aan de straal S T 001 IA G Hl IV E MmSTIKIIACHIIS als: liefst i f260. f 260. Gevraagd Eene flinke nette dienstbode, Samuelson's Tweepaards Gras-Maaimachine voof f2SJ, W. TIMMERMANS Zonen TOT UITKEERING BIJ OVERLIJDEN, fleserve-Kapitaal ZEVEN-HONDEBD-DUIZEND Gulden, De origineele MACKAÏ- en GOHEMacies IE te huur: maërgëtëëlëHën GK Van Huiten. De beste, sterkste en goedkoopste JACHTHOND Kassiers en Commissionairs in Effecten TE! WAAL"WIJ-IK:, MAATSCHAPPIJ 3. J. SPANJAARD Jr, Amsterdam. Vlot- en Slijpdelen TE KOOP GEVRAAGD: als; TAFELS, STOELEN, LINNEN- ««As»? KASTENLADETAFELSSPIE- GELS, SCHILDERIJEN, enz. TWEEPAARDS TWEEPAARDS TER OVERNAME GEVRAAGD: Paar denhar ken en Hooischadders. VET H Co. -DORDRECHT- gevestigd te UTRECHT6 December 1847. (met of zonder Stoomvermogen werkende) DER „FOREIGN SOLE SEWING MACHINE CO^P." BOSTON U. S. HET FRANSCHE AGENTUUR ft Eene nette, welingerichte LEERLOOIERIJ met 8 kuipendezelve is ook tegen bil lijken prijs TE KOOP met eene schoone BOUWPLAATS of met een goed BUR GERHUIS, bevattende 7 benedetf-ver- trekken en alle gerievenalles in de beste orde. Ook bestaat er gelegenheid voor kost en inwoning voor 1 of 2 personen. 3000 stuks extra mooie bij groote en kleine partijen, voor een civielen prijs. Te bevragen met franco brievén en te zien bij T. H. v. d. SPRONG, Bosland No. 22, Rotterdam een gebruikte van 15 paardenkracht met Ketel, of ook af zonderlijk. Adres bij K. MÜLTWDK te Kralingèn. hebben de eer te berichten, dat hun Magazijn in de KLOOSTERSTRAAT, alhier, steeds voorzien is van de beste De Singer-Machi nes, Jones Co/s Elastiques en Arm- machines, Thomas &Co., EliasHowe, Bradbury Co., Grover Baker, Wheeler Wilson, De Teutonia, De LincolnDe GermaniaDe Rhenania, De Superior, De Union, De Victoria, De Saxonia, enz. en dat zij door hun uitgebreid debiet in staat gesteld zijn deze Machines aan de laagst mogelijke prijzen te leveren. TEVENS ZIJN VOORRADIG Amerikaansche Schachtenzetters (Ma chines om Schachten te zetten) en Leder- plet- of Wals-machines, veel goedkooper en veel solieder dan de tot dusverre alhier bekende. Alle Machines worden vóór de aflevering door een Deskundige, die met het vak ten volle vertrouwd is, geregeld. Onderricht wordt gratis gegeven en voor Soliditeit wordt ingestaan. Jlj a° .i1! ^^^^ciMccnni^al^ie^mblie^t^jrcingei^^^k een MAGAZIJN geopend heb van Ui lil Ui Door overeenkomsten met de voornaamste fabrikanten ben ik m staat gesteld alles tegen de laagst mogelijke prijzen te leve- ren, terwijl men steeds van eene solicde behandeling verzekerd kan zijn. Onder minzame aanbeveling UEd. Dienaar, Waalwijk, Juli 1878. Een grijzebruin gevlekte (RETT). De eerlijke vinder wordt verzocht zich tot den Uitgever van dit blad te wenden. op aannemelijke voorwaarden. Eene goed beklante affaire, Adres franco brieven onder het motto Manufacturen aan het bureau van, de „Echo van het Zuiden", te Waalwijk. WAALWIJK, 1878. C. II. DË GREEFF, Leve rancier yan Klcedingsluk- kcn. RUBBENS CoJ. "EMEVITS i" Leder acliocnmakcrs- fourniluren. BERNARD HEIRIKS, tegen 1 November, goed kunnende koken en met de wasch om gaan. Hoog loon en veel verval. Men adresseere zich met franco brieven onder letter X. IJ. Z. aan het bureau de zer courant. Wij leveren thans de beroemde onder garantie en op proef, zoo noodig met begeleiding van een deskundige voor onze rekening, onzer MaabnacS! SeïlluStreerde ^'.Couranten met Attesten van Gebruikers Tevens GROOTE VOORRAAD van Onze Machines zijn tot dezelfde prijzen verkrijgbaar bij onze Agenten. Spoedige bestelling is raadzaam. annonceeren, dat zij zich voortdurend belasten met den aan- en verkoop van Effecten en het omwisselen van Coupons en vreemde Muntspeciën. Door hunne relatien met verschillende eerste Binnen- en Buitenlandsche Bankiers huizen zijn zij in staat hun Clientèle de voordeeligste coursen te berekenen. Verder behoort tot hunnen werkkringhet incasseeren en disconteeren van Wissels en ander Handelspapier, liet verleenen van voorschot op Effecten, het openen van Rekening-courant met rente-vergoeding, het bezorgen van in- en afschrijvingen op het Grootboek der Nationale schuld en het incasseeren der rente j het leveren en het inkoopen van Wissels op Antwerpen, Londen, Parijs, Berlijn en an dere buitenlandsche Bankplaatsen en vervolgens alle tot het vak behoorende operatien. DirecteurenW. P. INGENEGEREN en J. P. BOL. Deze Maatschappij heeft ten doel tegen een geringe wekelijksclie premie aan de deel nemers eene uitkeering bij overlijden te verstrekken ter gemoetkoming der kosten, die een sterfgeval altijd veroorzaakt. Nadere inlichtingen worden verstrekt te Waalwijk door W. KUIJSTENBode voor Waalwijk en omstreken. Van alle S00rten boenen en Laarzen, zijn voor NEDERLAND uitsluitend verkrijgbaar bij Op aanvraag zijn MACHINES bij mij in bewerking te zien. VOORRADIG: WALZMACH1NES, j ZOOLEN- en HAKKENSNIJMACHINES die ook afzonderlijk SCHIFTMACHINES, verkocht worden'' LEESTENHOUDERS, enz. j Groote voorraad Amerikaansche Werktuigen, als HAKKEN- SCHROOIJERS, KANTENSNIJMESSEN, enz. VERZENDTvrij van Rechten Gewone TAFELWIJN a 35 Cent de flesch, per dozijn. f 4.20 Superior a 50 Cent de flesch, per dozijn. f6. MEDOC 60 Cent; St. JULIEN li 70 Cent per flesch. COGNAC ordinaire f 1.— COGNAC vieux f 1.50 per flesch. CHAMPAGNE DU MARQUIS DU ROSEZ f 1.per flesch, per dozijn f 12. CHAMPAGNE AY-GRAND MOSSEUX fl.50 per flesch, per dozijn f 18. VERKRIJGBAAR aan het Depot, 65 Oppert, Rotterdam. Verzendingen door geheel HoUand, proeven op besteHingen van een dozijn. AGENTEN worden in cdle steden gevraagd tegen ruime provisie. Boek-, Courant- en Handels-Snelpersdrukkerij van Antoon Tillen, Waalwijk. I lAjiutmiit'»"»»»'

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1878 | | pagina 4