N®. 59. Donderdag* 1 Augustus. 1878. le Jaargang. Ml, UfllM Toegewijd aan Handel, Industrie en Gemeentebelangen. Bekendmaki n g e n. BINNENLAND. Uitgever: ANTOON TIELEN te Waalwijk. Echo van het Zuiden, Dit blad verschijnt Woensdag en Zaterdag avond. Abonnementsprijs per 3 maanden/1,00, franco per post door het geheelc rijk f 1,15. Brieven, ingezonden stukken, gelden, enz., Jranco 'te zenden aan den Uitgever. Advertentiën 1 7 regels ƒ0,60, daarboven 8 cent per regel, groote letters naar plaatsruimte. Advertentiën, driemaal ter plaatsing opgegeven worden tweemaal in rekening gebracht. Reclames beneden de rubriek Binnenland 15 cent per regel. De Burgemeester der gemeente Waalwijk brengt ter kennis van de ingezetenen, dat het kohier voor de belasting op de paarden, alsmede op de als trekdieren gebezigd wordende muildieren, ezels, runderen en honden, voor het dienstjaar 1878/70, te rekenen van af heden gedurende acht dagen ter secretarie dezer gemeente voor een ieder ter inzage is nedergelcgd. Waalwijk, 27 Juli 1878. Burgemeester en Wethouders, Dr. DE HAAN, L. B. De Secretaris, F. W. VAN LIEMPT. (NATIONALE MILITIE.) De Burgemeester der Gemeente Waalwijk Gezien de aanschrijving van den IIoogEdel Gestrengen Heei Commissaris des Konings in Noordbrabant van den 10 Juli 1878, A. No. 1, 6e afdeeling Roept bij deze op de na te noemen militiën- verlofgangers dezer gemeente van de lichting 1875, om op den 7 Augustus aanstaande onder de wapenen te komen Hendrikus Appels Jacobus Theouorus v. d. Ven Theod. Adrianus Bergmans Adrianus Span Peter van den Broek Johannes Norb. van Eetcn n Adrianus Godefr. Verhofstad u Johannes Franciscus Hengels 's Bosch. De voormelde verlofgangers moeten zich daags voor het vertrek ter Secretarie alhier aanmelden om de reispas en het daggeld te ontvangen. Waalwijk, 30 Juli 1878. Burgemeester en Wethouders voornoemd, Dr. DE HAAN, L. B. De Secretaris, F. W. VAN LIEMPT. Bij de trekking der Haarlemsehe paardenloterij zijn gevalleneen Berliner met tweespan op No. 1801, een Victoria en paard op No. 9491, een Napoleon en paard op No. 3465 en een Panier en paard op No. 1818. Te Rotterdam heeft Maandag een felle brand gewoed in de meelfabriek van den heer Wijsman aan den Bergweg. De stoommeelfabriek zelve is uitgebrand de magazijnen die achter den wind lagen zijn gered maar hebben belangrijke waterschade geleden. De stoom- en talrijke andere brandspuiten wa ren in werking en hadden den verderen voort gang belet. De stalling van den heer Pop Smit is mede beschadigdverder stond de fabriek vrij naar Bergenopzoom. Ter Neuzen. Alles is geassureerd. Te Parijs werden in de laatste dagen, vooral in het Quartier Latin, een groot aantal valsche tien-franc-stukken in omloop gebracht. Maan dag jl. is zekere Passaglie op de daad betrapt. Men vond bij hem onderscheidene valsche stuk ken. Zijne woning werd bewaakt en daardoor kreeg men nog twee medeplichtigen in handen. Milanini en Sebastiani. Bij deze drie werd voor ongeveer 5000 fianken valsche stukken gevonden. De Italiaansche politie, per telegraaf verwittigd, deed een onderzoek te Palermo. Men heeft nu ook daar in de woning dezer drie Italianen eone fabriek van deze valsche munt gevonden. Openbare Vergadering van den Raad der gemeente Waalwijk, op lieden, Woensdag den 30 Juli 1878, des namiddags 6 uur, waarin zal worden behandeld I. Ingekomen stukken. Vaststelling van het primitief kohier van den Hoofdelijken Omslag. Aanbieding der Gemeente-Rekening. II. III. De Gemeenteraad van Boxtel heeft een adres gericht aan de Eerste Kamer der Staten-Genc- raal, om zijne bezwaren in te brengen tegen de door de Tweede Kamer aangenomen onderwijs wet, en wel hoofdzakelijk tegen de bepalingen omtrent de benoeming der hoofdonderwijzers, waardoor de autonomie der gemeenten wordt aangerand en de financieële gevolgen, die de aanneming van het wetsontwerp na zich zullen slepen. Verschillende andere gemeenten hebben het voorbeeld van Boxtel gevolgd en zicli bereids met dezelfde beschouwingen tot de Eerste Kamer gewend, of wel hunne abhaesie betuigd aan het adres door het gemeentebestuur van Boxtel in gezonden. Ook door Veghel en Schaijk is zulks gedaan, terwijl er toe is besloten te Oosterhout, Zevenbergen en St.-Oedenrode. Bij het eerste examen van Candidaat-Nota- rissen volgens de nieuwe regeling afgelegd, is geslaagd de heer G. Weis, van Kampen. Bij het einde van den curcus 1877/78 be vinden zich aan de Militaire Geneeskundige school te Amsterdam 227 studenten en phar- maceuten, te weten 22 cliemi-artsen, waaronder 1 gepromoveerd doctor en 2 met den graad van doctorandus; 73 candidaat-artsen57 chemi- candidaten en 75 studenten, waarbij 35 die in September 1877 nieuw zijn aangekomen. In de maand April j.l. werd, gelijk men zich herinnertte Parijs een afgrijsselijke misdaad ontdektdie eenige weken te voren gepleegd was. Uit de acte van beschuldiging blijkt het vol gende. Een melkverkoopster, vrouw Gillet, die eenige spaarpenningen bezatwas naar de wo ning van zekeren Barre gelokt, waar zij door dezen en zijn vriend Lebiez opgewacht en door een hamerslag aan het hoofd getroffen werd. De onverlaten wierpen zich op hun slacht offer en brachten haar met een scheermes eenige doodelijke wonden toe. Het lijk werd vervol gens in stukken gesneden en in een koffer ge pakt, terwijl een der moordenaars middelerwijl huiszoeking deed in de woning van de ver moorde vrouw en zich daar meester maakte van onderscheiden papieren van waardedie achter eenvolgens door beide medeplichtigen en de maitres van een hunner, vrouw Lepin genaamd, "aan den man gebracht en grootendcels verbrast en verteerd werden. Met den koffer had men eerst eenigen tijd van het eene huis naar het andere gesjouwdmen had eenige stukken van het lijk er "uit genomen en deze in een doos gedeponeerd ten huize van mej. Jeanson, rue Poliveau No 42, waar een der medeplichtigen, Barre, onder den naam van Emile Gerard, een kamer gehuurd had. Daar de huurder des anderen daags niet terug kwam, onderzocht de eigenares van het huis de doosdie men in de kamer had achtergelaten en vond daarin besloten de afzichtelijke men- schelijke overblijfselen. Het feit werd spoedig ruchtbaar, nadat de politie met de vondst in kennis was gesteld en het verband bleek spoedig tusschen het drama van 2 3 Maartde verdwij ning van vrouw Gillet, en de ontdekking in het huis van de rue Poliveau, den 6n April d. v, liet vermoeden viel dadelijk op Barre, van wien men wistdat hijals zaakgelastigdedoor de vermoorde vrouw Gillet geraadpleegd was over den verkoop van een deel barer effecten. Barre werd in hechtenis genomen en het duurde niet lang, of van vermoedens en argwaan kwam het tot bijna onloochenbare bewijzen, die zijn schuld aan 't licht brachten. De beklaagdedie aan vankelijk een groote mate van kalmte en on verschilligheid had weten te bewarenverloor bij het zien van de ontdekkingendie zijn po sitie hoe langer zoo moeilijker maakten, zijn tegenwoordigheid van geest. Hij kwam niet slechts tot volledige bekentenis wat zijn aandeel in den moord betreftmaar noemde ook zijn medeplichtige Lebiez, student in de medicijnen, die in hechtenis werd genomen en insgelijks na eenigen tijd tot volledige bekentenis kwam. De beide monstersdie het gruwelstuk ge pleegd hebben, zijn nog jong, 24 en 25 jaar oud. Zij hebben een zeer goede opvoeding ge notendank zij de gunstige maatschappelijke positie hunner ouder»die liun bescheiden for tuin geheel aan hen opofferden toen zij van de eene verkwisting in de andere vervielen. Eindelijk moesten zij de hand van hen af trekken aan zich zelf overgelaten en ten einde raad om zijn maitres en zijn schuldeischers te bevredigen, ontwierp Barre het helsche plan en koos Lebiez tot zijn medeplichtige. De maitres van Barre, vrouw Lepin, had goede sier gemaakt van het gestolen geld, maar schijnt niet geweten te hebben, dat daaraan bloed kleefde. De moor denaars schijnen voor haar het gruwelstuk ver zwegen te hebben. Van het zedelijk gehalte van een der jeug dige booswichten Lebiezkan men zich een voorstelling maken, als men weet, dat deze maar weinige dagen voor zijn arrestatie in een locaal van de rue d'Arras een openbare voordracht had gehouden over het Darwinisme en de Kerk. Hij verkondigde daarin de theorie van den strijd om het levendien hij zoo uitlegdedat de raensch door olie mogelijke middelen moet zorgen dat hij een plaats krijgt aan de te nauwe tafel van de natuur, waaraan de sterkere den zwakkere verdringt. In de conciergerie zijn beide beklaagden elk in een afzonderlijke cel opgesloten beiden in gezelschap van andere misdadigers. Lebiez schrijft veel en Barre brengt zijn tijd door met 't lezen van de boeken uit de gevangenis-bibliotheek. ter goedkeuring voorgelegd. Naar men verneemt heeft hij bij die gelegenheid het voornemen te kennen gegeven den 28sten Augustus op Ba- belsberg terug te komenten einde bij de plech tigheid tegenwoordig te zijn. Aanvankelijk be stond ten Hove bet denkbeeld, aan de feestelijk heden een eenigszins eenvoudig karakter te ge ven in overeenstemming met het ceremonieel op een buitenverblijf. Ten slotte heeft men echter daarvan afgezienvooral omdat de Ko ning der Nederlanden als gast er bij wordt ver wacht. Alles zal nu plaats hebben met inacht neming van hetzelfde ceremonieel als bij het huwelijk eener Pruisische prinses gebruikelijk is. De bruid zal de kroon dragen de dame» zullen in rnanteau de cour verschijnen en er zal een cour en een fakkeldans plaats hebben. Alleen zalwegens de mindere ruimte in het Nieuwe Paleis, in het aantal genoodigdenecno beper king worden gemaakt. De Keizerin wordt bij het feeft verwacht. De Koning der Nederlanden zal den 22n Augustus aankomen. Den 27n zullen de feestelijkheden afloopen. In het Plora-theater te Keulen werd den 24 sten dezer een schoon avondfeest gevierd. Tot slot zouden vuurwerken afgestoken worden. Alles liep goed van stapel, totdat plotseling een zwaar ijzeren stuk; waaruit ten slotte lichtkogels ge schoten zouden worden, barstte, den kassier van de inrichting doodde, vele personen kwetste en bovendien veel schade aanrichtte. Een droevig familie-drama heeft te Amsterdam plaats gehad. Aan een aanzienlijk ingezetene wa ren een twaalftal stukken zilver ontstolen. Hij verdacht zijne dienstboden, liet een onderzoek instellen door de politie, en deze ontdekte dat de zoon van den huize de dief was en het zilver beleend had. Vrijdag-avond, tegen 7 ure, ontdekte de heer J. Van den Broek, over het Kluizenaarspad te Dordrecht gaande, een man in een moddersloot op het punt van te verdrinken. Ofschoon niet kunnende zwemmen, begaf hij zich dadelijk gekleed te water en mocht het ge noegen smaken den drenkeling te redden. Eerst toen hij dezen boven water gehaald had, bemerkte hij dat de man een kind van ongeveer drie jaren onder den arm hield, dat hij had willen redden. Zonder tusschenkomst van genoemden heer J. Van den Broek zouden man en kind omgekomen zijn. Zaterdag viel een 3-jarig knaapje bij de Diezerpoort te Zwolle in de stadsgracht. Zijn 76-jarige grootvader, J. Giessen, sprong hem na en werd met het kind, doch niet zonder moeite, gered. Vergiftiging door tusschenkomst van molen- steenen. Blijkens een Eransch geneeskundig blad van 31 Maart 11., heeft het ingieten van lood in de gleuven en de scherven van molensteenen in het arrondissement van Beziers, departement Hérault, waarover reeds eenig bericht werd gegeven, tengevolge gehad de vergiftiging van niet minder dan 412 personen in 141 gezinnen hebbende 541 leden, waarvan er 30 stierven. Omtrent het huwelijk van prins Hendrik der Nederlanden met prinses Maria van Pruisen wordt uit Berlijn aan de Köln. Zeitung het vol gen de gemeld Het programma voor de plechtigheid en daar aan verbonden festiviteiten was den Keizer wegens zijn ophanden zijnde vertrek naar Teplitz De herbergier V., in het onder Meppel bc- hoorende gehucht Oosterboer, zag dezer dagen bij zijn ontwaken niet weinig verbaasd op. Alsof des nachts een karavaan om zijne woning had gelegerdwelke onverwachts met achterlating van bagage bet hazepad had gekozen, vond hij op zijne „ieming" een groote menigte karren, wagens, bezems, hekken, schoppen, kruiwagens, enz. opgestapeld. Deze nachtelijke ovatie schijnt aan eene jeugdige sclioone te zijn gebracht wier vroegere minnaar spoedig met eene andere in het huwelijk zal treden, terwijl haar nu door de jonge lieden uit de buurt „dor" of „zoor" hout werd gebracht, 's Lands wijs 's lands eer. Er heerschte vrij wat drukte, toen de eigenaren van dat alles kwamen opdagenom ieder het zijne weder uit te zoeken een twintigtal paarden brachten alles weer naar de verschillende kwar tieren terug. Zondag heeft te Arnhem een werkman door middel van een schot met een kamerpistool een einde aan zijn leven gemaakt. Huiselijke on- eenigheid schijnt aanleiding tot deze wanhopige daad geweest te zijn. De ongelukkige laat een vrouw met 6 kinderen achter. Op de Oldebroeksche heide zijp in het gropt proeven genomen met lichtkogels, uit getrokken kanonnen. In zeer korten tijd werden op be trekkelijk groote afstanden zooveel lichtprojectilen achter de vijandelijke batterijen geworpen, dat men van uit de eigen stellingen duidelijk het werk kon waarnemen. Dit voor de Oldebroek sche heide zoo ongewone schouwspel trok vele vreemdelingen uit den omtrek naar het kamp die eerst laat in den avond de legerplaats ver lieten. Velen van hen waren reeds gedurende den dag tegenwoordig bij de oefeningen met het stalen achterland geschut van groot kaliber en

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1878 | | pagina 1