Mededeelingen. BUITENLAND." Frankrijk. gevoegd allen droegen kenmerk van onzindelijke en ondoelmatige beliandeKng. Een der monsters brood bevatte sporen van gips en krijt, een ander van aardappelmeelbij de meesten was liet watergelialte te groot. Het aan de melk toegevoegde water was bij vier monsters 20,73, 7,27, 6,74, 4,30, het soortgelijk gewicht wisseldè door vermindering van room en toevoegen van water tusschen 1,024 en 1,035. Het gemeentebestuur zal ook kruidenierswaren doen onderzoeken en, nogmaals vervalschingen ontdekkende, openbare kennis geven, bij wie die vervalschte goederen werden aangetroffen en her innert aan de bepalingen bij het wetboek van strafrecht omtrent bedrog in de soort van koop waar. De spoortreindie Zondag-voormiddag om streeks elf uur uit Parijs naar St. Malo vertrok, is tegen zes uur ontspoord. De stoker, een der conducteurs en drie reizigerswaaronder ééne vrouw, zijn gedood, en negen reizigers en de machinist gekwetst. De circulatie op de liin is hersteld. De trein No 17 van Rotterdam naar Maas tricht is Zondag-namiddag een uur te laat aan gekomen. De vertraging was veroorzaakt door een gebrek aan de machine, tengevolge waarvan cene andere locomotief moest ontboden worden. Sedert eenigen^ tijd worden door eenDuitsche handelsfirma pogingen aangewend om te Deventer tarwemeel, vermengd met pijpaarde, in den handel te brengen. De vriendelijke firma tracht aan de bakkers te beduiden, dat zij bij gebruik van dat meel geen eieren, melk of boter in het brood behoeven te doen In de menagerie van den dierentemmer Bidel te Parijs heeft een beer met veel behendigheid Re ijzeren bout eener afscheiding losgemaakt en zich op die wijze toegang weten te verschaffen tot het hok van een panter. Zoodra hij daar gekomen was, viel hij den panter aaneen ver schrikkelijke strijd was er het gevolg van. De panter sprong tegen de zoldering, viel hierna op den beer, zette zijne klauwen in zijn huid en sprong toen weer naar de hoogte. Maar de beer, beschermd door zijn dikke huid, was niet bang voor den panterdien hij eindelijk beet kreeg en met zijne pooten zoo vast omklemd hield, dat hij hem dood drukte. De Gemeenteraad van 's Hertogenbosch heeft besloten tot het instellen van nog twee jaar markten voor paarden, beesten en landelijke voortbrengselen, als ééne te houden op Dinsdag na den 9n November. Bij de overgangs-examens aan de R. H. B. school te Tilburg werden bevorderdUit de le naar de 2 e klasse, 1 leerlingvoorwaardelijk (na herexamen) 2; niet bevorderd 1. Uit de 2e naar de 3e klasse, 1 leerling; voorwaardelijk 4niet bevorderd 1. Uit de 3e naar de 4e klasse, 2 leerlingenvoorwaardelijk 1. Uit de 4e naar de 5e klasse, voorwaardelijk 3 leerlingen; niet bevorderd 2. De 3 leerlingen der 5e klasse nemen deel aan het einde-examen. Een der beide adelborsten van de Zweedsche oorlogskorvet Saga, die door een kanonschot bij het salueeren verwond werden, is nog niet buiten gevaar.^ Dat is zéker niet te verwonderen, als men in aanmerking neemt, dat de boven arm gebrokende onderarm afgeschoten, liet kraakbeen vanj de achtste rib verscheurd is en mogelijk een zijner oogendoor het kruit verloren zal_ zijn, terwijl de schok, door den val in zee teweeggebracht, ook zeer zijn toestand verergerd moet hebben. De an dere, wien een zijner handen werd afgeschoten, bevindt zich vrij wel. Op 24 en 25 Juli e. k. zijn voor de arron- dissementrecht te Maastricht gedagvaard de ka pelaan van de St. Servatiusparochie Oorten wegens tegen de bestaande verordeningen met een openbare processie naar Scherpenzeel te zijn uitgetrokken, en de pastoor van de St. Matkias- parochie Syben, eveneens als geleider eener pro cessie, gehouden binnen Maastricht. Tilburg. Men verneemt dat Burgemeester en Wethouders hebben bepaald, dat de verkie zing van een lid van den Gemeenteraad, ter aanvulling eener vacature, ontstaan door het overlijden van den heer J. A. Yerbunt zal plaats hebben op Dinsdag den 6 Augustus a. s. Waalwijk, 16 Juli. Gisteren had het lang verwachte feesthet Concours der Handboog schutterijen, uitgeschreven door den Koninklijken Doelen „Recht door Zee" onder begunstiging van goed weder plaats. Van de meeste huizen wapperde de nationale driekleur, ten teeken dat de ingezetenen zooveel in hen was, het feest allen luister wilden bijzetten. Tegen tien uur arriveerden de verschillende gezelschappen en stapten af aan het Hotel „De Twee Kolommen bij den heer V. J. Gerris. De Unie van 's Bosch kwam, als altijd bij der gelijke gelegenhedenover met een prachtig vierspan van den lieer Stickel, meesterlijk be stuurd door den koetsier Jan Gerrits. Pen ÏO1/" ure werd dc eerewijn aangeboden waarna de optocht werd georganiseerd. De stoet, met de harmonie St. Crispijn aan het hoofd begeleid door gardes d'honneur te paard en opgeluisterd met praal- en eerewagens, trok door de geheele gemeente en begaf zich vervolgens naar het schietterrein bij den heer C. Broeders. Het terrein was zeer doelmatig ingericht en smaakvol versierd hiervoor komt alle lof toe aan de Regclings-Commissie en aan den lieer Th. van Delft, die de Commissie trouw ter zijde stond op verschillende punten waren buffetten aangebracht, zoodat men overal dranken en ververschiugen krijgen kon tegen een vast en zeer matig gesteld tarief. Op het terrein nam de wedstrijd onmiddellijk een aanvang. De uitslag was als volgt De eerste prijs een gouden medaille werd be haald door Amoenitas van Kaatsheuvel met 129 punten. De tweede, een gouden medaille door de Ba tavieren van Tilburg met 126 punten. De derde, een gouden medaille door la Re naissance van Herpt met 5 rozen, in concurrentie met St. Joris van s Bosch dat met 5 rozen den vierden prijs, een zilveren medaille, behaalde. De vijfde, een zilveren verguld eerekruis dooi den schutter Jandaal van de Batavieren uit Tilburg met 32 punten. De zesdeeen zilveren vergulde medaille aan den schutter Horsten van Rozenjacht uit Tilbury- met 2 rozen. De zilveren medaille voor het verstkomend gezelschap werd ter hand gesteld aan Vrienden kring van Teteringen. Na^ afloop van den wedstrijd had de plechtige prijsuitdeeling plaats. De prijzen werden op verzoek van den presi dent van Recht door Zeeuitgereikt door de navolgende heeren, die zich onder welsprekende toespraken van die eervolle taak kweten Aan Amoenitas door het eerelid van Recht door Zee den heer Zijlmans aan de Batavieren door het eerelid van Recht door Zee den heer Jud. Timmermans Wz; aan la Renaissance door den heer Lonbarts Rijnen, eerelid van Recht door Zee en pnsident van Amoenitas van Kaatsheuvel aan St. Joris van 's Bosch door Mr. Rits Kantonrechter aan den schutter Jandaal door den heer van Wamel, president van de Unie; aan den schutter Horsten door den heer Westerman koning van de Unie. Daarna werd door den voorzitter van «legt door Zee" namens dat gezelschap eene goulen medaille overhandigd aan de harmonie St. Crisiijn als blijk van waardeering voor de belangekoze diensten op dien dag en ook bij andere gelegen heden bewezen. Ten slotte zeide de voorzitter dat de Buge- meester van Waalwijk belet was bij het feest tegenwoordig te zijn, namens ZEd. Achtb. bracht hij hartelijk dank aan alle gszel- schappen die het met hunne tegenwoordigieid hadden opgeluisterd en eindigde met een dronk in te stellen op het spoedig herstel van den Burgemeester. Zoo eindigde tot ieders genoegen dit wel geslaagde feest. Behalve door de deelnemers was het con cours den geheelen dag dmk bezocht, terwijl het bal champetre zeer geanimeerd was; des avonds was het terrein smaakvol geillumineerd. Wij mogen niet eindigen zonder hulde te brengen aan „Recht door zee" dat het besluit Onder de geschenken die hem werden aan geboden, trokken zeer dó aandacht een inktkoker, versierd met eene allegorische voorstelling in gedreven zilver, van dc ambtenaren en bedienden ter provinciale griffieen eene millieu de table vap de Yereeniging van Burgemeesters en Secre tarissen in het arrondissement Breda. nam dit concours te geven en daardoor zooveel heeft bijgebracht om drukte en vertier in de gemeente te brengen. Maar heeft het gezelschap in het algemeen aanspraak op dankbaarheid in het bijzonder toch is die verschuldigd aan den president den heer Th. Gerris^ en aan de regelingscommissie, die geene moeite hebben ontzien om het feest flink tey organiseeren en het allen mogelijken luister bij te zetten. Het zal hun eene groote voldoe ning geweest zijn te zien dat hunne moeite be loond en het feest zoo uitstekend geslaagd is. Ook aan de harmonie komt alle lof toe voor de wijze waarop zij, gelijk trouwens altijd bij feeste lijke gelegenheden, ook nu weder heeft medege werkt om 't feest zoo luisterrijk mogenlijk te maken. Wij eindigen met den wensch dat Tiet hand- bcogschutters-gezelschap //Recht door zee" mag bloeien en zich steeds meer en meer moge ver heugen in de belangstelling en den steun van Waalwijks ingezetenenwant zooals wij reeds vroeger gezegd hebbendit gezelschap doet alles om aan zijne honoraire leden zooveel mo gelijk genoegen te verschaffen. 's Hcrtogcnboscü, 15 Juli. Jongstleden Za terdag herdacht de heer Mr. P. F. van Cooth zijne 25-jarige ambtsbediening als Griffier der Staten van Noordbrabant, welk feest in de zit ting der Staten reeds was herdacht. Van een aantal huizen wapperde de nationale driekleur, te zijner eerevele blijken van wel verdiende hulde vielen den jubilaris ten deel. Vele menschen beklagen zich, dat zij des morgens bij 't wakker worden ëene groote be lemmering gevoelen in de broncheseen zeker gevoel van benauwdheid in het achterste ge deelte van de keel, veroorzaakt door min of meer dikke slijmdeeltjes. Men- wendt dan dik wijls heftige pogingen aan om ze kwijt te gera- iyaarvan hoesten en soms misselijkheid dan dikwijls het gevolg is, terwijl men er menigmaal ee1r®f1u<? v.eel mPeite en eenige uren van onpas selijkheid in slaagt, om de stofjes te verwijderen, die de ademhaling belemmeren. Allen die aan deze onaangename kwaal lijden bewijst men een waarachtigen dienst door hun t middel aan te wijzen om er van verlost te worden. Dit middel nu is de teer, waarvan het gebruik zoo heilzaam werkt op alle aandoenin gen van de bronches. Het is voldoende om bij eiken maaltijd twee of drie kapsules te nemen, om spoedig een o-e- y°el van verlichting te krijgen, dat men dikwijls te vergeefs zocht in een menigte zeer samen gestelde en dure geneesmiddelen. Tienmaal van 'de twaalf gevallen zal dat ge voel van onpasselijkheid des morgens geheel verdwijnen, wanneer men geregeld gedurende eenigen tijd de teerkapsules gebruikt. Ifet is genoeg om te herinneren dat elke flacon zestig teerkapsules bevat om de goed koopte van dit geneesmiddel te bewijzen. Deze behandeling kost den gerir.gen prijs van zes a acht centen daags. Heeft dit geneesmiddel,, door zijn verbazend succes en debiet, talrijke namaaksels in het leven geroepen, de heer Guyot kan echter alleen instaan voor de goede werking der kapsules in die flacons, op wier etiquette zijne liandteekening in drie kleuren gedrukt is, welke flacons in de meeste goede apotheken te verkrijgen zijn. toespraak tot hen gehouden. Dc kunst, zeide Inj heeft noch een ristocratischnoch een populair karakter. Zij is één en kan'door allen gelijkelijk gewaardeerd worden. Vervolgens werd de eerewijn geschonken en begon de uit-1 voering. Dc tuin was gevuld met menschen en I liet monsterconcert verwierf een oorverdooven-1 den bijval. Het Ministerie van Marine heeft bevestiging ontvangen van het bericht, dat er in Nieuw- Caledonië een opstand is uitgebroken; daarbij zijn 80 blanken om het leven gekomen, waar onder kolonel Passebose. De Gouverneur van Nieuw-Caledonië heeft bericht, dat hij meester van den toestand is. De Minister heeft hem de volgende depêche gezonden „De Regeering rekent op uw veerkracht om den opstand te bedwingen." Er zijn onmiddellijk versterkingen gezonden uit Frankrijk en uit Saigon. Reeds sedert geruimen tijd bedreef een bende roovers allerlei diefstallen en plunderingen in het canton Thuir, doch alle pogingen om hen te vatten bleven vruchteloos. Den 7n jl. echter ontving de brigadier der gendarmerie van Thuir bericht, dat een bende gewapende en verdacht uitziende personen zich ophield nabij Mas Conté, waar zij bij een pachter een avondmaal voor 20 personen bested hadden. Vergezeld door den maire, eenige vrijwilligers en zijn gendarmen begaf de brigadier dch naar de hoeve, omsin gelde die en slaagde er in, 9 personen gevangen te nemen. Daarna werden in ie omstreken nog 6 ban dieten gezien, van wie men 3 gevangen nam en 1 wondde. Tien van de gearresteerde bandieten zijn Span jaarden. Het doel van Te bende was, zegt men, de overrompeling van eei dorpje op de grenzen.' Twee dagen daarna, len 9n, deed de gen darmerie een gewichtige .ntdekking in een huis aan den straatweg naar Yrnot, waar de sedert ontvluchte chef van de beide woonde, 't Was een koffer, waarin, behalf wapenen, ook ge vonden werden socialistisch! proclamatiën, lijsten van correspondenten en aaihangers, en tevens de statuten van de vcreenigng .die, onder den dekmantel van politiek, gen ander doel had dan roof. De ontvluchte chef van dii complot zou zijn zekere Viralte, oud-kolonel ii] Spaansche dienst, die reeds drie jaren geleden crdacht werd van aan het hoofd van een beiie te staan, die verscheiden dorpen op de Siaansche grenzen plunderden. Gedurende den laatsten tijd zijn in 't opheel reeds 28 Spanjaarden gearreste&d! oor het Hof van Assises der Seine stond een zekere Fréret terecht, die in de maand hebruari 1877, uit Londen, aan den Minister van I nianciën een brief had geschreven, waarin hij hem berichtte, dat zes Engelschen, Duitschers en Amerikanen, zich te Parijs ophoudende valsclie Fransche schatkistbiljetten vervaardig- den en in omloop brachten. Hij erkende dat hij zelf $le valsclie biljetten had helpen versprei- den, maar te goeder trouw. Zoodra hij met j het ware der zaak bekend was geworden, had J iJ alle mogelijke moeite gedaan om de falsaris- 1 sen van hunne misdadige industrie af te brengen. 1 Wel verre van aan dien raad gehoor te geven, I hadden zij hem hem verklaard, dat zij voor 50 millioen op de Fransche markt dachten te wer- 3 pen. Nu mocht hij geen oogenblik meer aarze- I len om den Minister te waarsehuwen, en hij I deed het mitsdien, op gevaar van zich zelf in i t ongeluk te storten. De brief was geteekend Morin. De schrij- 1 ver, Freret, had dus een valschen naam op- gegeven. 1 Aan het Ministerie van Financiën hechtte men met de minste beteekenis aan den brief. Men lachte en dacht aan eene fopperij. Valsché j bankbiljetten te vervaardigen, dit kan nog, maar valsclm schatkistbiljetten, onmogelijk. Maar toch, men ging aan 't onderzoek, 'en het bleek dat hreret de waarheid had geschreven. Men was tot de ontdekking gekomen, dat echte biljetten waren gebruikt^ waarop de bedriegers de cijfers en woorden, die de hoegrootheid aanduidden, door een chemisch proces weggemaakt en er andere van een veel grooter bedrag voor in de plaats gesteld hadden. De vervalschiiiT was allerkunstigst geschied. Zelfs aan de bureaux der schatkist had men de biljetten voor yoede munt aangenomen. Een allernauwkeurigst onder zoek was noodig geweest om het bedrog te ontdekken. Fréret had onder een valschen naam bij verscheidene bankiers te Parijs voor 259.560 fr. biljetten, die oorspronkelijk slechts eene waarde hadden van 20.610 fr. gedisconteerd. Meer was er toen nog niet in omloop gebracht. i Men kon nu wel °P zijn hoede wezen tegen lipt bedrog; maar men wist niet wie den brief uit Londen had geschreven. Die man was niet op te sporen. Eenigen tijd daarna kreeg de politie te Londen tegen zekeren Morin argwaan, dat hij betrokken was in den diefstal der bekende effecten op den Noorder-spoonveg. De Fransche Regeering drono- op zijne uitlevering aan, maar Engeland weigerde& omdat Morin's schuld aan den diefstal niet vol- t doende bewezen was doch Morin was de man der valsclie schatkistbiljetten, daar was °"een twijfel aan, en Engeland besloot hem op grond daarvan uit te leveren. Freret kwam op die wijs in Frankrijk terug, waar hij reeds verscheidene malen veroordeeld was, de laatste maal in 1874, door het Hof van Assises te Ain, bij verstek, tot levenslangen dwangarbeid wegens het maken van valsclie munt. - Steeds had hij zich aan de straf weten te ontt/rekken, hetzij door het omkoopen van de gevangenbewaarders, hetzij door het verschalken der gendarmes. In zijn schurkenloopbaan had hij, nu hier, dan daar zich ophoudende, ver scheidene namen aangenomen. Het laatste had hij zich uitgegeven voor Morin. Wat hem er toe geleid heeft, aan den Minister van Finantiën den brief te schrijven, weet men niet. Hij is veroordeeld tot levenslangen dwang arbeid. Hij had de namen van zijne medeschuldigen opgegeven, maar men heeft deze niet kunnen vinden. Zondag heeft in den tuin der TtUeriën het aangekondigde vocaal en instrumental concert plaats gehad. Niet minder dan 649 fransche en buitenlandsche liedertafels en muziko-ezel- schappen, met 22000 executanten, hefen er deel aangenomen. De heer Spuller heel eene Voor de rechtbank te Parijs stond voor een paar dagen terecht een jongen van 14 jaren, Tiffagnon genaamd, die in dienst was bij een bankier in de Rue Lalitte. Toen een zeker per soon bij het Crédit foncier kwam om coupons in te wisselen, liet hij, terwijl hij zich een oogenblik verwijderde, op een der tafels eene portefeuille liggen, waarin aan effecten en andere waarde eene som van 182.000 fr. was. Terug komende, was de portefeuille verdwenen en nie mand wist te zeggen waar zij was gebleven. Aan^ Tiffagnon, die even te voren aan het Crédit foncier was geweest, dacht men niet. Spoedig daarna kwam een jongen, een kameraad van Tiffagnon, bij een bankier om twee obligatiën Fransche rente, één van 1000 en één van 100 fr. te koop aan te bieden. Op het kantoor van dien bankier kwam het dadelijk verdacht voor, dat zulk een jong ventje in het bezit was van' die waarde. Een politie-agent werd geroepen en toen deze kwam, raakte de jongen dadelijk van streek. Hij weende, viel op de knieën en

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1878 | | pagina 2