N°.41. Zondaar 26 Mei 1878. 1? Jaargang. rr II Toegewijd aan Handel, Endustrie en Gemeentebelangen. Bekendmakingen. BINNENLAND. GEMEENTERAAD De Wereldtentoonstelling te Parijs. De Echo van net Mh, Dit blad verschijnt Woensdag; en Zaterdag avond. Abonnementsprijs per 3 maanden f 1,00, franco per post door het geheele rijk f 1,15. Brieven gelden enz. franco in te zenden aan den uitgever Autoon Tielen.'te Waalwijk, of bij de redactie-L. G. van der Donck, te Tilburg. Brieven, ingezonden stukken enz., uitsluitend de redactie betredendeaan de redactie te Tilburg. Advertentiën van 1 tot 7 regels 0,60, daarboven 8 cent per regel, groote letters naar plaatsruimte. Advertentiën, driemaal ter plaatsing opgegeven, worden slechts tweemaal inrekening gebracht. Reclames of aanbevelingen beneden de rubriek Binnenland 15 cent per gewonen regel. De Burgemeester der gemeente Waalwijk, tei nt kondiging ontvangen hebbende liet Kohier van bet Patent-recht over het dienstianr 1877/8 Verwittigt de belanghebbendendat gezegd kohier door den heer Inspecteur van 's Rijks Di recte Belastingen dezer Provincie op den IS Mei 1878, is executoir verklaard, dat hetzelve op heden aan den Rijks-Ontvanger in deze Gemeente, ter invordering is toegezondenen dat ieder ver plicht. is zijnen aanslag op den bij de Wet be paalden voet te voldoen. ])e belastingschuldigen, welke zich met hunnen aanslag bezwaard achten, kunnen hunne redenen bij verzoekschrift, binnen drie maanden na dato der executoir-ver klaring, indienen bij Gedeputeerde Staten dezer Provincie, des verkiezende door tus- schenkomst van den betrokken Controleur van 's Rijks Belastingen. De reclamatien omschreven bij art. 45 der wet op de Personeele Belasting van den 29 Maart 1833 (Staatsblad No 1), zijn vrij van Zegel. Die der Grondbelasting en liet Patentrecht zijn aan Zegel onderworpen. Waalwijkden 22 Mei 1878. De Burgemeester voornoemd, De Kuan L. B. van fFaal/cijk. Openbare vergadering van Woensdag 22 Mei 1878, 's morgens te 11 uren. Tegenwoordig alle leden, uitgenomen de lieeren Burgemeester en A. van Iersel, de eerste wegens ongesteldheid. - I De notulen der vorige vergadering worden gelezen en goedgekeurd. De Voorzitter deelt mede dat zijn ingekomen I. Nota van Gedep. Staten houdende beden- j king tegen het raadsbesluit van 9 Mei jl. tot het aangaan eener geldleening groot f35000. Gedep. Staten geven te kennen, dat zij het tegen het belang der gemeente achten dat de jaarlijksclie aflossing is bepaald op slechts een aandeel ad f 500, waardoor de toekomst met rente-betaling belast wordt"bij eene leening van gemeld bedrag moet jaarlijks minstens f1000 worden afgelost. De Voorzitter geeft te kennen, dat volgens een opgemaakten staat van de gewone inkomsten en uitgaven der gemeente, volgens de begrooting van den loopenden dienst, jaarlijks f1000 kan worden afgelostzonder dat hoogerc belastingen behoeven te worden gehevenhij geeft mitsdien in overweging liet plan der leening overeenkom stig het verlangen van Ged. Staten te wijzigen. De heer van Heijst is tegen eene te groote aflossinghij zou ook iets overlaten voor het nageslacht, dat de vruchten zal plukken van de werken, die men voornemens is uittevoeren en waarvoor de geldleening moet worden aangegaan; hij zou ook het nageslacht iets laten betalen. De lieer van Es billijkt het gezegde van den vorigen sprekermaar merkt op dat deze leening wellicht niet de laatste zal zijner kunnen zich nieuwe behoeften voordoen, waarvoor opnieuw zal moeten worden geleend. De heer Jud. Timmermans vindt de opmer king van den heer van Heijst juisthij vraagt of uitzicht bestaat op eene nieuwe leening. De heer van Es wijst op het pas gebouwde schoollokaaldatingeval de bevolking zoo blijft toenemen als thans, spoedig zal vergroot moeten worden, hetgeen natuurlijk kosten zal veroorzaken. De Voorzitter vindt het .gezegde van den heer van Heijst niet ongegrondde verlangde aflossing ad f 1000 kan echter uit de gewone midde len worden gevonden en meent daarom te moeten blijven bij zijn voorstel nl. om aan de opmerking van Gedep. Staten te voldoende zaak .'is ook van urgenten aard daar er spoedig geld nóódig zal zijn. Na nog eenige gedachtenwisseling wordt het leeningsplan overecnkoipstig het verlangen van Gedep. Staten bij accljypatie gewijzigd. II. Adres van II. van Schijndel, smid alhier, verzoekende het brandspnithuisje No 3 ten zijnen koste te mogen verplaatsen 2 5 M. zuidwaarts in j de Putsteeg. Na eenige discussie wordt het verzoek onder zekere voorwaarden toegestaanwordende het vroeger ten deze genomen besluit ingetrokken. III. Brief van Gedep. Staten, daarbij om, bericht en raad zendende een adres van den heer A. van Iersellid van den Raad alhier betrekkelijk het oprichten van een lokaal voor lijders aan besmettelijke ziekten en het verschaf fen van eene uniform dan den gemeenteveldwachter. Aangehouden tot een volgende vergadering en ter visie voor de leden. De Voorzitter geeft te kennen dat gepubliceerd is, det Donderdag a. s. namiddag 3 ure zal worden aanbesteed het ophoogen en verbeteren van de Puisteeg-binnen en Vrijdag a. s. namid dag 5 ure zal worden gehouden de gewone jaar- lijksche verpachting van het hooiland der ge-1 ineente.. De heer van Es zegt dat hem als Wethouder van deze besteding en verpachting niets bekend j is en zich derhalve voorbehoudt zich er tegen te verzetten, ook om de waardigheid van het Wethou derschap op te houdenals Wethouder behoorde hij over dergelijke zaken te worden geraadpleegd. i De Voorzitter zegt, dat de verbetering en ophooging van de Putsteeg hem vroeger is op- gedragen en naar aanleiding daarvan de beste-; ding heeft gepubliceerd; terwijl de publicatie der grasverpachting heeft plaats gehad omdat het; hoogtijd i3 dat de verpachting gehouden wordt; hij heeft ten deze geheel ter goeder trouw ge handeld en gemeend in hot belang der gemeente te handelen. Ook heeft hij er in de Dinsdag gehouden vergadering van B. en W. kennis van gegeven; het spijt hem derhalve dat de heer van Es ten deze difficulteert. Na gehouden stemming wordt machtiging ver leend tot de aangekondigde aanbesteding en ver- Bij de stemming behield de heer van Es zich voor om er zich tegen te verzetten. Dit verslag is niet van onzen gewonen Verslag gever die door verschillende omstandigheden ver hinderd was bij de vergadering tegenwoordig te zijn. (Vervolg.) Evenmin als in 1867, zal er ook nu gebrek zijn aan vorstelijke bezoekers van de tentoon stelling. De ex-koning van Spanje, de Hertog van Aosfca en de kroonprins van Denemerken met zijn gemalin zijn nog steeds hier. De prins en de prinses van Walles zijn vertrokkeneven als onze prins Hendrik, die echter spoedig terug verwacht wordt. Daarentegen is Prins Hassan, een zoon van den onderkoning van Egypte, met een talrijk gevolg aangekomen en bevinden zich de graaf en dé gravin van Vlaanderen prins Leopold van Saksen-Coburg-Gotha en prin ses Louisa van Engeland, liier. Overigens is het nog niet druk met vreemde bezoekerswaarvan liet gure weêr voor een deel althans wél de schuld zal zijn. Eenige dagen geleden heeft zich een raadsel achtig geval voorgedaan, 's Nachts is een bran dende ballou op het Champ-de-Mars neergeko men. Gelukkig werd dit door de wakers gezien en is hij onmiddelijk uitgedoofd. Waar die ballon van daan -ia gekomen, is' onbekend. In de omstreken vpn-Parijs-is-iji de laatste dagen geen' enkele ballon ópgelatürir*' Ook verklaart dé heer Janssen, directeur van het observatorium van Meudon, dat alle ballons welke op zekere hoogte over de stad heentrekken door hem waar genomen worden, doch dat hij er dien nacht niet één gezien heeft. Men vermoedt dus, dat hier kwaadwilligheid in het spel is en men niets meer of minder heeft willen trachten dan de geheele tentoonstelling in brand steken. Dit vermoeden wordt nog versterkt door de om standigheid, dat in den ballon een groote, sterk met petroleum doorweekte spons is gevonden. De oplating schijnt geschied te zijn in de onmid dellijke nabijheid van het terrein. Natuurlijk wordt de 2aak streng onderzocht, maar het zal hoogst moeislijk zijn, eenig spoor van den dader of de daders te ontdekken. Mocht de politie daar echter in slagen, dan zal een voorbeeldige straf stellig niet uitblijven want al bestaat ook weinig kans van slagen voor zulk een misdadige poging niet alleen maakt de inrichting van het gebouw, ijzer en glas, brand bijna onmogelijk, maar buitendien is er een sterke sijjveillance en zijn talrijke bluschmiddelen op het terrein aanwezig de bedoeling is daarom niet minder snood. Ieder is dan ook diep verontwaardigd over deze laag hartigheid. Sedert den 15n dezer houdt de Eransche hoofdcommissie met de buitenlandsche gedele geerden zich onledig met de benoeming van dz leden der verschillende jurvs. liet zal echter nog Wel eenige dagen duren voor de uitslag officieel bekend zal zijn. In het geheel moeten 750 benoemingen geschieden, waarvan 24 aangewezen kunnen worden door Nederland we hebben ons dus ook in dit opzicht weder niet te beklagen. Inzonderheid is het de afdeeling sehoone kunsten, welke redenen tot tevredenheid heeft. Tot dus ver namelijk had zij op elke internationale ten- toonstfjling slechts één jurylid aan te wijzen, doch dezen keer kan zij 2 leden als zoodanig zitting doen nemen. De flinke vertegenwoordi ging van onze kunstenaars heeft tot die ver meerdering ongetwijfeld veel bijgedragen. Hoogst waarschijnlijk zullen de heer Stortenbeker, lid der hoofdcommissie en de lieer Roelofs die beide plaatsen innemen. Het feestelijk aanzien, dat Parijs sedert den ln dezer maand had, begint langzamerhand te verminderen. Vooral in de afgeloopen week zijn een aantal vlaggen ingehaald, ik mag wel zeggen de meeste. Eenige republikeinsche bladen had den dit den 15n, tegen den volgenden dag aan bevolen, „omdat het dan de verjaardag van den famëüsen 16n Mei zou zijn", cn tevens omdat zij naar aanleiding van de vreeselijke ramp in de rue Béranger, waardoor zoovele familiën in rouw gedompeld werden, zulk een vreugdebetoon niet voegzaam rekenden. Of deze redenen nu den doorslag gegeven hebben of wel dat het veranderlijk Eransche karakter begon te begrijpen, dat de vlaggen al lang genoeg gewapperd hadden, weet ik nietzooveel is zeker dat men ze da gelijks in aantal ziet verminderen, zoodat Parijs spoedig zijn gewoon aanzien weer zal terug krijgen. Ik sprak daar met een enkel woord van de ontzettende ontploffing, waardoor een geheel huis, door 28 gezinnen bewoond, is verkeerd in een puinhoop, waaruit bereids 17 lijken zijn te voor schijn gebracht. De aandacht is daardoor een paar dagen eenigermate van de tentoonstelling afgeleid. Sedert zijn het twee inzendingen, welke op liet Ohamp-de-Mars de bijzondere attentie der bezoekers trekken zelfs in die mate dat er haast geen bijkomen aan is. De een bevindt zich in liet paviljoen van de stad Parijs en bestaat uit jde photographiën van de piinhoopen genomen; i de andere in de Eransche sectie van het kinder- speelgoed en is de vitrine van den heer Blanchcn, den eigenaar van het bewuste huis. Wat daar 'eigenlijk aan te zien is, begrijp ik niet, maai de Parijzenaars schijnen er machtig veel aan te zien te vinden. Hoe nuttig concurrentie is, hebben de restau rants op de tentoonstelling ons reeds nu geleerd. In de eerste dagen kostte het bier er 50 een ri mes, in sommige zelfs 1 franc per glas. Nu ze evenwel allen geopend zijn en een hunner zich met 30 centimes tevreden stelde, moesten de anderen van zelf wel volgen, zoodat de prijzen er thans gelijk staan met die welke men oreral elders betaalt, en de waar is goed. Ik vond slechts één café waar het bier te wenschen over liet en dat ééne was ongelukkigerwijze het éta blissement grenzende aan de Hollandsche afdee ling, het zoogenaamde Heincken's Bierhuis. Eenmaal slechts ben ik er geweest, maar die eene keer is voldoende om er niet weer terug te komen. Ik luid mij voorgesteld een copie te vinden van de algemeen bekende Port van Cleve, dat model-bierhuis, als ik zoo eens zeggen mag, waar men uitstekend bier zou vinden, een flinke halve biefstuk, wellicht „aangenomen" wordende door Kas wie kent Kas uit de Port van Cleve niet? in elk geval door een Hollanderin een woord ik liad gedacht er een nationaal, een Hollandscti koffiehuis te vinden, en ik vond er een heel alledaagsch, alles behalve net ingericht Fransch of eigenlijk Bel gisch café, waar men de goë gemeente tracht te lokken door met groote letters op de glazen te schilderen: „Heineken's Bier", waar evenmin Hollandscli verstaan wordt als Chineeseh en waar men een buffet vindt, uitsluitend voorzien van alle mogelijke Eransche eetwaren. Van eenig Hollandscli karakter is er geen zweem te bespeuren en de Hollandsche bezoekers zijn er dan ook natuurlijk uitermate schaarscli. En nu teil slotte. Tot dusverre heb ik u in enkele trekken het een en ander verteld van hetgeen op de tentoonstelling te zien en te krij gen is. Ook anderen doen dat schier dagelijks iu alle couranten. Tot afwisseling wil ik u nu eens vertellen wat er niet te zien, wat er niet te krijgen is. In de eerste plaats is op liet geheele- terrein geen enkele klok aangebracht, om den tijd aan te wijzen. Die er dus steeds op de hoogte van zijn tijd wil blijven, verzuime niet, zijn horloge in den zak te steken op gevaar af dat het hem gerold worde, want de lieeren zakken rollers exposeeren ook; zij geven proeven hoever liun tak van industrie liet reeds heeft weten te (brengen, en waarlijk men moet verbaasd staan over de wijze waarop zij met hun tijd weten mede te gaan. In de tweede plaats als gij op de tentoon stelling een courant wilt lezen breng er dan zelf een medé, want daar kunt ge er niet één krijgen. Zelfs de cafés houden er geen op na. „De mènschen komen hier niet om te lezen, „maar om te kijken, mijnheer", antwoordde mij een garqon in een der restauraties, wicn ik er mijn bevreemding over t.e kennen gaf, dat hij mij aan geen enkele courant kon helpen. De examens tot het verkrijgen der akte van bevoegdheid, als leerling-apotheker, zullen in de maand Juli e. k., tc Middëlbnrg gelu u len wor den. Zij die daartoe wenschen toegelaten to wordenmoeten schriftelijk opgave doen aan dr. A. Fokkerinspecteur geneeskundig Staats toezicht voor Zeeland, te Middelburg. De opperbevelhebber der Eransche troepen te Algiers meende, dat de Algiersche afdeeling der tentoonstelling te Parijs ook door Algier.scke troepen moest- worden bewaakt en zond een [detachement spahis naar Parijs. De commissie

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1878 | | pagina 1