Zondag 7 Juli 1878 1® Jaargang. I- Toegewijd aan Handel, Industrie en Gemeentebelangen. BINNENLAND Uitgever: ANTOON TIELEN te Waalwijk. Wij vestigen de aan- dacht van het publiek op de schoone gelegenheid, die ons blad aanbiedt, om te adver- teeren, daarvan de nummers van aanstaanden Woensdag en Zater dagmet het oog op de Waal- wijksche kermis, boven de gewone oplaag, 1000 exemplaren zullen verspreid worden door de Lang straat en omstrekenalsook in Tilburg en omstreken. De Administratie te Waalwijk. Dit blad verschijnt Woensdag en Zaterdag avond. Abonnementsprijs per 3 maanden f 1,00, franco per post door het geheele rijk f 1,15. Brieven, ingezonden stukken, gelden enz., franco te zenden aan den Uitgever. Advertentiën 1 7 regels ƒ0,60, daarboven 8 cent per regel, groote letters naar plaatsruimte. Advertentiën, driemaal ter plaatsing opgegeven worden tweemaal in rekening gebraclit. Reclames beneden de rubriek Binnenland 15 cent per regel. Z. M. de Koning is voornemenshet huwelijk van IlDs. Broeder, Z. K. H. Prins Hendrik, bij te wonen, en zal daarna ook een bezoek brengen aan Berlijn. Z. K. H. Prins Hendrik zal, naar men ver neemt, drie dagen na de huwelijksvoltrekking in het buitenland vertoeven, daarna HDs. Ge malin hier ter stede aan de Koninklijke Pamilie en het Hof komen voorstellen en vervolgens, na drie dagen in de residentie vertoefd te hebben, voor geruimen tijd naar Soestdijk vertrekken. De Voorzitter van den Geneeskundigen Raad voor Overijssel en Drenthe heeft de aandacht gevestigd op het door de firma Heeremans en Co., te Rotterdam, ook aan meelfabrikanten en bakkers te koop aangeboden zoogenaamd bloem- wit, hetwelk bij onderzoek gebleken is niets anders te zijn dan geprecipiteerde gips. De milicien-verlofgangers der lichting van 1875, behoorende tot de regimenten veldartille rie, uitgezonderd de compagnie artillerie-trans porttrein en de compagnie transporttrein, bestemd voor den administratie ven dienst, en tot het regiment rijdende artillerie, zijn ter opkomst in werkelijken dienst opgeroepen, van 28 Augustus tot 30 September; die behoorende tot de com pagnie transporttrein, bestemd voor den admini stratieven dienst van 16 September tot 24 October. Aan de toespraak van den Commissaris des Konings bij gelegenheid der opening van de zomerzitting der Staten dezer provincie is het navolgende ontleend De toestand der provincie over 1877 was over het algemeen niet ongunstig. Nijverheid, handel en binnenlandsclie scheepvaart gaven bevredigende uitkomsten. Omtrent dé landbouw en veeteelt valt gunstig te getuigen, de opbrengst der rogge met inbegrip van het stroo kan op 81/2 millioen, die der haver op ruim 3 millioen en die der tarwe op ruim O/a millioen gulden gesteld worden, terwijl de oogst der aardappelen op 11 en die der boekweit op 2^4 millioen gulden geschat wordt. Op water staatsgebied werd menig nuttig werk verricht of de uitvoering er van voorbereid. Verschil lende kunstwegen werden aangelegd en onder nomen. De financieele toestand der provincie is gunstig te noemen, de verwisseling der 41/o en 5 pCt. rentegevende schulden in 4 pCt. ren tende schuldbrieven werd geleidelijk voortgezet en. de leeningen steeds boven pari geplaatst. de zee- en rivierwaterkeerende dijken en van de leidijken langs de Beersche Maas. Volgens dat reglement geschieden het onder houd en herstel der dijken, te rekenen van 1 Mei 1879, door het waterschap, waartoe de dijk behoortde kosten worden omgeslagen over de perceelen, waarop de last van het onderhoud rust, naar den maatstaf en de grondslagen, aan te geven bij een vast te stellen keur. Van de werking van dit Reglement wordt veel goeds verwacht, het onderhoud en herstel, welke thans door dijkgeslaagden veelal op be- krompene wijze geschiedden, zullen thans dooi de waterschapsbesturen op meer regelmatige en doeltreffende wijze, uit eene hand en onder be hoorlijk opzicht plaats hebben. In verschillende dagbladen is medegedeeld dat de processiën naar Kevelaar dit jaar op Duitsch grondgebied verboden waren. Wij kun nen echter mededeelen dat zij in vollen gang zijn en er reeds uit Holland van Nijmegen uit per spoor naar Kevelaar zijn vertrokken. Wij achten het niet ondienstig, aan onze lezers te herinneren, dat van 8 Juli e. k. niemand in de auihentieke acte, waarin machtiging tot door haling eener hypothecaire inschrijving wordt ver leend, als lasthebber mag optreden, dan voorzien van een schriftelijke volmacht. Tot hiertoe was I mondelinge volmacht geoorloofd. Op de Tentoonstelling te Parijs is Woensdag door de Jury in de afdeeling Telegraphie een merk waardige proef genomen. Men heeft de tele- phoon gecombineerd met de phonograaf. Te 1 Versailles sprak en zong men in een telephoon, die op het Champ de Mars in verbinding stond met een andere telephoon, op een phonograaf geplaatst. De phonograaf nam het geluid over van de telephoon en repeteerde volmaakt, wat te Versailles gezongen en gesproken was. De proef slaagde volkomen, tot niet geringe verras sing van de omstanders. waarvan reeds gesproken is, van 14.200 fr. ver minderd tot 9000 fr. Ziehier een staaltje hoe die man gerekend heeftbloemen 1500 fr., 20 kippen, 400 fr., 1 sigaar, 5 fr., huur voor vier kamers, 200 fr., 12 perziken, 120 fr., 1 meloen, 60 fr., 3 rijtuigen ter beschikking gesteld, 800 fr. Om een denkbeeld te geven van het verba zend aantal personen, dat verleden Zondag te Parijs op de been was, wordt medegedeeld, dat uit een door de overheden opgemaakte statistiek is gebleken, dat er op den ln Juli te Parijs aan 3.200.000 personen voedsel moest worden verschaft. De Commissie tot onderzoek van de schulden der stad Plorence heeft haar arbeid voleind. Haar uitkomst is dat de schulden een bedrag van 142.500.000 lire vertegenwoordigen, een bedrag dat aan het einde van dit jaar met 2,500,000 vermeerderd zal zijn. Volgens een bericht uit Plorence heeft de Rechtbank daar ter plaatse den Staat veroordeeld tot lioi uitkeeren van de in 1867 aan het Ge meentebestuur toegekende rente groot 1.300.000 lire, waarop het Ministerie van Pinanciën beslag heeft doen leggen, doch welke bij rechterlijk vonnis niet vatbaar is verklaard voor inbeslag neming, daar zij verbonden is ten behoeve van de in 1871 gesloten binnenlandsche stedelijke leening. Een echtpaar uit Beek (Limburg) is op last der Pransclie Regeering in België gearresteerd, onder beschuldiging van te Parijs juweelen te hebben ontvreemd ter waarde van ruim 100.000 franken. De gearresteerden behooren tot eene der deftigste familiën in Limburg. Eene moeder te Nijmegen, die zich even van huis verwijderd had, vond bij hare terugkomst haar kind in de wieg verbrand. Een treurig ongeval had Woensdag te Utrecht op het Domplein plaats. Bij het uitgaan der scholen passeerde een 7-jarige knaap dit plein, waar stukadoor-werklieden bezig waren een steiger af te breken, voor een gevel, die hersteld was. Die werklieden, gewoon om met de klokslag hun werk zonder aan- of omziens van persoon te verlaten, lieten de twee laatste steigerpalen on vast staan, en den 7-jarigen niets kwaads ver moedenden knaap viel een der palen op de hersenen. Bij dr. Pies (op het Domplein woon achtig) voor dood ingedragen, ontving het arme kind" liefderijke behandeling en men liet hem bovendien onmiddellijk per brancard naar het ziekenhuis vervoeren, doch reeds bij aankomst aldaar was het knaapje overleden, hetgeen des te meer treffend is, omdat de vader van het kind, met den pleiziertrein naar 's-Gravenhage, afwezig was. In de gemeente Hoogeloon nabij Eindhoven, woedde Maandag 11. een hevige brand, waardoor eene geheele landbouwerswoning werd in de asch gelegd. De roerende goederen werden voor het meerendeel een prooi der vlammen. De oorzaak van den brand is onbekend. In de Woensdag gehoudene zitting der Staten dezer provincie is onveranderd aangenomen het door Ged. Staten ter vaststelling aangebodene1 gewijzigd ontwerpreglement, houdende voorschrif- ten betrekkelijk het onderhoud en herstel van, De wedstrijd met postduiven van Rome naar Brussel heeft tot dusver niet tot een rijk resul taat geleid. Yan de 1101 duiven den 23sten Juni 's ochtends ten 5 ure te Rome opgelaten, is nog slechts één Maandagavond te Brussel aangekomen. De eigenaar van dit dier heeft den uitgeloofden prijs van 2000 francs gewon nen. Aanvankelijk meende men, dat een tijds verloop van twee en een halve dag voldoende zou zijn om de duiven den afstand van Rome naar Brussel te doen afleggen. De kastelein van het Hotel de Prance et d'Angleterre te Pontainebleau, bij wien de Schab van Perzië voor twee dagen zijn intrek had ge nomen, heeft zich laten vinden en zijne rekening, Men meldt uit 't Zand i/d. Zijpe van 2 Juli: Heden namiddag ten half zes ure ontstond hier brand in de boerenhofstede van Jan Jz. do IV it, die weldra tot den grond was afgebrand. Aan de gunstige omstandigheden van weer en wind is 't te danken, dat de nabijgelegen woningen geene schade hebben geleden. Het gebouw en de inboedel waren tegen brandschade verzekerd. De wol en de voorwerpen van waarde zijn gered. Een aan de herstelling van het comediegebouw te Maastricht bezig zijnde werkman had Dinsdag namiddag het ongeluk van de trapleuning te slaan, waardoor hij van een ontzettende hoogte op den steenen vloer terecht kwam. Hij werd in hopeloozen toestand naar het stads-zieken- huis overgebracht en moet reeds bezweken zijn. Hij laat eene vrouw met 5 nog jeugdige kinde ren na. op het Champ de Mars of het Trocadero, en daar nu bepaald was, dat ieder de 25 centimes moest afpassen, zoo betaalde het publiek in drie of in vijf bronzen muntstukken. Te Ossendrecht is een geval van hondsdolheid geconstateerd. Reeds zestien honden, waarbij zich de verschijnselen voordeden, zijn afgemaakt. Heeft de Kohin-oor veel bekijks op de Parijsclie tentoonstelling, hetzelfde kan gezegd worden van de „diamanten der Pransche Kroon" (waartoe ook andere kostbaarheden dan juweelen gebracht worden). Volgens een inventaris, opgemaakt onder de Regeering van Lodewijk XVIII, beston den zij uit niet minder dan 64.000 stuks, die destijds geschat werden op eene waarde van 21 millioenDe voornaamste diamanten zijn de Regent en de Sancy. Tot de kostbaarste stuk ken moeten voorts gerekend worden het keizerlijk zwaard, ter waarde van 240.700 fr., de plaat met brillanten, bekend onder den naam vau den Heiligen Geest, eene waarde bezittende van 386,000 fr., eene parure van paarlen, die ge schat wordt op 1.165,000 fr. Eene andere pa- rnre van diamanten en saffiers heeft gekost 280.000 fr. De Pransche Kroon, die omstreeks 3300 edelgesteenten bevat, onder welke de Regent, komt op den inventaris voor ter waarde van 14.700.200 fr. Het gerechtshof te Leeuwarden heeft Donder dag Perdinand Heim, wegens moord op de weduwe Aikema te Middelstum gepleegdver oordeeld tot levenslange tuchthuisstraf. In Italië schijnt het er met de publieke vei ligheid nog alles behalve goed uit té zien. l it Rome wordt althans het volgende gemeld Èenio-e dagen geleden werd signor Sparacio, de zoon van den syndicus van Prizzi, door een bende roovers opgepakt, teneinde een groot los geld voor zijn vrijlating te verkiijgen. De in woners van Prizzi trokken met hun syndicus en een officier van justitie naar de verblijfplaats van de rooverbende, vielen die aan en namen twee gewonde roovers gevangen. Een stierf echter" kort daarna. De overige leden van de bende slaagden er in te ontkomen terwijl zij signor Sparacio meevoerden. De inwoners van de omliggende dorpen vervolgen hen. Vier wagens zijn van het Ministerie van Pinanciën te Parijs naar de Tentoonstellingsge bouwen gezonden, om er de vracht bronzen munt af te halen die er Zondag ontvangen is van de bezoekers, wier aantal geraamd wordt op 130.000. Op gewone dagen koopt men zijn toegangskaartje niet°aan de deuren van de tentoonstellingsge bouwen men moet het koopen in de tabaks winkels, de postkantoren, enz. Maar Zondag was de prijs verlaagd tot 25 centimesvandaar dat men toen in die inrichtingen geen kaartjes kon krijgen en men het zich aanschaffen moest Bij de Russische jury's schijnen vreemde be grippen over strafrecht te lieersclien. Onlangs was te St.-Petersburg een man beschuldigd van bigamie. De man bekende en de feiten waren daghelder bewezen. Op de terechtzitting echter legde de tweede vrouw de verklaring af, dat zij alle aanspraken op den man liet varen terwijl zij als bewijs, dat zij geenerlei rancune voedde, hoog opgaf van de goede eigenschappen van den man, dien ze slechts kort den haren mocht noemen. Deze roerende houding der onbestor ven weduwe deed de jury zoo weldadig aan, dat zij na korte beraadslaging den man vrijsprak. Op den Sclievingschen weg nabij het Hotel de la Promenade is Donderdag-ochtend een tramwagen tegen een boom aangereden, doordat het paard op hol ging. De koetsier is met de borst tussclien een boom en den wagen geraakt, terwijl de passagiers er met den sclirik afkwamen. Op den Kneuterdijk te 's Ilage is Donderdag middag een man, die op het voorbalcon van een tramwagen stond, er af gevallen de con ducteur deed onmiddellijk den wagen stilstaan, zoodat ernstige gevolgen voorkomen werden. Toch bekwam de man, die voor het wiel lag, door beklemming door liet wiel een lichte wond aan den voet.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1878 | | pagina 1