N°. 42. Donderdag 30 Mei 1878. 1? Jaargs 1° Jaargang. Toegewijd aan Handel, Industrie en Gemeentebelangen. n BINNENLAND. De Echo van het Zuiden, i DiTblnd' Woensdag en Zaterdag wqadr^onnomenteprijs per 3 maanden 1,00, er ^UütenfJ IlSfr/rS te Til'burg. A^StenS'^\ToTVW™gel°V'ÜmT plaatomfmte. Advertentie,, drie,naai ter plaatsing opgegeven worden slechts tweemaal rekemng gebracht. Reclames of aanbevelingen beneden de rubriek Binnenland 15 cent per gewonen regel. 11 1 Werkstakingen. In de laatst verloopen dagen lazen we wederom treurige berichten uit Engeland over de aldaar plaats gehad hebbende werk stakingen. De dagbladen hingen een donker tafereel op van den toestand, door die werk stakingen in bet leven geroepen en van de ongehoorde uitspattingen, waaraan eene ban- delooze en opgewonden menigte zich overgaf. Bij liet lezen dier betreurenswaardige feiten zal menig industrieel in ons vaderland, maar vooral in Tilburg, zoo menigmaal het Ne- derlandsche Leeds geheeten, zich verheugd hebben, dat zoodanige toestanden hier nog niet inheemsch zijndat zulke feiten met hunne schrikbarende gevolgen hier Goddank no°* niet worden aangetroffen. Hier is de verhouding tusschen patroons en werklieden nog immer zeer bevredigend. De industrieel ziet in den werkman geen stuk gereedschap, dat hij naar welgevallen of luim kan weg werpen. Hij beschouwt hem als mensch, als zijn naastediein ondergeschikte be trekking geplaatst en ijverig medewerkend om zijne zaak en zijne belangen te bevorderen, aanspraak beeft op eene goede, minzame behandeling en een loon, overeenkomstig diens bekwaamheden en ijver. En die bekwaamheid en die ijver vindt dan ook bij verreweg de meeste industrieelen rechtmatige waardeering. Indien wij hier bewijzen moesten leverenhet zou ons zeer gemakkelijk vallen. Tal van voorbeelden zouden we kunnen aanhalen van industrieelen, die in dit opzicht den uitbundigsten lof verdienen. Het is geene zeldzaamheiddat een werkman hier zijn zilveren jubelfeest in dienst van zijn patroon viert. Aan offers, zelfs groote offers, die de laatste als de gang van zaken gelijk thans algemeen veel te wenschen overlaatzich vrijwillig ten bate van zijne werklieden getroost, ont breekt liet evenmin. Maar ook het grootste deel der werklieden is evenzeer bewust van de grootte en den aard zijner verplichtingen. Dc werkman is overtuigd, dat hij de oorzaak kan zijn van een toestanddie ten nadeele van hem-zel ven moet eindigen en zelden of nooit leent hij het oor aaü hen, die uit vuig eigenbelang of andere nog laakbaarder be weegredenen hem tot opstand of verzet aansporen. Gewoonlijk zijn deze woelgeesten toch juist dezulkenop wier plichtsbetrach ting het meest valt aan te merken, evenals in den regel de grootste dagdievenluiaards en oogendienaars het hoogste woord voeren, als er sprake is van onbillijke behandeling te weinig loon te geringe waardeering. Want ook aan dezulken ontbreekt het hier evenmin als elders. Geen koren zonder kaf. Maar de goedgezinden, de tevredenen, die verreweg het grootste deel uitmaken, storen zich niet aan de opruiende taal van dergelijke niets waardige roervinken. Hebben zij gegronde redenen tot klagen, gevoelen zij zich in een of ander opzicht verongelijkt of benadeeld, dan weten zij langs beteren weg dan die van werkstaking of opstand hunne grieven bekend temaken en zich recht te verschaffen. En dit kan hun door geen rechtschapen patroon ooit geweigerd worden. Als de werkman iemand isdie de belangen van zijn meester trouw, eerlijk en vlijtig behar tigt, even als of het de zijne waren, als hij niet verslaafd aan den sterken drank, een braaf en fatsoenlijk mensch is, die de alge- meeue achting verworven heeftdan zal hij hier zelden aanleiding vinden om zich over zijn meester te beklagen want deze zou wel dwaas moeien zijn en zich niet om zijne eigene belangen moeten bekommeren, indien hij aan een trouwbekwaam en ijverig werkman datgene weigerdewaarop deze billijke aanspraak kan en mag maken. Deze beginselen zijn helaas niet algemeen. In Duitschland, Belgie, Frankrijk en Engeland worden ze vaak zelden in toepassing gebracht en van daar ook de noodlottige gevolgen, die we telkens in de dagbladen vermeld vinden. Gewetenlooze opruiersdie slechts hun eigen belang raadplegen en weten, dat het in troebel water goed vissclien is, trekken er de meeste voordeelen van, maar even be hendig als zij zich toonen om dc hartstochten der menigte op te zweepen, even machteloos blijken zij ook te zijn om de eenmaal ont ketende hartstochten te bedarenals zij grenzen overschreden hebben, die hunne vooraf berekende maatregelen niet voorzien hadden. Want waar is en blijft het, wat een groot wijsgeer der oudheid schrijft, dat „geen gron- „delooze Oceaan, geen diepe of -gevaarlijke „zeeëngte stormen verwekken kandie te vergelijken zijn bij de opbruischingen eener „menigte, welke door sluwe en behendige „volksmenners in opstand gebracht is." Mochten zulke eventualiteiten, als Engeland ons in de laatste dagen aanbood, hier nimmer plaats grijpen. Niet alleen de industrieel, maar meer nog de werkman heeft er het meeste belang bij. Opstand en werkstaking zijn niet de gepaste middelen om het lot van den werkman te verbeteren. Zij ver breken op ruwe wijz de banden die hem met zijnen patroon moeten vereenigen. Zij vernietigen voor langen tijd de zoo noodige, gunstige verstandhouding en leiden nooit tot het doel, waarvoor ze eens in het leven werden geroepen. Mochten allen, die in on dergeschikte betrekking geplaatst zijn, dit levendig beseffen en die industrieplaatsen, welke tot dusverre zulke tooneelen nog niet aanboden, voor de noodlottige gevolgen van die feiten in de toekomst steeds gevrijwaarden blijven. Wcsel binnen eenige dagen te verwachten en is de opening van dien weg voor liet publiek op lo. Juni bepaald. (H. Ct.) De Minister van Binnenlandsche Zaken brengt ter algemeene kennis, dat aan de Rijkskweek scholen voor onderwijzers, met het begin van den cursus 1S73/79, aanvang nemende op 1 Sept. 187 S, gelegenheid zal* zijn tot plaatsing in het eerste studiejaar van 21 kweekelingen te 's-Hertogenbosch, 20 te Haarlem, 20 te Mid delburg, 20 te Deventer en 21 te Groningen, ten einde daar op kosten van het Rijk opleiding tot Hulponderwijzer te ontvangen. De leermid delen worden kosteloos aan de kweekelingen verstrekt. Aan ieder hunner, behalve aan hen, wier ouders in de gemeente wonen, ter plaatse waar de kweekschool gevestigd is, wordt eene Rijks toelage van f 300 toegekend, ten einde zich, onder goedkeuring van den directeur der kweek school, voeding, inwoning en bewassching binnen de gemeente te verschaffen. Tot het examen ter plaatsing aan de kweekschool worden toege laten zij, die, blijkens over te leggen geboorte akte, tusschen 1 Januari 1862 en 15 April 1864- "■eboren zijn. Voorts moet worden overgelegd eene verklaring van een geneesheer, waaruit blijkt, dat- de adspirant met goed gevolg, of meer dan eens, de inenting der koepokken heeft onder gaan of aan de natuurlijke kinderpokken (vario- fae) heeft geleden voorts dat hij een goed gehoor en gezicht, eene goede gezondheid en geene •lichaamsgebreken heeft, die hein voor liet. onder- wijsvak of het deelnemen aan gymnastische oefe ningen minder geschikt maken een getuigschrift van goed gedrag, afgegeven door het dagelijksch bestuur der gemeente zijner inwoning, en, indien hij reeds aan eene school is werkzaam geweest, een getuigschrift van den districtsschoolopziener of hoofdonderwijzer dier school. Dc stukken moeten vóór 15 Juni vrachtvrij worden toege zonden aan den directeur der kweekschool, bij welke men geplaatst wenscht te worden. Aan hen, die zich zullen hebben aangemeld, zal later worden bekend gemaakt waar en wanneer liet examen zal plaats hebben. Het examen betreft al de vakken, vermeld onder ai in art I der wet tot regeling van het lager onderwijs. De toelagen worden verleend op voorwaarde dat de geheele cursus, die vier jaren duurt, tot het einde worde bijgewoond, Blijft men te dien aanzien na geplaatst te zijn in gebreke, of wordt men wegens slecht gedrag, gebrek aan vlijt of andere dergelijke redenen niet langer tot de lessen der Rijkskweekschool toegelaten, dan moeten de reeds ontvangen gelden aan den Staat terugbetaald worden. missie benoemd bestaande uit ambtenaren van. de spoorwegen en van den veterinaireu dienst met de opdracht, het vraagstuk zoo mogelijk tot oplossing te brengen. Een sedert gemaakt ontwerp-regleinent werd op eene den 10denllden en 12den dezer maand gehouden Conferentiena geringe wij ziging, aangenomen en aan den Bondsraad voor gelegd. De luchtballon, die tijdens de Parijsche ten toonstelling zal opstijgen is aangelegd op een draagkracht voor 50 personenmet welke la- ding° zij 500 meter hoog zal gaan. Zij heeft 36 meter in middellijn en zal 26,000 kub. meter gas innemendat opzettelijk voor dat doel uit ijzervijsel door middel van verdund zwa velzuur zal gemaakt worden. Het omhulsel zal uit afwisselende lagen van lijnwaad en caoutchouc gemaakt worden. In een galerij van IS meter omvang zullen allerlei physische en optische instrumenten voorhanden zijn. De kabel, waaraan de ballon in den Tuin derTuilerien zal vastgehouden worden, is onderzocht op een trekkracht van 15,000 K. Een apotheker te Londen is voor den rechter betrokken wegens het verkoopen van een arsenik- houdend violet-poeder, aan het gebruik waarvan de dood van een zuigeling wordt toegeschreven. Een nader onderzoek heeft aan het licht gebracht, dat door dit poeder kortelings niet minder dan dertien kinderen het leven verloren hebben. M. K. Beekman uit Tholen, die onlangs al daar een aanslag, deed op het leven van den notaris W., bevindt zich sedert j.l. Zondag in het huis van arrest te Zierikzee. Hij was van de eigenhandig toegebrachte wonden genoegzaam hersteld om vervoerd te kunnen worden en neemt dagelijks in beterschap toe, wat hem allerminst behaagt, aangezien hij verlangt tc sterven. Hij wordt° dan ook dag en nacht streng bewaakt. Berouw over zijn misdaad heeft hij volstrekt niet. In den Staat Wiscosin in Amerika heeft een hoos gewoed, die ontzaggelijke schade heeft toegëbracht aan eigendommen en aan den oogst en°ten gevolge waarvan vele personen werden gedood en gewond. Z. M. heeft benoemd tot burgemeester van Capelle il. J. "VVellenbergh. Op voorstel van Z. K. H. Prins Alexander zal in de 34e algemeene vergadering der Gcl- dersche Maatschappij van Landbouw, die in Juli te Apeldoorn gehouden wordt, de vraag behan deld worden: „Welke is de doelmatigste inrich ting van stallen ook met het oog op de ge zondheid van het veer" Onder de vragen om trent wetgeving vindt men vermeld: „Welk gebruik is van de tienden wet gemaakt; wat leert de ondervinding van haar werking?" Naar wij vernemen is de spoorlijn Goch- Wesel den 22n dezer door de Duitgche Regeering geïnspecteerd en goedgekeurd is de feeste- Jïijke opening van den spoorweg Boxtel-Goch- Gelijk reeds gemeld is, zal het XVIe taal cn letterkundig congres van den 22sten tot en met den 24sten Augustus dezes jaars binnen Kampen worden gehouden, terwijl de plechtige ontvangst der leden den' 21sten zal plaats vinden. Het voorloopig bestuur -heeft een beroep gedaan op allen, die de Nederïandsche taal- cn letterkunde beoefenen en vóbrstaan op allen, wie de ge schiedenis, de wetenschap en de kunst van den Nedcrlandsclien stam ter harte gaan, die daar aan arbeiden en die de grootheid en roem van ons volk tot eer en steun verstrekken. Reeds lang werd aan den invoer gedacht van spoorwegwagens, geschikt tot voeding en dren king van .beesten, zonder lossing, en in het al gemeen. .aan. zoodanige inrichtingen dat de beesten door het vervoer zoo weinig mogelijk te lijden hebben. In Pruisen 'werd naar aanleiding hiervan eeni- gen tijd geleden, onder het voorzitterschap van deti. geheimen Regeringsraad Streckert, eene com- De kassier van de Russische grondcrediet- vereeniging, de kamerheer Juchanzeff, heeft die maatschappij bestolen vooi 2,123,000 roebels. De bankier baron Stiglitz heeft die som uit eigen middelen vergoed, omdat hij indertijd Juchanzeff met warmte voor de betrekking van kassier had aanbevolen. Aan den President der crediet— vereeniging verklaarde hij zich verplicht te gevoelen de verantwoordelijkheid zijner aanbe veling te dragen. Een Italiaarisch professorFrancesco Rattie te Bologna, beweert eindelijk het moeielijke vraag3 stuk der vervaardiging van bankbiljetten, die niet nagemaakt kunnen wordenopgelost te hebben. De gelukkige uitvinder is dezer dagen door koning Humbert in eene bijzondere au diëntie ontvangen. Z. M. moet bij die gelegen heid den professor geluk gewenscht hebben met zijne ontdekking, 't Zou zeker voor Italië te wenschen zijn dat deze ontdekking waarheid bleek te zijnwant in geen enkel landmet uitzondering van Rusland, komen zoovele ver- valschingen van banknoten voor. Uit Steederen meldt men: Sedert eedige dagen heerscht bij onze land bouwers in de buurtschap Tolbijk 'schrik eu ontsteltenisdoordien sinds cenige nachten in

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1878 | | pagina 1