Te aan de straat LOOIERS GAST, Gevraagd ih/ [ene flinke nette dienstbode, RE NOTARIS A. J. BINK STOOtlACHIPiï te huur: JACHTHOND Looier sbeurs - Vereeniging Handelsberichten TER OVERNAME GEVRAAGD: Prijscourant van Effecten Correspondentie. ALLERLEI. ADV EUl' L X TIEN. o Wordt gevraagd Laatste berichten. Vlot- en Slijpdelen TE KOOP GEVRAAGD: Eene goed beklante affair© 297ste STA ATS-LOTERIJ. De Echo van het Zuiden ligt ter lezing in het Café de la Roton de, Palais Royal en in het Hotel Seine et Marne, rue Nonnains d'Hyè- res, nabij de rne Rivoli te Parijs. Prijzen van Coupons. -* Waalwijk, 27 Juli 1878. JOS. VAN DONGEN. tegen 1 November, 3000 stuks extra mooie te WAALWIJK, zal op Woensdi 7 Augustus 1878 des voormiddags 1 uren, te DRUNEN, ten sterfhuize van Mcj. de Wed.jVERMEER, om contant geld Yerkoopen Een netten, goed geconserveerden INBOEDEL. Een grijzebruin gevlekte (REU). een gebruikte -an Henvijncn, 33 jaren. - •Tacobus Th van icers 30 met Meclieliena Schilders, 2-> j. drianus Pullens, 47 j-, weduwenaar van Johanna ■an Herpt, mst Johanna Kipping, 34 j., weduwe •an Josephus Lambert'tus Sovjer. Bevallen: Christina Johanna Pullens, geb. er- ïoeven. d. PetronellaThijsson,geb. Kleijberg, d. OverledenGeen. LOONOPZAND. Martinus Pulles gcz. Montevideo a fr. 70497 gcz. Uruguay tot fr. 70 a 70 en 1154 gez. Rio Grande tot fr. 50 a 6 t-Vs Per kilo. Wol. Verkocht heden 154 balen vette Lal lata en 437 balen vette Chili. Tabak zeer vast; verkocht 74 vaten nieuwe Kentucky uit de eerste hand. met Johanna Ondertrouwd "^BevallenCornelia van Dommelen geb. Hom- z. Jclianna Sprangcrs geb. Verhagen z. da van Campen geb. van Zeist d. Meliavan Ier Schans geb. van Zeist z. Pietronella IIol- ants geb. Bcrzeveld d. Adriana de Béér geb. losterwaal d. Wilhelmina Sup geb. Hessels z. Jacoba van Vugt geb. Sulsters d. Maria Catha- rina Vera geb. van Iersel z. Cornelia van Piel geb. van Ee d. Johanna Jansen geb. van Boxtel z. Overleden: Maria van der Linden 2 w Adriana Maas wed. van Theodorus van IJperen 05 i. Engelina Maria Dingemans 2 m. Jo hanna Maria 1-Iornman 7 w. Johannes van Boxtel eclitg. van Ida van den Hout 26 j. Jo hannes Baptist Spapens 4 w. van Y/AALWIJK. VOORRAADLIJST van 25 Juli 1878. Aan den heer Kenealy gaf de Minister te kennen, dat hem niets bekend is van de schikking tus- schcn de drie Keizerswaarover lord Derby jl. Donderdag heeft gesproken. De minister zou echter bij het Departement van Buitenlandsche Zaken nadere inlichtingen inwinnen. Uit een communiqué aan de ochtend bladen blijkt, dat bij de Regeering geen plan schijnt te bestaan om dit jaar reeds het Parle ment te ontbinden. ZECKENDORF. 60 Java (grijskap) 16/17 p. CHARLES' PTCQ Cie. Eene partij gcz. B.Aos 35/36 p., dito dito 32/34 p., dito dito 37/38 p., dito dito 20/22 p., dito "West-Ind 14/18 p.dito drooge B.-A. 36/38 p. beschadigd. RUBBENS KIEVITS. Pèse Tanins' Schachtinzetters, Walz- en Stikmachines, en Sclioeiiartikelen. 40 gez. West-Ind. 26/28 p. A. J. DE BREE. Een partij zwarte (glad) 2 p. Dito dito ingestoten 5/6 p. P. C. ROQUES. 19 gez. West-InE. 16 p., Een partij grauw Calcuta, 4 p. G. VAN LOON. 160 halve zoolleer 18 p., o0 gez. B-A. 22 p., 60 drooge dito 22 p., 20 dito dito 28 p., 20 gez. dito 28 p., een partij binnenzool- leer, hakkenleergrauw en zwart overleer, Duitsclie Kalfsvellen, licht en zwaar paardenleer. op aannemelijke voorwaarden. Tilburg, 26 Juli. Boter van 11.30 tot 1.15. Brood aan vorigen prijs. Nieuwe Rogge f 240, Amenkaansclie dito t 210, Western f 20Ö," alles per 2100 kilo. Roggebloem f12.75, Tarwebloem f 17.25, beide per 100 kilo. Waalwijk26 Juli. In de prijzen der Granen werd bijna geen verandering waargenomen. Tarwe f 10.— a 11.75. Rogge f7.— a 7-30. AMSTERDAM, 26 Juli 1878. Staatsfondsen. Nederland. Cortif. N. W. S. Certif. N. W. dito dito dito dito 4 Frankrijk. O rig. Inschrijving 3 -co I Griekenland Obligatie Londen Boekweit f6.40 7.25. Haver 9 a 9l/s cent per oostenrijk. Obl. Pap. Mei-Nov. Boter. Aangevoerd 113 kilo van f 1.37 tot 1.42 per kilo. Kieren f4.a 5,per 100 stuks. Vlijmen, 25 Juli. De handel bleef zoowel in liet binnen- als buitenland onbeduidend. ooi- het weinige dat verkocht werd besteedde men hoogere prijzen. Het drooge en warme wedei sedert de laatste aclit dagen heeft reeds ten goede op de plant gewerkt. Men noteertInlandsche 117 a IS per 50 kilo, Aalster fr. 5S a 62, Popenn- ger fr. 56 a 60Biscliwiller fr. 72 a 78Hallen- 2»/- pet. 3 Portugal. Rusland. SO, Elzas llm. 60 k 75Wurtem- Spanje. V rA l tauer Rm. 65 - - - berger Rm. 55 a S5, Neurcnborger Rm. 5U a iu. s llertoqenbosch ,25 Juli. Alhier werd verkochtTurkije. Tarwe van 76 kilo f 10.00 tot f 10.25 per hcctol. Egypte. dito 79 -13.- -12.85 4 Rogge a 70 i, - 7.20 - 7-30 dito a 73 a - 7.40 n - 7.50 Boekweit 63 - 6.85 - 7.00 dito a 67 n - 7.25 - 7.35 Haver 9>/s a 10 cents per kilo.. Udenhout, 24 Juli. Boter. Aangevoerd 1766 kilo van f 1.15 tot f 1.29. Waspik, 24 Juli. Boter. Aangevoerd 300 kilo van f 1.15 tot f 1.27 Oisterwijlc, 24 Juli. Boter. Aangevoerd 2025 kilo Eieren. Aangevoerd 638 Februari-Augustus Zilver Januari-Juli 5 April-October 5 Obl. Buitenl. Schuld 3 Oblig. H. 1798/1815 5 pet. Cert.& Ins. 6e S.1855 5 Oblig. Amst. 1864 5 dito dito dito 1866 5 Oblig. gecons. 1S72 5 Lond. Amst. 1S60 41/o Oblig. Londen 1875 472 Obl. Leen. 20 p. st. 4 Oblig. Buitl. Schuld 1 Binnenland 1*6250 1 u Oblig. Alg. Scliuld 5 Oblig. Lecuing 1876 6 N.-Amerika,. Oblig. V. S. g. 1871 5 Januari-Juli 1865 6 Obligatie 1851 3 Oblig. Londen 1865 5 Obligatie 47s Obligatie 1870 6 dito dito 1S72 5 Obligatie 3 en Financieclc ondernemingen. Mexico. Brazilië. Columbia. Peru. V:ENEZUELA. Imlustr. 03-7io 48 983/8 73 17»/i« 5415/,6 547,8 57 565/ie 503/S 953/., 763/, 903/, 893/4 843/ia 82 7,o 767, 74 I37s 127,15 157i6 547, 1045/g 100 715/10 933/8 495/3 157i6 1215/ig 87x« Prijzen van f100 en daarboven. VIJFDE KLASSE. 3de Trekking. No 2389 f2000 Nos 5643, 6513 en 8070, ieder f 1000 Nos 4487 en 7236, ieder f400; Nos 6425 en 8474, ieder f200; Nos. 1569, 1701, 8794, 9927. L4040, 14073 en 16935, ieder f100. 4de Trekking. Nos. 2476, SS78 en 11,806 ieder f 1000 No 18,782 f400; Nos 5800, 11.521, 14,754 en 16,391 ieder f200; Nos 2, 52, 6264, 9100, 9955.10,624,11,733,12,090 en 13,912 ieder f100. Dc geachte Inzender uit B. boude ons ten goede dat wij zijn stuk niet opnemen. Wij hebben ons van het begin af geheel buiten die kwestie gehouden en niets ge plaatst wat daarop betrekking heeft. W ij kunnen daar niet van af wijken. Redactie. van fl.10" tot f 1.30. stuks a f3.50 de 100. Dordrecht, 25 Juli. Tarwe verkeerde bij ruimer aanbod en geringe vraag in trage stemming, waardoor ze slechts gedeeltelijk tot 30 cent lager was te plaatsen. Dc puike nieuwe Zeeuwsclie, Vlaamsche en Overmaassche van f 10.70 tot 11.70, de ordinaire dito f 8.509.70, de geringe en blauwe i 7.50 a 8.Zomcvtarwe f 7.80 ii 8.50 en Canada van f7.80 tot 8.80 verkocht. Rogge langzaam tot vorige noteering aan te brengen. De nieuwe Zeeuwsclie en yiaarasche f7_^_ 7.50 er. de Overmaassche f 6.80 a 7-30. Ge veild Amerikaansahé Northern tot f190 en Wes- tliern tot f185. Gerst. Beide soorten 30 cent lager. De Nieuwe Zeeuwsclie en Vlaamsche Winter Zakmaat f6. a 6.00; Overmaassche en Flakkeesclie f6 i\ 6.30. De Nieuwe Zeeuwsclie en Vlaamsche Zomer Zakmaat f 6.20 a 6.60, dito gestort f 7 a 7.30, Overmaassche cn Flakkeesclie f 6.a 6.40. Haver langzaam tot 'vorigen koers afgaande. De nieuwe Inlandsclie voeder naar deugd van f 3.40 tot 3.80dito dikke f 4 a 5. Per 100 kilo Inlandsche voeder tot f9 a 9.50 gelaten. Boonen en Erwten niet veel handel. Raapkoeken onveranderd. Harde naar qual. van f95 tot 105, zachte fllS. Lijnkoeken in een doen. Harde f 110 h 120. Zwolle, 26 Juli. Op dc heden alhier gehouden gewone Vrijdagsche Veemarkt waren ruim 900 stuks vee aangevoerd. De handel was zeer slap, waardoor ook de prijzen daalden. Men besteedde voor vette koeien f 190.a 280.dito ossen f190.a 280.dito stieren f150.a 200. neurende koeien f 160.—a 225.— verscligekalfde dito f160.— a 225.— najaarkalvende dito f140.— a f195.— guste dito f125.— a 180.— neurende vaarzen en schotten f 110.a 160.afgek. dito pinken en dito stieren 'f 7p.— a kalv Aandeelen Kanaal-Maatschappij 0 Oostenrijk. Nat. Bank-Admin. 0 Spoorwcglecningcn. I Nederland. Ad. M.Expl.St.Sp. 0 Obl. Cent. Sp. gest. 0 Boxt-Wezel 1 Hyp. 5 Rusland. Jelez-Orel 11000 5 O. Kursk Cli. Azow 5 Losowo Sewastopol 5 Moskou Smolensk 5 Poti Tiflis 1' 1000 5 Amerika. Aand. Eriè Spoorw. 0 Obl. Centr. Pacific 6 Union Pac. Hoofdl. 6 Loten, Stad Amsterdam pet. pet. I Nederland. Rusland. Oostenrijk. 3 Stad Rotterdam 3 Maatsch. gem. crcd. 3 Staatsleening 1864 5 dito dito 1866 5 Staatsl. 11. 250 1854 4 dito 11. 500 1860 5 dito - 100 1864 5 Leening 3 pet f110.— h 160.— -- flOO.—vette kalveren in een doen. Schapen en lammeren iets duurder. Varkens. Op p.m. 110 wagens waren ruim 650biggen aangevoerd; men gal' voor de biggen p. ra. 10.80 per week. De markt der andere varkens was onveranderd. Granen. Tarwe f9.75 a 10.50. Rogge f 7.30 u f7.80. Boekweit f6.50 5 7.20. Aardappelen f2.60 a f4.50. Alles per HL. Boter per kilo f 1.05 a fl.30, per Vs vat prima qualiteit f22 si 24 afw. soort f 20.— 21.—tweede soort f 16.50 a 18.50. Eieren f 3.25 a 4.per 100 stuks. Russchen. De aanvoer bedroeg 21000 bossen. Handel vlug. De prijzen liepen van f9 tot 32 per 100 bossen naar grootte en kwaliteit. 1878 is een gunstig jaar voor dit artikel. Antwerpen. 26 Juli 1878. MetalUPap. per 11. 21 21.75»/s Zilv.Jan. 21 u Engelsche u p.st. Eng. met affidavit Ëng.-Portugeesclie u Frarisclien Belgische Diversen in Reichsm. Hamb.-Russen. Russische in Z.R. ltuss. Pap. Roebels. Poolsche per ZR. n Spaanschc Buitenland. in francs Binnenlandn in piasters n Amerilc. Dollars Goud. Papie 68V2 11974 10974 1673 82"/i6 857/3 76 857-, 163/., 62 1047.3 IO27.3 881/4 1503/4 löOVs 92 987» 1227s 93 Huisvrouw: „Maar Marie, hoe kom je er toch toe, om van middag voor vier personen te (lekken? Mijn man en ik zijn er toch maar twee." Marie „Er komt toch visite, Mevrouw Toen mijnheer van morgen heenging, riep u hem immers toe„Breng van middag Herman en Dortliea (titel van een boek) mede," en nu dacht ik dat ze zouden blijven eten." Rechter (tot een inbreker) „Ik begrijp met hoe jij die stoike deuren en sloten alleen ver breken kunt." Gevangene„Ja, dat geloof ik wel, dat is ook niet zoo makkelijk, als 'n beetje schrijven en arme gevangenen te veroordeelcn. Als een van ons door de wereld komen wil, moet hij meer leeren dan andere lui." Adres franco brieven onder het motto Manufacturen aan het bureau van, de „Echo van het Zuiden", te Waalwijk. Het naamlooze briefje van 'll. Zondag is door mij ont- vangen en door iedereen ge lezen, die er maar pleizier in had. De schrijver had de zaak goed overlegd nakermis voor tijdstip, eene zaak die hem niet regardeerde voor onderwerp, een pak slaag en eene aaneenschakeling van grofheden, zie, dat alles moest als afleider dienen, terwijl de menigte taalfouten nog het voorname scherm moesten uitmaken waarachter hij zich zocht te verbergen de man heeft even wel misgerekend; in zijne aan waanzin gren zende woede lieeft hij liet doek zoo door schijnend genomen, dat ik alvorens nog eenig verd-er bewijs in handen te hebben, er nem in zijne volle grootheid, of beter ge zegd in zijne infame laagheid reeds zonneklaar zag achterstaan. I11 den aanvang was het mij onbegrijpelijk dat zoo'n schrijven ergens anders vandaan kwam dan uit eene achterbuurt, doch wan neer men in aanmerking neemt dat zijn geheele politieke levensloop slechts een nest van kruiperijen en kuiperijen vormt, dat beginsel, recht en waarheid bij hem een on bekend iets is, en hierin nog gestadig door een handjevol vleiers gesteund wordt, zie dan verwondert het mij niet dat personen die voor recht en waarheid strijden en van geen kruiperijen en kuiperijen willen weten of nooit zullen willen weten, hem een pijnlijken doorn in iet oog zijn en geen middelen hem laag genoeg (adres het briefje) om die te trachten te schandvlekken. Ik lach er intussclien eens hartelijk mede vriend, en zijt zeker dat geen brieven of briefkaarten, geen pakken slaag, geen schel den of bedreigingen van welken aard ook mij ooit zullen weerhouden, om daar, waar ik zie dat onrecht gepleegd wordt, het aan den dag te brengen. -X- X- Voorspoedig bevallen van een wel geschapen dochter. ANNA SUTORIUSSWAGEMAKERS. Tilburg26 Juli 1878. 21.77 11.70 1L95 12,0272 47.65 47.65 58.60 1.251/» 47-65 2,33 Eene nette, welingerichte LEERLOOIERIJ met 8 kuipen; dezelve is ook tegen bil lijken prijs TE KOOP met1 eene schoone BOUWPLAATS of met een goed BUR GERHUIS, .bevattende 7 heneden-ver trekken en alle gerievenalles in de beste orde. Ook bestaat cr gelegenheid voor kost en inwoning voor 1 of 2 personen. een bekwaam 0111 dadelijk in dienst te treden bij A. VAN IERSEL, te Waalwijh. 2.45 2.43 I11 de gister-avond gehou- goed kunnende koken en met de wascli om gaan. Hoog loon en veel verval. Men adresseere zich met franco brieven onder letter X. IJ. Z. aan het bureau de zer courant. Londen, 26 Juli. w i ion s l den zitting van het Lagerhuis heeft de heer Cowen bedroeg' heden ruim de onlangs aangekondigde, doeh niet persoonlijk - - - - door hem ondersteunde petitie van het „comité iröor buitenlandsche aangelegenheden" in noor delijk Engeland namens die commissie inge diend waarbij het Huis verzocht wordtlord Beaconsfield iii staat van beschuldiging te stellen. Op een vraag van den heer Gosclien ant woordde de Minister North cotedat alle schrif telijke stukken betrekkelijk de overeenkomst met Turkije zijn openbaar gemaakt. Antwerpen, 25 Juli. Koffie vast en met gere- gelden handel in Rio-soorten uit de tweede hand. Beetwortel-Suiker 8S pet. in loco fr. 533/4, lever baar fr. 52 a 5274 m entr. Huiden. Verkocht 384 drooge Buenos Ayres tot fr. 110 a 115 518 gez. dito a fr. 7350 gez. Gualcguay a fr. 76; 108 gez. Parana a fr. 72; 85 bij groote en kleine partijen, voor een civiclen prijs. Te bevragen met franco brieven en te zien bij T. II. v. d. SPRONG, Bosland No. 22, Rotterdam. De eerlijke vinder wordt verzocht zich tot den Uitgever van dit blad te wenden. van 15 paardenkracht met Ketel, of ook af zonderlijk. Adres bij K. MULTWIJK te Kralmgèn.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1878 | | pagina 3