N°. 54. Zondag 14 Juli 1878. 1° Jaargang. Toegewijd aan Handel, Industrie en Gemeentebelangen. BINNENLAND Uitgever: ANTOON TIELEN te Waalwijk. De Eeho van het Zuiden, Dit blad verschijnt Woensdag en Zaterdag avond. Abonnementsprijs per 3 maanden ƒ1,00, franco per post door het geheele rijk f 1,15. Brieven, ingezonden stukken, gelden, enz., Jranco te zenden aan den Uitgever. Advertentiën 1 7 regels ƒ0,60, daarboven 8 cent per regel, groote letters naar plaatsruimte. Advertentiën, driemaal ter plaatsing opgegeven worden tweemaal in rekening gebracht. Reclames beneden de rubriek Binnenland 15 cent per regel. In de Zaterdag gehouden zitting der Pro vinciale Staten zijn Gedep. Staten uitgenoo- digd, zich betreffende den aanleg van een kanaal van de Zuid-Willemsvaart over Tilburg naar het Hollandsch Diep andermaal met den Minister van Waterstaat in verbinding te stellen en ander maal er op aan te dringen, dat dit werk worde uitgevoerd door het Rijk, met geldelijke bij dragen van de Provincie en de betrokken Ge meenten. De Kamer van Koophandel te Breda heeft zich tot den Minister van Waterstaat gewend, met het tweevoudig verzoek lo. om het ont werp van wetwaarbij een Rijkssubsidie van f900,000 wordt voorgesteld voor den aanleg van een kanaal van Eindhoven naar den Araer, in dien zin te wijzigen, dat het kanaal ten koste van den Staat en met sybsidie van de Provincie en de Gemeenten wórde aangelegd; en 2o. dat, wat de richting van het kanaal betreft, deze zal genomen worden van Tilburg naar Breda over Tilburg naar Breda over Terheyden en Zwaluwe naar den Amer. De Kamer wil het belang van de gemeente Oosterhout niet miskennen en wijst het middel aan om die gemeente met het kanaal te ver eenigen. Als zij een andere richting van het kanaal wenscht dan in het wetsontwerp wordt omschreven, dan heeft zij daarbij vooral het oog op een betere waterlozing in de omstreken van Breda. In Spanje is een sneltrein ran Valencia ko mende, bij de Eransche grens tusschen Maitorell en Papiol door 16 gewapende roovers aange houden en geplunderd. De machinist, gehoor gevende aan de signalen der roovers deed den trein stilstaan een Engelsch reiziger werd be roofd van zijn horloge en van 3000 realen. De bende dreigde ieder, die tegenstand bood of die artikelen van waarde verborg, dood te schieten; er werd geen tegenstand beproefd. In de Engelantierstraat te Amsterdam heeft een bewonerdie beschonken was een meisje uit het huis waarin hij woonde van al de trap pen geworpen tengevolge waarvan zij thans in levensgevaar verkeeren moet. De getroffene leed nog wel aan vallende ziekte. De Justitie heeft tegen den dader eene vervolging ingesteld. De Hamb. Corr. verneemt, dat thans bij het Departement van Oorlog in Duitschland de vraag in overweging is, of, na het definitief sluiten van den vrede in het Oosten, het oogenblik niet ge komen moet worden geacht, om het zoo fel be streden verbod tot uitvoer van paarden buiten werking te stellen. In de jongste zitting van den Rijksdag werd, even als in de vorige, de Regeering van alle zijden, zonder onderscheid van richting, gewezen op de groote schade, welke bedoeld verbod teweeg brengt voor den Duit- schen handel in paarden. Steeds werden die interpellation beantwoord niet door den Minister van Landbouw maar door den Minister van Oorlog, waardoor men wilde te kennen geven, dat liet verbod naar aanleiding van den Russisch Turkschen oorlog werd uitgevaardigd, opdat het Duitsche leger zijn paardensterkte op voldoende hoogte zou kunnen houden. De Minister van Oorlog, de heer von Kameke heeft echter in de laatste Rijksdag-zitting uitdrukkelijk verklaard, dat, zoodra de oorlogsgevaren zouden geweken zijn, de militaire autoriteiten geen reden meer zouden hebben om het verbod te handhaven. Dat gewenschte tijdstip schijnt nu te zijn aan gebroken zoo besluit het Hannoversche blad en dus zal de militaire autoriteit wel niet verzuimen, bij den Rijkskanselier er op aan te dringen, dat het zoo lastig verbod, 'twelk op Duitschland zoo zwaar drukt, zoo spoedig mo gelijk worde ter zijde gesteld. Bij een voorstelling in den circus Sanger, te Maastricht, werd de dierentemmer, in 't hok van de leeuwen gaande, door een dezer dieren aan gevallen en op den grond geworpen. Door spoedig een ijzeren plaat tusschen beide te schui ven, gelukte het deu man aan een wissen dood te ontrukken, daar de leeuw zijne klauwen reeds in diens been gezet en daaruit een stuk vleesch yescheurd had. Omtrent den toestand der Zweedsche adel borsten die in het Marine-hospitaal te Helder verpleegd worden, verneemt men, dat de een in beterschap toeneemtde andere is nog niet ge heel buiten gevaar. De sluiker Johannes Niemandie in 1875 eene gevangenisstraf van twee jaren dacht te ontgaan door de wijk te nemen naar Pruisen, beging de onvoorzichtigheid zich te vertoonen op Nederlandscli grondgebied, waar hij door de rijksambtenaren, ge6tationneerd te Ter-Apel, werd gevat en verder ter beschikking gesteld van den heer Officier van Justitie te Winschoten. Donderdag-nacht ongeveer 3 ure barstte een hevige brand uit in de Nederl. gist- en spiritus fabriek te Hof van Delft. De brand ontstond in de gebouwen bestemd voor distillatie, die geheel zijn uitgebrand. De vlammen sloegen vervolgens over naar de lokalen, bestemd voor de gistbewerking, die mede voor het grootste gedeelte zijn vernield. Dank zij de spoedige en doelmatige hulp, verleend door de brandweer te Delft, zijn de graanzolders en een gedeelte der fabriek behouden. De oorzaak van het ongeluk is onbekend. Alles was tegen brandschade verzekerd. houden worden in de renbaan van Maisons-Laf- titte. Er zullen uitgeloofd worden drie prijzen, elk van 10,000 francs voor drie- en vierjarige paarden van alle rassen en landen, afstand 3000 meters in één rit. Een prijs van 15,000 francs waarvan 10,000 fr. en de inleggelden aan liet eerstaankomend paard, 3000 fr., aan het tweede 1500, fr, aan het derde, 500 fr. aan het vierde, voor hengsten, ruinen en merriën van alle leeftijd soort en afkomst, bereden in drafte dragen gewicht3 jaar 62 kilo, 4 jaar 70 kilo, 5 jaar en daar boven 75 kilo. Inleggeld 200 fr. en indien het paard niet looptmoet de helft betaald worden. Afstand 6000 meters in één rit. Verder een prijs van 15,000 francs waarvan 10,000 fr. en de inleggelden aan het eerst aan komend paard, 3000 fr. aan het tweede, 1500 fr. aan het derde en 500 fr. aan het vierde, voor hengstenruinen en merriën van allen leeftijd soort en afkomst alleen aangespannen en gereden in draf voor een twee of vierwielig voertuig. Inleggeld 200 fr. en lüO fr. indien het paard niet looptafstand 60Ó0 meters. De inschrijvingen zullen tot 1 Aug. voor 7 uur 's avonds ontvangen worden in gefrankeerde brieven bij den heer H. LegoufGLbiigpré, com missaris rue Guilbert 5 te Caen (Calvados) Nor- mandie en moeten inhouden. lo Het bedrag der inleggelden, hetzij in een wissel aldaar betaalbaar. 2o De juiste aanduiding van het paard, na melijk de naam, het geslacht, de ouderdom, de kleurde afkomst(naam van den vader en oorsprong der moeder) benevens de nationaliteit van het paard. 3o De naam en het adres van den eigenaar. 4o De naam van den rijder. 5o De kleeding van den rijder. Men vervoege zich voor nadere inlichtingen tot den heer Legoutt-Longprérue Guilbert 5 te Caen (Calvados). de kapitein van het schip, 't welk het dier naar Engeland brachtmededeeltop de Danntless- bank ter hoogte van het eiland Leguana (niet ver van de monding der Essequeborivier, in Britsch Guyana), in een net door eenige inland- sche visschers gevangen. Die visschers brachten het schepsel naar Deinerary, waar kapitein Picot het kocht en in een met water gevulden bak van 111/-2 voet lengte en 4*/2 voet breedte naar Glasgow overgebracht. Er waren 35 man uoodig, om den bak met het dier op te heffen. Eerst werd het dier met bladen en vruchten gevoed, en toen deze verorberd waren stelde het zich met hooi en brood tevreden. (Dit dier is ver moedelijk een van 't geslacht Sirenia.) Uit Kassei wordt berichtdat in het dorp Kirchbrucht (bij Gelnhausen) vóór eenige dagen de oudste menscli in Keurhessen en misschien op 't geheele vasteland is gestorven. Florian Weissiuuth nl.een boer, die gedurende zijn gansche leven met ontberingen en allerlei andere ellende heeft moeten worstelen, overleed in den. ouderdom van niet minder dan 148 jaren. De overledene heeft nog gediend onder hertog Fer dinand van Brunswijk en heeft den slag bij Wilhelmstal medegemaakt. Van zijne nakome lingen leven nog 2 zoons (hoogbejaarde grijsaards), 16 kleinkinderen en 43 volwassen achter-klein kinderen. Omtrent het ongeluk aan boord van de Zweed sche oorlogskorvet Saga vernemen wij nader het volgende. Twee adelborsten, bezig met het inbrengen en aanzetten van een kardoes, werden opeen8, terwijl het schot afging, door de geschutspoort in zee geslingerd. Er schijnt nog vuur van het vorige schot in de kamer van het stuk te zijn achter gebleven en verzuimd te zijn het zundelgat met den duim gesloten te houden. Gelukkig was een vlet nabij het schip, die terstond de beide adelborsten opvischte, waarvan de ééne bleek een hand en de -ander den voorarm door den aanzetter verloren te hebben. Dadelijk werden zij naar het marine-hospitaal vervoerd, en daar bleek de noodzakelijkheid eener amputatie. Naar wij vernemen, zijn beide jongelieden, wier carrière door de onvoorzichtigheid van een derde opeens gebroken werd, betrekkelijk welvarende. Het eiland Cyprus dat Turkije zal moeten missen is ruim 300 jaren in Turksch bezit geweest; in 1571 werd het door de Turken op de Venetianen veroverd. Het ligt ruim 12 uren van de kusten van Syrië en Anatolië verwijderd en (op een afstand van 30 geographische mijlen) recht tegenover den ingang van het Suez-kanaal. Het eiland is vruchtbaar genoeg, maar slecht bevolkt en telt slechts omstreeks 115.000 inwo ners, waaronder niet meer dan" 20.000 Moham medanen de overigen zijn meest Grieken. Cyprus wordt door twee gebergten van het Oosten naar het Westen doorsneden de hoogste top is de Santa-Croce (de Olympus der Ouden), die 24-00 meters hoog moet zijn. Den 7 n September zullen zooals wij reeds vroeger gemeld hebben, internationale harddra verijen te Parijs plaats hebben. Zij zullen ge- Naar men verneemt, zal 29 Juli a. s. het spoorwegstation te Nijmegen wordeu aanbesteed terwijl de spoorwegbrug over de Waal te Nijme gen 10 Augustus a. s. zal geprobeerd worden. Men meldt uit Parijs, 9 JuliGisterenavond heeft de lieer Em. Ferry, maire van het 9de arrondissement, de directeurs en leden van de onderscheidene zanggezelschappen aan de maire genoodigd, die zich bij het jongste groote feest in het openbaar hebben doen hooren. Hij heett uit naam van den heer Joluzot aan die gezel schappen een groote zilveren medaille overhan digd ook voor het Nederlandsche zanggezelschap te Parijs werd aan den directeur, den heer J Franco Mendes, zoodanige medaille geschonken waarbij vanwege mevr. de wed. Thiers, gevoegd waren twee portretten van wijlen haren echtge noot, met haar liandteekening, als dank voor de hulde aan de nagedachtenis van den heer Thiers bewezen. Een van die portretten was bestemd voor de president, den heer Baggers de andere voor den directeur van de Union chorale Neerlandaise. Dat Nederlandsche zanggezelschap heeft den 7den deelgenomen aan den grooten zangwedstrijd, door de stad Parijs en het departement der Seine uitgeschreven. Het dong met een 12tal andere vereenigingen in de zaal llivoli mede, en wel met 52' van zijne leden. Het was het talrijkst van de mededingende vereenigingen vertegen woordigd en droeg les Buvcurs, van L. de Rillé, voor. De toewijzing van de prijzen zal den 16 dezer geschieden. De „West-Indische (zoogenaamde) zeemeer min," die thans in het Kon. aquarium in West minster (Londen) vertoond wordt, werd, zooals Hödel is door het Staatsgerechtsliof ter dood veroordeeld. Bij de behandeling zijner zaak bekwamen eigelijk geene nieuwe bijzonderheden aan het licht. Uit de acte van beschuldiging blijkt o. a. nog, dat Hödel eenige dagen voor den moordaanslag zich bij enkele personen informeerdewanneer de Keizer gewoon was uit te gaan en welken weg Hij dan doorgaans nam. Later vroeg hij ook, of de Keizer meestal in een ope», dan wel in een gesloten rijtuig uitreed. Behalve aan den photograaf Dutrisch, waarover reeds vroeger bericht werd, had Hödel ook nog tegen den geleider van een blinden orgeldraaijer zeer vreemde uitdrukkingen gebezigd. Zoo had hij tot laatsgenoemde o. a. gezegd„ik loer op den dikkop; lieden moet iets plaats prijpen." Hierop begaf hij zich in liet bosch om te slapen, doch trad spoedig weder te voorschijnverklarende „geen rust te kunnen vinden". Aan den be waarder der gevangenis Soebnel had Hödel te kennen gegeven: „Als ik weder los kom, zal ik wel beter mikken." Op de vraag van Soebuel, of hij geen medeplichtigen had, was door Hödel geantwoord„Ik zal niemand verraden, al zat ik ook 10 jaren." In een brief aan zijn ouders, geschreven in de gevangenis, beroemde hij zich op zijn martelaarschap voor een goede zaak. Zijn moeder en stiefvader legden bij de in structie een zeer ongunstig getuigenis van hem af. Twaalf jaren oud, werd hij wegens diefstal veroordeeld tot twee jaren verblijf in een ver beteringsgesticht. Na eenige jaren ongeregelden arbeid werd hij te Leipzig colporteur voor so ciaal-democratische geschriften. Na zich naar Weenen en Hongarije begeven te hebben werd hij straks Oostenrijk uitgezet en keerde naar Leipzig terug. Leipzig verliet hij den 24n April, naar zijn voorgeven om Dresden en Bohemcn te bezoeken; doch werkelijk begaf hij zich over Maagdenburg naar Berlijn. Hier werd hij lid der sociaal-democratische kringen en ook Yan de christelijk-socialistische partij. Te Berlijn leefde hij van het geld, dat hij, Yan zijn moeder had weten meester te worden. Hödel gaf ter terechtzitting van onbeschaamd heid blijk en scheen blijkbaar te jagen naar effect, gelijk hij trouwens, reeeds voor Jen aan slag van domme ijdclheid de duidelijkste bc-

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1878 | | pagina 1