N,°. 56. Zondag 21 Juli 1878. 1® Jaargang. Toegewijd aan Handel, Industrie en Gemeentebelangen. Bekendmaking. BINNENLAND. Uitgever: ANTOON TIELEN te Waalwijk. m Dit blad verschijnt Woensdag en Zaterdag avond. Abonnementsprijs per 3 maanden ƒ1,00, franco per post door het geheele rijk f 1,15. Brieveningezonden stukken, gelden enz., Jranco te zenden aan den Uitgever. Advertentiën 1 7 regels ƒ0,60, daarboven 8 cent per regel, groote letters naar plaatsruimte. Advertentiën, driemaal ter plaatsing opgegeven worden tweemaal in rekening gebracht. Reclames beneden de rubriek Binnenland 15 cent per regel. S c li u t t c r ij. De Burgemeester van Waalwijk maakt aan be langhebbenden bekend dat de Kommissie, inge volge Art. 15 der Wet, belast met het onderzoek nopens de al of niet gegrondheid der redeneu, welke tot vrijstelling of uitsluiting van de dienst der Schutterij zijn ingebracht, hare tweede ge wone jaarlijksche zitting zal beginnen op Dinsdag den 23n Juli aanstaande, tot onderzoek van alle reclames, door de ingeschrevenen en geloot heb bende personenvan dit jaaren door de reeds vroeger ingelijfden ingebracht, alsmede tot het onderzoek der nummerverwisselaarszullende zij, die van het voorrecht van substitutie gebruik willen maken, daarvan, met opgave der voor te stellen personen, binnen 2 dagen na dato dezes, en dus vóór of op den- 20 Juli, kennis behooren te geven aan de voormelde Kommissie. Wijders worden de daarbij betrokken personen geinformeerd(lat zijdie bij de vorige Schutte rijen ingelijfd zijndehunne vijfjarige dienstte rekenen van het tijdstip hunner primitieve inlij ving bii de thans bestaande Schutterijenhebben volbracht, alsmede zij, die langer dan vijf en minder dan zeven jaar bij de oude Schutterijen hebben gediend, of in plaats van die persoonlijke dienst, gedurende vijf jaren of langer, eene ver hoogde contributie, hebben betaald, des verlan gende, dadelijk kunnen worden overgeschreven bij de Schutterijterwijl zij die hun 34e jaar hebben volbracht en bij de eerst daargestelde Schutterijen zijn ingelijfd geworden, of door ze venjarige dienst aan de vroegere Wet op de Schutterijen hebben voldaan,, of in 1868 bij de Schutterijen zijn gedesigneerd en dus thans tien jaar hebben gediendzulks verkiezendefinaal kunnen worden ontslagen. Wordende de belanghebbenden ten overvloede uitgenoodigd, de schriftelijke bewijzen, tot staving hunner redenen van vrijstelling, bij de Wet ge vorderd, alnog, voor zoo verre zulks niet al reeds is geschied drie dagen te voren ter secretarie al hier over te leggen. Kunnende bij hunne inschrijving ongehuwden, voor zoo verre zij nog niet op een der bijzondere rollen zijn gebracht geworden, ingevalle zij sedert dien tijd mochten zijn gehuwd, de bewijzen voor hun huwelijk, alnog uiterlijk vóór den 10 Aug. e. k., aan de commissie, volgens Art. 14 der Wet met het opmaken der rollen belast, ter hand stellen. En zij eindelijk aan de geconcerneerde personen kennelijk gemaakt, dat zij zich stiptelijk on de door dé gedachte commissie van onderzoek daar toe bepaalde tijdstippen, voor dezelve zullen heb ben sisteren, als zullende degenen, welke zulks mochten verzuimen', gehouden worden geene reden tot vrijstelling te hebben, en voor zooverre zij dienstplichtige nommers getrokken hebbende, niet vallen in de termen van artikel 3, a, b, c, l, m, en artikel 4 der Wet, bij de schutterij worden ingelijfd, tot zij in een volgend jaar hunne reclames op 'voorschreven voet ingericht, zullen hebben doen gelden. En opdat niemand hieromtrent eenige onwetend heid zoude kunnen voorwenden, zal deze worden afgekondigd en aangeplakt, waar zulks te doen binnen deze gemeente gebruikelijk is. Waalwijk, den 12 Juli 1878. Burgemeester en Wethouders voornoemd Dr. De liaan L. B. De Secretaris, F. W. van Liernpt. Aan eene particuliere correspondentie van de N. B. Ct. ontleenen wij het volgende: Heeft in de Waalsclie provinciën van Belgie de scherpzinnigheid van Willem I, vijftig jaar geleden, den eersten stoot gegeven aan de ont wikkeling der nijverheid en heeft deze Vorst groote kapitalen gestoken in de ontginning der mijnen, in de Vlaamsche provinciën bleef daar entegen het huiselijke handwerk in eere, en het fraaiste voorbeeld daarvan is de kant. Belgie exposeert te Parijs voor twee millioen. franken aan kanten dat is nog iets meer dan de helft van hetgeen te Philadelphia was ingezonden en dat op drie en een half millioen geschat werd. Ziehier bijv. een kanten damestoiletdat acht duizend vijf honderd franken kost; verder een kant, die met twee duizend vijf honderd klosjes garen wordt gemaakt en waarvan de meter juist een jaar arbeid kost aan de werkster; dan weer kanten kousen, die oude juffrouwen ongetwijfeld wat „tochtig" vinden, maar tot haar geruststel ling dient gezegd, dat er gekleurde kousen onder hooren. Merkwaardig is het in de kanten-in dustrie, dat zij sedert vier, honderd jaar volko men op dezelfde wijze wordt gefabriceerd. Ik herinner mij voor eenige jaren een schilderij van Quinten Metsys (einde XVde eeuw) gezien te hebben, waarop volkomen hetzelfde vierkante raam is afgebeeld, dat nog heden ten dage ge bruikt wordt. Van de teekening der patronen wordt tegenwoordig buitengewoon veel werk ge maakt en zeer kundige artisten worden ruim be taald, om patronen te ontwerpen. België bezigt tegenwoordig ongeveer 100,000 vrouwen in de kantfabrikatie zij werken alle thuis, en verdie nen a of twee franken daags. In Fraukrijlc is de kantnijverheid van nóg meer belang. De vrouwen, die aldaar kant maken, worden op het dubbele op tweemaal honderdduizend geschat. De kant wordt er hoofdzakelijk vervaardigd in Auvergne, Lotharingen, Normandië en te Alen- <jon. De laatste soort, die niet met klosjes ge vlochten, maar met de naald geborduurd wordt, is van de Pransche kant het meest bekend en staat artistiek wellicht het hoogst. Ook Enge land exposeert kant uit Devonshire en uit Buc kinghamshire en de groote Engelsche dames laten zich zeer veel liggen aan de ontwikkeling en aanmoediging dezer vrouwelijke nijverheid. De Engelsche kant, bekend als „Honiton", heeft een groote vermaardheid. De kantnijverheid werd, naar men verzekert, in Groot-Brittannië ingevoerd deels door Maria Stuart, deels door de uitgeweken Pransche protestanten. Sedert eenige jaren heeft de ontwikkeling der werktuig kunde ook hierop haar invloed doen gevoelen doch in den laatsten tijd heeft men dien ge tracht te keeren. Ook in Oostenrijk, vooral in Boheraen, be staat de kantfabrikatie, die in de laatste jaren niet schijnt te zijn achteruitgegaan. Wij maken van deze feiten gewag, omdat in Nederland deze industrie, naar onze mcening zich recht goed op haar plaats zou vinden. Kantmaken is een werk van geduld en niets anders. Wanneer het patroon verstrekt wordt, kan de vrouw even goed kant maken als kousen breienmits zijwel te verstaan, van jongs af reeds op school er zich begint op toe te leggen. Men moet niet dadelijk kant willen maken van 500 of 600 franken de meter. Men kan kant maken van de grofste soort van garen, van wol, van zijde; iedere vezelztof kan er voor gebruik worden, evenals ieder nummer vau draad. En dit is het eigenaardige van de fabrikatiedat terwijl de meisjes bij de meesie andere takken van vrowelijke nijverheid worden opgehoopt in groote werkplaatsen of fabrieken, die zij in den regel niet zonder schade voor hare deugdelijke ontwikkeling bezoeken, zij als kantwerksters in het ouderlijk huis blijven, waar zij te zijner tijd kun- medehelpen, den oogst binnen te halen en bui tendien haar vrijheid behouden. zijn 4925 mannen en 4707 vrouwen. Van de levend geborenen warén 15099 wettig, 285 onecht. In verhouding tot (1e bevolking bedroeg de sterfte in de provincie 1 op 48^ in woners. In gemeenten boven de 5000 zielen was de verhouding van de sterfgevallen tot de bevolking het gunstigst te Tilburg 1 op 55.3; te Etten 1 op 53.1, te Princenhage 1 op 50.9; het ongunstigst te Zevenbergen 1 op 36.4, te Gemert 1 op 38.8, te 's-Hertogenbosch 1 op 39.2. liet aantal personendat de provincie verliet, bedroeg 22,507 en dat zich in de pro vincie vestigde 23,012. Huwelijken werden er 3276 gesloten. van Amsterdam naar IJmuiden was gekomen met de noodige werktuigen om de nieuwe sluis deuren ia te zetten verdronken. Men vermoedt dat de man slapende van de schuit in het water is geraakt, daar niemand iets van het ongeval bemerkt had en men eerst geruimen tijd later, door het zien drijven van een pet op het vermoeden is gekomen, dat iemand in het water was gevallen. Dat de handel in leder in (le gemeente Don gen sedert eenige jaren bijzonder is toegenomen, wordt door het volgende bevestigd, als men in aanmerking neemt dat in deze gemeente in 1842 slechts 16, in 1S77 69 leerlooierijen in werking waren, onder welke laatste er ééne is, die tegen woordig alleen meer leder bereidt, dan de 16 in 1842 bestaande te zamen konden doen. (2V. v. Leerl.) Het groot maritiem etablissement voor de Oostzee, gelegen aan de monding der Newa en het belangrijkste in zijn soort iu geheel Rusland, is achtereenvolgens het tooneel geweest van twee groote rampen. Eerst sprong er een ketel, bij welk ongeluk een der stokers het leven verloor. Enkele dagen later brak een hevige brand uit, die een schade van een millioen gulden veroor zaakte. Daarbij werd de Oostzeevloot beroofd van een dertigtal torpedo-booten, die zoo goed als gereed waren en van twee groote klippers, welke aldaar insgelijks voor het Russisch gouver nement op stapel stonden. De Eransche luitenant ter zee, Biard, die eene reis om de wereld heeft georganiseerd, heeft twaalf Eranschen bereid bevonden er deel aan te nemen en dertien vreemdelingen (Russen, Duitscliers, Zwitsers en Belgen), van welke ieder 20.000 fr. voor reiskosten betaalt. Bovendien zullen nog verscheidene wetenschappelijke man nen aan den tocht deelnemen. Maandag jl. werd aan het gezelschap in het Continental Hotel een afscheidsbanket gegeven. De heer de Lesseps nam het voorzitterschap waar. Hij had aan zijne zijde den Afrikaanschen reiziger Stanley en generaal Tiirr, die het plan wil doorzetten om de landengte van Panama door te steken. De reis zal ondernomen worden op de pakket boot Juno. Het schip zal deze week Marseille verlaten en koers zetten naar Gibraltar, van daar naar Buenos-Ayres, voorts naar Kaap Hoorn, San Erancisco, Japan, China en Inrlie, om door het kanaal van Suez terug te keeren. De Tweede Kamer heeft Donderdag het wetsont- werd op het Lager Onderwijs aangenomen met 52 tegen 30 stemmen. Op 31 December jl. bedroeg de bevolking der provincie Noord-brabant 462,966 inwoners (232,891 mannen, 230,075 vrouwen). Inden loop van 1S77 vermeerderde de bevolkiug met 3458 mannen en 2799 vrouwen; geboren werden 7966 mannen en 7418 vrouwen; gestorven Aan boord van liet schroefstoomscliip Van Galen is te Nieuwdiep een proef genomen, om, in de vaart onder een verondersteld vijandelijk schip, een torpedo te brengen en te doen sprin gen. Nadat de torpedo, aan een daartoe inge richte lange spier bevestigd, aan stuurboordszij was uitgebracht, liet men die twee a drie meter onder water zakken en toen door een galvani- schen stroom springen. De uitwerking was tref fend het water werd tot aan de raas opge stuwd. Aan boord van de Van Galen was de schok nauwelijks voelbaar. Men meldt uit Maastricht, dat Dinsdag-middag door de maréchaussees buiten de voormalige Ton- gersche poort aldaar aangehouden is een gehuwd man, die trachtte zijn kind in de rivier de Jeker te verdrinken. In het Noordzee-kanaal is Zondag-namiddag een schuitenvoerder van een zolderschuit die Woensdag-nacht is te IJmuulen de nieuwe groote sluisdeur, die op een stelling lag, welke te zwak was, in de diepte verdwenen. Elf man, daarop werkzaam redden zich met zwemmen. Woensdag-avond ten 6 ure viel aan de Vee markt te Amsternara een 17-jarig jongeling uit het vensterraam eener tweede verdieping, terwijl hij bezig was dat raam te verven. Hij heeft den rechterarm gebroken. Naar de AmterdCt. verneemt, zijn eenige liefhebbers van antiquiteiten voornemens eerst daags in Arti te Amsterdam eene tentoonstel ling te opeuen van gebakken aardewerk. Men schrijft uit Lonneker van 17 Juli Gisteren-avond omstreeks acht ure ontstond er in de onmiddellijke nabijheid van twee groote stoomfabrieken brand in een burgerwoning, die geweldig geleden heeft. Reeds sloegen de vlam men uit het dak der belendende woning; doch het is spoedig gelukt verdere onheilen te stuiten. Toen de brandspuit, die het eerst aanwezig was, op de plaats was aangekomen, ontdekte het personeel tot zijne verbazing, dat men in den ijver de slangen vergeten had. Het sterftecijfer van de kleurlingen in Amerika is, gelijk uit de volgende opgave blijkt, aan merkelijk hooger dan dat bij de blanken. Te Memphis stierven 18,06 blanken en 40,06 kleur lingen op de duizend, te Mobile'zijn deze cijfers 12,15 en 23,17, te Richmond 17,30 en 28,13, te Nieuw-Orleans 25,45 en 39,60. Te Charles ton sterven gemiddeld J27,21 blanken per duizend het hoogste cijfer, terwijl de sterfte bij de kleurlingen het sterkst is in het district Colum bia, 47,60 per duizend. In 1876 was het cijfer der geboorten in Frank rijk 966,682 en dat der overledenen 834,074, een vermeerdering der bevolking aanwijzende van 132,608 personen. In Engeland met eenderde minder bevolking was de vermeerdering 205,000. Terwijl in Engeland één geboorte plaats heeft op de 28 inwoners, heeft men in Frankrijkcén geboorte op de 36 inwoners. Het stuk van de brug over de Koningshaven te Rotterdam dat door een beweegbaar gedeelte wordt vervangen, is in publieke veiling aange kocht door de gemeente Amsterdam voor den prijs van f1500, een prijs, zoo gering omdat het hier gold een zwaarte van ongeveer 100,000 KG. te verplaatsen of de brug te sloopen. Dit stuk brug is nu op den lichter Simson die gediend heeft bij het stellen van den ijzeren spoorwegbrug aan den Moerdijk over zee op weg naar de hoofdstadwaar het in het Wes terdok voorlooping op jukken zal worden geplaatst. De kosten der overbrenging zullen ongeveer f3000 bedragen. Woensdag jl. hadden te Wamel de aangekon digde drie harddraverijen plaats met paarden, onder den man bereden. Op de voormiddag harddraverij waaraan alleen mogten deelnemen paarden die op voormiddag-harddraverijen slechts één prijs hebben gewonnenis de prijs behaald door de bruine witvoetmerrie Koninginvan den

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1878 | | pagina 1