««mi» P. C. Roques De Notaris Ai J. RANT te Waalwijk, yetHooipsvao! Hooigras Fransche SCHORS Laatste berichten. Handelsberichten. VERPACHTING BESOIJE N. ALLERLEI. NOTARIS,TE VEEN, YAN V V TE Zegt het Voort. V Bmijn d. Henrietta Antonia Huberta Majoie eeb.' van Dooren d. Anna Maria Catliarina Schollen geb. van 1-1 ees z. Johanna van Lissum gcb. van de Ven z. Theresia van Poppel geb. Janssen z. Catliarina van den Hout geb. van de Voort z. Johanna Smulders geb. Kools d. Adriana Maria de Beer geb. van Beurden z. Johanna Marie Ilorvers gcb. Maes d. Johanna Catliarina Raaijmakers geb. Kouwenberg d. Petronella Susanna van Ierland geb. Henebeins Maria Louer geb. Verbaanderd d. Overleden Nicoleas Huijbert Germ, eclitg. van Anna Maria Waterings 32 j. Cornelis Bierens, eclitg. van Johanna Swolfs 70 j. Gerarda Haans 4 m. Wilhelmus van Helfteren laatst wed. van Maria Cornelia Venmans 62 j. Antonia Maria van Biel, wed. var. Norbertus Josephus van Luxemborg 85 j. Antonius Cornelis Henrious Rijven 8 m. Maria van Icrselwed. van Cor nelis Beerens 61 j. Wilhclmina van Broekhoven 17 j. Gerard us de Wijs, eclitg. van Maria Leo- narda Bernardina Dekker 53 j. WAALWIJK. Getrouwd: Antonius Bartholomeus van den Broek met Johanna Maria Proveniers, wed. van Hendrik de Peffer. Bevallen: Adriana de Rooij geb. Peperkamp d. Engelina Hombergen geb. de Rooij d. Johanna Christina van Dongen d. Overleden: Maria Johanna Vermeulen 8 w. ■Reinicr Schoemans echtg. van Maria Francisca Pitiau 73 Eugcnius Tijsmans echtg. van Jo hanna Maria van Heesbeen 63 j. L00N0PZAND. Ondertrouwd: Adrianus van Heijst met Pietro- nella van den Assem. Overleden: Clara van Kempen geb. de Beer Maria Johanna Catliarina van der Linden geb. Heijhuurs d. Joanna Gram geb. Tielemans d. w'outerina van Dongen geb. Netten d. Maria Anna van Dijk geb. van Dongen z. n^PrUdon: Johanna Dekkers 5 m. Marinus Wilhelmus Oomis 19 j. 21 maanden. Geertrnij van Boxtel Iluidcn. Verkocht werden 1149 gez. B.-Ayres tot fr. 79, 100 gez. Gualeguay tot fr. 54 en 350 drooge B.-Ayres kalfsvellen tot fr. 90. Petroleum kalm; voor disp. wit besteedde men 26 francs. Oosterhout1 Juni. Graanbeurs van lieden roode Tarwe f 10.75, Rogge f7.90, Boekweit f6.50 alles per HL. Haver f9.50 per 100 kilo. Boter fl.04 a 1.14 per kilo. Nijmegen, 3 Juni. Tarwe, hooglandsche f 10,50 a fil; inlandsche f10 a 10.25; Rogge f7.25 a f7.75; Haver f4.50 a 5.10; Aardappelen f2.75 a f3.50; Boter fl a 1.10; Eieren f3 a 3.75 per 100. Tiel, 3 Juni. Tarwe, ruwe nieuwe f 11.75; roode dito f 10.25. Rogge f7,40. Gerst, winter- f7.— zomer- f7.25. Haver f4.75. Duivcnboonen f9.25. Boter f 1.20 per kilo. Varkens f 9.50 a 45, Biggen f2.50 a 12. Kippen fO.80. Gorinchem, 8 Juni. Tarwe ris f 11.50 a roode f10.a witte f 11.a Rogge Inlandsche f7.75 Buitenlandsche f6.25 5 Gerst f6.25 Jt Haver f4.25 Blauwe kookerwten f9.50 avoor de raesting f7.75 af—. Paardenboonen f 8.50 a Duivenboonen fa witteen bruine boonen geen handel. Biggen fö a 12. Kippen f 0,70 a 1.10. Eieren per 26 stuks fl.a 1.15. Kalfkoeien f260 a 350, Melkkoeien f160 a 940. Kalfvaarzen fl40a260, Kalveren f30 a 40; nuch tere f8 a 16, P/rjarige Ossen f140 a 160, Pinken f80 a 120. Vette" Varkens 48 h 50 c. per kilo. Zwolle, 2 Juni. Huiden. In Mei zijn hier na volgende prijzen besteedKoe- en Ossenhuiden 12 u. 14 cents; Stieren dito 10 a 12 c.Pinken dito 16 a 18 c.van vette kalveren 24 n 26 c. alles per halve kilo versch, terwijl voor gezouten le kwaliteit Koe- en Ossenhuidenbehoudens ge wone conditie p. m. 20 c. en voor 2e kwaliteit p. m. 18 c. per halve kilo besteed is. Andere ge zouten soorten in prijs geövenredigd. Paarden huiden met staart en manen f 5.75 a 7zonder dito i'0.50 a 1 minder; Friesche Schapenvellen f2.75 a 3.50; Drenthscho dito f 1.50 a 2; nuchtere Kalfs dito f 1.75 a 2.25, Het art. verscheden gez. huiden is zoowel in het Binnen- als Buitenland bijna zonder eenigen handel. Een Bedouin die zich te Parijs bevond en vvien de wijze van groeten natuurlijk zeer vreemd voorkwambediende zich ten laatste van de volgende verwensching „Mogen uwe zielen niet meer rust genieten dan de hoed eens Europeaans." Een BAARDWIJK. Getrouwd: Geen. Bevallen: Geen. OverledenWillem van Huiten 61 j. levenloos aangegeven kind. BESOIJEN. Getrouwd: Geen. Bevallen: Geen. Overleden: Bartha Maria van der Hammen 5 j. Anna Catliarina van de Goor echtg. van Antonie Pullens 49 j. Een levcnl. aangege\cn kind. Tante Betsy: „Foei Daatjeje weet wel dat je dat niet doen mag, je zuster zoo vast grijpen en haar aan 't haar trekken." Daatje (een weinig bits)„He tantedat wist ik niet. Ik heb gisteren nog gezien toen mama niet thuis wasdat u mijnheer Johan stijf om zijn hals hielden dat hij u aan uw haar troken u scheen het allebei heel plei- zierig te vinden." Een man en een vrouw waren gevatonder verdenking dat zij een diefstal hadden gepleegd, en bekenden hun schuld. „Vrouw," vroeg de rechter van instructie„hebt gij dien diefstal met vrijen wil begaan dat is zonder gedwongen te zijn door of uit vrees voor uw'man!" „Vrees voor mijn vent!" riep de vrouw. „Ik hel) vijf mannen gehaden ik ben nog nooit bang geweost voor een van hen allen Een dronkaard van beroep had om nergens een betrekking te krijgen aan het bestuur van een afschaffingsgenootschap beterschap beloofd en van zijn stellig voornemen om zich van drank te onthouden eeu schriftelijke verklaring onder teekend. Op een mooien dag evenwel ontmoette een der bestuurders hem in beschonken staat on voegde hem toe „Foeidat had ik niet van je gedacht, heb je nu zoo weinig wilskracht; en je hebt nog wel een verklaring op schrift gegeven „Juist, beste heer, juist ziet u ik heb kraoht genoeg ziet u maar die verklaring heeft geen kracht, ziet u die is niet op zegel. En zoo waggelde hij voort. Bevallen van een welgeschapen DOCHTER PETRONELLA CLERCX, geboren VAN DER WEEGEN. Tilburg, 3 Juni 1878. Voorspoedig bevallen van een welge schapen DOCHTER, J. C. VER HOEVEN Eehtgenoote van y F. W. VAN LIEMPT. Jj Waalwijk, 1 Juni 1878. Heden overleed tot mijne diepe droefheid, na een kort stondig lijdengesterkt door de Heilige Sacramentenmijn dier bare Echtgenoot, de WelEd. Heer EUGENIUS TIJSMANS, Oud-Notaris alhier, in den ouderdom van ruim 63 jaren. Waalwijk, 30 Mei 1878. J Wed. TIJ SM AN S- Van Heesbeen. Besoijen4 Juni. Op de Botermijn alhier aan- gevoerii 129,3 kilo. De hoogsto prijs was fl.29 de laagste f 1.06 per kilo. Rotterdam, 3 Juni. Tarwe. Van Vlaanderen, Zeeland, Flakkee en Overmaasch, waarvan de aanvoer tamelijk goed was, ruimde in de puike soorten zonder schot tot eene verhooging van 25 cents goed op, terwijl voor de overige tot onver anderde prijzen weinig kooplust, zoodat die niet geheel konden opruimen. Nieuwe Vlaamsche en Zeeuwsche f 11.50 f 12.75 Overmaassclie en Flakk. -11.25 -12.50 goede en mindere -10.-10.75 blauwe en geringe - 8.50 - 9.25 118/20 h Overmaas, f 11.75,12.— per 100 kilo. 120/22 pd. Zeeuw. Overm. f 12.25 123/24 f 12.75,—.— - Rogge. Van Vlaanderen Zeeland Flakkee en Overmaasch was de aanvoer niet groot, waardoor tot onveranderde prijzen alles goed opruimde. Vlaamsche en Zeeuwsche fS a f8.40; Overmaas sclie en Flakkeesche f7.40 a 8. Gerst. Winter en Zomer met beperkten aanvoer, tot vorige prijzen verkocht. Zeeuwsche, Flakkee sche en Overmaassclie Winter 1'7 a 8.50, dito Zomor f6.30 a 7.40. Haver flauw; vorige prijzen waardig. Zeeuwsche en Overmaassclie korte l' 4.50 a f 5.60, dito dito lange f3.a 4.30 per 100 kilo. Boekweit. Noordbrabantsche tot f220. Boek- weitgrutten lager aangeboden doch zonder prijs- opgaaf. Blauwe Erwten prijshoudend. Vlaamsche en puike Zeeuwsche van f 10.25 tot f 10.75; Overmaas sclie en Flakkeesche van f9.25 tot 19.75; Mesting- 60orten van f7.75 tot 8. Witte Boonen flauw tot vorige prijzen. Vlaam sche en puike Zeeuwsche van f12.tot f13. overige soorten van f 10.tot f 11.— Bruine boonen ruimden door kleinen aanvoer tot eene verhooging van 25 c. in de puike soorten op, terwijl de overige soorten langzaam tot on veranderde prijzen te plaatsen waren. Vlaamsche en puike Zeeuwsche van f 13.25 tot f 14.50, overige soorten van f10.tot fll. Paardenboonen onveranderdpuike van i 7.80 tot Smindere van f7 tot f 7.40. Duivenboonen van f9.25 tot f10. Koolzaad, Zeeuwsch p. vl. 761/.». Lijnzaad zonder prijsopgaaf. Kanariezaad bleef zonder vraag en prijzen no minaal onveranderd, puik van fS.7«> tot 9. minder soort van f7-tot f7.50. Amsterdam., 3 Juni. Koffie. Afgedaan op heden 500 balen Macassar, 607 balen Timor en 160 bn. Santos. Petroleum met eenigen handel, loco f 12.75 E. op levering onveranderd. Granen. Tarweloco zonder handelop leve ring f5.lager. November f285 per 2400 kilo. Rogge iets lager. Taganrog f188, 190, jarige Petersburger f176, 177. Op levering Oct. f178, f177, 176 per 2100 kilo. Raapkoeken f100, 106 per 1040 stuks. Lijnkoeken i 10.50, 13.50 per 104 stuks. Schiedam, 4 Juni. Moutwijn f9.50; Jenever f 15.—Amsterd. proef f 16.25, per Ned. vat en zonder i'ust of belasting. Spoeling per ketel fl.20. Antwerpen, 3 Juni. Koffie prijshoudend; lieden werden verkocht 509 b. Santos ord. tot Së'/sC. E, Oosterhout. De politie doet onderzoek naar de daders van een zeer vreemden diefstal. In 1873 werd hier op het Protestantsoh kerkhof de heer M. W. begravenop wiens uitdrukke— lijken last op do' lijkkist een rol perkament onder de graftombe werd gelegd. Aan de tombe is nu geweld gepleegd, blijkbaar alleen met het doel om die rol machtig te wordenen voor zoo ver men door de gemaakte opening kon waarnemen, is zij verdwenen. Londen, 4 Juni. Het Congres is op den 13 dezer vastgesteld. De Öostenrijkscho wapeningen en toebe reidselen worden te St.-Petersburg besohouwd als oorlogsteekenen, niettegenstaande Rusland op alle punten toegeeft. Het volk denkt eohter dat Oostenrijk alleen staande, niet durft oorlog te voeren. Berlijn, 4 Juni. Dc Kroonprins en de Kroon prinses kwamen gisteren-avond ten 11 ure hier aan. De Minister Eulenberg ondervroeg Nobi- ling, die verklaarde, dat hij den aanslag alleen gepleegd heeft, gedreven door de politieke ge voelens van de partij die hij toegedaan is. No- biling is stervende aan de wonden, die hij zich heeft toegebracht. Noliiling, hoewel gevaarlijk verwond, leeft nog, maar was gisteren buiten kennis. Hij erkende medeplichtigen te hebben, waarmede was afge sproken den Keizer te dooden. De toestand des Keizers is gelukkig gunstiger, zonder koorts en rustiger, ook de pijnen zijn minder. In spijt van de geruststellende bulletins wordt de ontroering en de ongerustheid sterker. Al de Kabinetten hebben toestemmend geantwoord op de hun toegezonden uitnoodiging tot bijwoning van het congres, hetwelk op den 13 dezer zal bijeenkomen. Konstantinopcl, 3 Juni. De verdere uitgave van de Levant Herald is verboden, omdat bet blad een anoniem opruiend schrijven publiceerde, dat groote agitatie verwekte. De correspondent van de Times te St. Peters burg bericht, dat de pogingen om een gelijktij dige verwijdering van de Engelsche vloot en dc Russische troepen van Konstantinopcl, tot stand te brengen, mislukt zijn. De correspondent van de Standard te Weenen bericht, dat versterkte blokhuizen worden opge richt in 4 Transsylvanische bergpassen en dat zij met kanonnen bewapend worden. 2000 man zijn werkzaam met het omhakken van boomen. De Russen ontwapenden Rumeensche buiten posten en richten hun front naar den Rothent- hurmbergpas. Anderhalf millioen patronen voor Servie be stemd, zijn te Bazia in Zuid-Hongaiije in beslag genomen. Zekere Parijsche dame had een kamenier, aan wie zij het medevertrouwen schonk. Zij merkte echter te laat, dat haar kartiermeisje hét geens zins verdiende; Want nadat zij geruimen tijd verscheidene voorwerpen van geringe waarde had gemist, betrapte zij haar eindelijk op een diefstal van aanbelang. Ondankbareriep mevrouw uitontaard schepselik ga u terstond bij de politie aan klagen. Best, antwoordde de sluwe kamenier, ga gerust uw gangmevrouw als gij maar weet, dat gij bij 't verhoor voor de rechtbank uw ou derdom moet opgeven. Madame beet zich op de lippen en vergenoegde zioh met de diefegge uit haar dienst te jagen. Ontvangen tot voor het nieuwe seiioen: Een waggon van puike kwaliteit, in bnssels f 76,80 de 1000 kilos, franoo Station Zuiderlijn op 4 maanden zonder of binnen 30 dagen niefc 2 pCt. korting. Te bezichtigen bij voerman LEIJSGoirkc, Tilburg en bij te Waalwijk. Bij een bezoek van keizer Frans aan het in validenhuis te Weenen werd hem een Veteraan voorgesteld, die alle veldtochten tegen Napoleon had meegemaakt en onderscheidene malen ge wond was. De keizer onderhield zioh op zijne gewone joviale manier met hem en drukte den man bij het afscheed nemen een blanken gulden iu de hand. De invalide bekeek bet geldstuk opmerkzaam en deed dit zoo opvallend, dat de keizer het opmerkte en hem vroeg: „Nu, wat heb je? Is't te weinig?" „Ja, Sire, een gulden is altbans niet te veel voor 30 dienstjaren en 12 wonden." „Domme kerel, dit is pas de eerste; van he den af krijg je er eiken dag een." „Ik zeg je, van G. is toch maar de knapste, advocaat." „Ik houd E. voor knapper nog." „Van G. is hem de baasals iemand liet weet dan ben ik het, want hij pleitte voor mijn sohoonzoon." j} „Je schoonzoon is toch veroordeeld geworden.'' „Jamaar voor niet meer dan een jaar Eene dame gaatbegeleid door haar zoon jongeling bij hetbatailjon, van een wan deling huiswaarts, en is erg verwonderdin de keuken een soldaat, den beminde van haar kin dermeisje te vinden. De damedie veel van tuclit en strenge zeden houdt, voegt opgewonden haar zoon toe „Gooi dien kerel de deur uit!" De gehoor zame jongeling haast zichaan de moederlijke wenschen gevolg te geven. Nauwelijks echter had hij de kamer verlaten of hij kwam ook weer erg verlegen terug uit de keuken. „Mama, dat gaat nietDe man is mijn meerdere, de korporaal X." is voornemens om ten huize van do Wed, BROKKEN te Besoijen, op Vrijdag 14 Juni 1878, dos na middags 2 uren precies, voor zijne principalen Publiek te Verkoopen: EERSTE KOOP. Een peroeel Hooiland te Besoijen, zijnde de Zuidelijke helft van het peroeel Hooiland, gelegen Buitendijks over de Schouwsloot, geheel groot 2 Hectaren 74 Aren 46 Centi aren, gemeen met de Kinderen HENDRIK SUP te Lqonopzand. TWEEDE KOOP. Ongeveer 80 Aren Hooiland te Besoijen buitendijks over de Oude Straat, den 18den Dam van bet 3de Blok. Een oom die door zijn neef en erfgenaam van een zilveren lepel beroofd wasliet in zijn testament zetten: „Ik vermaak aan mijn neef elf zilveren lepelshij zal het dozijn wel vol maken," Man„Maar ik bid u, die sleepjaponnen kosten verschrikkelijk veel geld," Vrouw (die hare kapotte sohoenen laat zien): „Zoo man, bedenk echter, dat wat de rekenin gen van (le modemaakster langer zijn, die van den schoenmaker veel korter zijn". zal op Vrijdag 7 Juni 1878, des voor middags ten 11 uren, in het Rechthuis to VEEN, namens zijne Principalen, PUBLLEK VERKOOPEN: 55 PERCEELEN O op Uiterwaarden onder VEEN en AALST; Welke perceelen vrij van water gebleven zijn.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1878 | | pagina 3