak, suiker, ara- bische gom, catechu, enz. In de laatste jaren is echter nog op een ander terrein, niet zoozeer vervalsching, dan wel zwcndelarij voorgekomen. Dagelijks worden aan het publiek genees middelen van allerlei aard, voor iedere ziekte met echt Amerikaanschen humbug aangepre zen. Hoewel het waar is, dat deze genees middelen meestal onschadelijk zijn, ineencn x wij echter daarover nog een woordje te moeten zeggen, daar deze middelen vaak tegen bui tensporig hooge prijzen worden verkocht terwijl de ondervinding het bewijs levert, dat hunne genezende kracht bf weinig beteekenend is bf in het gelieeT niet bestaat. Hiervan oen enkel voorbeeld. Het enorme aantal advertentiën, waarmede de Eransche apotheker Guyot in den laatsteu tijd bijna alle bekende couranten heeft over stroomd en dit nog dagelijks doet, om zijne dure teercapsules aau den man t,e brengen heeft bij liet publiek over het algemeen geen gnnstigen indruk gemaakt. Men is deze eeuwen herhaalde aanprijzingen reeds harte lijk moede en ziet in den hoogen prijs dezer capsulesdie de wezenlijke waarde tienmaal te boven gaatniets dan een met goed ge volg bekroond winstbejag; het publiek weet reeds bij ondervindingdat die teercapsules geen onfeilbaar middel zijn tegen ziekten der ademhalingsorganen, ja, dat het onverstandig gebruik vaak groote schade aan de gezond heid toebrengt. Hiermede wordt echter geenszins beweerd, dat de teer geene genees krachtige eigenschappen bezitintegendeel wordt de teer met goed succes aangewend bij sommige ziekten der ademhaling? werktui gen alleen wilden wij te kennen geven dat de prijs dier capsules te buitensporig lioog is. Doch ook niet de zoogenaamde geheime middelen, middelen voor ieder gebrek, iedere kwaal, middelen om i-U, ÖU, bu, iuu pro cent winst van het kapitaal te trekken, wordt een bedriegelijken handel gedreven. Wil men zich de moeite en kosten getroosten deze zaken te onderzoeken, zoo zal de uit- jkomst bewijzen, dat deze middelen alleen i dienen om de zakken der uitvinders te stijven ten koste van de beurs der liclitgeloovigeu. Het zou de bescheiden ruimtewaarover wij in dit blad kunnen beschikken, verre overschrijden, wilden wij al de bedriegerijen en zwendelarijen aanhalenwaarmede de wereld thans als overstroomd'wordt; wij wensch- ten alleen de aandacht onzer lezers op] deze feiten te vestigen en hen daardoor tot dub bele voorzichtigheid aansporen opdat het oude spreekwoord: „Ondervinding is een goede, maar uiterst dure leermeesteres," aan hen niet bewaarheid worde. sclikking der vorstelijke personen en hun ge- voi worden gesteld. "e Crefeld is een Rus verleden week bij een fabikant groote inkoopen tegen uiterst geaccor- deede prijzen komen doen. Voor 20.000 mark hat hij op zij laten leggen, alleen wilde hij zijne reikosten ook nog betaald hebben, doch de fabikant weigerde en de koopman ging weg. Dei volgenden dag werd een stut goed verlangd, dat de Rus had willen koopen, maar men vond het niet. Men spoorde den Rus op in een twjfelachtig hotel en vond bij hem drie stukken, weke hij bekende gestolen te hebben. Men mrent hierdoor tevens op 't spoor gekomen te zijl van een heelerbende, waarvan vertakkingen tot in Kleef, alwaar opsporingen worden gedaan. Dezer dagen is gemeld, dat te Apeldoorn eene vrouw gedeeltelijk verdrand werd gevonden in hare woning.- Daar men in. hare woning noch geld, noch kostbaarheden, die zij wel bezat, ge vonden heeft-, is het vermoeden gerezen, dat hier een misdaad in liet spel is. Het gerecht zal het lijk doen opgraven en den i ermoedelijken .1 I vnan ruuil. in llfU fin? tlP.P.ft.- dnell die voortvluchtig schijnt, trachten op te sporen. Een Parijsch schouwburgdirecteur is op het denkbeeld gekomen om, bij wijze van reclame, eiken avond twee figuranten in het pak van vreemde vorsten te steken en in de avant-scènes plaats te doen nemen. Te Schiedam had Maandag-morgen het vol gende ongeluk plaats; een kind, dat op den grond zat te spelen, trok een ketel met kokend water om, met het ongelukkig gevolg, dat de inhoud over het kind werd uitgestort, en het hevige brandwonden bekwam. slaagd, 17 koeien, die nog op den stal stonden, te redden terwijl de menschen te nauwernood den tijd hadden, het brandend perceel te ont vluchten. Een en ander was tegen een zeer geringe som verzekerd. Omtrent de oorzaak is niets met zekerheid bekend, doch men vermoedt dat kwaadwilligheid in het spel is. In den vroegen ochtend van Maandag is in de stadsgracht te Kampen drijvend gevonden het lijk van een tot dusver onbekende vrouw. Het lijk is naar het Stads-ziekenhuis vervoerd. Alle pogingen van de politie, om de andere gedeelten te vinden van 't lijk, waarvan dezeft dagen een deel uit de Seine te Parijs is opge- vischt, zijn tot heden vruchteloos gebleven. Daar de misdadigers voorzichtig genoeg zijn geweest om de stukken in ongeblusclite kalk te dompe len, is het zeer moeielijk daaruit te bepalen, ook zelfs zeer oppervlakkig, wanneer de misdaad heeft plaats gehad. Op veVscheidene plaatsen is de bodem van de Seine onderzocht. Zoolang men het hoofd van het lijk niet vindt, zal men moeielijk tot de ontdekking kunnen komen. In de Nieuwe Molstraat te 's-Gravenliage is Zondag-ochtend een melkboer, die aldaar zijn melk rondventte plotseling dood gebleven. Slechts ■een paar dagen had de man over pijn in het hart geklaagd. Zondag-avond ten half elf ure heeft de politie op de Nieuwe Haven te 's-Hage een man ge arresteerd, die even te voren bij een bakker de winkellade van haar inhoud ontlast had. Bij de opening der inschrijvingsbiljetten voor de door Gedeputeerde Staten van Noordbrabant opengestelde geldleeniug. groot f25.000, tegen eene rente van 4 ten honderd, bleek, dat was ingeschreven voor f 64.500 tegen 100 ten hon derd en hooger. Gegund zijn de navolgende aandeelen van f500: 3 ad 1003/.t, 4 ad ÏOO1^, 4 ad 1007/18, 7 ad 100»/8, 15 ad 100V* lad lOOVs en 16 ad lOOVioo- Naar wij vernemen zal de zomerdienst op de spoorwegen, die op 15 Mei aanvangt, beter ge regeld zijn, wat de aansluiting met het Noorden en Zuiden aangaat en meer in het belang van het reizend publiek, dan in vorige jaren het geval was. Men meldt uit Bergenopzoom De ansjovis» vangst belooft aan de visscherè dit jaar bijzonder goede resultaten te zullen opleveren. Eergister nacht alléén werden omstreeks 100 tennen ge vangen, iets wat in geen jaren gebeurd is in zoo kort tijdsbestek. Prins Friedrich Carl van Pruisen heeft, naar men verneemt, het voornemen met zijne dochter, Prinses Maria, in het einde dezer maand de residentie te bezoeken, en de aanstaande gema lin van Prins Hendrik aan het Nederlandsche hof voor te stellen. Het buitenverblijf „Buiten rust" aan den Scheveinngschen weg zal ter be- Zondag-namiddag, wachtte de persoon B., onder Hof van Delft woonachtig, opgewonden door het misbruik van sterken drank, zijn vrouw buiten de deur op, terwijl deze even Was uitge gaan, klaarblijkelijk met het opzet om haar te verwonden. Haar ziende aankomen bracht hij haar on verwacht een steek met een mes toe, doch toen de woestaard haar voor den tweeden keer wilde treffen werd hij hierin door hulpgeroep en andere omstandigheden verhinderd, en na eenige worste ling bedwongen. Spoedig werd geneeskundige hulp verleend en er bestaat hoop dat de vrouw zal herstellen. De dader is in arrest. Volgens gerucht, zegt de Vim. Ct., is, naar aanleiding van een nieuwen spoorweg-diefstal, door een bij de Staatsspoorwegen geplaatsten ingenieur een onderzoek ingesteld bij al de con ducteurs van de lijn VlissingenRosendaal en heeft men toen bij een hunner een bos sleutels gevonden. Te 's-Gravenliage zwierde Zondag-namiddag een welgekleed persoon over den Noord-West- Buitensingel hij was zoo beschonken dat hij zich niet meer staande kon houden en in het water viel. Gelukkig schoten terstond eenige personen toe, die den drenkeling op den wal en met behulp van een politieagent naar zijn woning brachten. Eene ontelbare menigte nieuwsgierigen verdrong zich Zondag langs den Buitenkant te Arasterdam om de Willem Barents te zien vertrekken. Te D/o ure was men gereed, werd het touw inge haald en de Nova Zembla, een stoomsleepboot, er voor gehaald om het scheepje naar IJmuiden te slepen. Op het Noordzeekanaal heerschte een aangename beweging door de vele stoomboo- ten, jachten en andere kleinere pleiziervaartuigen, die het schip een eindwegs zouden vergezellen. Op de Antilope bevonden zich een groot deel der militaire en civiele studenten met de muziek der hussaren uit Haarlem, die met opwekkende liederen de opgewondenheid niet weinig ver hoogden. Te, half 5 ure kwam men te IJmuiden I aan waar het schip tot den volgende morgen bleef ora dan 2ee te kiezen. In de afgeloopen week is aan den Overtoom te Sloten, eene boerderij geheel afgebrand, 's Naehts ten 1 ure brak de brand uit. Bijna al het huisraad, ongeveer 50.000 KG. hooi en twee geiten zijn een prooi der vlammen gewor den. Met'zeer groote moeite ia uien er in ge- Men meldt uit GorinchemHet lijk van den postbode van Zalt-Bommel op Herwijnen, die op 12 Maart 11. van de spoorbrug te Bommel in de Waal sprong, is in die rivier voor deze Gemeente drijvende gevonden en naar het lijken huis op de algemeene begraafplaats overgebracht. Aan het verslag omtrent den toestand van het gesticht voor doofstommen in de gemeente St.-Michiels-Gestel over 1877, ia het navolgende ontleend De bevolking op 1 Januari jl. be droeg 136 kweekelingen (67 jongens en 69 meis jes). In den loop van het jaar verlieten 17 de inrichting, terwijl 14 nieuwe aankwamen. De ontvangsten beliepen f37,29S,S4, waaronder f2000 subsidie van bet rijk. f 1000 subsidie van de provincie, f7901,40 inkomsten van be zittingen en F 21.189.74 ontvangsten van ver schillenden aard. De uitguv. bedroegen f35,851.6® waaronder f 1982.10 voor het schoolwezen e* het aanleeren van ambachten f 13.938.08 voor onderhoud en voeding, f7804.32 voor onderhoud van gebouwen cn verdere lasten, waarmede de eigendommen bezwaard zijn, en f 12.127.1® voor uitgaven van verschillciideu aard.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1878 | | pagina 1