N". 61. Donderdag 8 Augustus 1878. 1° Jaargang. Toegewijd aan Handel, Industrie en Gemeentebelangen. Bekendmakingen. BINNENLAND. Uitgever: ANTOON TIELEN te Waalwijk. m Dit blad verschijnt Woensdag en Zaterdag avond. Abonnementsprijs per 3 maanden f 1,00, franco per post door het geheele rijk f 'l,15. Brieveningezonden stukken, gelden enz., franco te zenden aan den Uitgever. Advertentiën 1 7 regels ƒ0,60, daarboven 8 cent per regel, groote letters naar plaatsruimte. Advertentiën, driemaal ter plaatsing opgegeven worden tweemaal in rekening gebracht. Reclames beneden de rubriek Binnenland 15 cent per regel. Burgemeester en Wethouders van Waalwijk maken bekend, dat tengevolge van aan de haven alhier uit te voeren werken, jde oostzijde derzelve van af Woensdag-avond a. s. tot nadere aankon diging, niet meer gebruikt zal kunnen worden tot aanlegplaats voor de scheepvaart. Burgemeester en Wethouders voorn. Dr. DE HAAN, L.B. De Secretaris, F. W. VAN LIEMPT. Waalwijk, 6 Augustus 1878. Burgemeester en Wethouders van Waalwijk brengen ter kennis van de ingezetenendat het primitief kohier van den Hoofdelijken Omslag, over den jare 1878, door den Gemeenteraad is vastgestelden, ingevolge art. 265 der gemeente wet gedurende acht dagente rekenen van af den 5n dezer, voor een ieder ter lezing zal wor den gelegd ter Secretarie alhier. Gedurende dien tijd kan ieder aangeslagene tegen zijnen aanslag bezwaren indienen bij Ged. Staten dezer Provincie. Burgemeester en Wethouders voornoemd, Dr. DE IIAAN L.B. De Secretaris, F. W. VAN LIEMPT. Waalwijk, 6 Augustus 1878. De Minister van Koloniën maakt bekend, dat het voornemen bestaat, om twee Nederlandsehe jongelieden die den leeftijd van 22 jaren niet hebben overschreden en die in 't bezit zijn van eind-diploma eener H. B. S. met 5-jarigen cur sus, te doen opleiden tot technische ambtenaren voor het boschwezen in Nederlandsch-Indie vol gens voorwaarden omschreven in de Staatscou rant van 11. Zaterdag. Aan de 11. H. B. School met 5-jarigen cur sus Willem III, te Batavia, wordt gevraagd een leeraar in de Engelsche en Hoogduitsche talen en letterkunde. Aan bedoelde betrekking is verbonden een salaris van f 375 's maands, als minimum, met drie vierjaarlijksche verhoogingen. llcetwater-ovcus voor broodbakkerij. In de „Backerei- und Conditor Zeitung komt ecne beschrijving voor van de constructie dezer, volgens een nieuw stelsel ingerichte ovens, waaraan het volgende, ontleend wordt. Deze ovens worden verhit door een G0-tal doelmatig geplaatste me talen buizen die gedeeltelijk met water gevuld en luchtdicht afgesloten aan den achterkant van den oven in een vuurhaard met steenkolen ver hit worden. Zij geven, onder meer, de volgende voordeelen 1. snelle, zuinige, gelijkmatige en door aangebrachte pyro- en manometers, ge makkelijk en volkomen te regelen verhitting terwijl de vuurhaard, voor steenkolen ingericht, geheel afgescheiden is van de bakruimte. 2. Zij zijn r.iet alleen geschikt tot het bak ken van grove en fijne soorten brood, maar ook voor beschuit en alle andere fijne bakwerken. 3. Groote besparing van productie-kosten. Het bakken kan onafgebroken voortgezet worden, alzoo zal stoken en bakken tegelijkertijd kunnen plaats hebbenzonder elkander in het geringste te hinderen. 4. Buitengewone zindelijkheid, daar de ver hitting aan het tegenovergestelde einde van den oven plaats {heeft en alzoo de ruimte voor den oven niet door kolendamp etc. verontreinigd kan worden. 5. Het baksel wordt op eene beweegbare en op rails loopende vloer in en uit den oven ge bracht, zoodat de baksels alkander geregeld op volgen en eene gelijkmatige bakking plaats heeft, waarbij de ouderwetsche tijdroovende en lastig te behandelen werktuigen, als dwijlen, schieters, afhaalijzers etc. wegvallen. 6. De kosten van het heetmaken bedragen slechts V5 tot 1/4 van de met hout gestookte ovens van het oude stelselen vergeleken met de gewone ovens die met steenkolen verhit wor den slechts de helft. De heetwaterovens hebben spoedig bijval ge vonden voor militaire en groote particuliere bak kerijen terwijl zij ook in kleinere zaken met voordeel op doelmatige wijze worden daargesteld. Te Essen in de fabrieken van Krupp vindt men 12 dezer ovens in werking, die 5 meter diep en 3 meter breed zijn. Te Wesel zijn 4 zulke ovens in werking in de militaire bakkerij en zullen in nog andere vestingen heetwaterovens gebouwd worden voorts in de groote broodfa briek bij Erankfortalwaar die ovens gebruikt worden ook tot het bakken van de fijnste En gelsche kaakjesen in meer andere plaatsen. De Minister van Binnenlandsche Zaken brengt ter algemeene kennis, dat de examens ter ver krijging van acten van bekwaamheid voor het Middelbaar Onderwijs voor het jaar 1878 in den loop der maand October a. s. zullen worden afgenomen. Zijdie zoodanig examen wenschen af te leggenmoeten zich vóór 20 Augustus a. s. aanmelden aan het Depart, van Binnenlandsche Zaken. Verdere bijzonderheden bevat de Staatscourant van 11. Zaterdag. Door het Openbaar Ministerie bij de Arron- dissements-Rechtbank te Maastricht is liooger beroep aangeteekend tegen de uitspraak dier rechtbank waarbij de kapellaan Gorten wegens het geleiden eenernaar het oordeel van het Openbaar Ministerie, nietwettige bedevaart, van alle rechtsvervolging is ontslagen. De Eerste Kamer der Staten-Generaal heeft bepaalddat heden (Woensdag) ten 11 ure de beraadslagingen over de ontwerp-schoolwet zullen beginnen. Onder de tegen dat ontwerp ingekomen be- ZAvaarschriflen behoort het bekende adres van Haagsche ingezetenen met 350 handteekeningen. De Kamer heeft o. a. haar goedkeuring ge hecht aan het wetsontwerp, waarbij de verplichte inenting van longziek vee binnen het zoogenaamd spoeling-district wordt bevolen. Zaterdag-avond verscheen het Voorloopig Ver slag van de Eerste Kamer over het wetsontwerp tot herziening van de schoolwet. Maandag-na middag verscheen reeds de Memorie van Ant woord in druk. De Antwerpsclie Précurseur ontvangt van een Antwerpenaar, te Lima gevestigd, eenige mede- deelingen omtrent hetgeen in Juli te Miguel is gebeurd. Eenige jongelieden van San Pablo haddentoen zij een bezoek brachten aan San Miguelsommige meisjes van deze plaats het hof gemaakt en daarmede de gramschap opge wekt van de jongelingschap te San Miguel. Het kwam tot een gevecht, dat een der vreemdelingen het leven kostteterwijl sommigen hunner te San Miguel werden vastgehouden. Die uit San Pablo door hun stadgenooten die na het ge vecht waren ontkomen van het voorgevallene onderricht, trokken den volgenden dag op tegen San Miguel om wraak te nemen. Zij bevrijdden de gevangenen en brachten hen in zegepraal weder te San Pablo. Maar deze wraakoefening bevredigde hen nog nieteenige dagen later begaven zich vijf-en-dertig inwoners van San Pablo, tot de tanden gewapend, naar San Miguel, waar zij allerlei geweld pleegden, totdat de be woners van deze plaats zich vereenigden om hun slag te leveren. Een woedend gevecht volgde, dat met de nederlaag der burgers van San Pablo, die ift getalsterkte ten achterstonden bij hunne tegenpartij, eindigde. Zij lieten 15 dooden en 10 gekwetsten, die den volgenden dag bezweken, achter. De burgers van San Miguel besloten deze lijken niet te begraven, maar ter afschrik king van die van San Pablo op de piazza Mayor te laten liggen. Deze schenen zich echter tot eene nieuwe expeditie gereed te maken. Zelden is de hitte in Amerika zóó drukkend geweest als dezen zomer. In Juli waren er dagen, dat de thermometer 95 graden Eahren- heit, 35 Celsiusteekende in de schaduw. Te St. Louis (Missouri) waren vooral de 15e en lGe Juli dagen van ondragelijke hitte. Den 15n telde men 140 gevallen van zonnesteek, waarvan 40 met doodelijken afloop. De ont binding der lijken geschiedde bij de hooge tem peratuur met groote snelheiden bedierf de lucht. Alle bezigheden stonden stilbij de tramways vielen de paarden, door de hitte ge dood ter nedervan de wagenswaarin men hen, die op straat door een zonnesteek waren getroffen, naar het gasthuis vervoerde, vielen 5 paarden dood. Naar men ons mededeeltheeft dezer dagen bij de aanbesteding van de levering eener partij biezen voor een onzer landinrichtingen het vol gende curieuse geval zich voorgedaan. Evenals in vorige jaren hadden verscheidene inschrijvers de reis naar de bepaalde plaats aanvaard. Tegen tien gulden vergoeding van reiskosten aan ieder eri vijftig gulden om onderling te verdeelen zou een inschrijven en zouden de anderen hunne biljetten inhouden. Dit had plaats. De tijd der inschrijving was voorbijgegaan maar eilasie een paar dagen te voren had reeds een ander zijn biljet ingediendnatuurlijk lager dan dat van den monopolist. Aan dezen werd de leve ring gegund. (U. D) De vermaarde Kalverstraat te Amsterdam zal in vollen avondluister blijven prijken. Het voor stel van enkele winkeliers in die straat om, ten einde gas te sparen, des avonds ten 8 uur de winkels te sluiter., heeft geen voldoende onder steuning gevonden bij de overige winkeliers, zoo dat van dit lichtschuwe plan niets zal komen. trein uit Zutphen de heer P. R., lid van den gemeenteraad van Deventer, overreden. De on gelukkige was terstond een lijk. Webb, de koning der zwemmers, die inder tijd over het Nauw van Galais zwom, ondernam Vrijdag om gedurende 36 uren zonder rusten, in den Teems met het getij op en neder te zwemmen. Een sterke wind en deining waren hem beletselen. Toch bleef hij zwemmende 9 uren in het wateren legde in dien tijd een afstand van 5*/j uur gaans af. Hij zal bij gun stiger weder op nieuw beginnen. In de Fevrocavril leest men de volgende moordgeschiedenis, welke den 26sten Mei op eene hoeve bij Rancagna, in Chili, plaats greep. Tegen den avond van dien dag verscheen eene vrouw aan de deur en vroeg naar den heer des huizes. Daai deze afwezig was, noodigde men haar, binnen te treden. Dit deed zij; maar terwijl ze met een vierjarig meisje speelde be merkte een der knechts, dat de vreemde ruiter- stevcls droeg, hetgeen hij aan zijne meesteresse mededeelde. Vol schrik grendelde deze de deur der kamer van buiten dicht, in hare ontsteltenis verzuimende het kind mede te nemen. De vreemdeling dreigde dit om het leven te bren gen, zoo men niet opendeed, doch men sloeg zijne bedreiging in den wind, en toen de eigenaar der hoeve spoedig daarop terug kwam en, den revoler in den hand, binnentrad, zag hij zijn dochtertje in haar bloed badende op den grond liggen. Een kogel was voldoende om den moor denaar af te maken, Bij het onderzoeken van het lijk vond men behalve eenige wapenen, een fluitje. Toen de hoevenaar hierop blies, kwamen nog twee mannen aansluipen, die hij eveneens neerschoot. Des anderen daags bracht hij de lijken naar Rancagna en stelde zich ter beschik king van het gei echt. Zaterdag avond is in de nabijheid- van het spoorweg-station te Deventerdoor den laatsten In den nacht van Vrijdag op Zaterdag 3 Aug. zijn er te Beemster 7 schapen uit eene weide gestolen. De dief voerde ze naar Hoorn met 't plan ze aldaar op de markt aan den man te brengen. Al dadelijk trok zijne zonderlinge hou ding de aandacht der politiedie hem in ver hoor nam en hem terstond tot bekentenis bracht, waarna hij in verzekerde bewaring werd genomen. De Zuidduitsche Preste stelt in het volgende de door het verdrag van Berlijn gemaakte ge- biedsverandering voor: Europeesch Turkije heeft groot verlies geleden en is van 6517 quadraat mijlen tot 3867, van 10 millioen inwoners tot 61/3 millioen gedaald. Daarbij is het voortaan onder een christelijken stadhouder gestelde zelf standige Oost-Rumelie met 630 k. m. en 1 mil lioen inwoners bij Turkije gerekend, terwijl het verlies der heerschappij over Rumenie en Servie niet in aanmerking is genomen. Het nieuwe vorstendom Bulgarije moetin weerwil dat het onder den Sultan staat, bij het eigenlijke Tur kije niet gerekend worden, het omvat 1150 k. m. met 1,700,000 inwoners. Onder de laatsten bevinden zich niet minder dan 680,000 (dus 49 pCt.) Mohamedanen. Geringer is de Mohame- daansche minderheid in het 1 millioen tellende Oost-Rumenie met circa 270,000 geloovigen. Rumenie is souverein geworden en van 2201 k. m. met 5,073,000 inwoners op ca. 2290 k.m. met 5,110,000 inwoners vergroot. Het heeft Bessarabie met 150 k.m. en ca. 135,000 inw. afgestaan en daarvoor de Dobrudscha met ca. 249 km. en 175,000 inw. bekomen. Beter is Servie er afgekomenhet had tot dep oorlqg tce 873 k.m. met 1,360,000 inw. en komt nu op 993 k.m. met ca. 1,640,000 inw,, heeft dus 56 k.m. en 54,000 inw. meer gekregen dan de vrede van San Stefano het toewees. Eindelijk is Montenegro van 78 k.m. tot 158 k.m. en van 170,000 tot 220,000 inw. gestegen. Oostenrijk bezet in het niet aan Montenegro afgestane deel van Bosnië en Herzegowina 980 k. m. met 1,250,000 inw.; onder de bevolking zijn 750,000 Grieken, ca. 120,000 Roomsch-Katholieken en de rest Mohamedanen. Griekenland zou naar de bestemming van het Berlijner congres ca. 2 00 k.m. met omstreeks 300.000 inw. in Thessalië en «Epirus bekomende zaak is echter nog hangende. Rusland bekomt in Azië omstreeks 600 k.m. en 800,000 inw., buitendien in Europa Bessarabie met de bekende geographische en bevolkings-eijfers. Ten slotte bekomt Engeland Gyprus met 173 k.m. en 150,000 inwoners. In Opper-Oostenrijk bestaan nog 122 scholen met écn klassedus met één onderwijzerdie meer dan 100 en 10 die meer dan 200 leerlin ge n tellen. In 82 scholen met 2 onderwijzers zijn meer dan 200 in 7 zelfs meer dan 300 leerlingen 19 scholen met 3 onderwijzers heb- meer dan 300, 2 meer dan 400 leerlingen 13 scholen met 4 klassen tellen meer dan 400 1 meer dan 500 leerlingenéén school met 5 on derwijzers heeft meer dan 500 en één met 6 onderwijzers meer dan 700 leerlingen.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1878 | | pagina 1