Zondag 16 Juni 1878, le Jaargang. 1 Toegewijd aan Handel, Industrie en Gemeentebelangen. B e k e n d m a k i n g e n. BINNENLAND. »Zij die zich voor het volgend kwartaal op dit Blad abonneeren, ontvangen de nog deze maand verschijnende nummers gratis. Dit blad verschiiHt Woensdag en Zaterdag avond. Abonnementsprijs per 3 maanden 1,00, franco per po3t door het gehecle rijk f 1,15. Brieven gelden enz. franco vn te zenden aan den uitöe Reclames of aanbevelingen beneden de rubriek Binnenland 15 cent per gewonen regel. De Burgemeester der Gemeente Waalwijk ter afkondiging ontvangen hebbende het Kohier der belasting op het personeel (No. 1.) over het Dienstjaar 1878/9 Verwittigt de belanghebbenden dat gezegd Kohier door den Heer Inspecteur van 's Rijks Directe Belastingen dezer Provincie on den 5 Juni li>/8 is executoir verklaarddat hetzelve op lieden aan den Rijks-Ontvanger in deze Gemeente, ter invordering is' toegezonden, en dat ieder ver plicht is zijnen aanslag op den bij de Wet be paalden voet te voldoen. De belastingschuldigen, welke zich met hunnen aanslag bezwaard achten, kunuen hunne redenen bij verzoekschriftbinnen drie maanden na dato dér executoir verklaring, indienen bij Gedeputeerde Staten'dezer Provincie, des verkiezende door tusscl^eitkorast van den betrokken Controleur van 's Rijks Belastingen. Waalwijk 11 Juni 1878. Be Burgemeester voornoemd, De liaan, L. B. De reclamation omschreven bij art. 45 der wet op de Personeelc Belasting van den 29 Maart 1833 (Staatsblad No. 4), zijn vrij van Zegel. Die der Grondbelasting en het Patentrecht zijr. aan Zegel onderworpen. Fonds ter aanmoediging en ondersteuning van den (Jewapenden Dienst in de Neder landen (Vaderlaiidseiie Stichting opgericht door Nederlands Volk 1 April 1815). DINSDAG IS JUNI, den..63eii herinneringsdag van de groote roemrijke overwinning bij Waterloo, voormiddags ten 10 ure, Collecte voor het ader- landsche Fonds. Uit deze Nationale Stichting onzer Vaderen worden ondersteund 369 Oud-Strijders van Waterloo. 30 Verminkte Strijders van Waterloo. 9 id. i<l. uit oorlogen vóór 181L 109 id. id. uit den Belgischen strijd. 150 id. id. uit oorlogen uit de O. I. 19 nagebleven Weduwen van ges». Krijgers. 193 Blinden (volslagen) in en door den dienst, welke te Waterloo, in Belgie of in O. I. Oorlogen gestreden hebben. 131 Blinden in en door den dienst, welke echter geene Veldtochten hebben medegemaakt. 50 Infirmcn welke te Waterloo gestreden hebben. 492 id. welke, in Belgie gestreden hebben. 179 id. uit de O. I. 2iG id. in en door den dienst, welke echter geene Veldtochten hebben mede gemaakt. 297 Veteranen die na 30-jarigen dienst hulpbe hoevend zijn geworden. 2 gebrekkige Zeelieden der Nederl. Marine. De Burgemeester der Gemeente Waalwijk maakt aan de belanghebbenden bekend: Dat de commissie, ingevolge art. 15 der wet, belast met liet onderzoeken nopens de al of niet gegrondheid der redenen welke tot vrijstelling of uitsluiting van den dienst der schutterij zijn ingebracht, hare eerste gewone jaarlijksehe zitting zal beginnen op Dinsdag den 18 Juni eerstkomende, tot onderzoek van hen aan wie. of de redenen waarom in liet voorgaande jaar voorwaardelijk vrijstelling is verleend. Wordende de belanghebbende personen ten over vloede uitgenoodigd, de schriftelijke bewijzen tot staving hunner redenen van vrijstelling bij de wet gevorderd, alsnog, voor zoo verre zulks niet alreeds is geschied drie dagen te voren, ter Secre-- tarie alhier, over te leggen. Terwijl eindelijk aan de geconcemeerde perso nen wordt kennelijk gemaakt, dat zij stiptelijk op de door, de voornoemde commissie daartoe Bepaalde tijdstippenvoor dezelve hebben te sisteren als 'zullende 'degenen, welke zulks mocht verzuimen, gehouden worden geene redenenvan vrijstelling te hebben, en voor zooverre zij dienst plichtige nommers getrokken hebbende niet vallen in de termen van art. 3, a, b, c, l en m en artikel 4 der wet, bij de schutterij worden ingelijfdtot zij in een volgend jaar hunne re clames op voorschreven voet zullen hebben doen gelden. En opdat niemand hiervan eenigc onwetenlieid zoude kunnen voorwenden, zal deze worden at- gelcondigd en aangeplakt, waar zulks binnen deze Gemeente gebruikelijk is. Waalwijk 8 Juni 1878. De Burgemeester voornoemd, De Haan, L. B. 2248 Bedeelden uit de Stichting, wordende boven dien in het, tot' het Fonds behoorende Invaliden huis „Leyden"'een-en zestig verminkte, infirme en hulpbehoevendezeer verdienstelijke Oud-Strijders verpleegd, terwijl 1063 sollicitanten in en door den dienst infirme geworden, bij gebrek aan mid delen, vooralsnog niet tot ondersteuning in aan merking kunnen komen en hunne hoop op uit komst op de Stichting gevestigd houdenmogen uwe milde bijdragen in de Collecte die hoop voor velen dit jaar verwezenlijken. De District-Commissie van voornoemd Fonds te 's-Hertogenbosch H. A. CREMERS, Voorzitter. J iir. L. RIDDER de VAK DER SCHUEREN. F. P. FRANKE, Penningmeester. Mr. H. F. van LANSCHOT. Mr. E. TILMAN. Mr. J. MARGGllAFF. G. BOSCH. H. C. MECIMA, Secretaris. Fonds tot aanmoediging en ondersteuning van den gewapenden Dienst in de Nederlanden. De Burgemeester der gemeente Waalwijk brengt bij deze ter kennis van de ingezetenen, dat op Dinsdag den 18 Juni aanstaande de jaarlijksehe collecte zal gehouden worden ten belioeve der verminkte en afgeleefde verdedigers Van ons Va derland en nooaigt een ieder in het belang van een groot aantal ongelukkige Nederlandsehe krij gers, tót het doen van milae bijdragen uit. Waalwijk, 12 Juni 1878. De Burgemeester voornoemd De Haan, LB. Het adres van de Kamer van KoophundePen Fabrieken te Tilburg luidt als volgt Aan Zijne Excellentie den Heer Minister van WaterstaatHandel en Nijverheid te 's-Gravend/, age De betoogen bij Uwe Excellentie iugediend door de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Waalwijk, bij haar adres van den 18 Febr. 11., zijn ons voorgekomen met betrekking tot den handel en de nijverheid in de Langstraat allezins waarheid te bevatten en wij vermeenen dan ook aan het verlangen van genoemde Kamer te moe ter. gevolg geven, door Uwe Excellentie eerbie- diglijk te verzoeken haar adres in gunstige over weging te willen ncjmen en op. de belangen-der nijvere streek, waarvoor gezegde Kamer zoo ijverig optreedt, te willen neerzien. Meer bijzonder heeft de laatste zin van even- bedoeld adres onze aandacht getrokken, namelijk: „Mocht evenwel tegen de overbrugging van „den Baardwijkschen OVeflaat en het Bossclie- „veld een ovarwegend bezwaar van technische» „aard bestaan, dan zou eene lijn van Waalwijk „af in eene Zuidelijke richting over Cromvoirt, .„zooals primitief was uitgebakend, in het alge- „meen belang meer wenschelijk worden geacht „dan die ten Noörden van het Oude Maasje". Wij zijn zoo vrijdat denkbeeld aan te bevelen, in verband met hetgeen door het gemeentebestuur van Tilburg door zijn adres van 26 Januari jl. is te kennen gegeven, bij het verzoek aan Uwe Excellentie gericht, betreffende de tot stand koming van de spoorweglijn Tilburg-Nijinegen waarbij dan ook gewezen is op demogelijkheid, dat de lijn 's-Boseh-Zwaluwe, tot halfweg tus- schen 's-Bosch en Tilburg, de baan van de Zuid-Oosterspoorweg zou kunnen volden en uit een centraal station zou kunnen bifurqueeren naar Waalwijk terwijl wellicht Heusden en de boven-dorpen der Langstraat met bedoeld cen traal station zouden kunnen verbonden worden en veler belangen zouden kunnen bevredigd zijn. Wij hebben het voor onzen plicht geacht, ook onze belangstelling voor den aanleg van de Staatsspoorweg Zwaluwe's-Bosch door de Lang straat te moeten doen blijken. De Kamer van Kooph. en Fabr. te Tilburg, Volgen de Jiandteelce/iingen. Bij de Tweede Kamer is ingekomen een wets ontwerp tot regeling en het gebruik van locaal spoorwegen. Om de belemmeringen, uit de be staande spoorwegwet voor die locaalbanen voort vloeiende, weg te nemen, wordt voorgesteld aan- vaukelijk het uitvoerend gezag te machtigen bij j algemeenen bestuursmaatregel afwijking van som- mige bestaande bepalingen toe te laten voor aanleg en exploitatie van spoorwegen, dienende voor vervoerwaarbij de belasting niet hooger dan 10,000 kilo per as en eene snelheid van 30 kilometer per uur bedraagt. Geheele vrijstelling van de toepasselijkheid der bestaande spoorweg wet wordt voorgesteld voor spoorwegen met eene snelheid van hoogstens 15 kilometer per uur (atoomtramways). Bij de Woensdag in het hoofdkiesdistrict Arn hem plaats gehad hebbende herstemming voor de Tweede Kamer waren uitgebracht 1868 stem men 31 briefjes waren in blanco en 2 oiu andere redenen van onwaarde. Gekozen is (1e heer Otto van Rees met 1201 stemmen. De heer mr. Cremers had 634 stemmen. Bij den Raad van 's Gravenhage is een adres ingekomen van bewoners van buurten nabij liet daar bestaand „toevluchtsoord voordieren." Be wuste dieren namelijk maken zoo'n heidensch spektakel, dat de rust der bewoners op (le ge voeligste wijze gestoord wordt. Zij wenschen daarom dat de inrichting buiten de kom der gemeente verwezen wordt. In de maanden September en October e. k. zal te 's Gravenhage een examen ter verkrijging van den rang van 2den luitenant bij liet leger hier te lande op (len thans nog bestaanden voet worden afgenomen. Hiertoe worden (le volgende plaatsen opengesteld Voor de infanterie 40, waarvan' 5 voor liet lichter examen voor de cavallerie 5 voor de artillerie 15 voor (le administratie 2. Tegelijk met dat examen zal een examen ge houden worden ter verkrijging van den 2 den luitenants-rang bij "liet Nederlandsch-Iiulischc leger. Het aantal plaatsen bedraagtgewoon examen voor infanterie 12voor artillerie 6 lichter examen voor infanterie 5, voor artillerie 3. Door den Raad van commissarissen der maat schappij tot exploitatie van Staatsspoorwegen is besloten, dat het voor de hoofdambtenaren be schikbare gedeelte der overwinst van de Maat schappij iii 1877, naar den maatstaf van 5, 3 en 1 zal worden verdeeld onder de hoofdambte naren, eersi aan wezen de ambtenaren en ambte naren en dat de wijze van verdeelingzooals tot 1876 gevolgd is, waarbij de overwinst ge lijkelijk werd verdeeld onder de verschillende ambtenaren of titularissen niet meer zal plaats hebben. Bij de nu ingevoerde wijze van ver deeling zullen de hoofdambtenaren zeer gebaat worden, maar de lagere ambtenaren schade lijden. Ten einde het elk ontwikkeld mensch gemak kelijk te maken, ook. zelf zich te wapenen tegen de „vervalsching van levensmiddelen," heeft.de mechanicus en opticus Th. Geiger te Stuttgart een „lev.ensmiddelen-onderzoek-toestel" samen gesteld, dat hij voor 25 mark levert. Hef be staat uit1 microskoop met kast en pincet, 1 melkweger naar Queviune, 1 roommeter, 1 alco- holweger, 1 thermometer, 2 reagensglaasjes, 1 fleschje iodium-tinctuur1 dito lood-azijn1 dito foesel-olie, 1 dito mosterd-spiritus, 5 prae- paraten van trichinen, tarwemeel, cacao, peper en kaneel, henevens een handleiding. Op (1e spoorwegen in Rusland werden van 1 December 1876 tot 1 December 1877 niet. min der dan 484 personen gedood en 958 zwaar verwond, dus te zamen 1442. Het blad Nedelja, waaraan dit" bericht ontleend is, berekent, dat zoodoende de spoorwegen in een jaar meer men- schen kost, als b. v. (Ur overgang van den Donau door liet Russische leger of de bestorming van (le vesting Nikopolis. Zijn (leze getallen juist, en er bestaat geen [grond om daaraan te twijfelen, dan blijkt het, (lat het met. (le veiligheid op de Russische spoor wegen nog zeer treurig gesteld is. Een verschrikkelijke ontdekkingstocht! Met de Engelsche stoomboot Triton werden door eenige duikers pogingón gedaan, om langs het bij Folkstone gezonken oorlogschip Grosser Kur fürst, een onderzoek in te stellen naar den toe stand van dien bodem, die daarbij bleek onge veer tien Voet in het zand te liggen. Toen (lc duikers aan den voorsteven van het schip kwa men werd door een hunner plotseling het alarmsignaalgegevfeti; (laar hij verward was geraakt in liet net, dat voor en om het Duitsche oor logschip was uitgebracht, om liet tegen torpedo's te beschermen. Met moeite werd de duiker gel-ed, maar bij die redding vond men in dat net een vijftigtal lijken. Het waren de ongeluk- kigen, die na de aanvaring van boord waren o-esprongen, vermoedelijk in de hoop, zich door zwemmen te redden en die, helaas in liet net, bestemd om liet scliip te beschermen, verstrikt en gevangen, den dood hadden gevonden. Aan de N. Rott. Ct. wordt uit Parijs geseind: De eerste uitvoering van het Nederlnndsch oïkest, onder directie van (len heer Coenen, is uitstekend afgeloopen. Tengevolge van onge noegzame publiciteit was de opkomst gering. Het aanwezige publiek was opgetogen. Dinsdag-namiddag voer een achttal sclieeps- sjouwerlieden in een Noordsche vlet van den wal te Dordrecht naar eene stoomboot, die in de Binnenkalkhaven ligt. Daar dc vlet slechts klein was, bleek de last haar te zeer te drukken, zoodat zij aan de achterzijde water schepte. Twee der sjouwerlieden sprongen toen te wa ter en bijna gelijktijdig kantelde dc boot en geraakten ook de overige personen te water. Door schippers in de nabijheid werd onmiddelijk hulp verleend, met het gevolg, dat allen werden gered, met uitzondering van J. V., gehuwd en vader van twee kinderen, die in de diepte ver dween en eerst geruimen tijd later door middel vau een dreg levenloos werd opgehaald. Maandag-morgen liad tc Utrecht een treurig ongeluk plaats. De machinist van de sehroef- boot varende tusschen Groningen en Maastricht, zekere v. d. K., zou in den vroegen morgen dc vuren aanmaken om de reis te vervolgen. Spoe dig willende gereed zijn nam hij eenig zooge naamd werk, begoot dit met eene kleine hoe-

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1878 | | pagina 1