N°. 49. Donderdag 27 Juni 1878. If, Jaargang. ft 111 Toegewijd aan Handel Industrie en Gemeentebelangen. BINNENLAND *fv" r'~c die zich voor het i dit Blad abonnceren, ontvangen de nog deze maand verschijnende nummers gratis. Heeren Uitgevers van Nieuwsbladen I met wie wij couranten in ruil heb- ben, worden beleefd verzocht, die ■voortaan te zenden aan den UIT GEVER van „De Echo van het IB Zuidente Waalwijk. GEMEENTERAAD De Echo van het lus- II I)it blad verschijnt Woensdag en Zaterdag avond. Abonnementsprijs per 3 maanden f 1,00, ,.i;nden aan den' uitgever Antoon Tielcnte Waahvijk. Advertentiön van 1 tot 7 regels 0,00, daarboven 8 cent per regel, groote letters naar plaatsruimte. Heel am es of aanbevelingen beneden de rubriek Binnenland 15 cent per gewonen regel. franco per post door het gcheole rijk f 1,15. Alle brieven, ingezonden stukken, gelden enz., franco te Advertentiëndriemaal ter plaatsing opgegevenworden slechts tweemaal in rekening gebracht. DE NIEUWE SUCCESSIEWET. volgend kwartaal op j ^'u met den 1 de nieuwe sucessiewet in werking treedt, achten wij het niet ondienstig hare bepalingen onder de oogen onzer lezers te Zij bepaalt het recht, van successie in van Waalipijk. Urgente openbare vergadering van 22 Juni 1878, 's avonds 7 uur. Afwezig de Heeren Van der KlokkenVan Icrsel cn J. 13. Timmermans. De Voorzitter (Dr. De Haan) opent de vcr- gadering. Op voorstel van den Voorzitter wordt na 'i ocnigc discussie de voorlezing der notulen van de vorige vergadering uitgesteld tot de volgende. Aan de orde is de vergelijkende staat van kosten van 3 plans tot de daarstelling van den bazaltmuur aan de havenopgemaakt door den heer V. d. Elzen. Uit die voorlezing blijkt dat ge noemde heor V. d. Elzenvoor 't beste, minst kost- bare en minst gevaarlijke plan houdt de haven j over dwars af te dammen, aan de westzijde, van de planken van de tegenwoordige beschoeiing af- komstig, ccne losplaats te maken en de afdam ming mede tot losplaats in te richten. Op deze wijze zoude het werk uiterlijk in 2 maanden zijn uitgevoerd en misschien wel in 5 a 6 weken. Over dit plan ontstaat langdurige discussie die hoofdzakelijk op het volgende neerkomt. De heer Vun Ricl zou in het bestek opnemen dat het werk in 6 weken moest klaar zijn en eene premie uitloven voor vroegere oplevering. Verder zou spreker meer dan cene losplaats verlangen, b. v. 2 of 3 op ecnigen afstand van elkander. De heer Van Es zet zijne bezwaren uiteen tegen de voorgestelde afdamming dwars dooi de havenhij zegt dat het tegenwoordig de drukste tijd is voor de schippcrderijhij zou nu bazalt koopen cn in het voorjaar den muur laten bouwen. De heer Zijlnians is mede tegen het voorge stelde planomdat er te weinig gelegenheid bestaat om de schepen te lossenook is het onmogelijk dat twee geladen schepen elkander in de haven passeeren. De heer Jud. Timmermans bestrijdt het voor stel van den heer Van Es om de zaak uit te stellen, de gemeente zou er ook tegen opkomen indien dit geschieddeoverigens zullen B. cn W. wol alle mogelijke faciliteiten voor den handel in de hand werken. De Voorzitter wenscht dat de Raad besluite dat de haven overdwars zal worden afgedamd'. De heer Van der Heijden vindt .dit onnoodig daar er een raadsbesluit bestaat, dat de bazalt- muur zal gebouwd worden, het is nu aan B. en W. dit besluit uit te voerenhiermede stemmen verschillende leden in. brengen. de rechte linie als volgt lo. door bloedverwanten in de rechte neder dalende linie van bloedverwanten in de rechte i opgaande linie, of door den esnen echtgenoot van den anderen, indien kind of kinderen uit hun huwelijk verwekt of afstammelingen daarvan aanwezig zijn, EEN ten honderd; 2o. door bloedverwanten in dc rechte op gaande linie van bloedverwanten in de rechte nederdalende linie, DRIE ten honderd 3o. door den eenen echtgenoot van den an deren, indien geen kind of kinderen uit hun huwelijk verwekt of geene afstammelingen daar van aanwezig zijn, VIER ten honderd 4o. door broeders cn zusters van broeders cn zusters, VIER ten honderd 5o. door neef en. nicht, naneef en nanicht van oom of moei, oudoom of oudmoei, en om gekeerd door oom of moei, oudoom of oudmoei van neef of nicht, naneef of nanicht, ZES ten honderd. Op hetgeen in de gevallen, vermeld onder no. 4 cn no. 5 meer wordt verkregen, dan het aan deel bij versterf zou hebben beloopcn, mitsgaders in alle andere niet voorziene gevallen, TIEN ten honderd. Het boven cn behalve het recht van successie te heffen recht vau overgang wordt bepaald op EEN VIERDE ten honderd in de rechte linie en tnsschen echtgenooten, kind of kinderen, uit hun huwelijk verwekt of afstammelingen daarvan nalatendein alle andere gevallen op EEN ten honderd. Van het recht van successie is vrijgesteld lo. al wat door den Staat wordt geerfd of verkregen 2o. alles wat door iemand in de rechte nederdalende linie geërfd of verkregen wordt, wanneer het zuiver saldo daarvan, volgens de specifieke aangifte, geen duizend gulden te boven gaöt 3o. alles wat de langstlevende echtgenoot van den eerststervende, terwijl kind of kinderen uit hun huwelijk verwekt of afstammelingen van deze aanwezig zijn, erft of verkrijgt, wanneer het zuiver saldo daarvan, volgens de specifieke aangifte, geen duizend gulden te boven gaat 4o. een bedrag van 5000 op hetgeen door iemand in sub. 2 en 3 bedoelde gevallen geërfd of verkregen wordt, wanneer het zuiver saldo daarvan, volgens de specifieke aangifte, meer dan 1000 doch niet meer dan 1500 beloopt; 5o. Al wat geërfd of verkregen wordt uit een nalatenschap, waarvan het zuiver saldo vol gens de specifieke aangifte geen 300 te boven gaat 6o. al wat_ in vruchtgebruik of bij wijze van periodieke uitkeering wordt geërfd of verkregen, zoo de verkrijger sterft vóór dat zijn genot zes maanden heeft geduurd. In geval van later overlijden wordt vrijstelling verleend voor dat gedeelte van het recht, hetwelk het voordeel door den verkrijger, blijkens daarvan overge legde bewijzen, genoten, te boven gaat 7o. de waarde der onroerende zaken, over welke, in de overzeesche bezittingen van het Rijk, liet recht van overgang wordt bewezen te zijn betaald geworden, doch alleen voor zoover die in het actief uitgetrokken waarde, naar even redigheid, in het zuiver saldo is begrepen. Ingeval het onder no. 6 bedoelde overlijden plaats heeft of de onder dat nummer en onder no. 7 bedoelde bewijzen geleverd worden na dc betaling van hei recht, wordt dit teruggegeven, zoo deze teruggave wordt gevraagd binnen den termijn, voor do verjaring bepaald. Op nalatenschappen, welke vóór 1 Juli opengevallen, blijft de oude wet van toepassing voor het successierecht. De hongersnood in -China gaat in haar vreese- lijke gevolgen alle beschrijving te boven. Do dagbladen begrooten het aantal omgekomen slachtoffers op meer dan vijf millioen en de ijzingwekkende verhalen van het verslinden van lijken door dc overlevenden zijn, helaas 'niet meer in twijfel te trekken, sedert daarover het volgend officieel bericht verscheen in de Staats courant van Peking, ingezonden ongeveer medio Maart door Li-Ho-nien, den gouverneur van Ilonah en Yan, den voorzitter van het hoofd- comitó voor de noodlijdenden „In den eersten tijd van dezen ongeleenden hongersnood voedden de levenden zich met de lijken van de gestorven slachtoffers later werden de zwakken door de sterkeren verslonden thans is de algemeene ellende zóó hoog geklommen, dat de ongelukkigen hun eigen bloedverwanten te lijf gaan. Een vreeselijker toestand dan deze heeft de geschiedenis tot dusver niet opgeleverd en wanneer niet spoedig krachtige maatregelen worden genomen om op groote. schaal hulp te verleenen, gaat de gcheele bevolking van deze landstreek te gronde. De plaatselijke hulpbron nen zijn volkomen uitgeputde voorraadschuren zijn ledig; geld is niet voorhanden. De weinige welvarenden hebben alles, wat zij bezaten, reeds lang weggegeven". Geheel in denzelfden geest schrijft de Cath. bisschop van Schan-si, Mgr. Monagatte, uitTai- Yuen, de hoofdstad van de meest geteisterde provincie, onder dagteekening van 24 Maart „Tot dusver bepaalde men zicli nog alleen tot dezer dagen eene vergiftiging van een kind plaats gehad, tengevolge van liet likken aan het licht groene papier van ulevellen, die liet ten geschenke had' ontvangen, en dat bevonden is eene groote hoeveelheid arseidkkoper te bevatten. De ge noemde inspecteur heeft den verkooper van de lekkernij bekend gemaakt met zijne gevaarlijke handelingen ook den leverancier die de ule vellen aan den bakker had verkocht, gewezen op het gevaar van dien handel. Hij heeft nu wijders ieder wien liet aangaat nogmaals er aan herinnerddatwegens bovengemelde reden tot het inpakken 'van snoeperijen nooit mooi groen gekleurd papier behoort gebezigd to worden. Lux en Miller een Sileziër en een Duit-' scher van geboorte zijn tegenwoordig', do grootste landeigenaars in Noord-Amerika. Op 1 5jarigen leeftijd en onbemiddeld verliet Muller, die zic'i later Miller noemde in 1850 zijn va- derland en ging in San Francisco fortuin zoeken, waar hij in kennis geraakte met Luxdestijds slager, van beroep. Aan onvermoeide vlijt en een grooten ondernemingsgeest paarden zij veel zaakkennis cn doorzicht. Zij bepaalden zioh niet alleen tot het slachten van veemaar legden zich? ook op veehandel en hoofdzakelijk op vee teelt toe. Thans kunnen zij met het vee hunner boerderijen 300,000 inwoners yan San Francisco van vleesch voorzien. In 50 districten .'van Ca lifornia bezitten zij ongeveer 1,000,000. acres land in eigendom. Hiervan .betalen zij jaarlijks f 17 5,00 0 grondbelasting. De veestapel op hunne gezamen lijke boerderijen bedraagt meer dan 150,000 runderen25,000 schapen cn 4000 varkens. Bovendien bezitten zij niet minder dan 3000 sehoone paarden. Dc firma breidt hare zaken, nog steeds uit en koopt groote kudden vee in Zuid-Cajifornië en Mexicozoodat zij het ino- nopolie van den veehandel in die streken heeft. De hoofdopzichter over list vee in San Joaquin toAeiZLTljjke.Cthans' vermoordt ]lc<f150 bereden Ardors be^vons een groot- men ook de levenden, om zich met de lijken te «ntal veehoeders te zijner beschikking- voeden. De man eet zijn vrouw, ouders ver slinden hun kinderen en omgekeerd voeden de kinderen zich met de lijken hunner ouders". De Regeering heeft tot verzachting van dezen vreeselijken toestand tot dusver nog slechts weinig gedaan. Alles bepaalt zich tot een lee ning van 500.000 taels en 100.000 picols rijst, benevens een bijdrage uit de Staatskas van 200.000 taels en 16.000 picols rijst. De inzendingen van het Nederlandscli rund vee worden zeer geroemd en algemeen bewon derd, op de internationale tentoonstelling te Parijs. In Frankrijk trekt het ras Charolaise de meeste aandacht. Het zijn werkbeesten en voor de slachtbank van groote waarde. Dat soort is meest wit met fijne, zijdeachtige liaren, het lichaam is regelmatig cylindrischmet korten, broeden kop, versierd met fijne witte hoorns van mid delbare lengtedie aan de punten omhoog ko men. De neus is rose, bet oog is groot. Het dier is laag op de pootende rug is recht en lang, de ribben 'zijn rond, de borst is breed. Voor de mclkerij is dat soort niet geschikt. De Fransche schapen zijn zeer vermaard we gens de fijne hoedanigheid hunner wol. Vooral de merinos schapen zijn zeer verspreid. De in voering dezer schapen heeft een soort van om wenteling doen geboren worden. In de Engelschc afdeeling zijn het merkwaar digst de Cotswold schapen, die zoo vet zijn, dat zij nauwelijks op hunne pooten kunnen staan. Eene machine tot het uitzoeken van onkruid is op dc Hamburger machincnmarkt thans ten toongesteld door Stiller en -Weder te Bostock. Met dit werktuigsysteem Nayer, kan men koren van allerlei -aard- schoonmaken cn wel zóó, dat met het grootste gemak uit het on zuiverst koren een van alle onkruid cn Yiiil vrij zaad gemaakt kan worden. Naar gemeld wordt is te Bergeijkwegens overtreding der wet op den kinderarbeid, proces verbaal opgemaakt tegenden burgemeester en den veldwachter. Het geschiedde door dc marechausces. Van 8—17 dezer zijn te Parijs 12,25-6 vreem delingen aangekomen, als volgt verdeeld over de verschillende landen: Engeland4527; Belgie, 1454; Duitschland, 1167; Italië, 851; Noord- Amerika814; Zwitserland, 729; Oostenrijk, 484; Nederland, 460; Spanje, 408; Rusland, 233; Zweden en Noorwegen, 156; Portugal, 110; Luxemburg, 109; Brazilië, -101; Denemarken, 95; Columbia; 150; Chili,. 11; Tunis, 10; China, 7; Oceanic, 7; San Salvador, 5; Bolivia, 2. Verschillende andere Staten, 119. ene door dc ditmaal te trokken en In de provincie Groningen heeft, blijkens eene waarschuwing van den geneeskundigen inspecteur Ivoor Friesland en Groningen, dr. Ali Cohen, Op nieuw zijn dc joden in Alge inlandsche soldaten mishandeld, Setif. Twee Israëlitische jongelir door de poort der stad. Daar zij bij vergissing langs de linkerzijdein plaats van dc rechter zijde gingen, zoo sloegen dc schildwachten met i de geweerkolf op hen los. Bovendien werden I de jongelingen aangehouden- cn voor het gerecht

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1878 | | pagina 1