m. 46. Donderdag 13 Juni 1878. Jaargang. Toegewijd aan Handel, Industrie en Gemeentebelangen. .u.™kS.,w.„isru-nas£rx gtirJï'SSJ"jft^Swrjrj«isïf«e.rTT isïöi-w. 1 mrekenms BINNENLAND. *Zij die zich voor het üBKaiF volgend kwartaal op dit Blad abonneeren, ontvangen de nog deze maand verschijnende nummers gratis. Het gebruik van Afval. 1 Reclames ot' aanbevelingen beneden tie rubriek Binnenland 15 cent per gewonen De strenge economie der natuur, die niet het geringste stofdeeltje laat verloren gaan, is zoo zeer in het oog vallend, dat zij het oog van den menscli niet kan ontgaan en liet is daarom niet te verwonderen,, dat hij zich die leer, waar de omstandigheden hem daartoe aanleiding geven, ten nutte maakt en zelfs zijn voordeel tracht te trekken van za ken, die schijnbaar volstrekt zonder waarde zijn. lu China was dit stelsel van economie wegens de groote overbevolking reeds lang in gebruik en is daar tot zulk een hoogte opgevoerd, dat datgene, wat men in de overige werelddeelen strenge spaarzaamheid zoude noemen, bij de Chiueezen nog verkwisting genoemd wordt. Tn den laatsten tijd heeft men echter in Europa begonnen met grootere spaarzaamheid te werk te gaan. Zoo worden thans talrijke voorwerpen, die nog voor weinig jaren als geheel zonder waarde werden weggeworpen, voor allerlei doeleinden aangewend. Zoo heeft de scheikunde onder anderen de aan genaamste reukwerken weten te trekken uit de walgelijkste stollen en uit een oogenschijn- lijk daartoe niet geschikte stof, als koolteer de schoonste kleuren. Zoowel door toeval- j lige ontdekkingen als door ijverige navor-j schingen worden aanhoudend stoffen van een j betrekkelijk geringe waarde veranderd in j gangbare handelsartikelen en talrijk zijn de fabrieken, die in den laatsten tijd ontstaan zijn met het doel oin den afval van andere fabrieken te verwerken. Veelvuldig zijn de ontdekkingen dat bijna waardelooze voorwer pen in nuttige veranderd kunnen worden en zoo spoedig volgt do eene ontdekking op de andere, dat liet bijna onmogelijk is ze alle te onderzoeken of er bekend mede te worden. Bijna dagelijks wordt in de couranten mel ding gemaakt van zoodanige nieuwe ontdek kingen. Zoo melden thans de Fransche bladen, dat een middel is ontdekt om het stroo uit de mesthoopen wéder met nut te I gebruiken. Dit wordt namelijk door eeue eenvoudige machine uit de mest gehaald, ge- j zuiverd en gedroogd, waarna men het weder kan gebruiken voor stroo in de stallen, tot i bet verpakken van glas, porselein enz., vooral echter wordt het in de papierfabrieken gebe zigd, daar het bijzonder tot het maken van papier geschikt is, doordien de urine, waar mede liet is doortrokken, elk ander bijtmid del overtollig maakt. Veel van het valsche haar, dat door het schoone geslacht in Europa gedragen wordt, is afkomstig van den afval uit de barbier winkels in China; in het jaar 1875 werd uit China in ronde getallen 130.000 pond haar, ter waarde van ruim 70.000 gulden naar Europa gezondengewis een merkwaar dige industrie, die in verre landen in het leven geroepen werd om aan de eischen der grillige mode in andere werelddeelen te vol doen. Groote vorderingen heeft ook de moderne scheikunde gemaakt in het vervaardigen van parfumeriën. In het dagelijksche leven ver keert men meest in het denkbeeld, dat de zoozeer geliefde bloemengeuren door distil leering uit bloemen verkregen worden. Dit is echter eene dwaling. V erreweg de meeste reukwerken voor toilet zijn afkomstig van afvalstoffen, welke deels van walgelijken oor sprong zijn. Menig schoone dame bevochtigt zich het gelaat 'met Extra.it de Mille Fleurs, zonder te weten, dat bet uit koemest getrokken wordt. De bittere amandel-olie, waarmede de welriekende toiletzeepen geparfumeerd wor den, is een product dat door de inwerking au salpeterzuur op de stinkende gasteer ver in het oogvallende voorbeelden van liet gebruik van afvalstoffen te noemenbet medegedeel de zal echter toereikend zijn om aan te toonen, hoe door de groote vorderingen der scheikunde en industrie in den laatsten tijd die stoffen ten nutte worden aangewend welke vroeger als zonder waarde werden weggeworpen kregen wordt. De zoogenaamde vruchtensappen, waarvan zich de soda water verkoopers bedienen om hunne waren een goeden smaak en reuk te geven, worden gewoonlijk getrokken uit aard appelsiroop en kunst—oliën, die door de schei kundigen vervaardigd worden. Eigenaardig <*enoe" worden deze oliën uit stinkende stof- fen getrokken. Zoo wordt de ananas-olie .door inwerking van bedorven kaas op suiker verkregen en de stinkende foesel-ohe dient als grondstof voor verschillende kunstige reukwerken. Zoo geelt deze bijvmet zwa velzuur en azijnzure kali de zoogenaamde peerolie en met zwavelzuur en dubbel-clirooin- zure kali appelolie. Op gelijke wijze worden uit afval of bijna waardelooze voorwerpen andere welriekende oliën getrokken, die in de parfumerie veelvuldig gebruikt worden. Uit de ruwe wol haalt men in Frankrijk 'langs chemischen weg beduidende hoeveel he- den potasch en salmiak. Opmerkenswaardig is ook de wijze, waarop men in Frankrijk nog voordeel weet te trekken van doode dieren. Zoo heeft bij voorbeeld elk deel van een dooden hond nog waarde. Het lijk wordt ter verkrijging van vet -uitgekookt, het vel verwerkt de handschoenmaker en uit de been deren wordt superphosphaat bereid. In Parijs heeft een dood paard nog meer waarde dan op andere plaatsen, daar de beste vleescli- deelen tot voedsel van de arbeidende klasse dienen (natuurlijk van geslachte dieren)liet haar is van groote waarde voor den meubel maker de huid wordt gelooid om uit het dikke leder banden voor kantoorboeken enz. :te vervaardigen het vet, dat bij een goed (gevoederd paard 00 pond bedraagt, vindt gereeden aftrek liet wordt hoofdzakelijk voor I het maken van pomade gebruiktuit de in- I gewanden maakt men pezen voor inachine- Iraderen; de hoeven 'worden opgekocht door draaiers of fabriekanten van Bcrlijusch blauw; de beenderen dienen tot bet maken van ivoorzwart. Zelfs het tot verrotting overge gaan vleesch gebruikt men hieruit worden wormen getrokkendie tot mesting der hoenderen dienen, terwijl het eveneens tot het Vangen van ratten dient, wier zachte vellen door de handelaars in pelswaren zeer gezocht zijn. Het is natuurlijk onmogelijk om in de ruimte van een kort artikel meer dan eenige Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant heb ben een wijziging gebracht in hun besluit van den 13den September 1872, houdende indeeling der provincie in 10 districten, in elk waarvan door hen een veearts wordt benoemd op eene toelage uit de provinciale kas. Blijkens die wijziging is o. a. het district Helmond opgeheven en de gemeenten, tot dat district behoorende, grooten- deels gevoegd bij Eindhoven. Voorts is een nieuw district „Óosterhout" opgericht en tenge volge daarvan het district Baainsdonk vervangen door dat te Almkerk. Ten bureele van de maats, tot exploitatie van staats-spoorwegen te Utrecht, is aanbesteed: het leggen van het 2e spoor met levering en ver werken van ballast en het verrichten van bij komende werken tusschen de stations Boxtel en Eindhoventen behoeve van den spoorweg van Breda naar Eindhoven minste inschrijver was de hr. J. llillen te Grave: le perceel voor f 115,000; dezelfde, 2e perceel voor f 106,950. Volgens telegraphisch berichtheeft de ver- eeniging het Rundvee Stamboekden len prijs voor5 stieren te Parijs behaald. l)e jury vervolgt .haar werk. Een telegram van 33 woorden, onlangs van Auburn in de Vereenigde Staten naar Sydney in Australië verzonden, kostte ongeveer 65 dol- I lars cn is de volgende route gevolgd: Auburn New York Heart's Content Newfound land Valencia Londen Duitschland i "Rusland Siberië Wladiwoodstch op de i kust van Manchuria Nagasaki Sangliai Saigon Siam-Singaporc Batavia Port üarwin op de Noordelijke kust van Australië, jen van daar naar de bestemmingsplaats Sydney in Nieuw Zuid-V ales. weest van twee moordaanslagen, op 16 Augus tus 1S76 te St.-Petersburg en een weinig later in 't Bois de Boulogne te Parijs. In 1S62 werd de jonge koning van Portugal aangevallen; het leven der koningin Victoria van Engeland werd insgelijks dikwijls bedreigd. Verders moeten wij nog melden den moord aanslag op den hertog van Aosta, wanneer deze nog koning was van Spanjeden aanval van Kissingen op M. von Bismarck en die van lb52 van Orsini op keizer Napoleon. Het dubbele klavier op de tentoonstelling te Parijs, heeft daar onder de musici en kunstken - ners reeds furore gemaakt. liet is een dubbel istrument, zeer juist ge noemd: piano d doubles claviers reuverseês, omdat hier 2 claviaturen boven elkaai zijn aangebracht, maar waarvan in de bovenste de baspalij rechts ligt en de hooge tonen links. De snaren van de beide klavieren kruisen elkaar, en elk dor klavieren heeft een aparten klankbodem. De instrumentmakers Mangeot Freres hebben liet klavier gebouwd. De virtuoos Jules Zarebski, die zich 2 maanden lang op het nieuwe instru ment had geoefend, droeg op liet concert, tv aar toe al wat Parijs voornaams aan musici en critici op liet gebied der muziek bezitwas uitgenoo- digd, eenige composities (van AVeber, van Berlioz, enz.), door hem voor deze piano gearrangeerd te hooren. Het gehoor was verbaasd en ge troffen over het effect, 't AVas gansch wat an ders wat nu één speler deeddan wat twee (a 4 mains) zouden kunnen prestoeren. De Utrechtsche brievenbesteller, die zich eenige maanden geleden schuldig maakte aan liet openen van brieven en het zich toeëigeuen van gelds waarden, in aan zijne zorg toevertrouwde stukken, is bij arrest van het gerechtshof te Amsterdam van 4 dezerveroordeeld tot 4 jaren cellulaire gevangenisstraf. De Sunday Times doet opmerken dat van de talrijke moordaanslagen op koningen of presidenten van republieken, in de laatste helft dezer eeuw gepleegd, slechts één gelukt is, namenlijk die waarvan Lincoln de president der Yerecnigdc- Staten het slachtoffer was in den schouwburg te Washington, in April 1865. Ziellier de lijst der overige moordaanslagen op gekroonde hoofden. i Op 28 April 1835, richtte Fieschi zijne be- iruchte? machine infernale tegen koning Louis- 1 Philippe. Zekere La llive lostte op 4 Mei 1847 twee pistoolschoten op de koningin van Spanje. La j Rive werd aangehouden en onthoofd. Op 22 Februari 1852 was de koningin van Spanje ten tweede maal liet slachtoffer van een I moordaanslag, en werd licht door een dolksteek j gekwetst. Ferdinand IIkoning van Napels, ontsnapte op 8 December 1856 slechts als bij mirakel aan den dolk der samenzweerders. Op 28 Februari 1853 werd een geweerschot op den keizer van Oostenrijk gelost door zeke ren Libyeni. De Czaar Alexander II is het slachtoiier ge- De vorige week is te Helmond een treurig ongeluk gebeurd. Een man bezig zijnde met het lossen van een kar hout in de havenhad het ongeluk voorover van de kar +e vallenzoo dat hij op het hoofd te recht kwamhij kreeg dientengevolge verschrikkelijke wonden en open- scheuring van den schedel. Onmiddellijk werd geneeskundige hulp ingeroepen, de wonden waren echter zoo ergdat de geneeskundige alle hoop opgaf en den patient onmiddellijk de H. Sacra menten deed toedienen. Eenige uren later was hij reeds een lijk. De man was een braaf op passend arbeidergehuwd en laat een kind na. Tusschen twee ploegbazen werkzaam in de Stads Rietlanden te Amsterdam, ontstond Don derdag twist, welke zoo hoog liepdat de een den ander den top van zijn duim beeten deze in zijn drift doorslokte. Zekere II., in 't Politieblad gesignaleerd cn in België wegens diefstal met inbraak vervolgd, is door de justitie te Maastricht gearresteerd onder verdenking van verschillende diefstallen in deze provincie te hebben gepleegd. De gearres teerde een vagebond van de ergste soortbe hoort tot eene fatsoenlijke familie en heeft een zoon, die zijn opleiding aan een militaire academie in 't buitenland geniet. Bij het Veendammer Beneden-Vallaat had dezer dagen een brutale mishandeling plaats. De vod denkoopman B. L., uit Muntendamwerd door een aldaar wonend daglooneronder voorwend sel oud koper te willen verhandelen, binnenshuis gelokt, waarop genoemde da ?looner naar het verhaal van den mishandelde dc deur gren-

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1878 | | pagina 1