Celfcscfie Crediet-vereeniging re. EFFECTEN. Commissionnair in Effecten, E FONOS m PROlONfiATIËN, CONCOURS jen REGT DOOR ZEE MAGAZIJN. "El HANDEL. BAL ClIAilPlTRI Een net half Huis, Waalwijksche Soelpersdrukkerij xINTOON IELEN. VEPL AATST Een jongmensch Nationaal Concours speciaal voor den Handel is ingericht. Agentschap Tilburg. NÏEÜWLANDSTR AAT, BINNEN- EN BELEENINGEN J. K. D, KALIBER GROOT NATIONAAL PAARDEN RIJTUIGEN te WAALWIJK. TILBURG. Galanteriën Parfumeriën Kramerijen Glas, Kristal en Porselein, Groot Vuurwerk. de meest concurreerende prijzen. Het kantoor is Wijk M., No. 703. Tilburg, Juni 1878. De Commissie van Uitvoering uit liet Bestuur van liet Waterschap de rivier de Dommel c. a., voor de verbetcrings- v erken gezien liet besluit van het Bestuur van gemeld Waterschap van 24 November 1877, houdende vaststelling van het plan eener gcldleening ten laste van gemeld Water schep, ten bedrage van f 100.000. welk plan is goedgekeurd bij besluit van Ccdenutcerde Staten van 20 December 1877, G. No. 9; gelet op het besluit van gemeld Bestuur, waarbij ingevolge art. 3 de wijze van uit voering is bepaald, B S L U 1 T Een gedeelte dier Geldleening ten bedrage van f 20.000.w ordt bij openbare in schrijving voor de meestbiedenden openge steld, tegen cene rente van 41/2 ten honderd jaarlijks, benevens een aflossing h pari van minstens 1 pCt. in het jaar van het kapitaal, overeenkomstig gemeld plande aandeelen bedragen f 600. De biljetten van inschrijving zul len uiterlijk den 16 Juli 1878 bij den Secretaris-Penningmeester te Boxtel moeten zijn ingekomen, De inschrijvingsbiljettcn moeten het vol gende inhouden z/De Ondergeteekendc (naam en woon plaats) verklaart, naar het door het Water schapsbestuur der rivier dc Dommel c. a. z/in zijne vergadering van 24 November 1877 u vastgesteld plan en voorwaarden en tegen //den koers van ten honderd in te /schrijven voor aandeel in de geld lening ten laste van voorgemeld Water schap, goedgekeurd, bij besluit van Gede puteerde Staten van Noordbrabant, van 20 //December 1877,' G. No. 9. z/Te den 1878. Op den omslag der biljetten zullen de! woorden worden gesteld Biljet van inschrijving voor de geldlee-j ping van het Waterschap der Dommel c.a j De opening der biljetten zal in het open- haar plaats hebben ten Raadhuize te Boxtel, t den 17 Juli 1878, ten elf ure des voor-1 middags. De inschrijvers zijn gehouden het. bedrag j hunner inschrijvingen, voor zoover die zijn j aangenomen, voor of uiterlijk op den 20 Juli 1878 over te storten ten kantore van den Secretaris-Penningmeester te Boxtel. Inschrijvers in het bezit van schuldbrieven ten laste van het Waterschap der Beneden- Dommel, kunnen hunne uitgelote schuld brieven in deze leening in betaling geven tegen honderd ten honderd. Aan Bankiers, Makelaars en Commissio nairs in Effecten, wordt voor het bedrag der aangenomen inschrijvingen, door hen bewerk stelligd, t ten honderd toegekend. Inschrij vingen beneden pari worden niet aangenomen. Nadere informatie nopens de inschrijvin gen zijn te bekomen bij de Hceren Bestuurs leden van gemeld Waterschap, als Jonkh. G. Van Berestein, te Vught. A. J. A. van Lanschot en J. M. Tret te VBoseh.. H. G. van Leeuwen te Boxtel., W. van Rekum te St.-Oedenrotïd J. van der Grinten te Woeiiser.1 J. Swane te Waalre. J. F. Pompen te. Soerendonk. J. Smulders te Geldrop. S. H. van Gennep te Gestel en Blaarthem. Exemplaren van liet plan der leening zijn op franco aanvrage te bekomen hij den Secretaris-Penningmeester te Boxtel. Boxtel, 11 Juni 1878. De Commissie van Uitvoering voorn., J. M. TB.ET, Yoorz. J. F. v, UDEN, Lid en Secr. Hiermede heb ik de eer te berichten, dat ik mij heb gevestigd als Mitsdien belast ik mij met het koopen en verkoopen van alle het sluiten van en verdere operatieshet Effectenvak be treffende. Onder dankbare erkenning van het ver trouwen mijgedurende mijne 12 jarige werkzaamheid tc dezer stede in Kassiers- en Effecten zaken zoo veelzijdig betoond blijf ik mij ook voor het vervolg in datzelfde vertrouwen beleefdelijk aanbevelen. Tilbare, Juni 1878. Kantoor Geldersche Crediet-vereeniging Nieuwlandstraat N. 703. MET DEN EDELEN HANDBOOG Qndeiigeteekende bericht dat bij hem voortdurend TE HUUR zijn. Hij beveelt zich beleefdelijk aan cn zal steeds voor nette bediening zo: dragen. Te bevragen iitehet hotel de Twee Kolommen. Waalwijk, Juni 1878^ J. SMITS. goed Administrateur, nog eenige uren daags beschikbaar hebbende, wcnschte die te be steden met het bijhouden van boeken of, daar hij goed op de hoogte der vier moderne talen is, met het voeren van correspondentie. Aanbiedingen onder letter M., aan liet Bureau van dit Blad te Tilburg. Teneinde to beantwoorden aan de veelvul dige bewijzen van vriendschap, bij gelegenheid van concoursen ondervondenen den broeder band tussch'en de Handboogschutters-Gezel schappen nauwer tos te halenheeft, ons Gezelschap besloten een j te geven op Kennis-Maandag1 den 15 j Juli aanstaande, waartoe alle Handboog- I sohutters-Gkzelschappen" beleefdelijk worden uitgenoodigd. De uit te loven prijzen bestaan in: a. Een GOUDEN MEDAILLE als lste Prijs voor het Gezelschap dat in een bepaald aantal schoten de moeste punten zal behalen i h. Een Dito voor de Schutterij die op de i eerste volgt c. Een Dito voor de Schutterij, die de meeste rozen zal behalen; d. Een ZILVEREN MEDAILLE voor de Schutterij, die daar op volgt; e. Een ZILVEREN - VERGULD EERE- KRUIS voor den Schutter, die de meeste punten zal behalen. f. Een dito MEDAILLE voor den Schutter, die de meeste rozen zal behalen. g. Een ZTLVEREN MEDAILLE voor het verstkomend Gezelschap. Linka Recta. De Gezelschappen, die aan dit Concours wenschen deel te nemen, worden verzocht een zestal hunner schutters af te vaardigen, zoo mogelijk vergezeld van Beschermheer, President, 2 Commissarissen cn Vaandel-of Banierdrager, en tevens de mandaten vóór of op den 1 Juli franco in te zenden aan den Secretaris van ons Gezelschap. De bijeenkomst der mededingende Gezel schappen is bepaald op bovongemelden dag des voormiddags ton 10 urein het Hotel I! GROOTE MARKT Gas- en Petroleumlampen; fijn en ordinair verlakte Goederen, STAALWAREN en NIEUW ZILVER ARTIKELEN, SPIEGELS cn PENDULEN. Billijke doch Vaste Pr ij zen heneden alle concurrentie. De Nieuwste Artikelen die PARIJS, LONDEN, VUIL vaUgMi WEENEN of BERLIJN opleveren. JANSEN GRAM. z/De Twee Kolommen", bij dim Heer V. J. GERRIS, alwaar ten lO'/s ure de Eerewijn zal worden aangeboden. Ten 11 ure zal men zich in plechtigen Optocht begeven naar liet Schietterreindeze Optocht zal begeleid worden door Muziek en Gardes d'Honneur te Paard en opgeluisterd met Praal- en j Eer e wagens. j Na aankomst op liet Schietterrein zal het Reglement van Orde worden voorgelezen waarna de Wedstrijd onmiddelijk een aanvang zal nemen. De loting der Schietbeurten zal door ons met de stiptste onzijdigheid geschieden. Gezelschappendie zich na den bepaalden tijd aanmelden, zullen laatst schieten. Gecombineerde Gezelschappen worden NIET TOEGELATEN; indien het blijkt dat cene Medaille behaald is door een gecombi neerd Gezelschap, zal het deze NIET ONT VANGEN, maar zal zij vervallen aan het opvolgende. i Des namiddags zal er in den smaakvol (versierden TUIN een groot gegeven wordenterwijl het terrein 's avonds prachtig g ei 11 u min eer d zal zijn. Na afloop van den wedstrijd zal de plechtige Prijsuitdeeling plaats hebbenterwijl het feest besloten zal worden met een Ons Gezelschap zal niet mededingen maar alles aanwenden om den bezoekers dien dag zoo aangenaam mogelijk te maken. De TOEGANG is voor het Publiek open gesteld tegen betaling van 50 Cent voor een Heer met cóne Dame; elke Dame meer 25 Cent. De Buffetten zullen van alle vcrverschin- gen voorzien zijn tegen billijke Prijzen vol gens Tarief. Th. GERUIS, President. P. VRINTE Secretaris, y/ De Regelings-Commissie J. P. LEIJTENS. G. H. LUDEMAN. G, I). VAN BA VEL. Waalwijk, E. P. F. VAN ROESSEL. Juni 1878. N. H. VAN WELL. terstond voorzien van verscheidene behangen KAMERS, KEUKEN met pompKELDER en verdere gemakken. Te bevragen bij den Boekhandelaar AN- TOON TIELEN, te Waalwijk. Dankbaar voor het vertrouwenwaarin ik mij tot dusverre zoo ruimschoots heb mogen verheugenheb ik de eer ter kennis van liet publick te brengen, dat ik eene SNELPERS heb aangeschaft.ten einde binnen den kortst mbgeljkcn tijd aan alle ordershoe uitgebreid ookte kunnen voldoentegen Met het oog daarop ben ik zoo vrij mij beleefdelijk aan te bevelen voor de levering van al wat het vak betreft; vooral vestig ik de aandacht van Heeren Handelaars op mijne Drukkerij, daar zij meer In het algemeen heb ik mijne tarieven eenigzins verlaagdmaar vooral bij groote oplagenm zijn de prijzen aanmerkelijk minder. TE GEVEN DOOR DEN A f .-v-?-.• :..x ïT-.-v--....-iMjj* T

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1878 | | pagina 4