jS°,. 58. Donderdag 11 Juli 1878. Jaarg 1° Jaargang. Toegewijd aan Handel, Industrie en Gemeentebelangen. Bekend m a k i 11 g e n BINNENLAND Uitgever: ANTOON TIELEN te Waalwijk. Wij vestigen de aan- dacht van het publiek op de schoone gelegenheid, die ons blad aanbiedt, om te ad ver teeren, daarvan de nummers van aanstaanden Zaterdag en Woens dagmet het oog op de Waal- wijksche kermis, boven de gewone oplaag, 1000 exemplaren zullen verspreid wórden door de Lang straat en omstrekenalsook in Tilburg en omstreken. De Administratie te Waalwijk. STAAT VAN BRIEVEN De Echo van het Zuiden, Dit blad verschijnt Woensdag en Zaterdag avond. Abonnementsprijs per 3 maanden J 1,00, franco per post door het gehecle rijk f 1,15. Brieven, ingezonden stukken, gelden, enz., Jranco te zenden aan den Uitgever. Advertentiën 1 7 regels f 0,60, daarboven 8 cent per regel, eroote letters naar plaatsruimte. Advertentiën, driemaal ter plaatsing opgegeven worden tweemaal in rekening gebracht, keclames beneden de rubriek Binnenland 15 cent per regel. Burgemeester en Wethouders der Gemeente Waalwijk brengen bij deze ter kennis der inge zetenen, dat het primitief kohier van den Hoof- delijken Omslag, over den jare 1878 voorloopig is vastgesteld, en, ingevolge art. 2G t der Wet, van den 29 Juni 1851, (Staatsblad No 85), ter Secre tarie gedurende veertien dagen te rekenen van heden ai', vooreen ieder ter lezing is nedergelegd. Binnen dien tijd kan elk op het Kohier aange slagene, tegen zijnen aanslag, bezwaren bij den llaad inbrengen. Waalwijk, 10 Juli 1878. Burgemeester en Wethouders, l)r. Dc liaan, L. B. De Secretaris, F. W. Van Licmpt. 2o. cch besluit tot oprichting van een water* schap voor //de Boven Mark"; en 3o. een besluit tot oprichting van een water schap voor «de Aa en Weerijs'. In de Zaterdag" gehouden e zitting is benoemd tot buitengewoon lid van Gedep. Staten, bedoeld in art. 89 der provinciale wet, de heer jhr. Jos. De la Cort, te 's Bosch. Verder werd met groote meerderheid verworpen een ontwerp van besluit tot wijziging van de inrichting van het waterschap van den Hoogcn Maasdijk van Stad en Lande van lleusden c. a. Een adres van de Raden der betrokkene ge meenten om eene subsidie in dc kosten van aanleg en het eenjarig onderhoud van een klin kerweg van Gestel c. a. over ZcelstOerle en Vessem in de richting op Middelbeers vond een gunstig onthaal. Na eenige discussion werd in den aanleg van genoemden weg, begroot op f 189.570, eene provinciale bijdrage van 80 pet. verleend. Eene aanvrage om subsidie voor een kunst weg van Eindhoven over Strijp naar Zeelst werd aangehouden. Zaterdag namiddag had een veertienjarige knaap werkzaam in de machinale schoenenfa briek van den heer ClementaskiKievit-straat te Rotterdam, het ongeluk met- den linker arm tusschen eene pietmachine te geraken, waardoor de arm is gebroken. Na voorloopige heelkundige behandeling, is hij naar liet stedelijk zieken huis vervoerd. van die vreemde woorden verlost werden, oi anders ze beter leerden gebruiken (Pr. Gr. Ct Een liefhebbend echtgenoot, ingezetene van Amsterdam, heeft zijn wederhelft uit het raam geworpen. Daar dit raam zich op de tweede verdieping bevond, verkeert de vrouw in beden- kelijken toestand en zal de echtgenoot vermoe delijk wel voor eenigen tijd „van tafel en bed" van haar worden gescheiden. Een persoon te de Rijp, in vergevorderden staat van dronkenschap verkeerende, had de onvoorzichtigheid, een brandende tabakspijp in zijn jaszak ^ts stekenwaardoor zijn jas en andere kleedingstukken begonnen te branden door zijn dronkenschap werd hij er echter niets gewaar. Een voorbijganger, die hem er op merkzaam op maakte en hem in het blussclien behulpzaam was, redde hem alzoo van een ge- wissen dood. Het Gemeentebestuur van Waalwijk, gezien hot adres van de Wed. C. J. Verwiel alhier, verzoe kende vergunning tot het oprichten eener schiet- inrichting met boog en pijlop een perceel ka- dastraarbekendgemeente Waalwijk, Sectie B. Gelet op de Wet van den 2n Juni 1875 (Staats blad No 95), tot regeling van liet toezicht bij het oprichten van inrichtingen, welke gevaar, schade of hinder kunnen veroorzakenbrengt het door den adressant gedane verzoek ter algemeene kennis. Wet bericht, dat liet daartoe strekkend verzoek schrift mot de bijlagen, bedoeld in art. 5 dei- voorschreven wet,'op de Secretarie der Gemeente ter kennisneming is ter visie gelegd, en dat op den 14n dag na de dagteekening dezes, zijnde den 25 Juli 1878, door Burgemeester en Wethouders des voormiddags ten 11 ure op het Genieentehuis eene zitting zal worden gehouden, ten einde een ieder gelegenheid te geven zijne bezwaren tegen die oprichting, mondeling of schriftelijk in''te brengen. Waalwijk, 10 Juli 1878. Het Gemeentebestuur voornoemd, De Burgemeester, Dr. Dc DaanI. B. Een bediende op een kassierskantoor te Am sterdam was door ongesteldheid van een der kassiersknechts met liet ontvangen van wissels promessen, enz. belast; toen hij circa f 2000 had ontvangen, hield hij op met het incasseeren, en ging met het ontvangen geld op den loop. De 'helft daarvan verteerde hij in losbandigheid. Te Rotterdam werd hij gearresteerd en gevankelijk naar Amsterdam gebrocht Te Lion is in het entrepot voor vetwaren petroleum zeepqnz. een lievige brand uitge broken, waarbij herhaaldelijk ontploffingen plaats hadden. Vier personen zijn doodelijk, 12 zwaar en vele andere licht gekwetst. Vrijdag-nacht omstreeks 2 ure had een hevige ontploffing plaats in de vernisfabriek van den heer Motke te Schaerbeck (Brussel). Terstond daarna sloegen de vlammen boven het dak uit. Eenige oogenblikken later volgde een tweede geweldige ontploffing, gevolgd door vreeselijke 'noodkreten op hetzelfde oogenblik kwamen zes o-eheel met vlammende petroleum bedekte per sonen te voorschijn door terstond toegeworpen dekens werden de ongelukkigen echter Yan (Ten vuurdood gered. Een vrouw, die niet meer kon wegkomen, sprong uit dc twee.de verdieping van het bran dende huis en brak een been. De heer Motke, vier redders en nog vijf arbeiders zijn zoodanig gewond en verbrand, dat weinig hoop op hun herstel bestaat. Bij het wegruimen van de puinhoopen, eenige uren na den brand, vond men nog een menschenhand en verkoolde stuk ken vleesch. Naar men zegt, had de heer Motke, zonder de vereischte vergunning, een gedeelte van zijn huis ingericht als vernisstokerij. geadresseerd aan onbekenden. A. CardinaalAmsterdam. Kunnende door tusschcnkomst van het Post kantoor te Waalwijk worden teruggevraagd. De Directeur, BAGGERMAN. Waalwijk-9 Juli 1878. Op den Sclieveningsclien Weg had Zaterdag .ten 5 ure het volgend noodlottig voorval plaats De heer jhr. v. d. 1\ en graaf v. B. keer den in hun rijtuig van Scheveilingen huiswaarts, toen op 'den weg. het paard schichtig werd en doorging. Welke moeite de bestuurder ook aan wendde om het dier tot staan te brengen, in geweldige slingering ging het met het lichte rij tuigje voorwaarts, tot dit laatste tegen een boom bijna geheel verbrijzeld werd. Beide heeren ploften ie;s verder tegen den grond en bleven daar bewusteloos liggen. Dadelijk schoten eenige personen toedie hen opnamen en naar hun woning brachten, waar onmiddelijk heelkundige hulp moest worden ingeroepen. Jhr. v. d. P. vooral is ernstig aan het hoofd getroffen. In de Vrijdag gjehoudene zitting der Staten dezer provincie, is met 29 tegen 28 stemmen vast gesteld het reglement op de beplantingen op de bermen of kanten van openbare wegen niet in onderhoud bij het rijk. Voorts werden zooals deze door de bijzon dere commissie voor de waterschappen waren gewijzigd, vastgesteld lo. een reglement voor het heemraadschap van de Mark en Dintel.. (Het bestaande van 1859 werd daarbij ingetrokken); 't Schijnt dat de Groninger dd. schutterij een echte keurbende zal worden, een keurbende, uit mannen bestaande waarbij wijlen Goliath slechts een kwajongen was, een keurbende, die onze vroegere veroveraars zou hebben doen wa tertanden Verbeeldt u, lezer3 In de oproeping voor den schutterij-dienst, voorkomende in de Gron. Ct., staat, dat vrijgesteld zijn van den dienst allen, die kleiner zijn dan een meter en vijf honderd-zeventig kilometer IV aar zijn schutters van 570 mijl? In Patagonië of in Vuurland misschien Maar gekheid ter zijde zou 't niet hoog tijd worden, dat wij eindelijk eens Zooals voor een paar weken door enkele dag bladen werd gemeld, is te 's-Hage gearresteerd G. N., chef der bekende firma Abercrombie Co., onder beschuldiging van een valsche liand- teekening onder een wissel geplaatst te hebben, teneinde" zich te redden uit de vreeselijke financieele verwikkelingen, waarin hij zich sedert eenige jaren bevond. Deze arrestatie wekte groote sensatie, vooral daar de lieerN. een jaar geleden op den Kneuterdijk aldaar een etablissement opende, zooals in Nederland geen tweede be staat. Een dag na de arrestatie werd N., op verzoek van een te Amsterdam gevestigd bankiershuis, verklaard in staat van faillissement. Behalve in den Haag bezit N. ook een groot établissement te Parijs, en was hij deelhebber in eene zaak te Amsterdam. Tengevolge van zijn faillissement is die maatschappij nu ontbonden en zal zij worden geliquideerd, terwijl de te Amsterdam wonende vennoot waarschijnlijk alleen de zaak zal voortzetten. Een der curators heeft zich de vorige weck naar Parijs begeven, teneinde pogingen aan te wenden, om het vonnis van faillietverklaring der Haagsclie.rechtbank in Frankrijk te doen execu toir verklaren. Er bestaat hoop, dat dit geschie den zal. Naar men verneemt, staat den curators een groot aantal processen te wachten, o. a. een met een Rotterdamsch bankiershuis, dat dezer dagen protest liet doen tegen de verzegeling, daar alle goederen in het établissement te 's-IIage aan dit huis zouden tocbeliooren. {Pal. van Juut.) Denzelfden dag dat in de vorige week te Amsterdam een persoon werd aangehouden als verdacht van betrokken in den diefstal der Russische obligatiën, is een heer, die met eene dame in het Amstel-IIdtel aldaar logeerde, plot seling vertrokken. Diezelfde heer werd deu ochtend van dien dag, terwijl de later aange houden persoon zich ten kantore van de firma D. on W. bevond, in de nabijheid gezien, maar verwijderde zich ijlings, toen de ander vergezeld van twee heeren (de inspecteurs van politie) uit dat kantoor kwam. Men vermoedt, dat ook de aast van het Amstel-Hotel bij de zaak betrokken was, en 'zich wellieht in het bezit bevond van een aantal der stukken. Reeds voor L4 dagen heeft men te Rotterdam beproefd ze te verkoopen. Maandag-ochtend had op het werk der Rot- terdamsche Handelsvereeniging het volgend on geluk plaats Bij het lossen van grint aan de Noorder haven viel een geladen bak, opgehaald door een der stoomkranen, naar beneden en kwetste oen werkman zoodanig, dat hij met gebroken been en gekneusde lenden naar zijne woning te Hille- sluis moest worden vervoerd, van waar hij later naar het ziekenhuis is gebracht. liet plan om het bij Dover gezonken Duitsche oorlogschip Grosser Kurfiirst te lichten is nog niet opgegeven, doch men heeft ontzettende moeilijkheden te overwinnen. Wanneer men het grooto gewicht van het schip, bijna zevenduizend Eng. ton, en den zeer ongunstigen toestand der getijden van de plaats, waar het schip ligt, in aanmerking neemt, kan het reusachtige van de onderneming niet gering geschat worden. Indien de Grosser Kurfürst rechtop zittende gezonken lag, in plaats van, zooals zij nu ligt, met de kiel naar boven, dan zou het doenbaar geweest zijn kettingen onder het schip door te halenen op de gewone wijze het lichten te beproeven. Door bevoegde personen wordt het ï.oodig ge oordeeld het schip om te draaien vóór met liet lichten een aanvang gemaakt wordt, dewijl anders, als men bezig zoude zijn om het op te halen, de romp van zelve zoude beproeven zich op te richten, waardoor waarschijnlijk al de kettingen zouden breken, die er aan vast waren gemaakt. Een dame te Parijs had dezer dagen van haar bloedverwanten eenige mandjes abrikozeu ten geschenke gekregen, welke zij confijtte. Haar 5-jarig zoontje had een groote hoeveelheid pitten bijeengezameld en terwijl zijn moeder afwezig was kraakte hij ze en at ze op. Toen de moeder thuis kwam vond zij haar kind in hevige stuipen en weldra overleed het knaapje, ondanks de terstond ingeroepen genees kundige hulp. Abrikozen-pitten bevatten blaauwzuur groote hoeveelheden gebruikt, zijn zij doodelijk. In de afgeloopen week had te Grootschermer liet volgende ongeval plaats, dat treurige gevol gen na zich had kunnen sleepen. Het paard van een ingezetene aldaar, die uit rijden gegaan was, geraakte op holde ongelukkige viel uit het rijtuig, waarvan een rad over zijn borat wenteide, zoodat hij zware kwetsuren en hevige inwendige kneuzingen bekwam. Intusschen rende het paard steeds voort, totdat het een huis be reikte, den houten wand daarvan intrapte, eu zoo in een kamer aankwam, alwaar het tot staan gebracht en gevat werd, na vrij aanzienlijke schade aangericht te hebben. Onder Eist heeft Zondag tusschen polderwer kers eene vechtpartij plaats gehad, waarbij som migen belangrijke kwetsuren hebben bekomen. De politie uit Arnhem, daartoe gerequireerd, verleende hulp bij het arresteeren der belhamels.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1878 | | pagina 1