Zondag 4 Augustus 1878. le Jaargang. Toegewijd aan Handel, Industrie en Gemeentebelangen. T Bekend m a k i n g e n. Uitgever: ANTOON TIELEN te Waalwijk.! GEMEENTERAAD Si Dit blad verschijnt Woensdag en Zaterdag avond. Abonnementsprijs per 3 maanden/1,00, franco per post door het gcheele rijk f 1,15. Brieven, ingezonden stukken, gelden, enz., franco 'te zenden aan den Uitgever. Advertentiën 1 7 regels /0,60, daarboven 8 cent per regel, (Tioote letters naar plaatsruimte. Advertentien, driemaal ter plaatsing opgegeven worden tweemaal in rekening gebracnt. Reclames beneden de rubriek Binnenland 15 cent per regel. BEVOLKING. Burgemeester en Wethouders van Waalwijk herinneren bij deze de hoofden der huisgezinnen, ingevolge Koninklijk besluit van den 3 November 1861 (Staatsblad No lJ5) aan de verplichting, om uiterlijk binnen eene maand van ieder lid, datin het huisgezin wordt opgenomenof daaruit gaat kennis te geven aan liet Gemeentebestuurals mede aan de verplichting, om ingevolge art. 4 der Plaatselijke Politieverordeningen van verhui zingen binnen deze gemeentebinnen 8 dagen kennis te geven ter Gemeente-Secretariealwaar formulieren gratis verkrijgbaar zijn. De Politie zal omtrent het naleven van boven staande bepalingen een streng toezicht houden, terwijl overtredingen dienaangaande volgens de wet zullen gestraft worden. Burgemeester en Wethouders voornoemd, Dr. DE HAAN L.B. De Secretaris, F. W. VAN LIEMPT. Waalwijk, 31 Juli 1878. De Burgemeester der gemeente Waalwijk, ter afkondiging ontvangen hebbende het Kohier van het patentrecht over het dienstjaar 1878/9, ver wittigt de* belanghebbenden, dat gezegd kohier doorden heer Inspecteur van 's ltijks Directe Belastingen dezer Provincie op den 29 Juli 1878 is executoir verklaard, dat hetzelve op heden aan den Rijksontvanger in deze gemeente, ter invor dering is toegezonden en dat ieder verplicht is zijnen aanslag op den bij de Wet bepaalden voet te voldoen. De belastingschuldigen, welke zich met hunnen aanslag bezwaard achten, kunnen hunne redenen bij verzoekschriftbinnen drie maanden na dato der executoir-verklaring, indienen bij Ged. Staten dezer Provincie, des verkiezende door tusschen- komst van den betrokken Controleur van 's Rijks Belastingen. De reclamatiën omschreven bij art. 45 der wet op de Personeele Belasting, van den 29 Maart 1833 (Staatsblad No 4), zijn vrij van zegel. Die der Grondbelasting en het Patentrecht zijn aan Zegel onderworpen. De Burgemeester voornoemd, Dr. DE HAAN, L.B. Waalwijk, 1 Augustus 1878. Burgemeester en Wethouders van Waalwijk brengen ter kennis van de ingezetenendat het primitief kohier van den Iloofdelijken Omslag over den jare 1878door den Gemeenteraad is vastgesteld, en, ingevolge art. 265 der gemeente wet gedurende acht dagente rekenen van af deii'5n dezer, voor een ieder ter lezing zal wor den gelegd ter Secretarie alhier. Gedurende dien tijd kan ieder aangeslagene tegen zijnen aanslag bezwaren indienen bij Ged. Staten dezer Provincie. Burgemeester en Wethouders voornoemd, Dr. DE HAAN L.B. De Secretaris, F. W. VAN LIEMPT. Waalwijk2 Augustus 1878. de notulen der vorige worden gelezen en goed gekeurd. Aan de orde A. Ingekomen stukken als 1. Schrijven van Gedep. Staten waarbij wordt aangedrongen om de overdracht van den weg bij de vroegere openbare begraafplaats aan het H. K. 111 I 1 »-\l «»•-»+o ll ollllPtl 1111 om Burgemeester en Wethouders van Waalwijk, brengen ter algemeene kennis, dat de gemeente rekening over den jare 1S77 aan den Raad is over gelegd, en dat dezelve, ingevolge art. 219 der gemeentewet, gedurende 14 dagen voor een ieder ter inzage is nedergelegd en tegen betaling der kosten in afschrift verkrijgbaar is. Burgemeester en Wethouders voorn. Dr. DÉ HAAN, L.B. De Secretaris, F. W. VAN LIEMPT. Waalwijk, 2 Augustus 1878. ..I.ii. ii i i inn van Waalwijk. Openbare Vergadering van 31 Juli nam. 6 uur. Afwezig:' de Heeren Van der Klokken, we gens ongesteldheid en Dr. van Heijst, die schrif telijk heeft kennisgegeven verhinderd te zijn de Vergadering bij te wonen. Voorzitter Dr. de Haan. De Voorzitter opent de vergadering, waarna Kerkbestuuralsnog te doen plaats hebben bij akte van rectificatie. Conform besloten. 2. Adres van G. van Loon c. s. aandringende op de uitvoering van het Raadsbesluit van 19 Februari 1877 aangaande het leggen eener rio- leering. De Voorzitter stelt voor de zaak te stellen in handen van den Ingenieur Van den Elzen om de zaak te onderzoeken en aan den Raad rapport uit te brengen. De heer Van Icrscl merkt op dat de Raad er niets mede te maken heeft(laar er in deze zaak een raadsbesluit bestaat. De heer Van Es zegt dat de vorige spreker gelijk heeft dat; er een raadsbesluit dienaangaande bestaat; echter'merkt hij op dat na het nemen van dat besluit een deskundige verklaard heeft dat het onmogelijk kan worden uitgevoerd. De heer Jud. Timmermans zegt dat B. en W. het besluit kunnen uitvoeren zooals het hun 't best voorkomt. 3. Adres van de firma Wagemakers en van Hilst verzoekende dat de werkzaamheden aan (le haven geschieden zonder afdamming van het voorste gedeelte der haven; zooniet dan protes teeren zij er tegen en stellen de gemeente ver antwoordelijk voor de schade die zij eventueel zullen hebben. t t De Voorzitter zegt dat 'them spijt (lat juist die firma aanmerking maakt, daar juist aan haar alle mogelijke faciliteiten toegestaan worden. Hij geeft in overweging het adres niet in be handeling te nemen daar het niet op zegel is. Het is onmogelijk gebleken het werk op eene andere wijze (laar te' stellen. Te Rotterdam waar zooveel scheepvaart is duurt de stremming soms weken achtereeninsgelijks op de Zuid-Willems vaart. Zonder bezwaren kan ook dit werk na tuurlijk niet worden uitgevoerd. De heer Van Icrsel zegt dat op het zegel gewoonlijk minder wordt gelet, maar dat het te laat is op die zaak terug te komen. De heer Van der Heijden zegt dat het zegel wel niets aan de zaak afdoet, maar dat alle burgers voor den Raad gelijk zijn. Vroeger zijn stukken buiten behandeling gelaten omdat zij op ongezegeld papier waren, de billijkheid vordert dus dat ook dit schrijven buiten discussie blijft. De heer Jud. Timmermans zegt dat deze zaak bij het uitvoerend gezag tehuis behoort; bovendien zijn de vroeger tegen (1e afdamming ingebrachte bezwaren veel grooter dan de in dit adres genoemde. Hij begrijpt dat het voor de firma last zal veroorzaken; doch het Raads besluit tot afdamming is in weerwil van grootere bezwaren genomenhoe spoediger tot de uit voering wordt overgegaan hoe beter. De "heer Van Es wijst er op dat na de aan besteding de aannemer zou aangeboden hebben het werk ook zonder afdamming uit te voeren hij zoude er voor zijn als dit konom den Raad dan nog eens bijeen te roepen om opliet eerste besluit terug te komen. De heer Van Kiel wijst op het gevaar dat daarin gelegen is (laar men geen recht meer heeft als men zich niet aan liet besluit en be stek houdt. De Voorzitter houdt zich aan het oordeel van den Ingenieur met het werk belast, en laat anderen er buiten. Hij stelt voor het schrijven verder niet in aanmerking te nemen als zijnde niet op zegel. 4. Brief van het R. K. Kerkbestuur alhier (zie ons vorig nummer). Na voorlezing zonder eenige discussie aange nomen voor kennisgeving. B. De Gemeenterekening over 1877. Wordt eene commissie van drie leden benoemd V...X deze te onderzoeken. Als leden dier com missie zijn benoemd de heeren Jud. Timmermans, Van Riel en Quirijns. C. Rapport van (1e commissie belast met het onderzoek van het Kohier van den Iloofdelijken omslag. De door de commissie voorgestelde wijzigingen worden allen aangenomen. De A'oorzittcr geeft te kennen dat ei bij het D. o opmeten van den weg in (le Kloostersteeg eene vergissing heeft plaats gehadde lengte was berekend op 1000 meter, terwijl nu bij eene op meting door den Ingenieur Van den Elzen 835 meter°voldoende blijkt te zijn; een gevolg hier van is (lat er 2600 a 2700 keien zullen over blijven die echter doelmatig gebruikt zullen kunnen worden; de Ingenieur acht het zonde den kiezelweg verder dan 835 Meter uit te hak ken daar hij juist op die hoogte het beste is. Men zou zich over de mindere lengte met (len binnenpolder moeten verstaan, maar de gemeente zou dan ook f 1000 a f 1200 voordeel hebben de aannemer heeft zich bereid verklaard de ove rige 165 Meter op andere plaatsen te leggen. De ino-enieur stelt voor de nieuwe keien te ver werken aan de markt en de haven, en de oude de Nieuwstraat en vooraan in de Putsteeg die er dan nog over blijven zou hij laten stuk slaan om er den kiezelweg in de steeg mede te verbeteren. De heer Van Es zegt dat (1e bepaling isden we" te leugen over 1000 meter; de overeenkomst inet den binnenpolder luidt ook zoo en deze o-eeft subsidie voor 1000 Meter; het contract zou dus moeten veranderd worden e* men zou zich veel moeite op den hals halen. De Voorzitter geeft toe dat hot raadsbesluit en alle andere desbetreffende stukken luiden vraag te zien gebracht of de keiweg zal gelegd worden over 1000 meter volgens bestek en teekenin0". De heer Van Ierscl fcegt dat dit niet kau omdat er reeds toe is besloten. De Voorzitter vindt er niets tegen dat men op een eenmaal genomen besluit terugkomt, als men ziet dat er eene vergissing heeft plaats ge had; wel is er moeite aan verbonden, maar de ondervinding leert dat (1e kiezelweg op die hoogte goed is en men met de overblijvende keien an dere wegen kan goed maken, dus dit is een groot voordeel voor de gemeentede raad moet het overigens zelf weten maar hij, Voorzitter, zal er nooit zijne goedkeuring aan hechten f 1000 a f1200 kan hij zoo maar niet weggooien. De heer Van Es zegt dat het eenmaal een raadsbesluit is en dat men daarop niet behoort terug te komen. Hiermede eindigde het debat over deze zaak. De heer Zijlinnns zegt dat hij vroeger gezegd had in de gelegenheid te zijn goed werkvolk voor de putsteeg te leveren voor weinig^ geld. Die tijd is nu daar. De Voorzitter vindt 't best met den heer Zijlmans en den ingenieur in loco de zaak te gaan opnemen. E. Voorstel van de firma do Laat Vo« omtrent (1e Gasfabriek alhier. Na eenige inlichtingen door den Voorzitter en den heer van Es gegeven wordt besloten allo op die zaak betrekkelijke stukken met het con* tract ter visie te leggen voor (le ledenintusschen zullen B. en W. bij deskundigen de noodige in lichtingen inwinnen. Op voorstel van den heer v. d. Heijden wordt besloten in de volgende vergadering eene com missie te benoemen om B. en W. in deze ge wichtige zaak bij te staan. B. en W. zullen dan met die commissie eene memorie van toelichting bij de andere stukken overleggen. Niets meer aan de orde zijnde sluit de Voor zitter de vergadering. 1000 Meter; de kiezelweg blijkt nu echter over de 835 Meter zeer goed te# zijn zoodat het noodeloos is hem daar door keiweg te vervangen. Daarentegen kan men met (1e 'daar overschie tende keien de inwoners aan den Hoek tevreden stellen nu zijn wij in staat die mensclien te helpen. De heer Van Es zegt (lat het in liet geheel niet in zijn plan ligt de bewoners van den Hoek in hunne rechten te verkorten; maar er is reeds vroeger bepaald dat de oude keien die van (1e markt afkomen in de Nieuwstraat zullen gelegd worden. De Voorzitter geeft den Raad in overweging de nieuwe keien (lie van (lie 16o meter over schieten te gebruiken in de Nieuwstraat en vooraan in de Putsteeg en die cr dan nog over blijven daar waar zij noodig zijn. De heer Van Kiel wenscht verbetering van den. oprid der Zeinen door de uitgehakte grint. De heer Zijlmans oordeelt dat de Raad moet beslissen of hij zich houdt aan de aanbesteding ja dan neen, zal er een keiweg worden gelegd van 1000 meter of van 835.? De lieer Jud. Timmermans acht dat de Raad hier niets heeft te beslissen. Er is besloten 1000 meter te leggen. Verder constateert Spr. dat alle leden van den Raad er voor zijn dat de Nieuwstraat en Putsteeg worden bestraat met oude en zoo noodig met nieuwe keien hij wijst verder op het contract met den binnenpolder en oordeelt dat de keiweg over 1000 meter moet worden gelegd. De heer Van Riel wijst er op dat er toch keien genoeg zijn voor de Nieuwstraat. De heer J. B. Timmermans wenscht in om. VERGADERING der Commissie, door heeren fabriekanten benoemd in de vergadering van den 6 n Juli 1878, teneinde nader het plan, betreffende de oprichting eener Tilburgsch e Ver zekering s- Maatschappij tegen brandschade tot rijpheid te helpen brengen. Vergadering op Donderdag 25 Juli 1878, des avonds ten 8 ure. Tegenwoordig de HeerenJ. F. Jansen T. Strater, H. Swagemakers, C. Eras, M. Goijarts, H. M. Roozendaal, C. de Wijs en A. Daamen. De heer Jansen z,egt dat ZE. eene verklaring wil geven van zijne tegenwoordigheid op deze vergadering. Reeds in 1870 had hij in eene brochure ge wezen eendeels op het groote voordeel dat er voor Tilburg in gelegen zoude zijn in de op richting eener brandassurantie-maatschappij, en, anderdeels op de ontzaggelijke geldspeculatie die de verzekeringsmaatschappijen alhier aan den da0, legden. Immers van de premie gaat weg aan bezoldiging van agenten, directeuren, enz. en toch maken bijna allen goede zaken hij had dit zoo zeer en zoo dikwijls overwogen en was al meer overtuigd geworden dat in die op richting eene groote besparing zoude gelegen zijn, dat (1e oprichting dier Maatschappij zijn lievelingsdenkbeeld was geworden en het was ZE. aangenaam, dat, alhoewel dat idee lang had geslapen, thans wederom ingang had gevonden. ZE. had echter zelf het initiatief niet meer willen nemen, maar thans, door de belangheb benden daartoe uitgenoodigd, heeft hij zijne medewerking niet willen onthouden aan eene voor Tilburg zoo gewenschte inrichting; zijne liefde voor de brandweer had dien zijn ijver niet weinig verhoogd en alhoewel aanvankelijk in besprekingen gewikkeld zijnde geweest op

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1878 | | pagina 1