Zondag 23 Juni 1878. 1° Jaargang. Toegewijd aan Handel, Industrie en Gemeentebelangen. LL Ijl L n r B e k e n d m a k i n g e n. BINNENLAND. üli [Jü Till jilLii >Zij die zich voor het volgend kwartaal op dit Blad abonneeren, ontvangende nog deze maand verschijnende nummers gratis. Eene poging ter oplossing yan een aloud vraagstuk, 11 ï)lt blad verschijnt Woensdag en Zaterdag avond. Abonnementsprijs per 3 maanden 1,00, franco per post door bet geheile rijk f 1,D>. Brieven gelden enz. ranco 111 te .ei Antoon Tielen,'te Waalwijk, of bij de redactie L. G. van der Donck, te Tilburg. Brieven, ingezonden stukken enz., uitsluitend de redactie betreffende aan de redactie te llJ"!1'-; -„K-o-Kt Advcrtentiën van X tot 7 regels 0,60, daarboven 8 cent per regel, groote letters naar plaatsruimte. Advertentiëndriemaal ter plaatsing opgegevenworden sleclits tweemaal 111 reke Reclames of aanbevelingen beneden de rubriek Binnenland 15 cent per gewonen regel. De Burgemeester van Waalwijk verwittigt de Ingeschrevenen voor de Schutterij, dat de alphabet lische naamlijst, van aj de personen, die aan d,e Schutterij, volgens <je wet van 11 April 1827 in dit jaar moeten deel nementer visie voor een ieder zal liggen op het Raadhuis dezer Gemeente, van den 2] tot den 29 Juni 1S7S, des voorioiddngs van 9 tot .12 ure, ten einde een ieder in staat jzoude zijn om ingeval hem op die lijst eenige personen of omstandigheden mochten voorkomen, die op dezelve nog zouden belmoren te worden •aangelerkend of daarvan moeten wegvallen desr «vegö aan de commissie. ujt Jiet. Bestuur piet het toezicht over de loting belast, kennis fe geven. Waalwijk .den 39 Juni 1878, J)e Burgemeestervoornoemd, Be Haan, L, B, loting voor >\e Schutterij, De Burgemeester der gemeente Waalwijk maakt pan de belanghebbenden bekend Dal de loting voor de Schutterij tusschfin de iiigescjircveiieH van dezen ja re, zal plaats hebben oiider toezicht, .ee-ner commissie uil jiet Bestuur, J«-n Kaadhuizo dezer Gcm.eontc, op .Maandag den i Juli, des voormiddags te 11 uren precies; wor dende de belanghebbende# bij deze gelast, zich ter plaatse en op dato vernieldte laten vinden, ten einde ahlanj* voor den dienst der Schutterij te loten of zulks door behooj^ijke gemachtigden te, laten doen: zullende voor hen die persoonlijk peugeklettep „God dankdaar breekt een vonk van 't sluimerend daglicht aan'/ zoo zingt onze ge liefkoosde volksdichter H. Toli^xs Czn. in zijn algemeen bekend tafereel van „De Over wintering der Hollanders op Noya-JSembla". Ook ons kwamen die woorden weêr in de gedachten, toen we voor eenige dagen de heugelijke tijding vernamendat hot zoolang zwevend denkbeeld over de samenroeping van een Congres ter oplossing der Oostersche kwestie eindelijk werkelijkheid was geworden en de Huropeesche diplomatic ten laatste aan het doel genaderd was, dat zij naar de op vatting des leidenden Duitsehen Staats mans reeds vóór maanden bereikt moest hebben. De gezamenlijke Mogendheden hebben narae- i lijk reeds de haar door het Beriijnscho Ka binet toegezonden uitnoodiging tot bijwoning van het op 13 dezer geopend Congres met de uitdrukkelijke verplichting „de vrije be spreking van al de vredesvoorwaarden van het verdrag van San Stefano toe tc laten" aangenomen en het Congres is eindelijk een feit geworden. God geve dat voor Europa, hetwelk in zijn handel en zijne industrie reeds zoolang smartelijk heeft geledenspoe dig „de vonk van t sluimerend daglicht", dat wil zeggenvan het zoo reikhalzend verwachte vredeslicht moge aanbreken, dat het verademing moge scheppen na het wa- en het kanongebulder en dat. .al'wczcnd blijven, en zich niet op vorenstaande ■wijze liebbeii doen vertegenwoordigen door een ■tier leden van de commissie worden getrokken. Kn dat eindelijk den belanghebbende personen, bij de loting de gelegenheid zal worden openge steld .om de redenen van vrijstelling, waarop sommigen aanspraak zoude# mogen maken, ter kennis van genoemde commissie Ie brengen, met aanduiding van het artikel (Verwet en luit onder deel van dien, waarop zij hunne reclame hebben gegrond. En opdat niemand hiervan eenige ónwetendr een rustigevreedzame eu zekere toestand van zaken het in staat moge stellen den handel weer met een nieuw leven te bezielen en voor de prod neten der industrie ruim; en veilige kanttien te openen. Te lang tocli duurde reeds de onzekere hachelijke politieke toestand van ons werelddeel en grootont zettend groot was de invloed, die deze toe stand op handel en industrie uitoefende. lioid zoude kunnen voorwenden, zal deze worden Aanzienlijke kapitalen gingen verloren, alle afgekondigd en aangeplaktwaar zulks binnen .deze Gemeente gebruikelijk is. "Waalwijk, 22 .Juni 1878. l)e Burgemeester voornoemd, De Haan L. B. Zooals wij in .ons vorig nummer mededeel den, was het ons om de opgegeven redenen onmogelijk, een uitvoerig verslag der laatste vergadering van den Gemeenteraad van Waal wijk tc leveren. Om'echter aan het van vele zijden uitgedrukt verlangen te voldoen, Zullen wij, zoodra de notulen dier vergadering dooi den Raad zijn goedgekeurd, daarvan afschrift nemen en dit in ons blad mededeelen. Verder verzoeken wij onze geachte abounds geen geloof te hechten aan zekere praatjes, als zoude ons verslag van de gemeenteraads zittingen niet geheel 'onpartijdig zijn. Wij takken van bestaan kwijndental van onder nemingen gingen te grondevrees eu angst waarden overal onheilspellend rond en drukten loodzwaar op alleswat nog teekenen van leven en beweging vertoonde. Geen wonder dan, dat de bijeenroeping van e.pn Europecsch j Congres als liet morgenrood van ren gelukkiger doen vermoedendat de vrees van een botsing met' Oostenrijk-Hongarije in de toon gevende Petersburger kringen nog volstrekt niet geweken is. De commandant der Russen in Rumenië gaf don Rumeensclien minister Cogalniceaim te kennen, dat hij de bezetting j van het Zuiden van Zevenbergen met Ru- meen solie troepen als eene bedreiging voor het Russische leger beschouwde, daar de Rumeniërs bij 't eventueel uitbreken van een RussischOostenrijkschen oorlog de voor hoede van het Oostenrijkse he leger vormen kondenRusland zou daardoor gedwongen I zijn voorzorgsmaatregelen -te nemen. Sinds' hebben sterke Russische troepen tegenover de Rumeniërs post, gevatversohe troepen werden met grooten spoed daarheen bijge- zonden. Door de beweging der Russen werd het Rumeensclie leger feitelijk van Bucharest afgesneden. Oostenrijk-Hongarije mobiliseerde fi division, die in Zevenbergen, Dalmatic en; aan de Servische grenzen plaats moesten ne men. De Zevenbergsche grenspassen werden reeds dadelijk bezet. Ook maakt de officieel e j ff lener Zeitung de wet tot dekking van het I 60-millioenencrediet reeds terstond bekend, j Engeland zond den opperbevelhebber van zijn leger, den Hertog van Cambridge, naar! Maltahet centrum der Britsche strijdkrnch- ten. Dat Turkije aan zijne oorlogzuchtige maatregelen geen einde gesteld lieeftis al- j (gemeen bekend. Griekenland verlangt de| aanhechting van Thes'salicEpirus, Macedo-j nië en Creta en verklaart alles op liet spel te willen zetten om zijne wensclien vervuld te zien. Montenegro eischt een grooterel haven die Oostenrijk-Hongarije het betwist, j En nu vragen wij of wij onder zulke om- j standighedeu geen recht hebben om den toe stand voorloopig nog niet rozerood te noemen, maar altijd nog eenige bezorgdheid te koes teren De beurs ondervond editor reeds da delijk bij het bekend worden van In t zooj vurig verlangde Congres eene merkelijke, ver- betering. De Russische, Turksche, Egyptische en meer andere fondsen stegen omniddelijk. Ook handel en industrie begonnen eene groo- iere bedrijvigheid te ontwikkelen en het zoo' hcGyschend wantrouwen verminderde. wc binnen kort nog meer in het weder loopen dus in elke richting een meer dan thans plaats heeft. Sedert 20 Juni zullen de treinen 79, 9, 81, S9 en 31 van de ITollandsche IJzeren Spoorweg maatschappij te Rotterdam doorloopen tot de halte Beurs en de treinen 6, 8a, 90, 14, 92, 18 en 88 van daar vertrekken. Met uitzondering van de treinen 100. 101 en 23 bestaat van dien dag af gelegenheid met alle treinen van de zomerdienstregeling naar de Halte Beurs door te rijden of van daar te ver trekken. Hot perpetuum mobilewaarnaar al sedert ecuwen gezocht en welks samenstelling door dn meesten als onmogelijk beschouwd werd, schijnt eindelijk gevonden te zijn, althans in dien zin, dat 't aan een ecnvoudigen smid te Ytersburg na een inspannenden arbeid van 18 jaren, gelukt moet wezen een machine samen te stellen die door de de enkele werking der zwaartekracht in beweging gebracht en gehouden wordt. De Gariftnltmhc, aan welke wij deze mededeeling ontlecnen geeft wel een algemeen denkbeeld van het ontstaan en blijven voortbestaan Ier be weging, doch meent zich alsnog van het leveren van bijzonderheden te moeten onthouden zoo lang de uitvinder nog geen patent, heeft gekre gen. Alleen noemt zij de zaak éven vernuftig als eenvoudig Het ci van Columbus! Volgens opgaaf van (lev uitvinder, [forstmann genaamd ontwikkelt de machine die hij deed werken en welker snelheid van beweging, ge woonlijk 45 omwentelingen in de minuut, lot, verbazing' on bewondering van een ieder zelfs na geruimen tijd.niet verminderde, twee paar denkracht. Do uitvinding van Horstmann zal. idelij m menig opzicht nog voor vol making vatbaar zijn. Volgons het oordeel van zaakkundigan zal zijook al mocht zij geen Perpetuum mobile in den volsten zin van het woord wezenvoor het machinevak van do grootste beteekenis zijn. lang aan ceii dunrzameu vrede bevestigd dageraad met nlgemeene blijdschap begroet 'u.orden en Europa een tijdperk in treden, werd want een Congres beschouwde men uaarjn nje|-, alleen de bronnen van volk algemeen en niet zonder grond voor een grooten stap in de goede richting. Hoe blij en bemoedigend dit feit, op zich waarin vaart weer mildelijk bloeien, maar ook in wendige woelingen en onlusten door de toe- wijze staatkunde ophóuden, zon passing c.ener eigene aanteekeningen, zonder eenig aanzien van personen opgemaakt, en daarop wordt, nooit, iemands goed- of afkeuring gevraagd. Mochten wij echter soms eene vergissing be gaan, onze kolommen staan altijd open voor nomen hebben zijn weinig geschikt oin ons .onverdeeld aan de zoete verwachtingen des de schriftelijk ingediende bezwaren van He vredes over te geven. Rusland toch heeft, betrokken leden. Op andere kan natuurlijk ]egei. en zijne vloot met een contingent geen acht worden geslagen. i van 210.000 man versterkt en maakt daar- zelf reeds voor Europas handel en industrie, pan ajg (]e zon (]es vredesdoor geeno ook moge wezen, zoo kunnen we t°cdi de.f1ll^ere onweerswolken meer verduisterd of weer onbelemmerd neerschiet en dat is ons vast vertrou- Er kunnen zich ook al zijn de bedoelingen j u en aan cjp, algemeene malaise die de. van liet Engelsche Ministerie zuiver nog on-1 volkswelvaart teisterde en haar zulke felle een einde komen tegenspoeden zullen voor vorsten en ding geven. De oorlogsmaatregelen, welke i yolkcren een leerschool geweest zijn ter betere de betrokken mogendheden nog op den voor- ^aardeering van de dagen van voorspoed en avond van de opening van het Congres ge- j 7iP!Ien_ opmerking niet achterwege houden, dat liet j vertJor,PCn W(!f Congres nog niet gelijk staat met den vrede. I (|an Er kunnen zich ook al zijn de bedoelingen j wen arm c], o <-■ i - w van liet Engelsche Ministerie zuiver nog on- volkswelvaart teisterde e protestecren ten sterkste tegen die insinuaties. voor55jeiie gebeurtenissen voordoen, die aan i fresla^en heeft liet verslag wordt door ons volgens onze (|en ]00]) (]er Zaken eene min gunstige wcn-|eil- teo-ensmoeden znlh Dj lijn Boxtel Wezel zal 1 Juli over hare gelieele lengte geopend worden. Naar men ver- enboven in Rumenië aanstalten, die duidelijk j neemt zullen er dagelijks* 5 treinen heen en Een- heerlijke uitvinding, voor liefhebbers van hier, is door een Amerikaan, Emery LockwooJ, gedaan, die daarvoor een patent heeft genomen. Wie heeft wel niet eens op eene wandeling naar een fflas goed frisc.h hier verlangd en vond ein- no (lelijk in een of andere, herberg niets dan een akelig troebelverschaald of verzuurd en lauw vocht, (lat „hier" werd genaamd De heer Lochwood distilleert het, hier, van welke samen stelling of bromvmeriiode men wilzoolang tot alle alcholdeeleh er uit zijn e.n slechts een stroop- achtig extract is overgebleven. Dit „bierextract." Wordt, met zuiveren alcohol vermengd in her metisch gesloten busjes gedaan. Voor het ger hruik behoeft men slechts eene hoeveelheid van dit, extract in een glas water te werpen, oei terstond een schuimend glas „Erlanger", „Dort nmndcr" enz. te verkrijgen. Terwijl liardloopers en /.ij die langen tijd achtereen loopen in New-York nog steeds goede i/.iken maken, is thans ook de dwaasheid van I het tegen elkander dansen ingevoerd. De Eransohe- I dansmeester Cartier danste 12 uren, Saimulr I Boron, een Amerikaan, moest met den Brnnsch- j man om den palm der overwinning kampen, en j danste 14 uren, onder luid gejuich van lut volk, dat, hem op zijne schouders naar huis droeg. Cartier echter bracht het vervolgens tot 15 uren en zoo zal het voortgaan lot een van de beide gekken zich heeft doodgedanst. ITct Weekblad van het Recht vestigt er de aandacht op, dat de adspiranten voor het examen van candidaat-notaris, zich, ingevolge art. 4 van I liet Koninklijk besluit van 4 Juni jl., in yerbapd

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1878 | | pagina 1