Nü. 40. Donderdag 23 Mei 1878. lc Jaargang. Toegewijd aan Handel, Industrie en Gemeentebelangen. BINNENLAND. Voetangels op Financieel gebied. Dit blad verschiint Woensdag en Zaterdag avond. Abonnementsprijs per 3 maanden 1,00, franco per post door het geheelc rijk f 1,15. Brieyen gelden enz. franco m te zenden aan den uitgever Tioifn to VVaaKviik° of bii de redactie L. G. van der Donck, te Tilburg. Brieven, ingezonden stukken enz., uitsluitend de redactie betreffende, aan de redactie te Tilburg. Advertentiën van 1 tot 7 regels 0,60, daarboven 8 cent per regel, groote letters naar plaatsruimte. Advertentiën, driemaal ter plaatsing opgegeven, worden slechts tweemaal in re ening ge rac Reclames of aanbevelingen beneden de rubriek Binnenland 15 cent per gewonen regel. IL De Duitsehe credietbank Engel Cie (representant M. Grünhut) is de waardige opvolgster van de premie- en rentebank. Ook die instelling belast zich met het ver— koopen van effecten tegen maandclijksche betaling, en wel op de volgende voorwaarden Groep A. Tegen een maandeiijkschè be taling van f 6, gecftirende 26 maandendus voor f156, leveren de heeren Engel 100 ff. Oostenr.zilverrenteh 52 °/0 f 62.40 1 Milaa.lisell Lot 1866 - 4.50 1 Lot Bucharest-10.50 f 77.40. Men meene nietdat .dit het eenige is <lat de heeren Engel Jfc Cie voor de 1 152 leveren. Verre van daarbehalve dat wordt als „premie" aan die effecten toegevoegd..... het spelen van. 50 diverse loten in gezelschap van 25 personen „en wel 25 Milaansche en 25 Bucharest-loten". Deze premie heeft natuurlijk niet veel om 't lijf, want zij staat nagenoeg gelijk j met het uitkeeren van het Milaansche- en j het Bucharest-lot bij de storting van den eersten termijn in plaats van eenige maanden later, en zij is slechts aan de effecten toe-J gevoegd om de gelieelè zaak een meer inge wikkeld voorkomen te geven en het publiek ssand in de oogen te 'strooien. „Wanneer u in deze zaak wilt slagen"— zoo schrijven de heeren philantropen aan hunne 'agenten „dan moet u 1° geduldig en vol hardend zijn, nl. niet direct bij de eerste weigering u laten afschrikken; 2° het bij Mie mensehen van wat rang of stand ook, die u denkt dat ƒ6— of ƒ12— per maand kunnen betalen, probeeren. Agent of koop man zijnde, zal het u bekend zijn dat, wil .men iets, wat liet ook zij, verkoopenmen <le zaken steeds vande schoonste zijde moet voorstellen en niet vergetendat er verschil lende soorten van mensehen zijn; terwijl de een deze stukken zal koopen bij wijze van spaarpot, zal de andere het doen om rede hij op (sic!) de loten wil spelen om zoodoende zijn geluk te beproeven."' Ofschoon het ons niet onbekend is, dat de eerlijkheid in het algemeen verdeeld kan worden in twee van elkander niet onbelang rijk verschillende soorten: de gewone en de koopmanseerlijkheidwisten wij tpeh niet dat de eenige wijze om iets teverkoopen daarin bestaat, dat men steeds het publiek de schoonste of k o o p ra a n s-kans voorhoudt. Deze ontdekking is' geld waard. Dat er verschillende soorten vap menschen zijn, wordt door de heeren Engel zeer terecht opgemerkt. Jammer genoeghet ware te wenschen dat alle menschen waren van de soort, die zoo uitstekend wordt vertegen woordigd door de heeren Engel en liun re presentant te AmsterdamM. Grünhut „in effecten".. Maar weg met alle ironieZoolang lieden als Engel en Grünhut ongestraft huane practijken iu ons land kunnen uitoefenen, zal zeker niemand de volmaaktheid prediken van ons Wetboek .van Strafrecht. De zucht om door middel, van dobbelen en loten snel rijk te willen wordenwortelt bij alle natiën, en niet het minst bij de Duitsche en de Nederlanclsche. Zoolang deze dobbe.lzucht zich beperkt tot liet houden van een enkel lot, ligt daarin -yiqts gevaar lijks. Doch wee den ongelukkige, die aan loterijen verslaafd raakt als de dronkaard aan den draiik. Iemand,'die zijn vermogen op het spel zet tegen een honderdste kans om honderdmaal rijker te wordenis zoo dwaas als een menschenkind bij mogelijkheid kan zijn. Oin dit'in te ziérj, bedenke men .slechts, dat.hij die,f 100,000 bezit, al het overige gelijkstellende niet tienmaal zoo gelukkig is als de bezitter, van f 10,000 dat f 1,000,000 niet dubbel zoo veel genot verschaft als f 500,000. Met andere woorden het nuttig effect van de kapitalen van ver schillende gróótte is aan die grootte niet gewoon evenredig. De liefhebberij van het. publiek voor loten wordt op velerlei wijze aangewakkerd en on derhouden. Zoo vindt -men in de nieuwsbladen nu en -dan advertentie» van lieden, die de kans op dén trekking van de een of andere loterij— j leening te koop aanbieden. I Zij verschaffen zichnamelijk eenige loten en verkoopeji'de kans op de uitloting daarvan. I Te dien einde leveren zij den "hooper een bewijsdat-, indien het lot in kvteStïe wordt uitgeloothet tegen betaling van den koop prijs aan den houder van liet bewijs zal ge leverd worden. De prijs, welke 'voor'die „verhuring"wordt bedongen grenst aan het bespottelijke. Zoo werden b. v. de loten der Oostenrijk- scbe premiéieening van 1858' door sommigen voor een Trekking verhuurd voor f9. terwijl de lotingskans slechts? een waarde heeft van ongeveer f 2.En dit is nog een zeer- zwak voorbeeld. Bij de zoogenaamde Hamburger- en andere loterijen, is de ver houding véle malen ongunstiger. Naar wij vernemen is vooral zekere Amsterdammer, Griin gcheeten, tegenwoordig -druk bezig de goe-gemeenté 'te beduiden, hoe noodig het voor haar ïs het geluk de hand te' reikeu en hem, Griin, aan den kost te helpen. Wij hopen,.dat onze lezers t'e ontwikkèld zijn om zich aan den eersten den besten Amsterdammer voetstoots over té geven. Wil men lotenin Gods naamlaat men dan om iets té noemen een Amsterdam sellof een Rottördanisch lot koopen, maar laat men zich niet inlaten met 1 a '1 i e dn peuple. Dat de speculatie van Griin én consorten op de dobbel zucht van het publiek onvoorwaar delijke afkeuring verdient, behoeft geen betoog. hoofdofficier is toegestaan, voor zooveel zijn dienst dit toelaat, (le civiele praktijk uit te oefenen: De Minister van Koloniën brengt ter kennis, dat tot ultimo Juli 1879 de gelegenheid geopend is voor 8 studenten, om overeenkomstig de be palingen van bet 'genoemde vóbfschtift'te worden aangenomen ter opleiding tot 'officier wan. gez.- 2de' kl. bij het Nederl.-Tnd. legfeL Aan die betrekking is bij aankomst in Nöd.-dnd. ver bonden een vast j aarlij kscti irtkömén vnn f 3.660, benevens vrye woning of indemniteit -voor huis huur, ten bedrage van f 480 tot f 840 'sjaars, naar gelang der garnizoensplaatsden officier ivan gez. in Ned.-lud. beneden den rang van •De Directeur der Ned. Centraal-Spoorweg- tnaatschappij verzoekt het volgende op te nemen: „De heel R., een der oudste ambtenaren van de Ned. Centraal-Spoorwegmaatscbappij, heeft Dinsdag 14 Mei jl., des'ochtends ongeveer 8 ure, het kantoor 'dier maatschappij verlaten. Niettegenstaande do ijverigste nasporingen is het tot heden niet. mogelijk geweest, iets aangaande zijn verdwijning te «ntdekken. „Daar zijn zaken in de besté orde zijn achter gelaten, moet-meu*veronderstelleiij: dat hem een ongeluk is overkomen en zoowel voor zijn diep bedroefde vrouw als voor de Ned. Centraal- Spoorwegmaatschappij, waarbij hij de'achting en vriendschap van zijn chefs en mede-ambtenaren genoot, het ergste te duchten is." Aan het Mail-Overzicht van het Bat. Hb-1. ontleênen wij het volgende „De laatste berichten aangaande den Battak- oorlog gister van Padang ontvangen, luidenniet gunstig. De Sumatra-Courant bevat de volgende i tijding die van andere zijde in een particulier 1 schrijven bevestigd wordt, nl. „dat reeds 300 bajonetten, onder het bevel van denbüajoor- commandant van het 16e bat. van Padang- Pandjang, in aantocht -zijn om, versterkt met I,eenige artillerie en drie officieren vap het 15e bat., zoo spoedig mogelijk van hier naar Siboga te vertrekken." „Te Samarang woedt de koortsepidemie nog altijd voort. „Heeft men daar de hitte, welke wij hier in de laatste dagen beleefden, zoo ziet het er erg genoeg ujt. - „Volgens de Mataram, houden.de kstjocpartijen te Djokja en in de omstreken nog altijd aan. „De berichten van Atchin, voorkomende in de Javasche Courant van 2 dezer, luiden niet ongunstig. „Volgens de Oostposl is de Senoroe weder in volle werking. Schudding, vuurkolom en asch- regen, kortom al do weelde van een vulkaan is door hem ten toon gespreid. •De verslaggever van een Russisch blad .de Golos, schrijft omtrent den toestand waarin het. Russische leger zuidelijk van den Balkan ver keert, het volgende: 7/Ik vind geene. woorden om het treurige beeld ,der typhus epidemie in den rayon onzer actieve armee zuidelijk .van den Balken naar waarheid te schilderen. ,Hêt hart bloedt en de ziel komt in opstand bij hét zien van honderden soldaten, die hoopelQOs, te midden van allerlei onreinheid, in smerige uniformen, 'bewusteloos en zonder eenige bedekking op den vochtigen bodem liggen. Mijne haren rezen te berge toen ik een der tot divisic-lazareth bestemde 'gebouwen binnentrad: het is een stinkende smerige, donkere schuur die behalve de deuren'geen enkele opiming voor ventilatie heeft. 'DeAickëir liggen naast elkaar, ieder -in dn., kleed») g die hij aan had toen hij in .hotïazareih „gebracht" werd óp dén naakten grond.feer wéinigen 'zijn zoo- gelukkig nog een- axat"'onder "'zich te -liebbérf.' ;Dé "atmos feer 'drnklencf 'en verpest. Dit treurige beeld van st.il lijden maakt .een verpletterende indruk, i En-zoo is 't bijna overal, op Mie .plaatsen waar j-kzarethen ven; tijdelijke militaire hospitalen zijn. j.JJr -zijn-régementèh waarvan *2/8- der jnanschap- pen ziek zijn;de-hospitaal-bedienden en de artsen worden doop den typhus' letterlijk, weggemaaid^ I Aan -het .klintaat. is 't te danken, dat de sterf gevallen nog niet zoo talrijk zijn als verwacht 'zou kannen w.arden. Ik wil niet.dè vreesclijke i scènes, s waarv&n ik i"i de lazarèthcn getuige was i en waarbij .het hart koud wordt, in alle détails beschrijvenen waaróm ook? Iedereen kan zich. dit beeld des doods en der vernieling van menschelijke organismen zelf voorstellen in laza- rethen, welke letterlijk- aan alles gebrek hebben om de verspreiding van het tvphus-git' tegen te gaan. -Maar .na dit. alles dat'ik nist eenmaal, niet toevallige maar. ettelijke malen g-ezienhieh mean ik r liet recht te "hebben te zeggen -dat. God hem stralfeij zal, die tegelf mij den steen mocht opnemen: óindat 'ik de aandacht vestigde op -den vreeselijken toestand- dier .ongelukkige lijdersdie zonder hulp en zonder verpleging in 't vreemdeland liggen." Bij de Fratosche Kamer van afgevaardigden is een wetsvoorstel indienddat alle ongehuwde mannén in Frankrijk een schrik om liet hart zal slaan. Hét ontwerp heeft teh doel het 'sluiten van een gróote'r getal huwelijken te provooeeren in het belang van den aanwas der bewolking. De afgevaardigde.die het heeft ingediend,is een der voornaamste loden van de B'onapartistische partij, de heer Laroche Joubert. Hij wil de (.jongelieden tot hun 26ste jaar'het" ongestoord 1 genot.laten van liet.vrijgezellenleveu maar wie i het "waagt na het 26ste jaar dat leven voort jte zetten, wil hij straffen. Zijn v/otsvoordracht bepaalt daarom, dat alle Fransehen van 26 tot 40 jaardie 'ongeh.ii w d zijn, vaii het kies recht zullen worden buitengesloten tot op het oogenblik dat zij een huwelijk hébben "aange gaan. Voor de geestelijken der Katholieke Kerk wordt echter eene uitzondering gemaakt. Omtrent de weduwnaars wordt iu het wets ontwerp niets bepaald. Een érnstige ramp heeft Donderdag-nacht de gemeente Zaandijk getroffen. Omstreeks half twee uren ontstond er brand op een scheéps- 'makerswerf, die zoo in hevigheid toenam, dat in. een oogenblik andere perceelen werden aan getast; de kerkkaraer der Hervormde gemeente, de school, benevens een achttal'buizen zijn ge heel in de asch gelegd vee, inboedels en een massa materialen van de nabij liggende groote .timmerwerven zijn een prooi, der vlammen ge worden. v De Amsterdamsche brandweer, wier hulp werd ingeroepen, kwam omstreeks half zes uur met de stoomspuit Jan van der Heide aan, die groote diensten bewees. De schade is 'belangrijk en de ruïne gfóot. Yan ongelukken is gelukkig niéts Vernbffich. Te Utrecht is de celbilaire gevangenis zóó druk bevolkt, dat alle .cellen voor mannen.bezet zijn. En .-dat, nadut deonderwys-wet al •20.jaren ons volk heeft ontwikkeld". •Een Pruisisch soldaat, die. ch. met yerlofbij zijne oudeis. te. -Bremershain bevondReeft op zonderlinge wijze den-dood gevonden. Hij ging. op de jacht om korhoenders 'te vangen, wfiartoe hij een bijzondere, bekwaamheid heiatd^ar/.hij het -gelqid.diqj vogels kon nabootsen eh ze op die wij'zft wiM; te lokken, Dit talent zou hém echter noodlottig worden.-Toen. hij in een boom geklommen was en het geluid van .een kórhoen liet hoórenj trof hem plotseling een schot, waar door hij onmiddélijk werd gedood. De onge lukkige schutter was de knecht van een grond bezitter die mede' op het geluid afschiettcnde den man trof in'plaats van den vogel, dien hij meende te liooren. Den löden dezer stond voor het Gerechtshof te Leeuwarden terecht G. J. K., oud 67 jaren, die daarvan 32 jaren in het tuchthuis had door gebracht; -hij had vroeger tweemaal te pronk

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1878 | | pagina 1