NOTARIS BfflK EER HUIS 1 Twss ktfpsien Rijiuighussen.7 WffiLlPfiELDLlill Goud, lilvüii Diamanten, ïli iMtffif h afbraak van een huis Oefening geeft Kracht €:DH€ .KT. Twee Woningen De Notaris A. J. BINK Duitschland. Rusland. Prijscourant van Ettecten Laatste berichten. liederïafel M. C. EMM EN, Burgerlijke Stand. SCHOENEN en laarien, C.JANSEN. NOTARIS TE WAALWIJK, HUIS en ERF, Handelsberichten Looiersbeurs -Yereeniging 1,2,3,5,6,1,8,9,10,11 m14. H, PANHUIJSEN—STOOPS, te TILBURG, afbraak, WAALWIJK op Vrijdag den 24 Mei 1878y Drie ss en, op Zondag den 19 Mei 1878, KONINGSPLEIN, TE TILBURG. De Directie. so 72 W3U ixwji Zegt het voort. WAALWIJK. bu-rgemeester Wcffciis TELEURSTEL- -gt^LING in BETALINGEN, kinderwagens. Bij gedrukte biljetten breeder omschreven. VERPACHTEN Aangaande' Hodel, den' man, die eei aanslag deed op liet leven van den Keizer van Duitsch land vernemen wij nader, dat hij reeds meer malen .in handen was van liet gerecht eenmaal ook wegens majesteitschennis. Bij zijne verhooren legt- hij de grootste on beschaamdheid aan den dag; Ieder getuige, die bezwarende verklaringen tegen hem aflegt, voegt hij honende woorden toe. Het hevigstvoer hij uit tegen de vrouw, die bepaald gezien had, dat Ilödel den revolver op den Keizer richtte. Een photograaf in de hoofdstad heeft te kennen «•eleven, (lat in 't begin der maand Hodel bij hem gekomen is, om zijn portret te laten maken Bij het afhalen der afdrukken voegde Hodel hem toe, dat hij de photograaf maar een «•root aantal exemplaren moest vervaardigen, want dat hij er goede zaken mede zou doen. \ercler had Ilödel toen den photograaf gezegd, (lat hij binnen een week wel sterven zou, doch dat het bericht van zijn dood als een elcctrisch vuur door de gelieele wereld zou worden verspreid Er zijn brieven van Hodel te Leipzig ontdekt, waarin van zijn misdadig voornemen blijkt. De getuigenissen van den Keizer en van de (1 root hertogin van Baden zijn reeds ambtelijk vastgesteld. i.euiécntc BESOMEN. Getrouwd: Alphonsus Maria Johannes van "Delft met Johanna Petionella Dekkt-ré, Philip Molhuizen met Hendrika Lombart6.' BevallenHenrietta Johanna van Deltt geb. van Delft z. OverledenGeen. «.-Petersburg, 16 Ma. O.-er de voorstellen van «raaf Sehuwalolf aan den Keizer, alsmede over zijn besprekingen aan het Departement van Buitenlandsche zaken, wordt een volkomen stil- zwijgen bewaard. Dit stilzwijgen schijnt ook .van de othcieuse organen opgelegd te zijn, opdat met voor de terugkomst van Sehuwalolf te Londen een on- uoodige dagblad-polemiek tussclien de Russische on buitenlandsche bladen de blijkbaar verzoe nende gezindheid, die zoowel bij Engeland als bij Rusland aan 't licht treedt, zou verstoren en benadeeien. AMSTERDAM, 17 Mei 1878. Staatsfondsen. Laagste Hoogste Ned. Cert. N. W. S. 2'A P^t. 62"/l6 03 U dito dito 3 7j U dito dito 4: h 38/4 98/16 Frankr., Orig. Inschr. 3 71 Spanje, Obl.Buitl. Sch. 1 W/s dito Binnenl. fG85U 1 12 12 Port«g.,Obl.Buit Srh 3 60 V. W„ Rusl.0WsH.179S/lS15 5 89 ditoCert.&Ins.6.S.1855 5 7170/. dito Obl. Amat.*lS64 5 dito dito dito I860 5 o*h dito dito gecons. 1372 5 7f'7« 7 U ditoLond.&Amst. 1860 4 ,s 7 dito dito Lond. 1875 4»/. '<f/« ffi8 ObL Leening 20 P st. 4 68 /4 51'/! Oost. Obl.Pap.JleiNov. o 511,6 ai/4 dito dito Febr.-Aug. 5 50 /,8 dito Zilv. Jan-Juli. 5 JJVi. *#l* dito dito April-Oct.5 53 Grieken!., Obl. Lond. 5 1 Turk.,Oh. Alg.Schuld 5 n Egypte Obl. Leen. 1873 7 U.-Am, Ob.V.S.g. 1871 5 103 "»Vs dito Jan.-Juli 1805 6 Mexico, Oblig. 1851. 3 Brazil., Ob. Lond. 186j 5 Peru. Oblig. 1870 6 W. dito dito" 1872. 5 11»/,. H»,., Columbia, Oblig. 4/S 43/4 Venezuela, Oblig. 3 I Industr. ei Finaneicele ondernemingen. Aand. Kanaal-Maat. .0 68 Oostr.Nat-Bank-Ad. 0 tonden, 17 Mei. Er wordeji geen maatrege len genomen^ voor de landing van Indische troe pen te Suez *of Pord-Saïd. Een tweede editie van the Timen behelst een depêche uit Pera, (1(1. 16 Mei» waarin ge wag wordt gemaakt van de aldaar toenemende ongerustheid, wegens het voortrukken van het Russische leger vier kilometers dichter bij Kou- stantiiiopel. De Russen hebben verscheiden be wegingen in voorwaartsche richting gemaakt die allen de strekking hebben om de Russische strijdkrachten dichter hij Konstantinopcl samen te trekken. Het gerucht liep, dat de Russische gezant aan de Porte een ultimatum heeft ge zonden maar ofschoon alles in t werk werd gesteld 0111 de Porte te overreden, krachtiger aan te dringen op het vertrek van het Britsch eskader uit de zee van Marmorawas in dien zin nog geen beslissende stap gedaan. Het transportschip Duke of Athol is te Suez aangekomen met Indische troepen uit-Ma- dras aau boord en zal door het kanaal van Suez gaan. Graaf Schouwaloff zou heden nacht ol heden van St.-Petersburg naar Berlijn gaan, over het algemeen zijn de dagbladen van meening, dat zijne zending is mislukt, tengevolge van den ovérheerschenden invloed van Generaal Ignatieff. Pcsth, 17 Mei. De Ilongaarsche Kamer heeft het .wetsontwerp betreffende het krediet van 60 rnilliöén aangenomen. 's avonds ten 7 uur, iu hun nieuw bovenlokaal BIJ DEN HEER Spoorwegleeningen. Yan den 11 tot en met den 17 Mei 1878. Gemeente TILBURG. GetrouwdWillis. Broekmans met Adriana Pon ders. Miclncl Suijs met Petr. de Groot. Milhs. van Sprang met M. Thcresia Smulders. 'Joh. Cor van ï'oppel met Johs. Klis. Kouwenb. rg. Andnes Donders met Corn, van den Hout. Jobs met Joh. M. van.de Mater. Jolis. Marts, van Dijk met Corn. Lucia Smits. Theods. Spijkers Vnpni-Aat Paulus Gijsbs. Gijselliart met M. Willi. Janssen*.' Francis Haav.s mét A«lr. Corn, yan Hoot. Corns. Verschuren met Anna van Dijck. Jos. Walth. van Son met Philomena vap Adriaan de Loos met Everdma Melis. Huid. Maas met Corn. Janssens. Mozes van Oss ^tC'(?^ ia Xcmer. Petrus Joh. Tops met M. Eln Muscus. Évallen: Willi. Hosli, geb. Verfloof. lc^:Aren8' treb' Van Beek. Joh. van de Mud, geb. Mols. Adr. Joh. IJpelaar, geb. Beerens. ^"vGnL^n Böer •Geb. De Beer. Petr. Spierings, geb. Vin den Botr. Joh. M. Broeken, geb. Deckers. Joh. ^L Gove,tJ1"a. Leiiten, geb. Kroelen. M. Cath Mutsaers, geb. Moors. Corn. Petr. Oostelbos, geb Meeuseii. Louise Marie Elis. Jos. Swagemakers, geb. De Hoi ion do Corby. Adr. Verbant, geb. Khjsen. Overleden: Hendrikus LaureijsSen, oud 66 j. Henri Alexander Gerard Yoratjrmnn wn On^. m. Adra. M. Nouwens, oud iH j. Joh. MosoaK, echtten, van Hendrika Unk, 4o j Adr. Hendi. Donders, oud 7 m. Corn. August Staps oud 4 ju Dekkers wed. Job. van Beers, oud 80 .1- Joh. Adr. Haa'sc, oud 7 d. Joh. vanReusel, echtg. van Petr. Laureijsen, oud 51 i. Joh. M. Stoveis, Gemeente WAALWIJK. Ondertrouwd: Antonius Bartholomew van den Broek met JohannaMaria Proveniers, weduwe van Hendrik de Pcffcr. GetrouwdCornells van der Pluym met Cornelia Maria van den Breekcl. Joannes van Kempen met Hendrika van den Broek. Bevallen: Henrica Gerarda Claassen, geb de Beer, z. Petronella Antonia Alessie, geb. Over- sier, z. Catliarina Schapendonk, geb. van Leijden, z. Maria Cornelia de Laat, geb. Reijnen, z. Overleden: Cornelis Tabbers 61 jarei), Gemeente L00N0PZANI). Ondertrouwd: Pieter van der Vliet met Cath. Kliin, Antonie van ltiel, weduwenaar van Josijna van Vugt, met Maria van der Meire, weduwe van Christiaan Michielse, Jan van den Berg met Hen- ^rXCGetroiTvd: Adriaan Brands met Willemina Pijnenburg, 'Coraelis de Jong met Maria van Aar- Ren Martinus van Aarden met Johanna Kenncktns, Adriaan Marinus Kijken met Dmgena Cornelia mAlen: Jacoiia Let,.geb. Brand,, run Wanrooij, geb, Netton, z. Petronella. de Kort, Geb Elias, z. Adriana Dingemans, geb. van Bel lom, z. Maria Johanna van den Heuvel, ëeb-^'a" Goetliem z. Maria Catliarina Lombarts, geb. Bijnen d'. Helena Brands, geb. van Lagrboven, z. Johanna Grootswagers, geb. Damen, d. Overleden: Egidius Kops, echtgen. van Maria Catliarina van Dortmond, 67 j. Adriana Pesters. 4 j Adriaan Wcrther, echtgen. van Dmgena Nieu- wenliuizen, 37 j. nmnm Gemeente BAARDWIJK. Getrouwd: Joannes vaD Huiten met catharin°. Cornelia Klerx.- Jacobus van Woensel metHendr. van Heesbeen. Jan Baptist van Dommelen met Helena Maria Pullens. Bevallen: G'cerie. Overleden: Pieter Kogels, oud 4 maanden en een leven loosaangegev eu kind. Ad. Mt. Expl. v. St.öp. 0 Obl. Cent. Spw. Gest.) 0 Ob.Boxt-Wezel.i Hyp. 5 dito Poti Tillis flUUO 5 dito Jel.-Orcl -1000 5 dito M.-Smol. -1000 5 do. Losowo Sewastop. 5 dito Ch.A'zow5 Aand. Erie Spoorw. 0 Obl. Centr. Pacitic.6 dito Union Pac. Hfdl. 6 -.109'/, 36»/v 36 80»/» Loten. Nederl. St. Amsterd. 3' dito Stad Rotterdam 8 Maats, gemeente ered. 3 Rusland Staaisl. 1864. 5 dito dito 186(55 Oostr. Stsl. tl. 2501854 4 dito di t*o - 500 1860 5 dito dito - 100 1864 5 Stad Antwerpen 3 1UU j\t SR3/» 134 1323/4 SS'/j 94 1167» 92 86W 135,., '134 '89 943/» 11674 en Echtgeno Voor de vele bewijzen van deelneming ondervonden bij gelegenheid onzer 25-jarige Echtvereenigingbetuigen wij'bij deze onzen liartelijken dank. Tii. VAN WIJCK en I "Waalwijkden 18 Mei IS De Ondergeteekende bericht bij deze dat hij in de Tele- graafstraat lieeft geopend een WINKEL van mini voorzien van ïïëeren-, Dames- en Kin derbottines, Laarzen, enz., alles rnterst net en poUed vervaardigd, tegen civiele prijzen. Tilburg, Telegraaf straat, Wijk M No 815 BB. is voornemens, ten verzoeke van ADRIANUS VAN DE LEUR, thans te Amsterdam, PUBLIEK te VERKOOPEN onder één dak met ERF en TUIN en alles ten Westen, van de Kloostersteeg te WAALWIJK, in sectie B Nos*729, 802 en 803 te zamen groot 2 aren 68 centiaren. Deze Verkooping zal gehoudenworden te Waalwijk. Provisioneel op Dinsdag 21 Mei 1878 ten huize van A. -N. VAN R1ELen Finaal op Dinsdag 4 Juni 1878 ten huize van I. H. M. WATRIN. Telkens des avonds te 7 uren. te WAALWIJK, zal voor ADRIAAN VAN RIJSWIJK te Baardwijkaldaar Pro visioneel op Maandag 27 Mei 1878 bij W. PULLENS in liet Vosje en Finaai. Maandag 3 Juni 1878 bij N. DEKKERS telkens des avonds ten 8 ureD VERKOOPEN: SL .KX.'.r:- ia£3 van VOORRAADLIJST van 16 Mei 1878. J. VER WIEL. Besoijen. 62 zöollcerhuidcn 24/32 p. C. BRANS. 38 gez. B.-A. 30/32 popd. RUBBERS KIEVITS. Pèse Tanins Schachtenzetteis, Leder- en Schoenartikelen. J. VAN KIEL. 140 grauw overleer 4/5 pond. p. C. ROQUES. 22 dr. gez. Fernajnbucq 22 p. cn 40 Java zoolleer H5 pond. GER. HAAGH. 50 eez. B.-A.30p.,20 dito 38 p., 50 ltio Ilacha 18 p., 60 dr. B.-A- 24 p. 40 dito 20 p.40 gez. New-Orleans 28 p. 20 gez. koetjes 22 p.overleer en hak ken- leer, mooie Fransche kalfsvellen en 75 mud goede Geldersclie Schors. G. VAN LOON. 20 gez. zoolleer- 3u p. 40 dito 30 p., 150" dito 24 p., 30 dr. dito 32 p., 80 dito 23 p., 40 Inlandsclie 24 p., 60 ternanv bucq 20 p., 70 binhenzoolleer 12 p., 1200 p. besch. zoolleer voor liakkeuleer, grauw en zwart overleer, blanke Fransche en Duit- sche kalfsvellen. TILBURG, 17 Mei. Inlandsclie rogge f210 a—Westhernrogge f230 a f235; Kanadarogge i 240 Tarwebloem f 18.75 afRoggebloem f 14.00 a 14'/3, beide per 100 kilo Haver iets minder p. 100 kilo. Brood bleef aan vorigen prijs. Boter van fl.lo tot 1 U.Ja WAALWIJK17 Mei. Tarwe f 11.50 a 11.75; Rogge f7 ft 7.25; Boekweit f6.50 a 7.00, alles per H.L.; Haver 10 a cent per K.G. Roggebloem f 13.50 Tarwebloem f 14.50 per 100 KG. Roggeb. 43 c. Eieren f3 nf3.2D per 100. Boter. Aangevoerd 572 kilo van f0.89 tot fl.19. Kalf koeien 1210 a 300, Vaarzen f120 a 200, Kalf- vaarzen f 180 a 210. Hokkelingen 4 70 a 110, Biggen f4 a 7, Schapen (lammeren) f7.00 a 13. Bij meer aanbod en verkoop bleven de prijzen van leder, schors en huiden onveranderd. UDENHOUT. rto Boter. Aangevoerd 1777 kilo van fl.17 tot f 1.28. OISTERWIJK. Boter. Aangevoerd 1935 kilo van f 1.10 to t f 1.35. Eieren. Aangevoerd 1585 stuks a f 3.50 dc 100. 'e-llERTOGENBOSCH16 Mei. Tarwe van 76 kilo f 10.75,tot f 11.25. per hectol. dito 79 -12.50 -13 00» Rogge 70 7.40 - 7-50 dito „73 - 7.65 - 7.75 Boekweit 63 - 6.8o - 7.00 dito 67 - 7.35 - 7.50 Haver 9'A a 10 cents per kilo. Zondag '11. op den weg van Tilburg naar Waalwijkf}/ De vinder wordt verzocht ze terug te Be zorgen bij den Uitgever dezer Courant. en WETHOUDERS gaas, van WAALWIJK maken bekenddat op 25 October a. S. zullen worden AFGELOST de nog onafgeloste ten laste dezer Gemeente van 25 October 1869, zijnde de Nummers Burqemeester en Wethoudern poamoemd VAN DER KLOKKEN, Waalwijk., 4 Mei 1878. J wel te verstaan Alleen die betalingen, welke ver boven 199 gulden beloo- peil, is Ondergeteekende wederom verplicht opruiming te houden, niet alleen van maar. van alle Huishoudelijke Ameublementen, in één woord van alles wat de kunst maar kan uitdenken. Men vindt daar te koop gesteld Alles aan gezette prijzen GOEDE WAAR voor weinig geld Tilburg Heuvelstraat. Erf, Tuin en Bouwland groot 15 aren 92 centiaren. zal aldaar "VERKOOPEN: 1. Namens FRANS -VAN SE UMEREN. Maandag 20 Mei 1878, des vooroud- 1 dags om 10 uren; in de Nieuwd andstraatin koop en. 2. Namens den WelEd. Heer L. VAN DOOREN. Maandag 27 Mei 1878des voormid dags om 10 uren; Eene groote hoeveelheid ter plaatse Nieuwendijkneven het woon huis van den verzoeker. TE zal nam. 2 uur, in het Hotel Verwikl aldaar, om 2- maal te hooien: mxmigelegen achter de hui- zen^êhlSS J. B. VAN DER HEIJDEN Dr. Van HEIJST, DE GREEFF en van voor noemden Notaris, groot 4 Ilect. 70 cent. Informatiën geven de Heer Van Heijden en Notaris Bink voornoemd.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1878 | | pagina 3