Zondag: 12 Mei 1878. If Jaargang. Toegewijd aan Handel, Industrie en Gemeentebelangen. Bekendmaking-. BINNENLAND. Dit blad verschijnt Woensdag' en Zaterdag avond. Abonnementsprijs per 3 maanden 1,00, franco per post door het geheole rijk f 1,15. Brieven gelden enz. franco in te zenden aan den uite^T Antoon Tielen, te Waalwijk, of by de redactie L. G. van der Donck, te Tilburg. Brieven, ingezonden stukken enz., uitsluitend de redactie betreffende, aan de redactie te Tilburg. «Mwpk^uimte. Advarteutifa, driepa] ter pla.tstag opgegevaa. worden slechts tweemaal inlekening gebracht. Het Gemeentebestuur van Waalwijk gelet op eene missive van Z.Exc. den Heer Minister van Binnenlandsche Zaken, van den 29 Juni 1844, No 103, 1ste afdeeling, waarbij het Gemeentebestuur voornoemdwordt uitgenoodigd om jaarlijks de ingezetenen te herinneren aan de bepalingen der Wet van den 1 Maart 1815(Staatsblad No 21), betrekkelijk de viering der Zon- en Feestdagen. Brengt dientengevolge ter kenirisse der Ingeze tenen dat gemelde Wet is van den volgenden inhoud Wij Willem bij de gratie Gods, Prins van Oranje Nassau, Souverein Vorst der Vereenigde Neder landen, enz., enz., enz. Aan alle degenendie deze zullen zien of hooren lezen, salutdoen te weten Alzoo wij in overweging genomen hebben de noodzakelijkheid «omop liet voetspoor onzer godsdienstige, voorvaderen, die daarop steeds den lioogsten prijs stelden, de plichtmatige viering van den (lag des Heeren en andere dagen den openbaren christelijken godsdienst toegewijd, door eenparige en voor de geheele uitgestrektheid der vereenigde Nederlanden, algemeen werkende maat regelen te verzekeren. Zoo is het, dat wij den Raad van State gehoord en met gemeen overleg der Staten-Generaal dezer landen, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk wij goedvinden cn verstaan bij deze: 1. Dat op Zondagen en op zoodanige godsdien stige Feestdagen, als door de Kerkgenootschappen van den christelijken godsdienst dezer landen al gemeen erkend en gevierd wordenniet alleen geene beroepsbezigheden zullen mogen verricht worden, welke den godsdienst zoude kunnen storen, maar dat in het algemeen geene openbare arbeid zal mogen plaats hebben, dan ingeval van noodzakelijkheid als wanneer de Plaatselijke Re- gcering daartoe schriftelijk toestemming zal geven. 2. Dat op deze dagenmet uitzondering van geringe eetwarengeene koopwaren hoegenaamd op markten, straten of openbare plaatsen, zullen mogen worden uitgestald ol verkocht en dat kooplieden en winkeliers hunne waren niet zullen mogen uitstallen noch met opene deuren verkoopen. 3. Dat gedurende den tijd voor de openbare godsdienstoefening bestemd de deuren der her bergen en andereplaatsen, alwaar drank verkocht wordt, voor zoo verre dezelve binnen den besloten kring der gebouwen liggende zijn, zullen gesloten zijn, en dat ook gedurende dienzelfden tijd geener- liandc spelen, hetzij kolven, balslaan of dergelijke mogen plaats hebben. 4. Dat geene openbare vermakelijkheden, zooals schouwburgen publieke danspartijenconcerten en harddraverijen, op de Zondagen en olgemeene Feestdagen zullen gedoogd worden; zullende het aan de Plaatselijke Besturen worden vrijgelaten hieromtrent eene uitzondering toe te staan, mits niet dan^ na het volkomen eindigen van alle gods dienstoefeningen. 5. Dat de plaatselijke politie zorg zal dragen, ten einde alle hinderlijke bewegingen en gerucht in de nabijheid der gebouwen tot de openbare eeredienst bestemd en in het algemeen alles wat dezelve zoude kunnen hinderlijk zijn, voor te komen of te doen ophouden. 6. Dat de overtredingen tegen de bepalingen van dit besluit naar gelang van personen en om standigheden zullen gestraft worden met eene boete van niet hooger aan vijf en twintig guldens of met eene gevangenisstraf 'van niet langer dan drie dagenvoor de overtreders die buiten staat mogen zijn deze boete te betalen. 7- Dat bij eene tweede overtreding de boete of straf zal verdubbeld worden en wijders alle de te koop gelegde of uitgestalde goederen ver beurd verklaard en de herbergen of andere pu blieke nlaatsen voor ééne maand gesloten. En dat door deze algemecne verordeningen alle daarmede niet overeenkomstige provinciale of plaatselijke reglementen en inrichtingen zullen worden gehouden voor vervallen. Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geinsereerd en dat een genoegzaam getal exemplaren gedrukt en aan de Staten in de onderscheidene provinciën of landschappen, inge volge art. 86 der Grondwet, ter uitvoering zal worden gezondenmet last om dezelve alom te doen publiceeren en affigeeren, en van de predik stoelen der onderscheidene christelijke Kerkge nootschappen te deen aflezen. Lasten en bevelen voorts dat onze ministeri- eele departementen eu andere autoriteiten, justi- eieeren en ofliciceren, wien zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden, zonder eenige conniventie of dissimulatie. Gegeven te's-Gravenhage, den 1 Maart desjaars 1815, het tweede van onze regeering. (gei.) WILLEM. Ter ordonnancie van Zijne Koninklijke Hoogheid, (get.) A. R. Fa lek. Vermanende het Gemeentebestuur voornoemd de ingezetenen dezer Gemeenteop het ernstigst en nadrukkelijkst, tot het plichtmatig betrachten van het bij deze voorbeschrevene, ten einde alzoo Zijner Majesteits christelijke godsdienstige oog- nierken en bedoelingen té bevorderen en te on dersteunen en door hun gedrag en voorbeeld ook anderen daartoe aan te sporen. En opdat niemand van deze hernieuwde veror deningen, op dit onderwerp, onwetendheid zoude kunnen voorwenden, zal deze worden afgekondigd en aangeplakt, waar men zulks gewoon is te doen. Waalwijk, 5 Mei 1878. Burgemeester en Wethouders voornoemd, De Burgemeester, Van der Klokken. De Secretaris, F. W. ran Liempt. De firma Corbett- en M. Clymont, aannemers t.e Londen, heeft hare betalingen gestaakt, liet passief bedraagt 1,500,000 p. st., doch het te kort. schijnt niet meer te zullen bedragen dan 100,000 a 120,000 p. st. De firma is eigenares van meer dan 1000 huizen, wier waarde varieert van 500 tot 8000 p. st. Van deze huizen zijn sommige hypothecair verbonden, andeie nog niet voltooid. De huurwaarde van de voltooide hui zen wordt geschat op 50.000 p. st.'sjaars. Men schrijft het faillissement toe aan (le moeilijkheid om bij de tegenwoordige slapheid van den han del (le huizen te verhuren, een moeilijkheid, die ook bij het ten gelde maken van den boedel hare schadelijke werkiug zal doen gevoelen. Enkele der voornaamste crediteuren wenden pogingen aan om een schikking te treffen. i een Internationaal Congres van Landbouw wor den gahouden. De Staats-Courafit herinnertdat alle maat schappijen van Landbouw zijn uitgenoodigd, zich door gedelegeerden op het Congres te doen ver tegenwoordigen. Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen bij de besturen der voornaamste landbouwmaat- schnppijen hier te lande, aan welke exemplaren van het programma en het reglement voor het Congres zijn toegezonden. In de Woensdag-namiddag te Amsterdam ge houden vergadering van aandeelhouders in de Nederlandsche Bank, is het dividend bepaald op f167 per aandeel. Aan *de verdiensten van den gewezen secretaris van de Nederlandsche Bank, den tegenwoordigen,Minister van Financiën, den heer Gleichman, werd in het verslag een woord van hulde gebracht. De Utrechtsche tramwegmaatschappij is thans tot stand gekomen. Zoowel van belanghebben den bij het vervoer als bij het leggen van den weg is medewerking verkregen, zoodat bovendien ongeveer f500 aan het Rijk is gewaarborgd voor kosten van eventueele beschadiging van den rijksstraatweg. Binnen twee maanden ver wacht men reeds de exploitatie, voorloopig uit gaande van de Neude te Utrecht, later van het station van den Rijnspoor. Te Besoijen heeft bij de herstemming voor dc Tweede Kamer, van de 42 kiezers slechts één (en wel uithoofde van zakendie zijne te genwoordigheid elders vcreischtcn) zijne stem niet uitgebracht. Ook te Zevenbergschen hoek heeft slechts een kiezer zijn stem niet uitgebracht. De lijst der hoogstaangeslagenen in do Rijks directe belastingen in de provincie Noordbrabant, bevat 143 namen. De hoogstaangeslagene is Dr. J. A. De Ram, te Bergenopzoom, voor f2746.551/3 de laagste L. H. Rouppe Van der .Voort, te 's-Bosch, voor f 399,521/2. Woensdag-avond, 6 uur, is van eene dame in de Weste Wagenstraat te Rotterdam, uit den zak van haar japon, eene portemonnaie ontvreemd. De jeugdige zakkenroller werd echter op de daad betrapt en, hoezeer hij zich door over haaste vlucht zocht te redden, in de Spinhuis steeg door een agent van politie gevat. Wij meenen onze lezeressen'te moeten aanbevelen in de meer tot versiering geschikte zakjes geene zaken van waarde te bergen. Onlangs zijn ook elders dergelijke feiten voorgevallen. De gele genheid maakt den dief en de bestolene bezorgt zich menige onaangenaamheid. ven haar en zij zeeg neer. De moordenaar had zijn doel bereikt, verwijderde zich en begaf zich ter ruste, alsof er niet9 gebeurd ware. De door den Commissaris des Konings in Noordbrabant benoemde commissie voor het af nemen der eind-examens der Hoogere Burger scholen in die provincie voor 1878 is samen gesteld als volgt Voorzitter dr. J. II. H. Hulsmann, directeur der R. H. B. School te Tilburg. LedenJ. Cardinal, dr. F. C. Soer en K. Ter Bruggen Cate, leeraren aan de R. H. B. School te Til burg W. C. Hedick, directeur en P. J. Bos, leeraar aan de IT. B. School te Breda Dr. A. Ij. Lamers, directeur, Dr. L. Boosten en H. Heijnen, leeraren aan de Rijks H. B. School te 's-TIertogenbosch Mr. E. J. Van den Dun- gen, leeraar aan de Rijks H. B. School te Hel mond en J. F. C. Okon, leeraar aan de Rijks H. B. School te Zwolle. Wij laten hier in kortedoch juiste cijfers volgen betgeen er op den :lag van de opening der Tentoonstelling te Parijs is ten koste gelegd aan de versiering van de stad Vlaggen, 1,255,000 fr.; Venetiaansche lantaarns, 195,000 fr.waskaarsen, 150,000 fr.; vuurwerk, 20,000 fr.; gekleurde glazen, 3000 fr.totaal 1,623,000 fr. Hierbij komt nog 50,000 fr. van de stad Parijs en 30,000 fr. van den Staat, voor de versiering en verlichting van de openbare gebouwen. In het géheel is dus uitgegeven 1,700,000 francs. Gedurende de Internationale Tentoonstelling te Parijs zalzooals men weet, door de Société des Agriculteurs de France, van 10 tot 20 Juni a. s.in het paleis van liet Trocadero aldaar, In het Ulvenhoutsche boscli, onder Ginneken, bij Breda, is Dinsdag-morgen het lijk van een gepensioneerd militair van het Ned.-Ind. leger gevonden, die zich door ophanging van het leven beroofd heeft. Ook hier schijnt weder misbruik van sterken drank in het spel te zijn. Omtrent het vermoorden van een vrouw van verdachte zeden te Groningen, geeft de Gron. Ct. de volgende bijzonderheden De vermoede lijke dader is reeds in verzekerde bewaring. Een ontslagen kolonist, G. II. G. B. genaamd, die reeds herhaaldelijk in handen der justitie is geweest, eens gedurende een tijdvak van 5 jaar, kwam voor eenige weken te Groningen aan, meebrengende hetgeen hij met veel inspanning in de bedelaarskolonie had oververdiend. Hij ontmoet hier de beruchte Johanna Boelens en knoopt intieme kennis met haar aan. De zuur verdiende penningen worden eerlijk met haar gedeeld en tot zoover gaat alles goed doch het geld raakt op cn nu wil zij van hem niets meer weten, maar vervolgt hare ongestadige levens wijze. Na den geheelen avond met hem te hebben doorgebracht en het laatste geld te heb ben verteerd, verlaat zij hem onverwachts en geeft aanleiding tot jaloezie. Nu hij zich zoo bedrogen vindt, besluit hij zich op afdoende wijze te wreken en toen hij haar later weer op een afgelegen plek ontmoet, wcnscht hij haar maar dadelijk van kant te maken. Hij grijpt haar aan, neemt zijn zakdoek, slaat dien om haar hals en tracht haar te wurgen. Zij ver weert zich wanhopig, doch hare krachten schie ten bij de zijne tekort. De moordenaar schopt en trapt de vrouw, waar hij haar maar treffen kan, den zakdoek steeds nauwer om haar hals gespannen houdende, en lang kon op deze wijze de worsteling niet duren. Hare krachten bega- De door het Waterschapsbestuur van de rivier de Dommel c. a. vastgestelde en aan Gedep. Staten ter goedkeuring ingezondene rekening over 1S7G bedraagt in ontvangst f84.448.24, in uitgaaf f 71,699,3c1 /o en sluit alzoo met een batig saldo van f 12,748,8772- Onder de ont vangsten komen vooraan goed slot vorige rekening f 8,629,83, aan omslagen en boeten f 6,033,39 en aan bijdragen in de kosten der verbeteringswerken van Belgie, de provincie eu het Rijk f67,291,66. Onder de uitgaven zijn vermeld: f39,182,03 voor onteigeningen van gronden voor de verbeteringen van het riviervak BoxtelSt.-Oedenrode en de Essche Stroom, f 11.000 voor de verbetering van het riviervak Boxtel-Vught en f 14.058,687s voor jaarwedden, bureaukosten, reis- en verblijfkosten enz. van het bestuur, het technisch personeel en de com missie van uitvoering. De Kamer van Koophandel en fabrieken te Vlissingen heeft, in antwoord op haar adres be treffende eene verbeterde regeling van den zomer dienst der Staatsspoorwegen (Zuiderlijn), een schrijven ontvangen van den Minister van Wa terstaat enz.waarin (le Minister te kennen geeft „Dat in de aanstaande zomerdienstregeling op de Zeeuwsche lijn verschillende verbeteringen zijn aangebracht. Zoo zal van ieder station de gelegenheid bestaan om 's morgens ten 12 ure, 2 of 1 uur 38 m. te Amsterdam en ten 12 uur 20 m. te Utrecht te zijn. In den middag is een trein vastgesteld, die, ten 3 uur 10 m. van Vlissingen vertrekkende, ten 4 uur 50 ra. te Roosendaal aankomt en aansluiting geeft naar Den Haag, Leiden, Amsterdam, Utrecht, enz, verder zal de trein, die 8 uur 45 m. van Vlis singen vertrok tot Middelburg, nu doorgaan tot Goes." Verdere verbetering der communicatie met Holland stuit at' op de dienstregeling van den Grand Central Beige, waarin geen verandering wordt gebracht. Ten slotte merkt de Minister op dat, met het oog op den omvang van het vervoer op de Zeeuwsche lijn, eene vermeerdering van het aan tal treinen iii billijkheid niet gevorderd kan worden. Teleurgestelde liefde had Dinsdagavond in Den Haag bijna een 22jarig minnaar het leven gekost. Zijn aangebedene bleef doof voor al zijne smeekgebedenal wandelde zij ook rustig met hem voort langs „Om en bij". Wanhopig door haar aanhoudende weigering om het zoo vurig begeerde „ja" uit te spreken, sprong hij in 't waterom te stervenof te overwin nen. liet laatste schijnt hem tc ziju gelukt j

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1878 | | pagina 1