Donderdag? 3 Juli 1878. Jaargang. 1 Toegewijd aan Handel, industrie en Gemeentebelangen. m BINNENLAND e jitlllUlij sTuma o„ w gvon.i *-»• auc bric™' ,ukk'- sdde,,;uz"Mn" Hee:en Uitgevers van Nieuwsbladen ine1'; w'e wij couranten in ruil heb ben worden beleefd verzocht, die voortaan te zenden aan den UIT GEVER van „De Echo van het Zuidente Waalwijk. Overzicht. i p* r i-egclgroot, >cUe» naar plaatrrolmto. Adve^tiën driemaal tor p.aatsing opgegeven worden s.cchts twea.uaal i» roken,og gebracht. Reclames of aanbevelingen beneden de rubriek Binnenland 15 cent per gewonen rege - Van verschillende zijden werden ic j aangezochtmét het oog op de WaalwIJKSciie Kermis een zeker getal Couranten te ver spreiden teneinde aan de daarin voorkomende Advertenties de meest mogelijke publiciteit te geven. Om hieraan te voldoen zullen wij van de Nummersuitkomende op 711 én 14 Juli, boven ons gewoon getal 1000 Exemplaren drukken en die ZOO DOELMATIG MOGELIJK h, de Langstraat en omstreken verspreiden. Belanghebbenden worden er tevens attent op gemaakt RVésZ <*at deze Nummers bij uitstek geschikt zijn om hunne Annonces te doen opnemen. Eene lofwaardige Poging. De Gemeenteraad der stad Hoorn heeft zich in een adres tot Z.Exc. den Minister van Binnenlandsche Zaken gewend, teneinde wijziging te erlangen in de bepaling der pa tentwet, die den Gemeenteraden belet liet getal tapperijen en kroegen te beperken. In art. 135 der Gemeentewet wordt den Gemeenteralen opgedragen het maken van de verordeningendie in bet belang der openbare orde", zedelijkheid en gezondheid vereischt worden. Nu is't volgens liet oor deel van den Gemeenteraad te Hoorn in liet belang der openbare ordezedelijkheid en gezondheid noodig, dat aan de voortdurende vermeerdering van het aantal plaatsenwaar sterke dranken geschonken worden, een grens gesteld worde en niet langer ieder, hoe laag hij zedelijk ook staan mogetot dat bedriji toegelaten worde. De vo. ge Minister heeft echter gemeend dat art. 3 der patentwet verhinderde eene zoodanige bepaling in 'het leven te roepen. Van daar bet verzoek om, indien door den tegenwoo /digen Minister aan gezegd artikel der patentwet dezelfde be- teeken's gehecht wordt, alsdan de rood-ge stapoen ie doen, opd t daar: eene w z g'.ig kome. Volgens adressanten is het aantal plaatsen, waar sterke drank geschonken wordtte Hoorn thans geklommen tot 134. Zij wijzen op de ervaringdie steeds overal het nauw verbond aangewezen heeft, dnt er tusschen liet aantal van die ge'egenheden en den om vang van het misbruik van sterken drank bestaat. Vooral de parlementa'e enquête, in 1834 in Engeland ingesteld naar den omvang, de oorzaken en de gevolgen van het misbruik van sterke dranken e de en quête in 1854 naar de uitkomsten van de toenmaals bestaande regeling van het drank- debiet, heeft te dezen opzichte merkwaardige resultaten* opgeleverd en ten duidelijkste aangetoond, dat eene beperking der gelegen heden ook den omvang van het misbruik t afnemen. Is die beperking echter niet wettelijk den Gemeenteraden toegestaan, zoo als tot dusverre steeds het geval was, dan kan het geene. verwondering baren dat overal de concurrentie in dat bedrijf schrikbarend toegenomen en daardoor een ander schan delijk middelnamelijk de vervalsching van sterken drank te voorschijn getreden, is; waardoor de invloed van den sterken drank nog veel schadelijker en de controle nog moeilijker wordt. Meer dan twintig jaar geleden was de Tweede Kamer der Ned. Staten-Generaal de meaning toegedaan, dat de aan de Gemeente raden opgedragen zorg voor de openbare orde, zedelijkheid en gezondheid meebrengt liet getal der tapperijen te beperken. Met algemeene stemmen werd iu de zit ting van I) Mei 1857 een rapport aangeno men waarin de stelling was neergelegd uitgegaan van eene Commissie, die de opdracht, had te vervullen gehad urn te overwegen of en in welken zin een voorstel geJaan zal worden omtrent de middelen tot bestrijding of uitroeiing van liet misbruik van sterken drank. In dat rapport was de wensch geuit om in de patentwet eene bepaling van deze strekking op te nemen dat voor geene verkoopers van sterke dranken in het groot of in het klein een patent zoude verkrijgbaar 'wezen dan op vertoon van eene vergunning van het plaatselijk bestuur des aanvragers." Aan de Gemeentebesturen kan daarom moeilijk de schuld van de vooruitwoekering vau dit misbruik ten laste gelegd worden. Hun zijn te dézen aanzien de handen ge bonden. Nog in 1850 leed de poging van zekeren Gemeenteraad om bij verordering de oprichting van tapperijen van eene vergun ning afWikehjk te inake.ischipbreuk op de ui «.edging (ter Regeering aan art. 3 der patentwet (Kon. besluit van 30 Dec. 1850, Staatsblad No 74) gegeven. Ia 1833 werd eene nieuwe poging met hetze*"de doel beproefddoch met geen be tere uitslag. (Kon. besluit van 14 Oct. 1803, Staatse ad No 184). Wat stond bun dan te doen N-ets anders dan te wachten op eene verande ing van En zij wachten nog art. 3 der patentwet, na 30 jaar De Gemeenteraad van Hoorn heeft eindelijk zulk eene poging weer ondernomen en het ware te we iscb.cn dat andere Gemeente.be- stu-en z:cb daub ij aansloten door in dien zelfden geest adressen tot den M; nister van Binnen1 andselie Zaken te richten. Tilbuig en Waalwijk hebben er ook niet we-ng be lang bijliet misbruik heeft ook in deze streken gedurende de laatste jare.i eene schrik barende uitbreiding verkregen en daarom zagen wij gaarne, dat ook Tilburg en Waa!w:|k deze prijzenswaardige poging steunden, de zonder tw'j-el het welbegrepen belang des volks ten do sl heeft. groot deel van Rum die tet zekere hoogte zelf standig is verklaard en nog eeltige concessies voor Griekenland in het vooruitzicht zijn gesteld, hebben de mogendheden aan O os tenrij k-Ho n ga rij e machtiging verleend tot bezetting van Bosnië en deHerzegovina natuurlijk in het belang van den Enropaeschen vrede; Turkije heeft zich dan ook heftig tégen lint mandaat aan Oosten rijk—Hongarije ve-zet, doch te vergeefs. Rusland vooral voerde een dreigend.; taal tegenover Turkije en beweerde, dat eene executie zou moeten volgen indien het niet in de bezetting wilde toegeven van het denkbeeld eener executie wilde graaf Airlrassy echter niets weten en ten slotte werd iu weerwil van het verzet der on- gelukkige Turken, de machtiging aan Oostenrijk- Hongarije verleend. Er schijnt geen termijn voor den duur der bezetting te zijn' vastgesteld, terwijl aan Oos- tenrij -Hongarije volkomen vrijheid is verleend, voor de organisatie van dc te bezette provincies, j Een enkele concessit- moet ten behoeve van Turkije zijn gedaan nl. dat de eventueels gou-1 verneur van Oist-Rumelië wel ecu christen' moet wezen, maar door den Sultan, zonder con trole lier mogendheden 'zal worden benoemd. j Verder wordt nog gemeld, dat. Frankrijk heeft aangedrongen op volkomen gelijkheid van Bur gerlijke en politieke rechten, alsmede op vrijheid van godsdienst van de Israëlieten in Servië.) Mócht het vorstendom zich hiennede niet willen vereenigen, dan zou Europa zijn onafhankelijk heid niet erkennen. Dit voorstel is aangenomen. Over de vergrooting van Servië is nog geene beslissing genomen, maar de zaak is gesteld in handen eener speciale commissie, evenals ten aanzien der eischen tot vergrooting van Montene gro zal geschieden, welks belangen nog volstrekt niet zijn besproken. De Afgevaardigden van Griekenland zullen daarna worden gehoord. Eindelijk zal het dan tosli zoover komen, dat de Oosteurijkscli-Hongaar3che troepen Bosnië en (1Herzegovina zullen'binnenrukken. Herhaal delijk hee-t graaf Andrassy in de delegaties ver klaard, dat een zoodanige bezetting niet zou ge schieden, tenzij zij of voor de veiligheid des lands noodzakelijk mocht worden geacht of door liet Congres worden verlangd. Wa:> •scliijnlijk zal zij '/cli. bij een eventuele interpellatie over de bezet!.!"; op de aanwezigheid van die om standigheden betoenen. Intusschen geeft bet voldoen aa i de e:schen van Oostenrijk-Honga. "e aanleiding tot bet ve mocd^n, dat ook nog enke'e concessies ten behoeve van Servië en Montenegro zullen moeten worden gedaan en als Turkije dan nog een veer aan Griekenland moet afstaan zal er"vaa/lük van het Ottomanmschetijk in Europa niet veel overblijven. I)at de Tii'keu teleurgesteld zijn over de houding van ('e Enge'scben en dat zelfs ten hunnen ooz'chte ia KonRan!.'lopei een ga óp: - n'.ng heerscht. is licht ve kRarbaa In ee.i gehouden ministerraad is ook de quaes! e der bezetting van Bosnië en de Herzegowi.ia door Oostenrijk-Ilonga 'je besproken en tevens beslo ten aan cle gevolmachtigden der Forte te Ko1- stantinöpel 'last te geven, dat zij eene tijdsbe paling voor den duur der bezetting zouden vra gen. Of aan d": vc/'angen is voldaan, blijkt echter nog niet. Overeenkomstig het voorstel van den Minister van Binnenlandsche Zaken heeft de Minister van Oorlog, tot staving van het recht op vrijstelling van den militiedienst wegens broederdienst, een maatregel genomen, strekkende zoowel tot voor koming dat, tengevolge van onvoldoende bekend heid met den staat van dienst van hem, op grond van wiens dienst vrijstelling wordt ger v.aagd; vrijstelling worde verleend aau personen, welke daarop geen recht hebban, als om het gevaar te verminderen, dat eene vrijstelling worde toegestaan, waarvan de reden niet meer bestond op bet tijdstip dat zij werd aangevraagd. Blijkens een hij het Departement van Buitenl. Zaken ingekomen bericht, is door cle Duitsche Regeering, bij wijze van tijdelijken maatregel, bepaald, dat iéder te Berlijn komend vreemde ling verplicht is een paspoort bij zich te hebben. De beproeving der spoorwegbrug te Nijmegen is uitgesteld tot in Augustus a. s. Door den Gemeenteraad van Nijmegen' is be- l sloten zich tot den Minister van 1\ aterstaat, I Handel en Nijverheid te wenden met verzoek, de belangen van de N. Z. O. Spoorwegmaat schappij in het oog te willen houden en de directie in hare moeielijke taak te helpen. er- der de bestaande raadscommissie uit te noodigen, zich met andere belanghebbende gemeentebestu ren in verband te stellen. 't Zal icderdaad interessant wezen om, indien het Congres eenmaal zal zijn afgeloopen de nieuwé kaart van Turkije te zien, dat veel over eenkomst zal hebben met wat mep in dagelijk- sehe leven gewoon is een geplukte kip te noemen. Nadat Bulgarije aan de Porte is ontnomen, een Bij de Tweede Kamer zijn twee wetsontwer pen ingediend tot bekrachtiging van onderhand- scben ve koop van vestinggronden, en wel lo aan de gemeente 's-Bosch voor f72.000; 2o aan de gemeente Nijmegen voor f 198.835. Te Ilpendam is Zaterdag namiddag een lievige brand uitgebarsten bij den gemeenteveldwachter. Zeven huizen bewoond door negen gezinnen,- werden in de ascli gelegd, liet luiis van den gemeenteontvanger is verbrand. De boeken en de kas zijn gered. Het hulppostkantoor is ver brand, maar het archief gered. Er was naar de brandweer te Amsterdam om hulp gesiend. De stoomspuit was nabij Ilpendam, toen men den brand meester was. Persoonlijke ongeluk ken hebben niet plaats gehad. School, kerk en raadhuis zijn gespaard gebleven. Deze week heeft men te Nijmegen tweemaal getracht in te breken, doch zonder gevolg. De politie heeft thans verdenking tegen ieniaml en doet ijverig onderzoek. Bijna alle buitenlandsche bladen bevatten een hartroerend verhaal omtrent den dood van den jeugdigen Parijsclien letterkundige Chcri Montegry, den 22-ja-..'gcn zoon van den directeur van de opera Gymnast», tengevolge van den heet van een dol Rn hond. De lieer Chcri was door een zijner honden, waarmede hij speelde, even in den neus .geheten en dacht aanvankelijk geen kwaad. Den volgenden dag bleek liet echter, dat de hond aan watervrees leed. De heer Chcri ve zweeg liet gebeurde. Veertien dagen later b ak de z'ekte uit en de heer Cliéri, die volko men bewust was van zijn toestand, bezweek na een ontzettend lijden, .waarin hij alles wat onder zijn bereik kwam ve-woestte. Men zij tocli op zijn hoede voor honden. Té BoRon, in Noord-Amei'ka, hebben twee jeugdige Amerikanen, de Gebroeders Andrews, den 8sten dezer in een scheepje, de Nautilus, de reis ondernomen naar Europa. De noten dop, om liet aldus te noemen, is van cederhout, met een eiken buitenhuid, 't Is een sierlijk scheepje, met een emmerzeil, zonder boegspriet. Het heeft slechts eene lengte van 19 voet en 1 duim, en is alzoo nog 1 voet kleiner dan de Centennial, het kleinste schip, dat ooit den Atlantischen Oceaan is overgestoken. Toen de stoute reizigers de haven van Boston verlieten,

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1878 | | pagina 1