der Feestelijkheden In het Hotel lüuwimi; f260. f 260. SOÏRÉE Samuelson's Tweepaards Gras-Maaifiwfa voor fü, Kermis 1878. Bal SOIREE IIUSICALE ORANJE-DOELEN OToiipeele MACKAY- en GOOOÏEi-Önss #1 Pt MATINEE EN SOIREE MINES ET IISTENSIUSI Een net half Huis, M1I-EN STISIfflHNES als: de Twee Kolommen De beste, sterkste en goedkoopsteA. VAN BEURDEN*' du Lion WED. C. J. VERWIEL S. J. SPANJAARD Jr, Amsterdam. SOIREE MUSICALE. HOTEL HOLTGREFE 0. BROEDERS. 5 m TE HUUR terstond: De Ondergeteekenden WAALWIJK, TWEEPAARDS TWEEPAARDS Entree 49 Cents. P'aardenharken en Hooischudders. TIL B U R G. GROOT Entree: 49 cent. KONINKLIJKE Zaterdag 20 Jtdi GROOT VETH Co. - DORDRECHT. (met of zonder Stoomvermogen werkende) DER „FOREIGN SOLE SEWING MACHINE GO»," BOSTON U. S. NA afloop: WAALWIJK. Gedurende de Kermis Zondag, Dinsdag, Don derdag en Vrijdag Vrij Entrée voor het publiek. Op die dagen, behalve Zondag, gelegenheid tot dansen in den tuin bij BÏJ Ter gelegenheid der Kermis TE Donderdag 18 Juli, gegeven voor de Gilde St. Jan. Entrée 49 Ct. Zaterdag 20 Juli. het van ouds bekende en steeds druk bezochte Wij leveren thans de beroemde onder garantie en op proef, zoo noodig met begeleiding van een deskundige voor onze rekenin" Men vrage geïllustreerde Prijs-Couranten met Attesten van Gebruikers onzer Maaimachmes. vjeuruixers Tevens GROOTE VOORRAAD van Onze Machines zijn tot^ dezelfde prijzen verkrijgbaar bij onze Agenten. Spoedige bestelling is raadzaam. HOEP HOTOGRAAF VAN Z. M. den Koning en Z. K. H. Prins Hendrik der Nederlanden, Atelier geopend DAGELIJKS van des morgens 7 unr tot des avonds 6 uur. y^-ANYANG 'SNAM. 4 URE. NA ATLOOP: ENTRÉE VRIJ. ter vervaardiging van alle soorten Schoenen en Laarzen zijn voor NEDERLAND uitsluitend verkrijgbaar bij Op aanvraag zijn MACHINES bij mij in bewerking te zien. VOORRADIG: WALZMACHINES, i ZOOLEN- en HAKKENSNIJMACHINES, die ook afzonderlijk SCHIFTMACHINES, verkocht worden LEESTENHOUDERS, enz. Groote voorraad Amerikaansche Werktuigen, als HAKKEN- SCHROOIJERS, KANTENSNIJMESSEN, enz. ^ANVANG S NA/W. 4 URE. ENTRÉE voor Niet-Honoraire Leden 49 Ct. DAGELIJKS door het gunstig bekende Mannenquintet van de Hoogduitsche Opera te Rotterdam, met medewerking van 3 goede komieken, een acrobaat, een goochelaar en een Chineesch jon gleur. De werkzaamheden zullen bestaan in: Komieke voordrachten en Scenes Kooren, Quintetten, Quartetten, Duos en Solonummers, gymnasti sche voorstellingen en goochel toeren. Tevens buitengewone voordrach ten op de PIANO door den Heer PERRIN. De Matinees zullen beginnen ten 10. de Soirees ten 8 ure. Dntrêe voor een lieer met zijne Dames voor de Matinee 25 Ct, voor de Soiree 49 Ct. Men zie verder de Programma s voor eiken dag. Daar de ondergeteekende noch moeite noch kosten ge spaard heeft om het geachte Publiek genoegelijke Kermisdagen te ver schaffen, en zijn Buffet ruimschoots van alle ververschingen zal voorzien zijn, beveelt hij zich beleefdelijk aan voor een druk bezoek, terwijl hij alles in het werk zal stellen om door flinke bediening en civiele prijzeii de algemeene tevredenheid te verwerven. Waalwijk 10 Juli 1878. C. HOLTGREFE. Etudes de Mtres. HERLA, notaire Dison ct FLECHET, notaire V er vie uas. POUR CESSATION D'INDUSTRIE, GRANDE VENTE DE Servant a la Filature et a la Fabrication des Draps et Etoffes de Laines. Le Lundi, 29 Jufflet 1878, a 10 heures precises du matin, t\ Fétablissement WINANDY - VEUSTER, rue de Verviers, a Di son, il sera procédé par le Ministère des Notaires sojissignés, a la Vente Publique des Machines ci-après détaillées Une double Machine a lainer; Ma chine a coudre, une Machine a échar- donner2 Battoirs, 2 Brisoirsma chine a découper les Eehantillons6 Mull-Jennys <le 240, 300 et 360 bro ches 4 assortments de im;Mètre, systèmes Martm et Driessen; 3 assortments de 80 Ctres avec contenus, système Martin; une double Presse hydraulique et 5 Chariotsune Tondeuse transversale et 3 tondeuses longitudinalesune Brosseuse, une machine a décatir avec cuvette et rouleaux; Hasples, vieilles Courroies, Réservoirs, Tables, Tresses, Fers a char dons, etc. voorzien van verscheidene - behangen KAMERS, KEUKEN met pomp, KELDER en verdere gemakken. Te bevragen bij den Boekhandelaar AN- TOON TIELEN, te Waalwijk. hebben de eer te berichten, dat hun Magaziin in de KLOOSTERSTRAAT, alhier, steecis I voorzien is van de beste De Singer-Machi nes, Jones Co/s Elastiques en Arm- machines, Thomas Co.Elias Howe, Bradbury Co., Grover Baker, Wheeler Wilson, I ik ~W\ a De Teutonia, "eL,ncoln' Germama, De Rhenania, De Superior, De Union, De Victoria, De Saxonia, enz. en dat zij door hun uitgebreid debiet in staat gesteld zijn deze Machines aan de laagst mogelijke prijzen te leveren. TEVENS ZIJN VOORRADIG Amerikaansche Schachtenzetters (Ma chines om Schachten te zetten) en Leder- plet- of Wals-rnachines, veel goedkooper en veel solieder dan de tot dusverre? alhier bekende. Alle Machines worden voér de aflevering door een Deskundige, die met het vak ten volle vertrouwd is, geregeld. Onderricht wordt gratis gegeven en voor Soliditeit wordt ingestaan. WAALWIJK, 1878. Lil. DE GREEFF, leve rancier van Klcedinijsluk- I ken. RUBBENS Co. I, RÜBBENS-KIEVITSia Leder k Schocnmakcrs- fournilnren. HENDRIKS Mecanicien. A SAMUtUMlC A

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1878 | | pagina 4