VERLOREN, REGT DOOR ZEE De Pbocessie VERTREKT 26 JULI A. i V een juweelen Broche. ATTEST. Flinke Dépöthouders Duitscliland. Oostenrijk. Turkije. Amerika. Waalwijk. BAL CHAMP ETRE Handelsberichten. Bekendmaking. Rusland. Laatste berichten. naar den BRIELLE A Bij gelegenheid der Kermis De Echo van het Zuiden ligt ter lezing te Parijs, in het hóte Seine et Marne, rue Nonnains d'Hyères, nabij de rue Rivoli. GETROUWD FREDERIKUS J. A. DE LEEUW, CATI1AR1M FRAJiCISCA ELISABETH VERDISSEN, EUGENIUS TIJSMANS L. SER NÉ, worden op alle plaatsen gevraagd. vertelde dat hij de effecten ten verkoop had ontvangen van zijn kameraad Tiffagnon, wiens woonplaats hij opgaf. Toen de politie daar ten huize kwam, vond zij de o\iders niet weinig ongerust en verlegen met den schat, dien zij onverhoeds in de woning gevonden hadden. Tiffagnon werd door de rechtbank vrijgespro ken, daar ze aannam, dat de jongen_ gehandeld heeft zonder oordeel des onderscheids. Maar zij beval zijne opneming in een verbeterhuis tot op twintigjarigen leeftijd. Er zijn op dit oogenblik in het kamp van Chalons een aantal hoofdofficieren van alle korp sen om proeven met het Gras-geweer bij te wonen, onder leiding van generaal Douay. Met dat geweer moeten opmerkelijke uitkomsten verkre gen zijn. Mac-Mahon heeft den 12 dezer, ter gelegen heid van zijn verjaardag (hij is thans 70 jaar oud), een diner gegeven, waartoe genoodigd waren de Minister van onderwijs en fraaie kun sten, de leden van de jury voor de in den Salon tentoongestelde kunstvoorwerpen en <le kunste naars, aan welke eene bekrooning is ten deel gevallen. Niemand, die niet rechtstreeks in be trekking staat tot de fraaie kunsten, was ge noodigd. Mac-Mahon heeft de aanwezigen geluk gewenscht met het vredeswerk, dat te Berlijn tot stand gekomen is en dat niet anders dan bevorderlijk kan zijn aan den bloei der kunsten Wat de Regeering aangaat, zij zal bereid worden bevonden tot alle opofferingen, om de kunst aan te moedigen en haar liooger op te voeren doch de Porte zal zonder twijfel gewaarschuwd wordendat zoodanige handelwijze niet voor het werk van het Congres, maar voor de Turksche heerschappij zeer gevaarlijk zou kunnen zijn. Bcrliju. De laatste zitting van het Congres, welke alle leden, evenals de zitting waarin het Congres geopend werd, in gala-costumen bijwoon den, begon Zaterdag ten half drie en duurde tot vier uur. In deze zitting werd het verdrag onderteekend. Reeds ten één ure hadden de eerste secretarissen met de zegels der gevolmach tigden zich begeven in het congresgebouw, om de zegels te bevestigen aan de exemplaren van het verdrag. De onierteekening had plaats in alphabetische voigorde. Het verdrag bestaat uit 58 artikelen. Na het einde der onderteekening van het tractaat in de zitting van het Congres stond graaf Andrassy van zijne plaats op, om in warme woorden den dank der vergadering te betuigen aan Prins Bismarck, die zich door het tot stand komen van het groote werk verdienstelijk ge maakt heeft. Bismarck beantwoordde die rede en sloot daarop het Congres. Betrekkelijk de door de Bulgaren in Rumelië gepleegde gruwelen wordt van 8 Juli uit Con- stantinopel aan the Times gemeld „En Engelsche consul Eawcett keerde gister ochtend uit Lagos terug en bracht berichten mede over het vreesselijk lijden van de vluch telingen en de bevolking in de districten ten zuiden van het Rhodope-gebergte. De wagens vol proviand, welke de heer Eawcett had mee genomen, waren slechts druppels in de zee van nopd en ellende. „De gruwelenwelke door de Bulgaren en Kozakkenja zelfs door de geregelde Russische troepen gepleegd worden, gaan alle beschrijving te boven. „Alleen in het district Demodea werden ge durende de laatste drie maanden 53 dorpen geplunderd en verbrand, in het district Haskiw 23 dorpen verwoest, in het district Philippopel 12. In de meeste van die dorpen gingen plun dering en brandstichting gepaard met de giu- welijkste mishandelingen. „Met opzet werden mannen, vrouwen en kinderen levend verbrand en jonge vrouwen en meisjes onteerd. Het bericht van den heer Eawcett spreekt o. a. van een meisje, dat, aan handen en voeten gebonden, zoolang door de woeste lingen werd onteerd, tot zij den geest gaf. - „De waarheid van deze en andere berichten berust op de officiële autoriteit van een der geaclitste dienaars van H. M. Koningin Victoria. Overtuigd van de volkomen gegrondheid van al hetgeen van de gruwelen en de ellende wordt verhaaldis de lieer Eawcett voornemens die berichten voor te leggen aan de gezanten van Engeland Oostenrijk en Erankrijk ten einde deze Mogendheden er toe te bewegen, een on derzoek op de plaats zelve in te stellen en dan een einde te maken aamzulke ten hemelschreiende gruwelen, die de menschheid onteeren." Wccncn. Men verneemt, dat in de beide laatste zittingen van het Congres nog eenige veranderingen in het tractaat zijn gebracht. O. a. werd bepaald, dat de door Servie met de wapenen veroverde districten zullen zijn uitge sloten van de kapitalisatie der schadeloosstelling, die Servie verplicht is aan de Porte uit te keeren wegens het vervallen van 't tribuut. De tussclieu Gortschakoff en Beaconsfield nopens Cyprus plaats gehad hebbende pourpar lers zullen dienen voor het ontwerpen der grond slagen van eene eventueel tussclien Engeland en Rusland te sluiten overeenkomst. De Politisclie Corresp. verneemt uit Bucharest, dat de Minister-president Bratiano in de jongste geheime zitting van de vereenigde Rumeensche Kamers verklaarde, dat de Regeering, zich hare historische rechten op Bessarabië voorbehoudende, besloten had de Dobroedsja, die Rumenie door het congres was toebesckikt, aan te nemen en daarvan na de officieele mcdedeeling der beslui ten van het congres bezit te nemen. Bratiano verklaarde verder, dat het Ministerie besloten had zich te schikken naar de beslissing van het Congres omtrent de quaestie der joden. Yerder meldt het blad uit Banjaluka van 14 dezer, dat de Porte de Turksche autoriteiten aldaar had gelast, aan de Turksehe bevolking- bekend te maken dat de Oostenrijkscke troepen met een vriendschappelijk doel zullen binnen rukken en er tussclien de Porte en Oostenrijk eene goede verstandhouding bestaat. Dienten gevolge heeft de gouverneur van Banjaluka aan alle districtshoofden bevolen, de Oostenrijkscke troepen op de meest vriendschappelijke wijze te ontvangen. De bevolking is daardoor gerust gesteld en de Bosnische opstandelingen zijn, in weerwil van eiken tegenovergestelden invloed, geneigd zich aan de congreshesluiten te onder werpen. New-York, 12 Juli. De heer Sherman heeft gister aan het Syndicaat medegedeeld, datliet niet noodig is een nieuwe leening te sluiten, daar er genoeg geld in de schatkist aanwezig is om de betaling in specie door te zetten. Tevens verklaarde de heer Sherman, dat hij om dezelfde reden geen obligatiën meer zou uitgeven. slechts betrekking had tot een tolverhonddat tussclien Nederland en Duitscliland zou zijn ge sloten dit punt nu schijnt in het Britsch Par lement niet te zijn besproken. De Nederlandsche Regeering heeft, ook nadat aan het bewust gerucht zooveel waarde in het buitenland was toegekend, dat een Engelsck Parlementslid het tot een onderwerp van inter pellatie maakte, de gelegenheid laten voorbijgaan om de Nederlandsche natie omtrent hetgeen haar raaktzelve in te lichten voordat een vreemd Gouvernement het deed. Doch nu die iulich- ting niet voldoende is en de eigenlijke vraag van 'toogenblik schijnt te ecarteeren, zou het misschien nog aanbeveling verdienendat de Nederlandsche Regeering het Land zooveel doenlijk op de hoogte stelde. In de Kamer, die nog vergaderd is, zou zij daartoe allicht een aanleiding kunnen uitlokken; en anders is in de Staats-Courant wel ruimte te vinden voor een communiqué. (D. v. Z) Syra14 Juli. Verleden Woensdag is te Stamboel een uitgebreide samenzwering tegen den Sultan ontdekt. Twee der samenzweerders gaven bericht aan het paleis. In het midden van den nacht werd daarop een huiswaar de samenzweerders, bijeenkwamen, door eene afdee- ling Zaptiehs omsingeld. Meer dan vijftig per sonen zijn gevangen genomen. Naar men zegt, zijn verschillende goed geplaatste personen in de zaak betrokken. Louden, 15 Juli. De Minister Cross heeft heden-avond op de interpellatie van den heer Moutagu geantwoord, dat de Regeering geen kennis draagt van een Duitscli-Nederlandsch tractaat, dat Nederland tot een deel van het Duitsche Rijk maakt. Het tractaat van Berlijn is aan het Huis over gelegd. Daaruit kan men zien, hoe de Russische grenslijn in Armenië loopt. Constantinopel, 16 Juli. Het gerucht loopt dat tussclien Oostenrijk en Turkije een verbond gesloten is, betrekking hebbende op de Oosten- rijksche bezetting. Oostenrijk zou een samen werken van Servië en Montenegro met Rusland beletten en de orde in Bulgarije herstellen, zelfs terwijl het nog door Rusland bezet is. De Herzegowina en Bosnië zouden door 60.000 Oostenrijkers bezet worden. De eerlijke Vinder wordt verzocht dezelve tegen eene goede belooning te bezorgen bij den Uitgever dezer Courant. Op woensdag 17 Juli 1878, in den smaakvol versierden tuin bij den Heer C. BROEDERS. HONORAIRE LEDEN VRIJ. Entrée 50 cents Dames vrij. De Directie. Besoijen, 16 Juli. Aangevoerd op de Botermijn alhier 59.9 kilo. De prijs was van t0.96 tot fl.26. Amsterdam, 15 Juli. Tarwe zonder noteering. Rogge in een doen. Koolzaad per najaar f2 hooger, voorjaar tot onveranderde noteering. Lijnzaad zonder handel. Raapolie per 100 kilogram, comptant zonder kortingcomptant f 395/s 403/4 Pei' Mei f 401/"» f403/4, Sept.-December f393/8, 391/"- Lijnolie: comptant 323/4, 33, Jan.-Mei f311/.!, Augustus f 323/4, September-December f 313/4, 315/s- Patentolie met fust: comptant f443/4, per Mei f4472 en najaar f4372- Raapkoeken per 1000 kilo f95 it 100. Lijnkoeken per 100 kilo f1072 a 1272- Rotterdam, 15 Juli. Tarwe. De aanvoer van witte lnlandsche was wederom matig en ruim den de beste qualitciten als voren vrij goed op. Mindere waren echter moeilijk te plaatsen en ruimden 30 c. lager slechts gedeeltelijk op. VI. Zeeuwselic, Plakkeesche en Overmaassche de beste f 11.20 ii 12.50dito mindere f 8.50 a 11dito ge ringe f 7-50 a 8.20. Rogge. lnlandsche vond niet veel aftrek en was fo cents lager, Vlaamsche en Zeeuwsche f7.S0 it 8.20; Overm. en mindere soorten f7 7-70. Gerst. Van Zeeuwsche "Winter en Zomer komt niet veel meer aandoch is zelfs tot lagere prij zen niet meer te verkoopen. Zeeuwsche, Plak keesche en Overmaasche Winter van f7 a 7-50; dito Zomer f 5.70 a 6.50. Haver als voren; Korte naar qual. f4.70 a 5.90; lange dito f4 a 5.20. Boekweit. Noordbrabantsche voor f210 aan geboden doch zonder handel gebleven. Paardenboonen als voren van f 7.70 ii 8.40. Duivenboonen van f 8 tot 9. Van bruine en witte boonenalsmede blauwe erwten was niets aangevoerd en bleven zonder handel. Koolzaad. Van 't nieuwe gewas waren eenige partijtjes, te zamen 9 last aangevoerd, verschillend van 'qualiteit en meest niet droog, welke verkocht zijnZeeuwsch p. vl. 67,68Piakkeescli p. vl. 65,66. Hennepzaad i'8.50 a 9.50. Kanariezaad schaarsch aangeboden en het beste f7.50 ik 8.goed en minder f5.50 a 7.25. Burgemeester en Wethouders van Waalwijk maken bekend, dat het besluit tot heffing eener hondenbelasting alsmede de verordening op de invordering gedurende drie maanden ter Secre tarie dezer gemeente voor een ieder ter lezing zijn nedergelegd en tegen betaling der kosten algemeen verkrijgbaar zijn gesteld. Waalwijk, den 10 Juli 1878. Burgemeester en Wethouders voornoemd Dr, De Haan L. B. De Secretaris, F. W. van Liempt. Petersburg, 14 Juli. Het Journal de St. Pe- tershourg meent dat de duurzaamheid van het werk, door het Congres verricht, grootendeels zal afhangen van den geest, waarin Turkije dat uitvoert. Zonder twijfel zal het voor de Turksche Regeering mogelijk zijn in meer dan èèn opzicht den arbeid van het Congres te niet te doen, De Engelsche Minister Cross heeft Maandag avond in het Parleihent verklaard, „dat de Re geering geen kennis draagt van een Duitsch- Nederlandsch tractaat, 't welk Nederland tot een deel van het Duitsche Rijk maakt." Wij doen opmerken, dat het dezer dagen door Eransche bladen verspreid gerucht voorloopig $3^ PLAATSE AARTEN (Geer truidenlergBrielle f 1,10) en inlichting zijn te bekomen bij de ondergeteekenden L. MOMBERS. R U BBEN S-KIEVITS. Waalwijk, 16 Juli 1878. van Waalwijk en die, ook namens wederzijdsche familiebetrek kingen, hunnen hartelijken dank betuigen, voor de vele blijken van belangstelling bij hun huwelijk ondervonden. Breda, 11 Juli 1878. Voorspoedig bevallen van een welgescha pen ZOON, J. A. VAN DONGEN-L? Blanc. Waalwijk, 16 Juli 1878. M V 'oor de vele bewijzen van deelneming on dervonden bij het overlijden van mijnen innig geliefden Echtgenoot Den WelEd. Heer Oud-Notaris betuig ik mijnen hartelijken dank. De Wed. TIJSMANS geb. van Heesbeen Daar ik mij door ondervinding overtuigd loud, dat de door den Heer L. SERNE, Veearts te Haarlem, in alle bladen geannon ceerde Capnala, in elk geval van goede uitwerking is bij Paarden, zoo durf ik ZEds, artikel daarvoor ten zeerste aanbevelen. Middelburg20 April. J. J. HENDRIKSE HJzn., Stalhouder van Z. K. H. Prins Hendrik der Nederlanden. Voor de volgende huidziekten is de CA- PU AL A een afdoend en onfeilbaar middel Bijv. het Neteluitslag, Huidjeukte (Pruirgo), natte of vochtige Haarworm (Herpes Exuda- torius), drooge Haarworm (Herpes Siccus), de schubbige of korstige Huidziekte, Zemel uitslag, Ringworm, enz. enz. Bij al deze ziekten is de CAEUALAont- stekingwerend, geneest spoedig en de haar boze plaatsen zijn in ongelooflijk korten tijd weder glansrijk behaard. Zoo ook voor paar den die de huid hebben gekwetst door vallen, drukken van, het tuig, schuren op den stal, het aanleggen van Spaansche vliegen of scherpe zalven enz. ontstaan, is de CAPUALA een onmisbaar geneesmiddel. Alsook voor den liond, die men zoo dik wijls aan huidziekten ziet lijden, zal iedere verbruiker zijn tevredenheid te kennen geven. Tegen toezending van f 1,50 per bus ge schiedt de overmaking franco door het ge- heele Rijk. Dit artikel is behalve bij den Pabrikant ƒ1.50 per bus, verkrijgbaar bij de vol gende Depothouders Breda Mej. Wed. Lievegoed Jorden en Zoon? Gorinchem B. J. R. Bosch, Verkoophuis, Geer- truidenberg B. P. Leitli, Verkoophuis, 's Hertoi genbosch P. J. J. Jansen, Apotheker, Waalwijk W. J. Baijens. Veearts le kl. en Pabrikant der Capuala, te Haarlem.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1878 | | pagina 3