N°. 57. Donderdag: 25 Juli 1878. 1(: Jaargang. III lil ÖB Toegewijcl aan Handel, Industrie en Gemeentebelangen. n u B e k e n d m a k i n g e n. BINNENLAND Uitgever: ANTOON ÏIELEN te Waalwijk. GEMEENTERAAD De Echo va I Dit blad verschijnt Woensdag en Zaterdag avond. Abonnementsprijs per 3 maanden ƒ1,00, franco per post door het gehecie rijk f 1,15. Blieven, ingezonden stukken, gelden, enz., Jranco te zenden aan den Uitgever. Advertentiën 1 7 regels ƒ0,60, daarboven 8 cent per regel, groot© letters naar plaatsruimte. Advertentiën, driemaal ter plaatsing opgegeven worden tweemaal in rekening gebracht. Reclames beneden de rubx-iek Binnenland 15 cent per regel. Burgemeester en Wethouders van Waalwijk maken bekend, dat bij den liaad het voornemen bestaat om de algemeene begraafplaats, kadastraal bekend gemeente Waalwijk, sectie B. no. 771 aan den publieken dienst te onttrekkeu en al zoo op te hellen Wijders, tot algemeene begraafplaats te bestem men 'ecu perceel Meerdijk, kadaster gemeente Waalwijk, sectie B. no. 552. Zij, die vermeenen door die handelingen in hunne rechten verkort te zijn of daartegen be denkingen te hebben, kunnen hunne bezwaren binnen 14 dagen, na dato dezes, mondeling of schriftelijk bij het gemeente-bestuur indienen. Waalwijk, 21 Juli 1878. Burgemeester en Wethouders voornoemd, Dr. BE HAAN, L. B. De Secretaris, F. W. VAN LIEMPT. bestaande voldoende zou zijn, terwijl hij vermeent j waarin hij had geschreven dat. hij met^ de we- dat h.h. Ged. Staten hieromtrent nog al faciei jreld had afgerekend en besloten had zich door de leeuwen te laten verscheuren. Burgemeester en Wethouders van Waalwijk maken bekend, dat het primitief kohier dér be lasting op de honden over het jaar 1878, voorloo- pig is vastgesteld en gedurende 14 dagen voor een ieder ter inzage is ncdcrgelegd. Gedurende dien tijd kan elk op het kohier aangeslagene zijne bezwaren bij den Raad indienen. Burgemeester en Wethouders, 'Br. DE HAAN, L. B. Be Secretaris, F. W. VAN LIEMPT. zijn. Wordt besloten te publiceeren dat bij den Gemeenteraad het voornemen bestaat de alge meene begraafplaats aan den publieken dienst te onttrekken en een perceel aan den Meerdijk daarvoor aan te wijzen. De Voorzitter zegt dat het gebruikelijk is, dat het kohier vau den Hoofdelijken Omslag door eene Commissie uit den Raad wordt onder zocht. Hij vraagt of de Raad de Commissie zal benoemen of dc aanwijzing aan hem zal overlaten. Tot het laatste wordt besloten. De Voorzitter wijst tot leden dier Commissie aan de heeren Dr. van HeijstC. G. van der Heijden en J. B. Timmermansdie zich ook het vorig jaar zoo ijverig van hunne taak ge kweten hadden. De heer J. B. Timmermans vraagt den Voor zitter of er ook een adres is ingekomen omtrent het aanleggen van een gedeelte 'rioleering. De Voorzitter geeft den heer Timmermans te kennen dat een adres dienaangaande is ingeko- Vijf Roodhuiden zijn te Parijs gekomen om de tentoonstelling te bezichtigen. Ze zijn groot van gestalte, met regelmatige trekkenzij zijn naar 's lands wijs zeer luchtig gekleed. Hun hoofd is getooid met een stapei gekleurde vede ren. Op het gezicht en dc borst zijn zij gc- tatoueerd. Zij hebben natuurlijk in dc ten toonstellingsgebouwen veel bekijks gehad. Een Amerikaansch officier, die hun tot geleider en tolk dient, vergezelt hen. De Keizer van Duitschland heeft een prachtig bouquet ontvangen van ruim een meter middel lijn en ongeveer een meter hoog, waarvan de spits was samengesteld uit keizerskronen (fritil- laria imper). Dit geschenk kwam van een vreemdeling, die niet bekend wilde zijn en van wien men alleen wist dat hij dien dag te Berlijn in het hof Kaiserliof had gedineerd. In de Zwitsersche badplaats Lenk (kanton kennen dat een adres dienaangaande is mgeKo- 1 i ,,n i 1 Bern), bekend door hare zwavelbronnen, heelt men zonder echter door den adressant geteehend van TFaalwijk. Openbare Vergadering van den 20 Juli 1878. 's voormiddags 10 uur. Afwezig de h.h. Van der KlokkenBurge meester, Van Iersel, Van der Heijden en Quirijns. Voorzitter de lieer Dr. J. B. de Haan. De notulen der beide vorige vergaderingen worden gelezen en na eenige opmerkingen van de heeren Dr. van Heijst en Zijlmans goedge keurd. De Secretaris geeft lezing van de volgende ingekomen stukken. 1. Brief van Heeren Gedeputeerde Staten van Noordbrabanthoudende mededeeling van het Koninklijk besluit, waarbij de verordeningen cener hondenbelasting in deze gemeente zijn goedgekeurd. Aangenomen voor kennisgeving. 2. Brief van evengenoemd college verzoekende den Gemeenteraad zijne bedenkingenzoo die bestaan mede te dcelen omtrent liet oprichten van twee jaarmarkten voor paarden, beesten en landelijke voortbrengselen te 's Hertogenboscli. Besloten: indien die markten niet gelijk ge houden werden met hier bestaande markten, geene bedenkingen te hebben tegen de instelling ingeval ze gehouden werden gelijk mei Waal- wijksche markten bezwaren aan li.h. Gedeput.. Staten mede te deelen. 3. Proces-verbaal van kasopneming op den 25 Juni jl. bij den Gemeente-Ontvanger alhier, waaruit blijkt f 3S11,235 in kas te zijn. 4. Adres van J. Mulders alhier, verzoekende eenige rcpcralies te mogen doen aan het Stroo- dak zijner woning. Besloten het verzoek in te willigen. 5. Adres van C. Melis van gelijken inhoud. Besloten als voor. De Voorzitter deelt mede dat Burgemeester en Wethouders zich onledig hebben gehouden om te onderzoeken naar een geschikte ruimte voor eene algemeene begraafplaats aan den Meerdijkteneinde de bestaande aan den pu blieken dienst te kunnen onttrekkenbij zou gaarne die plaats aan den Meerdijk daarvoor aangewezen zienwaar de minste schade be hoefde te worden toegebracht aan het hout. Dr. Van Heijst merkt op dat voorde nieuwe begraafplaats eene kleinere ruimte dan van de te zijn, aan wien het ter teekening zal worden teruggezonden. Aan de orde Uitkomst der besteding van een kaaimuur aan de havenwaarover, op voorstel van den Voorzittermet gesloten deuren wordt beraad slaagd. Nadat dc geheime vergadering was opgeheven, werd besloten het werk te gunnen aan den minsten inschrijver, den heer P. Rijnders te Val- kenswaard, voor de som van f 14,150. Hierna wordt de vergadering gesloten. een hevige brand gewoed. De kerkachttien woonhuizen, benevens tien schuren en werkplaat sen zijn eene prooi der vlammen geworden. Het badhuis is vrij gebleven. Uit het ontvangen officieel verslag van de zitting der Tweede Kamer blijkt ons, dat de Minister van Binnenlandsche Zaken, ter gelegen heid van de wet op de longziekte, zeer catego risch verklaard heeft, dat de Regeering den maatregel, waardoor alle uitvoer van vee uit Duicscliland over Nederland naar Engeland be let wordt, streng volhoudt. In Heijemoord onder de gemeente Arnhem hebben een 100tal spoorwegarbeiders het werk gestaaktom hooger loon te verkrijgen. Tot lieden zijn geene ongeregeldheden voorgevallen. Door den gemeente-veldwachter der gemeente Hof Delft is op een stuk land nabij een greppel een pasgeboren kind gevonden, hetwelk reeds in vergevorderden staat van ontbinding verkeerde. Volgens verklaring "an een geneeskundige zou het daar reeds 2 a 3 maanden gelegen moeten hebben. Er wordt een streng onderzoek in gesteld. De Commissie voor de eindexames der hoogere burgerscholen in de provincie Noordbrabant heeft het diploma uitgereikt aan de navolgende heeren: S. W. Holleman, T. A. H. Van den Bossche, PI. E. E. Frantzen, S. C. Soer, K. P. Ober- holzer, J. M. C. Qiiarles de Quarles en P. W. Tiedeman. Al de candidaten hebben aan de gestelde cischen voldaan. Door de politie te Tilburg is tegen een fa brikant proces-verbaal opgemaakt wegens over treding der wet op den kinderarbeid, als heb bende een kind in dienst, dat den vollen ouderdom van 12 jaren nog niet had bereikt Eergisteren liep te Keulen het gerucht dat op een aardappelveld in de nabijheid der stad Colorado-kevers waren gevonden. Dit bracht geen geringe sensatie te weeg. Bij onderzoek is evenwel gebleken, dat men de zoogenaamde Maria-kevers (coccinella) voor Colerado-kevers bad aangezien. Dezer dagen kwam een kellner in de Dier gaarde te Frankfort en eischte dat men hem voor de leeuwen zou werpen. Daar hij maar niet van dat denkbeeld was af te brengen en het ook overigens scheen dat men met een krankzinnige had te doen, liet men hem door de politic weghalen. Bij dc visitatie vond men in een zijner zakken een brief aan zijne ouders. De vorige week werd te Leiden-iemand in hoogst beschonken toestand naar het bureel van politie gebracht. Daar de dienstdoende commissaris hem meer dood dan levend waande, werd de hulp van een geneesheer ingeroepen, die verklaarde dat hart en pols reeds stilstonden. Plij trachtte echter de levensgeesten weer op te wekken, wat hem dan ook, nochtans alleen door krachtige geneesmiddelenmocht gelukken De jongman bekende laterdat hijnaar de catechisatie gaandeop verkeerde wegen was gekomen. De bekende kapel van Willem Teilaan het Vierwaldstadter meerwordt afgebroken. De oorspronkelijke muurschilderingen, welke in een cyclus de geschiedenis der landvoogden], Teil en de stichting van den bond voorstellen, zijn nog vrij wel bewaard gebleven. Daar zij niet alleen de oudste oirkonden voor de geschiedenis van Teilmaar ook de eenig overgebleven werken van een kunstenaar uit Uri, en voor dc kunst geschiedenis merkwaardig zijn, spreekt een der Zwitsersche bladen den wenscli uitdat zij bij het afbreken van de kapel gespaarden van die gedeeltenwaarbij dit onmogelijk is, goede ko- pien mogen vervaardigd worden. De eigenaar van het Kaiserliof te Berlijn mag de dagen van het Congres wel met gulden let ters in zijn kasboek schrijven. Dc Engelsche afgevaardigdenbenevens de 16 attachés en de ambtenareii van lord Salisbury te samen om streeks 50 personen, bewoonden 68 kamers. Hun gezamenlijke rekening beliep 40000 mark, of per dag 1120. Lord Beaconsfield had voor zich zelf een gelieele rij vertrekken in gebruik. Zijn nota bedroeg 280G0 mark; bovendien gaf bij een fooi van 1000 mark voor de bedienden. Aan den correspondent van the Times heeft] het verblijf te Berlijn meer dan 17200 francs gekost, waarvan meer dan de helft aan telegrammen is besteedminder grootmaar toch aanzienlijk waren de uitgaven van de andere journalisten die van den vertegenwoordiger van le Temps beliepen fr. 6000waarvan 3600 fr. aan tele grammen. Onlangs wilde in de methodistenkerk te Han- ley in Engeland een grijraard van 70 jaren, vader van verscheiden volwassen kinderenin het huwelijk treden met een meisje van 18 jaren. Toen de bruiloftsstoet bij de kerk aankwam werd hij door een grooten volkshoop aangevallen en werden dc kleederen van het bruidspaar zeer gehavend. Tien politie-agenten trachtten te ver geefs de orde te herstellen en de troep drong in de kapel en brulde en floot gedurende den gehcelen tijd der plechtigheid. Evenwel trouwde het ongelukkige paar en ontvluchtte, begeleid door 8 constabels, naar huis. Volgens de Goudsche Courant zou een land bouwer te Polsbroek, Westerhout genaamd, ver dacht zijn van zijne vrouwvergiftigd te hebben Terwijl zijne vrouw voor eenigen tijd overleed scheen hij nu voornemens zich opnieuw met eene, naar het gerucht zegt, niet onbemiddelde weduwe in den echt te verhinden. Daarop heeft, zegt men, eene dienstbode met wie hij op een intiemen voet verkeerde, brieven openbaar gemaaktwaaruit bleek dat de eerste vrouw niet haar natuurlijken dood was gestorven. De man is gearresteerd. In de heidevelden gelegen ten zuiden van het Drunensche Verlaatis Zaterdag door eene on bekende oorzaak brand ontstaan die door een heveigen noorden wind aangewakkerd veel ver woesting in heide en bosch aanrichtte. Eerst tegen den avond is de verdere voortgang gestuit. Niet minder dan 300 H. A. zijn vernield. In Gelderland is de pruimenoogst dit jaar zeer groot; de verzendingen naar Engeland zijn aangevangen. De Arrondissements-Rechtbank te Roermond heeft tot één jaar eenzame opsluiting veroordeeld Gijsbertus van dc Wijdevenarbeider, laatetelijk woonachtig te Weert, thans gedetineerd te Roer mond. Deze persoon was op den 6n Juni 11. met Ren landbouwer Vaesscn bij wien hij in den 'kost was, van Weert naar Budet gegaan, om dien landbouwer een rund te helpen koopen. Onderweg had hij reeds getrachtdrager van een kerkboekje te wordenwaarin Vaessen 3 bankbiljetten van f25 ieder had gestoken. Toen dit mislukte had hij dezen een gesmeerd broodje als versnapering aangebodenwaarvan deze ech ter nauwelijks gegeten had of hij begon over pijnen en verlamming te klagen. Te Budel ge komen moest Vaessen onmiddellijk te bed gelegd en kerkelijk bediend worden. Hij werd toen door van de Wijdeven opgepast, die echter na eenige dagen weder naar Weert vertrokvoorgevende de vrouw van den lijder met dienstoestand bekend te moeten maken. Met licm waren ook de 3 bankbiljetten verdwe nen die later door den wachtmeester der mare chaussee op zijn akker onder een steen terug gevonden werden. De beschuldigde heeft den diefstal bekend, maar ontkent het voornemen gehad te hebben zijn kostbaas te vergiftigen. Voor dit laatste waren ook geen bewijzen en is hij te dier zake niet vervolgd geworden. Het O. M. had 2 jaren celstrat aangevraagd. Voor de verleden Vrijdag, door het gemeen tebestuur van Oosterhout gehoudene aanbesteding

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1878 | | pagina 1