NP- 45. Zondag 9 Juni 1878. le Jaargang. Toegewijd aan Handel, Industrie en Gemeentebelangen. BINNENLAND. Op een adres van de heeren G. A. Ten Hou ten c. s. te Kralingen heeft de Minister van Buitenlandsche Zaken geantwoord, dat, ingevolge den wenscli der adressanten, bij (le Fransche regeering pogingen zijn aangewend, teneinde van haar te verkrijgen, dat uit Nederland afkomstige zalm gedurende gesloten visclitijd in Frankrijk mag worden ingevoerd. Hierop is door de Fransche Regeering geantwoord, dat aan dit verzoek niet kan worden voldaan, doch dat in voer, vervoer en verkoop in Frankrijk, in ge sloten vischtijd, van viseh, afkomstig uit vijvers en bewaarplaatsen van viseh (étangs et réservoirs) in Nederland gelegen, geoorloofd is, mits die viseh gedekt zij door eene Verklaring van oor sprong. Dit blad verschijnt Woensdag en Zaterdag avond. Abonnementsprijs per 3 maanden f 1,00, franco per post door het geheele rijk f 1,15. Brieven gelden enz. franco in te zenden aan den uitgever Antoon Tielen, te Waalwijk, of bij de redactie L. G. van der Donck, te Tilburg. Brieven, ingezonden stukken enz., uitsluitend de redactie betreffende, aan de redactie te Tilburg. Advertentiën van 1 tot 7 regels 0,60, daarboven 8 cent per regel, groote letters naar plaatsruimte. Advertentiën, driemaal ter plaatsing opgegevenworden slechts tweemaal in rekening gebracht. Reclames of aanbevelingen beneden de rubriek Binnenland 15 cent per gewonen regel. De Minister van Binnenlandschc Zaken heeft bepaalddat liet schriftelijk gedeelte der eind examens van de H. B. Scholen dit jaar zal aanvangen den 24en Juni. De Tweede Kamer is bijeengeroepen tegen 12 Juni 's namiddags 3^2 ure. De wet op liet successierecht in de rechte lijn, is door de Eerste Kamer met 19 tegen 16 stemmen aangenomen. Op den schietwedstrijd der dienstd. schutterij en te s Huge is door den luitenant Stroinck, van de schutterij te Tilburg, de 4 de prijs behaald in de categorie: personcele- wedstrijd op 200 passen. De hoofdcommissie voor het nationaal liulde- lijk a.m Z. K. H. Prins Hendrik der Neder landen bestaat thans uit 36 leden. Uit de hooldsteden van al de provinciën, met uitzonde ring van Drenthe, waar zich geen subcommissie had gevormd, is een lid der sub-commissie tot het hoofdbestuur toegetreden, zoo ook al de leden van de iiotterdamscke en van de Haagsche commissiën. Van al de steden in Nederland is Harlingen de eenigedie een afzonderlijk geschenk zal aanbieden ofschoon ook vele in gezetenen hunne bijdragen rechtstreeks aan de hoofdcommissie hebben ingezonden. De hoofdcommissie heeft tot al de gemeenten in Nederland liet verzoek gericht om de in gekomen gelden na aftrek der onvermijdelijke onkosten, vóór den 20sten Juni. e. k. per aan- geteekenden brief of per missive en postwissel te mogen ontvangen en voorts heeft zij doen weten, dat het haar aangenaam zou zijn, indien haar de naamlijsten der inteekeuaars, alphabetisch, gesteldwerden toegezondendaar natuurlijk anders liet alphabetisch stellen verbazend veel tijd en moeite zou kosten. Aan eene particuliere correspondentie uit Atjeh aan liet Bat. Handelsblad ontleenen wij het vol gende De kraton is thans werkelijk geheel veranderd en men gaat nog dagelijks met vernieuwing voort. Overal waar men zijn schreden zet, ziet men werklieden bezig; steeds verrijzen er nieuwe ge bouwen die het vroegere ongezonde verblijf in een nette stad zullen herscheppen. En niet al leen van binnen is men op verfraaiing en ver betering bedachtmaar men gaat nu ook naar buiten werken en heeft daartoe in de eerste plaats de hand aan 't werk geslagen om een waardigen hoofdingang naar de Koningstad daar te stellen. De onoogelijkenietige barrière, waardoor men voorheen den kraton als het ware moest bin nensluipen is alreeds verdwenende brug van Banteh Perak wordt vernieuwd en waar vroeger rondom Kotta-Radja struik en onkruid welig tierden, ontdekt men nu een geheel schoon ge maakt en gemoderniseerd terrein en zal weldra een groote breede rijweg den bewoners dier stad de welkome gelegenheid aanbieden voor een flinke wandeling. Vooral thansnu er ook dames te Atjeh zijn en er spoedig meer zullen komen, zal door de liefhebbers weldra een da- gelijksche pantoffel-parade te Atjeh worden ge houden die de Bataviasche naar de kroon steekt. De kolonel Van der Heijden is er juist de aangewezen persoon voor om alle werkelijk nuttige en fraaie verbeteringen in te voeren en ik geloof stellig datals hij vrijer was is zijne handelingenmen nog iets geheel anders zou zien. Met en door dit alles is de algemeene ge zondheidstoestand aanmerkelijk verbeterd, en velen aarzelen nietdit laatste vooral op rekening te stellen van het behoorlijk schoonhouden van het terrein, waardoor de atmosfeer zuiver blijft. Het ziektecijfer is dan ook 50 pCt. minder dan vroeger, blijkbaar uit liet feit, dat in het laatst van liet vorige en in het begin van dit jaar het groot hospitaal te Panteh Perak 1200 zieken herbergdeen er in Februari jl. nog maar on geveer zes honderd gevonden werden. Ik noem bij voorkeur de maand Februari, welke steeds in de geneeskundige annalen van Atjeh bekend heeft gestaan als de meeste gevallen van cholera opleverende. Het zijn evenwel niet enkel zieken, (lie in de hospitalen als zoodanige verpleegd worden; van tijd tot tijd wordt het getal lijders daar nog vermeerderd door dezen of genen ongelukkige die het slachtoffer wordt van Atjehsche ma- raudeurs, die, op verre na nog uitgeroeid, hunne schanddaden bedrijven in de onmiddellijke na bijheid van den kraton. Omtrent den toestand van den Keizer van Duitschland melclen de Duitsche bladen o. a., I dat de verwondingen in den rechter onderarm zich hierdoor laten verklarendat de Keizer, juist toen liet schot viel, cle hand aan den helm i had gebrachtom het publiek te groeten. In dien arm bevonden zich 7 wonden, in den linker bovenarm en den schouder 20, iu den nek 6 en in de linkerzijde van het gelaat 5 of 6. In een geneeskundig consult', over de wijze van belian- I deli ng, hebben de artsen besloten, (le nog in het lichaam aanwezige hagelkorrels niet door opera- tieve behandeling te verwijderen, uit vrees voor liet daarmede gepaard gaande bloedverlies en het gevaar edele deelen te zulleu treffen. Men hoopt, dat de Keizer verder geen nadeelige ge- j volgen van de hagelkorrels zal ondervinden. Tot nu toe had zich nog geen wondkoorts voorgedaan en had de geheimraad dr. Liman als zijne over tuiging uitgesproken, dat de toestand des Keizers geen aanleiding meer gaf tot ernstige bezorgdheid. De aankomst der leden van het. Keizerlijke hof te Berlijn, was treffend, door de diepe droefheid, die zich op aller gelaat teekende, terwijl de ont moeting met den Keizer hartroerend moet zijn geweest. De artsen verboden echter een lang durig bezoekde Keizerin verlaat de kamer van haar gemaal niet. Wat Nobiling betreftzijn levensdraad zal waarschijnlijk spoedig worden afgesneden want voortdurend komen gedeelten van (le hersens uit (le wond te voorschijn. De kogel is boven het rechteroog in (le hersens en den schedel gedrongenzoodat de geneesheeren algemeen overtuigd zijn, dat hij in geen geval meer kan verhoord worden wat te meer wordt betreurd, omdat hij pertinent heeft verklaard„dat vele anderen bij de zaak betrokken zijn, (lie hij niet wil verschoonen, maar ook niet verraden." „Mij heeft het getroffen voegde hij er bij en uit deze laatste uitdrukking wil men opmaken, dat de daad het gevolg is van een gemeenschappelijk plan, tot de uitvoering waarvan de dader door het lot is aangewezen. Men onderstelt, dat No biling tot (1e secte der St. Simonisten behoort. Kort na (len aanslag van Hödel moet hij tegen het meisjedat hem bediendegezegd hebben „Of Hödel al geen goed schutter is geweest, zal toch wel een ander worden gevonden." In den morgen van Zondag verkeerde hij in zenuwach- tigen toestand. Door den heer Dietzin dienst bij Gerold Onder de Linden, en die met Holtfeuer en een officier de kamer van Nobiling binnendrong, wordt de scène met den dader in diens vertrek, in het Berl. Tagbl. breedvoerig geteekend. Toen de deur was opengebroken stond Nobiling bij de kachelgereed om te schieten. Hij trof al dadelijk Holtfeuer. Dietz sprong toen op Nobi ling toe en drukte diens arm, waarmede hij (len Zundnadel-revolver vast hield, tegen den wand. De officier gaf toen Nobiling een houw over het hoofd, daar hij anders niet te vatten zou geweest zijn. Nobiling liadvoor liet open breken van de deur, reeds een schot op zichzelf gelost. In de worsteling met Dietz ging een tweede af, 'dat Nobiling trof. Een politie-agent, die binnenkwamhield Dietz(lie met bloed overstroomd was, voor den moordenaar; slechts met moeite werd dit misverstand opgehelderd. Aandoenlijk was de scène bij Nobiling's moeder en stiefvader aan huis. Deze zaten rustig bij de naraiddag-koffietoen zij in een hofrijtuig dr. Langenbeck zagen afhalen. Nobiling's stief vader maakte nog de opmerking(lat het wel een hooggeplaatst heer moest zijn, die ziek was geworden(laar de geheimraad met zulk een spoed werd ontboden. Fen half uur later houdt een vigelaut stil voor de deur. Een in het zwart gekleede dame treedt er uit, doodsbleek en ont roerd. „Barmhartige God" roept de moeder uit „wat scheelt umijn dochter (De dochter is ziekenverpleegster in een der hospi talen). Zij verzocht haar moeder te zwijgen en eerst naar binnen te komen. Hier liet de dochter zich nedervallen in een leuningstoelterwijl de moeder met angstig gemoed als aan haar lippen hing. Eindelijk vroeg de dochter „Is Karei heden ook hier geweest „Neen", antwoordde de majoor„gister-avond heeft hij ons bezocht." „Men heeft", vervolgde de dochter, „op den Keizer geschoten." „Wie", vroeg de vader. De dochter antwoordde met akelige stem.,De moordenaar heet Karei Nobiling. Zijn naam wordt met de verschrikkelijkste verwenschingen genoemd en gevloekt.. Ik hoorde 't tumitlt voor mijn venster en snelde herwaarts, om h het ge beurde te melden." De majoor stond verplet, de moeder viel in onmacht en de dochter ving haar op in haar armen. Spoedig daarop werden de majoor en zijn vrouw beleefd verzochtaan het politie-bureau te komen. De dochter mocht heil vergezellen. Op weg daarheen spraken geen van allen een woordontzetting en smart hadden hen stom gemaakt. Zij moesten het aanhooren, hoe extra-nummers van de dagbladen de misdaad van liun kind wereldkundig maakten. Uit Roermond meldt men Dinsdag-middag kwam een aankomende jongen met zijne moeder uit het veld. Bij het station komt een hond onverwacht toespringen. Verschrikt springt de knaap op zij en struikelt ongelukkig tegen een aanrijdende zwaar geladen kar. Het rad ging den armen jongen over den hals. Hij was da delijk een lijk. Woensdag-morgen te uren heeft op de Schelde voor Antwerpen eene aanvaring plaats gehad tusschen de Belgische stoomboot - Neder- landkomende van Philadelphia, en de Engelsche schoener Crescent van Irvine(lie voor anker lag. De schoener kreeg belangrijke avarij aan den boeg, terwijl de boot er goed afkwam. Er waren 130 tusschendeks passagiers, 25 van (le lste en 16 van (le 2de klasse aan boord, bijna allen op reis naar Parijsom de tentoonstelling te bezoeken. Jl. Vrijdag werd te Almelo een beer door de stad geleid. Aan den Bernschcn straatweg waar men hem op stal wilde zetten, greep hij plotseling een fabriekarbeider aan; met moeite en niet zonder gevaar gelukte het een der gelei ders den erg aan het hoofd gewonde uit de klauwen van het woedende beest te bevrijden. Een grappig voorval had dezer dagen plaats in liet Panopticum Castan te Brussel (eene galerij van wassenbeelden). De ijverige directeur van dit museum is reeds in het bezit van een wassen Hödel. Twee Berlijnsche politie-agenten, die den moordenaar hadden gekend en te Brussel het spoor van een anderen boef volgden, meenden dat Hödel ontsnapt was en grepen, verheugd over de vangst, tot groot genoegen van het publiek het conterfeitsel van den misdadiger aan om hem gevangen te nemen. Uit het Noorden des lands meldt men aan de N. Rott. Ct., dat de grasmaaiers in geen jaren zooveel product hebben aanschouwd, als thans 't geval is. Er zijn streken, waar meer dan het dubbele van anders geoogst wordt; dit gevoegd bij den nog aanwezigen grooten voor raad hooi, doet eene goedkoopte van het winter voeder te gemoet zien, die zeker in liet laatste 10-tal jaren niet heeft plaats gehad. Voor de huurders van boerenerven, de zoogenaamde „weiers", is zulks eene verademing van de vele opbrengsten, die hen tot hiertoe drukten, en strekt de lage hooiprijs als equivalent van de steeds opgedreven pachtsommen, die bij niet weinigen grooten druk veroorzaken. Omtrent het vergaan van de Grosser Kurfürst wordt uit Londen aan de Kölnische ZUj. geschre ven, dat het voorloopig onderzoek geen persoon .als den schuldige aanwijst. Officieren en man schappen hebben zich onderscheiden door groote tegenwoordigheid van geest en nauwgezette plichtsbetrachting. Toen de Kurfürst, na tweemaal te zijn uit geweken voor zeilschepen, die in zijn koers kwamen, weer zijn ouden koers wilde hernemen, wilde ook de Wilhelm, die volgde, deze wending bewerkstelligen. Maar bij die wending geraakte liet stuurt.oestel in het ongureede, schoon dit vóór 't vertrek van het schip nog nauwkeurig was onderzocht. De Kurfürst werkte met volle kracht en op de Wilhelm werd „achteruit!" gecommandeerdmaar liet. was reeds te laat. Bij den schok verloor de Wilhelm twee en twintig voet van zijn pantserbekleeding, en als de zee niet zoo kalm was geweest, zou ook dit schip ongetwijfeld zijn gezonken. Vreemd mag 't heeten, dat zoo weinig man schappen bedreven waren in de zwemkunst, terwijl anders in Duitschland iedereen zwemt waar maar eenigszins water is. De kapitein van dezen bodem, Graaf Monts, is op inderdaad onbegrijpelijke wijze gered. Hij weigerde zijn schip te verlaten en toen het zonk trachtte hij zich door zwemmen te redden. Een boot nam liern op, maar daar dit vaartuig reeds zwaar geladen was, kantelde liet, zoodat Monts opnieuw in 't water viel. Hij werd toen voor de tweede maal door een boot opgenomen, maar ook deze sloeg om, totdat de kapitein voor de derde maal, en thans voor goed, schoon iu geheel bewusteloozen toestand, gered werd.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1878 | | pagina 1