NX. 39. Zondag 19 Mei 1878. 1? Jaargang. L Toegewijd aan Handel, Industrie en Gemeentebelangen. B e k e n d m a k i n g e n. BINNENLAND. Reclames of aanbevelingen beneden de rubriek Binnenland 15 cent per gewonen regel. De Burgemeester der Gemeente Waalwijk ter afkondiging ontvangen hebbende het Kohier der belasting op het personeel: over het Dienstjaar 1877/8. Verwittigt de belanghebbenden, dat gezegd Ko hier door den Heer Inspecteur van 's Rijks Directe Belastingen dezer Provincie op den 13 Mei 1878 is executoir verklaard, dat hetzelve op heden aan den Rijks-Ontvanger in deze Gemeenteter invordering is toegezonden; en dat ieder verplicht is "zijnen aanslag op den bij de Wet bepaalden voet te voldoen. De belastingschuldigen, welke zich met hunnen aanslag bezwaard achten, kunnen hunne redenen bij verzoekschrift, binnen drie maanden na dato der executoir verklaring, indienen bij Gedeputeer de 'Staten dezer Provincie, des verkiezende door tuSschenkomst van den betrokken Controleur van VRijks belastingen. Waalwijk, den 16 Mei 1878. De Burgemeester voorn., l)e Haan, LB. UB. De reclamation omschreven bij art. 45 der vet op ile Personeele Belasting van den 29 Maart 1833 {Staatsblad No. -1), zijn vrij van zegel. l)ie der Grondbelasting en het Patentrecht zijn aan zegel onderworpen. Paardenbelasting. De Burgemeester der gemeente Waalwijk maakt bekend, dat hot 4e kwartaals-kohicr voor de be lasting op de paarden en andore trekdieren te rekenen van af heden gedurende acht dagen ter inzage voor de ingezetenen op de Secretarie dezer geiucénte is nedergelcgd. Waalwijk, den 18 Mei 1878. De Burgem, voorn. De Haan, LB. korps Kon. Scherpschutters, „De Schijf" te Schie-Binnengasthuis gebracht. Het zijn allen knappe damFrederik Hendrik en Mars, te Delftwerklieden in de kracht des levens en vier Vereeniging tot bevordering van 's Lands weer-honner zijn huisvaders. Dc toestand vau geen baarheid, korps Kon. Scherpschutters, Vereeni- hunner is vooralsnog hopeloos, ging van onderofficieren en korporaals der dd. schutterij te Rotterdam Voor Vaderland en Koning te HaarlemVereeniging tot bevorde- 's Lands weerbaarheid te Dordrecht. dd. ring van Den Haag werd in den nacht van Woensdag door een groot gevaar bedreigd. Even na hall' drie riep de brandklok de ingezetenen uit hun Verder de vereeniging vaö officieren der dd. slaap. Er was brand ontstaan in de chemische en rustende schutterijen in Nederland; van'fabriek van de tinna Mouton in de Nieuwe Ha- scherpschutterskorpsen en het bopd van officieren j veustraateene kostbare inrichting, vóór eenige der schutterijen in Noord-Brabantde officieren I jaren geheel nieuw gebouwd. Aangifte voor het Bevolkings-register. Burgemeester en Wethouders van Waalwijk herinneren de ingezetenen aan hunne verplichtin gen tot liet doen van aangifte voor het bevolkins- register en noodigen aldegenen uit, die zich alhier gevestigd hebben en nog niet ingeschreven zijn, zich binnen 8 dagen ter Secretarie aan te melden, zullende dc nalatigcn ingevolge de wet worden gestraft. Waalwijk18- Mei 1878. Burgemeester en Wethouders voornoemd, De Haan, LB. De Secretaris, F. W. van Licmpt. De Nederlandsche Hoofdcommissie voor de internationale tentoonstelling te Parijs brengt ter kennis van hen, die toegangskaarten voor die tentoonstelling bij het kantoor der Commissie hebben aangevraagd, dat deze te verkrijgen zijn by het consulaat-generaal, 54 Avenue Josephine. van het garnizoen en de officieren en ouderoffi- cieren van de schutterijen aldaar. Voor den korpswedstrijd tusschen de schutte rijen zijn uitgeloofd: le prijs een gouden, 2e prijs een zilveren vergulde; 3e prijs een zilveren en 4e prijs een bronzen medaille. Voor den korpswedstrijd tusschen de uitge- noodigde scherpschuttersvereenigingcn of korpsen dezelfde prijzen. Voor de personeele wedstrijden is - tot dusver een zeldzaam schoone collectie prijzen aange boden. Er zullen minstens 75 prijzen worden uitgeloofd. Gelijk men weet, werd al dadelijk bij het ver nemen der tijding, dat Z. K. H. Prins Hendrik der Nederlanden voornemens was in het huwe lijk te treden, het plan gevormd aan Z. K. H. te dier gelegedheid een huldeblijk aan te bieden. I)e Hoofdcommissie heeft thans besloten geld bijeen te brengen voor een nationaal geschenk. Om de medewerking waarlijk onder elks bereik en in den goeden zin algemeen te doen zijn, heeft zij f10.bepaald als hoogste, 25 cents als laagste bedrag der inschrijving, terwijl bij het geschenk alle namen van hen, die daartoe bijdroegen, in een album worden vermeld, zonder opgave van het bedrag waartoe men inschreef. De hoofdcommissie voor het nationaal geschenk bestaat uit de h.h. Jhr. Mr. C. J. A. denTex, voorzitter; Mi. J. Alting Mees, 's-HageJ. BoissevainP. J. de Bordes, 's-HageMr. J. L. de Bruijn Kops, 's-HageGeneraal-Majoor W. M. CampSchout-bij-nacht J. v. Gogh, Mr. "W. C. MeesJhr. Mr. W. v. Rappard, 's-Hage Jhr. Mr. J. K. N. Quarles van Ufford, 's-HageN. TrakranenProf. P. J. Veth, Lei den A. C. Wertheiin; Dr. G. F. Westerman Mr. F. Th. WesterwoudtJ. A. Willink W. Sz.J. H: Brandes J. H. Zn., secretaris. Het bureau der hoofdcommissie is gevestigd m het gebouw van de Nederlandsche Handel maatschappij, ingang Heerengracht No. 466. Aan alle Burgemeesters van Nederland heeft de hoofdcommissie circulaires gericht. Volgens het officieuse hoofdorgaan te Berlijn, de Provinzial-Correspondenz, zal het huwelijk van prins Hendrik der Nederlanden met prinses Maria vermoedelijk in Augustus worden vol trokken. Aangaande den eersten algemeenen schietwed strijd, die door de scherpschutters-vereeniging „Oranje Nassau", te 's-Hage, op Dinsdag 4 Juni en vier volgende dagen op het schietterrein der dienstd. schutterij is uitgeschreven, kunnen wij oog de volgende bijzonderheden vermelden. Het aantal uitgenoodigde vcreenigingen en korpsen bedraagt 80. Daaronder behooren de scherpschuttersvereeniging en de studenten ver eeniging Pro Patria te LeidenNeêrlands- Burgerwncht, Claudius Civilis, De Eendracht, Pro Patria, Militaire Studenten-vereeniging"Sora- nus, te Amsterdamscherpschuttersvereeniging, Men schrijft uit Maastricht van 14 Mei Heden nacht brak er brand uit in de pak- kamer van de magazijnen, behoorende aan den heer Dc Beaumont Zoon, handelaars in ijzer waren, hout en bouwmaterialen. Het gebouw, waarin de brand ontstond, bestaande uit de bureaux, pakkamers en .ijzermagazijnen, bevattende 30.000 kilogr. ijzerwaren, brandde geheel uit. De brandkast en de boeken werden gered. Door spoedige goed aangebrachte hulp bleven de aan grenzende magazijnen inet- een grooten voorraad hout en bouwmaterialen gespaard. Ook de om liggende gebouwen leden geène aanmerkelijke schade. De oorzaak van den brand is onbekend. De schade wordt op f 100.000 begroot. Alles was verzekerd. In de Haarlemmerhouttuinen te Amsterdam is Dinsdag tegen den avond de steiger van een in aanbouw zijnd huis, Waarop rich 6 werklieden bevonden, naar beneden gestort. In zwaar ver wonden toestand werden twee hunner per rader- baar en de vier anderen per vigilante naar het Reeds dadelijk na de ontdekking van het on heil ontzonk alle hoop tot redding van het pakhuis met den aanzienlijke voorraad ontvlam bare stoffen. Binnen een half uur stond het vijf verdiepingen hooge gebouw in lichtelaaie vlammen, die voedsel vonden in spritus, naphta, glycerine en dergelijke outbrandbare artikelen die in het magazijn geborgen waren. Reeds had de brandweer vruchteloos hare krachten op die vuurzee beproefd, zoodat het raadzaam scheen de aandacht aan de belendende huizen te wijden, want de vonken, die wijd en -zijd werden voortgedreven vielen als regen op het 'tegenover gelegen garnizoens-hospitaal, terwijl de ramp niet te voorzien ware, indien het vuur tot het aangrenzende laboratorium en de naast gelegen stokerijen doordrong. Met dit gevaar voor oogen werd het personeel der fabriek, welker brandspuit eveneens in wer king was, onledig gehouden met de verwijdering van eene groote hoeveelheid spiritusdie in flesschen in de aangrenzende pakhuizen opge slagen was. inmiddels was het gelieele brandweerperso neel ijverig aan het werk. Terwijl een aanzien lijke watermassa in de door de hechte muren van de fabriek omsloten vuurzee werd geworpen, Verden' tegelijkertijd de omliggende huizen die veiligheidshalve reeds door de bewoners ontruimd en verlaten waren, nat gehouden. Reeds was van binnen bijna alles door de vlammen verteerd, toen eensklaps een verschrikkelijke knal als van een kanonschot de lucht vervulde en het gebouw op zijne grondvesten deed dreunen. Er had onder de ontvlambare artikelen eene ontploffing plaats gehadze veroorzaakte echter gelukkig niet liet instorten van de fabriek. Slechts scheurde door den schok het bovengedeelte van den muur aan de achterzijde uiteen, welke steen klomp later met donderend geraas op een achter plaats stortte, zonder ongelukken te weeg te brengen. In bedwang gehóuden door de watermassa ew bij gebrek aan voedsel, begonnen de vlammen- allengs plaats te maken voor een zwarten rook en van dit oogenblik was het gevaar voorbij. Niettemin bleef de brandweer nog geruimen tijd aan het werk, terwijl de stoomspuit eerst ten 9 ure wegreed. De flinke fabriek geeft niets dan een ledige ruimte te aanschouwen, begrensd door de ge spaard gebleven muren, wier hechtheid de ver dere verspreiding heeft gestuit. De fabriek behoorde tot een der schoonste industrieele inrichtingen van ons land. De schade is zeer aanzienlijk. Gebouw en inhoud waren echter tegen brandschade verzekerd. De oorzaak van deze ramp wordt aan zelfont- ploffing van eenige stoffen toegeschreven. Een zonderlinge manier, om zich van iemand af te maken, die een wissel komt aanbieden, is door een winkelier in de Rue de la Murette bleue, te Brussel, in toepassing gebracht. Toen een kassier van de Nationale Bank hem een wissel aanboodstelde hij zich aan alsof hij geld uit' een kast wilde halen nam er echter een zak peper uit, en wierp den inhoud den kassier in het gezicht. De ongelukkige, die totaal verblind wasrende schreeuwende van pijn de straat interstond werd hem genees- kundige hulp verschaftwaarna hij naar zijne woning werd gebracht. Tegen den boosaardiger» win keiier was inmiddels proce3-verbaal opgemaakt. Of de man door dergelijke handelwijzeZal worden vrijgesteld van betaling, is twijfelachtig. Gedurende 10 jaren had de Berlijnsche politic geloerd op een geheim speelhuis in de Georgen- kirchstrasse, waar de weduwe Müller een herberg hield, zonder achter het geheim te kunnen komen, hoewel zij wistdat door valsche spelers het geld van arbeiders en werklieden uit den zak werd geklopt. De tactiek der exploitenrsom de politie te ontduiken, was zoo goed overlegd, dat zij steeds den dans ontsprongen. Sedert zes weken echter hadden twee geslepen politie ambtenaren, als sloter.makersgezellenj, in blauwe kielen gekleed, regelmatig de herberg bezocht en werden eindelijk ook rijp geacht om eens te worden uitgeplunderd, waartoe zij in het ge heime gezelschap werden geïntroduceerd en het heiligdom binnengeleid. Dit was onder den grond en kon slechts door een geheime trap worden bereikt. Voor het geval van nasporin— gen der politie, werden vertrouwde posten uit gesteld om te waarschuwen, terwijl ook een aan de gaskraan werd geplaatst, om desnoods het licht uit te draaien. Zaterdag-avond jl nu brachten de slotenmakers nieuwe vertrouwde gasten mede, die gaarne eenige Grosschen wilden verdienen, door op post te staan, en ^oor wier' „trouw" men veilig kon instaan. Zoodra de slachtoffers met de gasten waren binnengeleid, nam het spel een aanvang, doch toe» de bank houder reeds menig schaapje op het drooge had, verscheen eensklaps een hoofdambtenaar der politie mei, 15 agenten, en weerklonk het „In naam der Wet", angstwekkend door het gewelf. De slotenmakers hadden reeds hun incognito afgelegd, terwijl hu» een „Judas" naar het hoofd werd geworpen. Alles werd in beslag genomen en 46' personen, die gearresteerd werden moesten zich op straat, twee aan twee, in het gelid scha ren. Onder sterk geleide ging <;le kólönoe op' marsch naar het politic-bureau, waAr 11 personen, meestal bakkersknechts, als „oude bekenden'', voorloopig werden gevangen gehouden, terwijl de overige 35 werden losgelaten; 12 spellen,, gedeeltelijk met valsche kaarten, vielen- ia han den der politie. Wat op een Hongaarsche boerenbruiloft ge geten wordt Een bruiloft in Barcs begon' Maan dag en duurde de gcheele week. De vader van de bruid liet slachten 2 vette varkens, 1 koe, 3 kalveren, 13 ganzen, 14 eenden, 45 kippen; verder' kocht hij 25 eimer (1400 liter) wijn, 4 mztr. (125 kop) fijn meel, suiker,-griesmeel ecz. De bruidegom verschafte een even groote portie, terwijl elk van de 30 uitgenoodigde familiün (circa 170 personen)* naar Hongaarsche gewoonte, 25 tot 50 Duitsche ponden meel, tot koeken verbakken, en een speenvarkentje of gans mee bracht. De laatste berichten omtrent den hongersnood in China zijn verschrikkelijk voornamelijk in Shansi is de nood het hoogst geklommen. Hon derden lijken liggen over de wegen verspreid. In een district zijn van de 10 personen 6 ge storven, in een ander een derde van de bevol king. Dorpen; die verleden jaar nog 300 a 500 zielen telden, hebben er nu nog slechts 100. Menschenvleesch wordt op verschillende plaatse» als voedsel gebruikt, en de inwoners der ver schillende dorpen vertrouwen zich niet meer elkander te bezoeken. De Regeering spant ai haar krachten in, om het kwaad te keeren, maar de middelen die haar ten dienste staan,

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1878 | | pagina 1