N°. 38. Donderdag 16 Mei 1878. 1? Jaargang. Toegewijd aan Handel, Industrie en Gemeentebelangen. JPP BINNENLAND. Voetangels op Financieel gebied. I. Gevonden te Waalwijk. •Dit blad verschijnt Woensdag en Zaterdag avond. Abonnementsprijs per 3 maanden 1,00, franco per post door het geheele rijk f 1,15. Brieven gelden enz. franco in te zenden aan den uitgever Antoon Tielen.'te Waalwijk, of bij de redactie L. Gr. van der Donck, te Tilburg. Brieven, ingezonden stukken enz., uitsluitend de redactie betreffende, aan de redactie te Tilburg. Advertentiën van 1 tot 7 regels 0,60, daarboven 8 cent per regel, groote letters naar plaatsruimte. Advertentiëndriemaal ter plaatsing opgegevenworden slechts tweemaal inrekening gebracht. Reclames of aanbevelingen beneden de rubriek Binnenland 15 cent per gewonen regel. In eenige onzer laatste hoofdartikelen spra ken wij over de vervalsching van levensmid delen en waarschuwden het publiek om toch vooral op zijne hoede te zijn bij hun aankoop en zich niet door al te goedkoope prijzen te laten verlokken. Ook op financieel terrein staat het publiek in onze dagen aan niet minder gevaar bloot. Slechts een kijkje in de advertentiën van sommige dagbladen is voldoende om zich hiervan te overtuigen. Met het oog hierop, hoorden wij onlangs nog een onzer vrienden verklaren, dat, hoe moei lijk het ook wezen moge geld te verdienen, het thans nog veel moeilijker is het eenmaal verdiende en bespaarde geld te behouden en rentegevend te maken. J)e Hollander en de Duitscher zijn vrienden van loterijen en van deze neiging wordt dan ook door onze 19e eeuwsche industrieridders door de hoop en het vooruitzicht op moge lijke kansen aangenaam te maken"' Verstokte zondaar, die niet een traan stort bij zooveel grootheid van ziel als de heeren Bruck hier aan den dag leggende heeren Bruck, die niet slechts gelegenheid wilden verschaffen tot sparen, maar daarenboven „„de hoop en het vooruitzicht"" wenschten aan te bieden „„op mogelijke kansen"". Laat ons zien hoe die heeren zich van die dubbele taak hebben gekweten. Tegen een maandelijksche betaling van een aangegeven bedrag, gedurende zeker aantal maanden, werden door de heeren Bruck eenige loten geleverd. Om de keuze zoo ruim mo gelijk te maken had men verschillende com binatiën gevormd, die op onderscheidene voorwaarden verkrijgbaar werden gesteld. Bezien wij een enkele dier combinatiën van nabij Combinatie C. Na betaling van ƒ800. Wekend partij getrokken. Hoevelen al liet'j,1 maandelijksche termijnen werd door de i 'i_i_l i...i i iBank wp.le.verd slachtoffer van deze zucht tot spelen geworden zijn, welke l^tj-eurenswaardige gevolgen ze elden welke verwoestingen si liet^Smilielevën al veroorzaakt heeft, "achten wij overbodig hier te vermelden. Niet oen onzer lezers, vertrouwen we, kan in deze zaak onwetendheid voorwenden. Iedereen Bank geleverd 2 Amsterd. Loten a f 100.f 200. 2 Rotterd. - 100.- 200. 2 Lot. Gem. Crediet - 85.- 170. 2 Weener Rudolf St. - 14.- 28. Samen. f 598. Van f 800.ontving men dus slechts eene heeft, en wellicht reeds verscheidene malen,waarde in effecten van circa f 598. afschrikwekkende voorbeelden er van ver- Daar die effecten eerst geleverd werden na nomen. I de betaling van den laatsten termijn, liep de En toch neemt die zucht niet af. Toch j Bank niet de minste risico van wanbetaling, zetten die lui, door middel van snoevendeterwijl de deelnemers daarentegen wel ver- ad vertentiën en circulaires, hun onedel en j trouwen moesten stellen in de Bank. En ongelukkig de arme sukkels, die, hetzij door sterfte hetzij door ziekte, met de laatste ter mijnen in gebreke bleven, nadat zij alle vorige stipt hadden voldaan. Natuurlijk ver loren zij hun recht op het bezit der effecten, terwijl de gestorte gelden niet werden geres titueerd. Toen de heeren Carl. Bruck Cie een maal begrepen hadden op hunne wijze nuttig te zijn in de maatschappij, wilden zij zich van hun moeilijke, maar boven alles eervolle taak niet ten halve kwijten. "Wel hadden zij nu de gelegenheid tot sparen en loten geopend, maar daarmede was hun honger naar goeddoen nog niet gestild. Nu moest men nog alle middelen in het werk stellen om de deelneming zoo algemeen mogelijk te doen zijn en met den ijver, een afschaffings genootschap waardig, toog men aan het werk. Men leze slechts de volgende zinsnede der aan de agenten gerichte circulaire: „„Wil de agent met succes voor ons werkzaam zijn, en verachtelijk bedrijf ongestraft voort en vullen hunne zakken ter deeg door „flinke zaakjes" en „schone Geschafte", zooals zij ze onder elkaar gelieven te noemen. Het publiek vooral het geldbeleggend publiek, kan daarom niet genoeg tegen de operatiëu van zulke lui gewaarschuwd worden en het doet ons daarom een groot genoegen, dat wij in ons vaderland op een bla;l kunnen wijzen, dat op dit terrein een veilige en uitstekende gids voor het publiek mag genoemd worden. Wij bedoelen De Financier, Wekelijkschc Deurs courantonder hoofdredactie van den heer J. Pik. Om den Lezer een denkbeeld van de flinke waarde van dit blad te geven, laten wij hier volgen hetgeen in no. 27 overMisbruiken op financieel gebied en wel bepaaldelijk over wijlen de Hollandscke Premie- en Rentebank, over de Dnitsche Crediet- en Spaarbank, over Loterijen en over Huurloten gezegd wordt. „Wijlen de Hollandsche Premie- en Rente- bank (Carl Bruck Cie) belastten zich „„met'dan is het een vereischte, dat hij zich door 1 de weigering niet ontmoedigen laat. Hij kan den verkoop beproeven bij een ieder, die in den verkoop van effecten tot den koers van den dug, zoowel contant als tegen maan delijksche afbetaling"". De heeren Carl Bruck Cie, begaan met het lot der arme stumperts, die geld te veel hadden om het renteloos te laten liggen en te weinig om er effecten voor te koopen, wenschten ieder een in de gelegenheid te stellen zijne pen ningen op doeltreffende wijze te beleggen, teneinde hem zoodoende aan te moedigen tot sparen. Wel zou men zich kunnen wenden tot spaarkassen, maar zoo lezen wij in het Plan en de Grondslagen der Bank „„niet overal zijn spaarkassen en waar deze. zijn, ontbreekt de gelegenheid om het sparen staat is een bedrag van 5.tot 25- per maand te betalen, waardoor het terrein, waarop gewerkt kan worden, groot genoeg is om het slagen van den verkoop van de geschiktheid van den agent afhankelijk te maken"". Zóó staat er. Wordt vervolgd.) De navolgende ingekomen stukken komen in- behandeling. a. Eene missive der Kamer van Koophandel eii Fabrieken te Amsterdam met afschrift van haar adres van adhfesie op het adres van deze Kamer indd. 18 Feb. 1.1. aan den Heer Mi nister van Waterstaat enzbetreffende de spoor- weglijn Zwaluwe 's Bosch (genoemd adres hebben wij reeds in zijn geheel in No. 36 opgenomen.) b. Missive van de Kamer te Tiel houdende kennisgeving dat ook deze indd. 6 Maart 1.1. adhaesie heeft betuigd aan opengemeld adres. c. Missive der Kamer te 's Hage. Idem te Delft. te Haarlem. te Leiden. te Schiedam. Afschrift van het adres van Goritichem's aan de Tweede'kamer der Staten Gene- d. e. 9- h. kamer Een Gouden Vingerringde eigenaar kan hem terug bekomen bij den Brigade-Commandant der Marchausaée aldaar. Vergadering der Kamer van Koophandel en Fabrieken te Waalwijk den 7 Mei 1878. Afwezig de Heeren Fano en Qui rijns. De notulen der vorige vergadering worden voorgelezen en goedgekeurd. raai tegen de aanleg van het door de Regeering voorgestelde kanaal door de Geldersclie vallei en tot aanbeveling van het plan van den hoofd ingenieur Waldorp, met verzoek van adlimsie. i. Idem van de Amsterdamsehe Kamer tot on dersteuning van het wetsontwerp tot aanleg en inrichting van eenige werken ten behoeve der binnenlaudsche scheepvaart betreffende 1. den verbeterden waterweg tusschen Am sterdam en Rotterdam 2. het kanaal door de Geldersclie vallei. De Kamer besluit na eenige discussie deze stukken aan de leden ter inzage te zenden en daarop later terug te komen, overwegende intus- schen dat, hoe gewichtig deze vraagstukken wel licht voor de betrokken koopsteden Amsterdam, Rotterdam, Gorinchem enz: mogten zijn, onze, handel en scheepvaart daarbij minder belang hebben. j. Verslag van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Kampen. I. Het adres aan de Heeren Ministers van Binnl. zaken en waterstaat in dd. 30 April, lui dende als volgt: „Tenvervolge op ons adres van 18 Februari jl. nemen wij bescheiden de vrijheid Uwe Excellentie toe te zenden eene schetsteekening aanduidende de richtingen, die successievelijk werden uitgebakend voor den geprojecteerden spoorweg Zwaluwe- 's Bosch. Wij nemen deze gelegenheid te baat onze be langen in de onderhavige zaak op nieuw bij Uwe Excellentie aan te bevelen. De voortreffelijkheid, die in de door ons voor gestane richting gelegen is, kan Uwer Excellence's aandacht niet ontgaan. Wij hebben gemeend door toezending van een exemplaar van het hierboven bedoeld kaartje aan de leden der 2 kamer van de Staten Ge neraal, de belangstelling der vertegenwoordiging te mogen wekken voor eene zaak, die voor onze nijvere en handellievende Gemeente „levens vraag" is. De veelzijdige en belangrijke deelneming, die wij in onze duur verplichte, maar onbezweken pogingen mochten ervaren en welke gevolglijk in menig gemotiveerd adres tot het Departe ment van Uwe Excelletie haren weg heeft ge vonden heeft ons bovendien gesterkt in de overtuiging, dat ook bet algemeen Handels- en Nijverheids belang de opname van aalwijk in de spoorweglijn Zwaluwe- 's Bosch, meest wen- schelijk maakt en daarmede nauw betrokken is. Vergun ons dus, Excellentie, dat wij met ver trouwen, zij het dan ook bij herhaling, tot U we Excellentie naderenmet het eerbiedig verzoek dat de spoorweg Zwaluwe- 's Bosch worde gelegd door de Langstraat via Waalwijk." De Commissaris des Konings lieeft bepaald dat het onderzoek (Inspectie) over de verlof gangers der Nationale Militie in deze provincie zal gehouden worden in de gemeenten en op do dagen als hieronder vermeld EERSTE DISTRICT. Militie-Commissaris de Heer HWélsink. Boxtel 6 Juni, voorm. 9 ure, voor Boxtel, Esch, Liempde en St.-Michiels-GesteL Oisterwijk 7 Juni, voorm. HP/s ure, voor Berkel, Haren, Helvoirt en Oisterwijk. Tilburg 8 Juni, voorm. 9 ure, voor Tilburg 11 Juni, voorm. 9 ure voor Hilvarenbeek, Goirle, - Diessen en Moergestel. Loonopzand 12 Juni, voorm. 11 ure, voor Loonopzand en Udenhout. Waalwijk 13 Juni, voormid. 11 ure, voor Baardwijk, Besoijen, Capelle, Sprang, Vrijhoeve Cappelle en Waalwijk. llcusdcn 14 Juni, voorm. 11 ure, voor l)ron- gelen, Drunen, Eethen c. a. Hedikhuizen, Heus- den, Meeuwen c. a., Nieuwkuik c. a., Herptc. a., Oucl-Heusden, Veen, Vlijmen en Wijk c. a. Woudricliera 15 Juni, voorm. 11 ure, voor Almkerk c. a., Andcl, Dussen, Emmikhoven c. a., Giessen, Rijswijk, Werkendam, De Werken c. a. en Woudrichem c. a. Oss 18 Juni, voorm. 11 ure, voor Geffen, Lith, Lithoijen, Oss, Oijen c. a., Berchem, Heesch, Herpen en Megen c. a. L'den, 19 Juni, voorm. 11 ure, voorDinther, Heeswij k, Nistelrode en Uden. Grave 21 Juni, voorm. 10 ure, voorüeursen c. a., Dieden c. a., Escliaren, Gassel, Grave, Huisseling c. a., Ravenstein, Reek, Schaijk, Velp en Zeeland. 's-Hcrtogcnbosch 22 Juni, voorm. 9 ure, voor 's-Hcrtogenbosch, 24 Juni, voorm. 9 ure, voor Alem c. a., BerÜcum, Bokhoven, Cromvoirt, Den Dungen, Empel c. a., Engelen, Nuland, Rosmalen en Vught. Met de Spaansche financiën gaat het allengs beter. De onder-secretaris van Staat bij het departement van financiën, heelt Zaterdag in het Congres medegedeeld, dat de aflossing der ge consolideerde staatsschuld regelmatig zal plaats hebben en dat in de schatkist de noodige fond sen aanwezig zijn om de rente te betalen. Een Amsterdamsch meelhandelaar was failliet verklaard. Of nu zijne zaken niet in orde waren, dan wel of hij voor de schande zicli niet meer in Amsterdam wilde vertoonen, hij vertrok, zon der eenige orde op zijne zaken to stellen. l)e curator, in het faillissement benoemd, stelde deu knecht van den failliet tot bewaarder over het in het pakhuis aanwezige meel. De knecht kweet zich zoo eerlijk van de zaak, dat de policie ter men vond om hem en een vriend in arrest te nemen en naar de cellulaire gevangenis over te brengen. De rechercheurs aan de 5e sectic hadden h«t vervoeren van zakken meel uit het pakhuis gadeslagenwaardoor de diefstal werd ontdekt. Zondagavond is door het comité voor de ex peditie naar de IJszee ontvangen uit Bergen (Noorwegen) het volgend telegram van komman- dant de Bruyne: „Barend* kwam hier lieden aan; alles icel; schip voldeed goed F

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1878 | | pagina 1