Zondag 11 Augustus 1878. 1® Jaargang. Toegewijd aan Handel, Industrie en Gemeentebelangen. Bekendmakingen. BINNENLAND. Uitgever: ANTOON TIELEN te Waalwijk. STAAT VAN BRIEVEN Vooruitgang in het malen enz. van koren Dit blad verschijnt Woensdag en Zaterdag avond. Abonnementsprijs per 3 maanden/1,00, franco per post door het geheele rijk f 1,15. Brieveningezonden stukken, gelden enz., franco, te zenden aan den Uitgever. Advcrtentiën 1 7 regels f 0,60, daarboven 8 cent per regel, groote letters naar plaatsruimte. Advcrtentiëndriemaal ter plaatsing opgegeven worden tweemaal in rekening gebracht. Reclames beneden de rubriek Binnenland 15 cent per regel. Burgemeester en Wethouders van Waalwijk brengen bij deze ter algemeene kennis, dat over eenkomstig de wet van 2 Juni 1875 (Staatsblad No 95) aan de weduwe Cornells Johannes Verwiel, Logementhoudster alhier, en hare rechtverkrijgen den, bij hun ibesluit van heden vergunning is verleend tot het oprichten eener Schietinrichting met pijl en boog, op het perceel gelegen in deze gemeente, kadastraal bekend Sectie B No 91. Burgemeester en Webhouders voorn. Dr. DE HAAN, L.B. De Secretaris, F. W. VAN LIEMPT. Waalwijk, 6 Augustus 1S78. De Burgemeester der gemeente Waalwijk brengt ter kennis van de ingezetenen dier gemeente, dat het le kwartaalskohier der belasting' op de paar den, alsmede op de al> trekdieren gebezigd wor dende muildieren of muilezels, ezels, runderen en hondente rekenen van hedengedurende acht dagen, ter inzage ter Secretarie alhier is ncder- gelegd. De Burgemeester voornoemd, Dr. DE HAAN L.B. Waalwijk, 9 Augustus 1878. geadresseerd aan onbekenden. H. PeckAmsterdam. Kunnende door tusschenkomst van het Post kantoor te Waalwijk worden teruggevraagd. De Directeur, BAiiUElOIAN. Waalwijk, 8 Augustus 1878. Onder den titel van die Lösung der Brodfrage heeft Vincent Till, kunstmolenaar te Bruck n/d M., een 2den druk (Graz, 1878) uitgegeven ran een brochure, waarin hij de oplossing der brood- quaestie zoekt vooral in een betere behandeling van het koren. De rogge, die circa 96 pet. voedingsstof zou bevatten, levert bij de gebrui kelijke maalmethode gemiddeld slechts 65 —75 pet. meel op. De rest bestaat uit zwart voeder- meel en zemelen. Daar het malen met de hulsels een zwart gekleurd en moeielijk verteer baar brood ten gevolge heeft, zoo kan het maken van een goed meel alleen door een grondige verbetering van de tegenwoordige maalmthode en het droog ontbolsteren van liet koren plaats hebben. De schrijver van dit boekje heeft zelf een „droog-ontbolster-machine" vervaardigd, waar door hij zegt 7.6 pet. meer zuiver meel te be komen dan bij de vorige methode. Dit is zeker, dat het molenaars-en het bak kersbedrijf over 'tgeheel niet genoegzaan met den tijd zijn vooruitgegaan, of nog gaan. dit zeggen, dat zoowel liet wetenschappelijke als liet nautische deel van onze taak tot dusverre zeer gelukkig is volbracht. Wij hebben moeilijke dagen gehadmaar de bemanning hield zicli voortreli'elijk. Gezond en sterk als een pool tocht een mensch maakt, zijn wij vol veerkracht en verlangen, om .de moeilijkheden welke ons iiL de Nova Zenibla's wateren wachten, te gaan opzoeken. „Wij maken een belangrijke reis en liet een voudige gezonde zeemansleven heeft zoo ontzaglijk veel voorvooral als menzooals wij zoo ge zellig en bevriend onder elkander is. „Ik zeide u reeds hoe goed de bemanning voldoet. Zij bestaat uit goede stevige kerels en we hebben allen schik in onze beide Marker visscherlieden. Zij doen mij vaak denken aan ons zeevolk uit de 17 de eeuw. Dezelfde groote eigenschappen bezielen ook hen. „Ze zijn bedaard, schrander, ijverig, eenvoudig en zeer geestig en gevat. Beiden zijn verbazend sterk iets wat, zooals gij begrijpen zultnogal vaak te pas komt. De jongstedie nooit te moe is om te halen en te trekken heeft dan ook den naam gekregen van het handstoomliertje. Altijd klaar om te werken en steeds vol goed humeur. Wat staat de bemanning soms verbaasd over alles wat zij zietVerbeeld u bijv. haar verwondering, toen ik haar, midden in het ijs op een eilandje brachtwaar duizenden ganzen hun broeiplaatsen hadden en voor hunne voeten opvlogen. In enkele minuten verzamelden wij zoovele versche eieren, als wij maar bergen konden Zakken, tasschen, zeelaarzen, hoeden, alles was vol eieren. „Het plaatsen der grafsteenen op liét graf der Hollandsche zeelieden op Amsterdam-eiland was indrukwekkend. Ik heb zelden zulk een ernsti- gen, aangenamen plicht te vervullen gehad. Het was een eigenaardig schouwspel, dij 14 gezonde levenslustige zeelieden op dien doodschen graf heuvel aan lang gestorven vaderlandsche zeelieden hulde te zien brengen." Een jongeling, werkzaam aan den in aanbouw zijluien spoorweg AntwerpenGladbach, geraakte abij Buggenum (Limburg) onder een locomotief, met het noodlottig gevolg, dat zijn linkerbeen erd verb] ijzeld. De locomotief had zich in beweging gezet, zonder dat vooraf liet gebruike lijke signaal was gegeven. Eenige maaiers hadden zich naar den land bouwer v. Hecke te Hoboken begeven, om met hem te spreken over den oogst. Voor de schuur zagen zij twee kinderen, een van 6 en een van 16 jaar. Toen zij de hoeve bereikt hadden, hoorden zij een schot, snelden toe en zagen dat de groote jongen den kleine had doodgeschoten. Ziehier onder welke omstandigheden. Hij was nl. op het idee gekomen, „de boer en zijn varken, te spelen." Daartoe werden de voeten van den kleine vastgebonden doch daar deze de handen niet wilde vastgebonden hebben, nam de groote een geweer, niet wetende dat liet o-eladen was, en zou zoo liet varken dooderi. Toen hij mikte, ging liet schot af en trof het kind doodelijk. De droefheid der ouders is on beschrijfelijk. De onvoorzichtige is voorloopig gearresteerd. zal In hare Zitting van Woensdag 11. heeft de Eerste Kamer het wetsontwerp op het onderwijs aangenomen met 26 tegen 10 stemmen. Het Handelsblad ontvangt van een der per sonen aan boord van de Willem Barendsz een brief, waaraan het volgende is ontleend „De Barendsz heeft gelukkig en voorspoedig de Noor delijke IJszee bevaren en 14 dagen lang lieeft de Hollandsche vlag gewapperd in de voor iederen Nederlander zoo gedenkwaardige kust wateren van liet barre Spitsbergen. De goede geluksterwelke onze vlag zoo vaak op alle zeeën bestraald heeft, heeft ook onze vlag ver licht. Bijzonderheden van onzen tocht schrijven wij aan het hoofdcomitédocli ik wil u toch Uit Amsterdam wordt geschreven Het geschenk dat van gemeentewege aan Z lv. H. Prins Hendrik der Nederlanden bij Zij huwelijk met Prinses Maria van Pruissen worden aangeboden, is thans gereed. Het bestaat uit een volledig dessert-servies van ongeveer 70 stukken, en waaraan 72 ponden zilver verwerkt zijn. De hoofdstukken zijn candelabres ter hoogte van 8 decimeter voor zes lichten2 kristallen fruitschalen met massief zilveren bakken ter hoogte van 3.5 decimeter. 12 bonbonschalen, 18 flesschienbakken enz. enz. Het geschenk is vervaardigd in de welbekende fabriek van de firma A. D. Verschuur, op liet Damrak alhier en bewijst dat die firma goed op de hoogte van haar taak is. Alles is even artistiek als keurig bewerkt, en kan met alle zilverwerken op dat gebied wedijveren. Zelden zagen wij een zoo groote collectiezoo fijn tot in alle details bewerkt. Het kristal werd geleverd door de firma Focke en Metzier, en werd in hun fabriek in Bolicmen geslepen. Ook deze firma komt een loffelijke vermelding toe voor de wijze waarop zij dit werk heeft opgeleverd en den spoed dien zij daarbij heeft aan den dag gelegd. Uit Willemsoord (prov. Overijssel), wordt van 6 dezer gemeld Gisteren-namiddag ontlastte zich boven deze streek een verschrikkelijk onweder, vergezeld van hevige stortbuien. In de schuur der woning van de wed. Van A. verschafte de bliksem zich een toegang en vervulde die geheel met zwavel damp, zonder •'erderc schade aan te richten. Toen de klokluider heden-ochtend de Prot. kerk opende bemerkte hij dat de bliksem ook dat gebouw getroffen had boven den ingang was i groot gedeelte van het plafond verwoest, houten lijstwerk stukgeslagen, en ook op andere plaatsen waren gaten in liet plafond geslagen, terwijl bij den preekstoel twee banken getroffen zijn, waarvan de splinters wijd en zijd verspreid lagen. Van brand of schroeiing zelfs was niets te ontdekken hoewel de straal het geheele kerkgebouw schijnt doorloopen te hebben, blijk baar aan de houtsplinters en de kalk, welke men overal gevonden heeft. De Nordd. Allg. Ztg. geeft de volgende be schrijving van de jl. Zaterdag uitgewisselde oir- konden van ratificatie van hel traetaat uit Berlijn. „Het Fransclie stuk is den 25 Juli te Parijs door den Maarschalk-President onderteekend; het is gebonden in blauw fluweel met rood moiréc banden liet zegel in geel lak rust in een zil veren doos, welker deksel de letters 11. F. draagt de zilveren snoeren en kwasten zijn met blauwe zijde doorweven. „Dj Italiaansche oirkonde is den 26 Juli door koning Humbert to Turijn onderteekend. De ratificatie is gesteld in de Italiaansche taal en draagt de handtcekening van den Minister-Pre sident Cairolihet staatszegelvan rood lak rust in een zilveren doosop welker deksel de ridder St. George is afgebeeld snoer en kwas ten van zilvermet groen en rood doorweven de band is van wit perkament. „Het Oostenrijksch-Hongaarsch document is gevat in rood fluweelmet zwart-geel zijden banden op liet deksel prijkt de gouden dubbele adelaaarhet staatszegel bevindt zich in een zwaar gouden doosde in Latijnsche taal op gestelde ratificatie is gedagteekend van 26 Juli uit "YYeenen en gedagteekend door Keizer Fran- ciscus Josephus graaf Andrassy en vrijheer De llont. „De Itussische oirkonde is in purper-fluweel ingebonden en prijkt met den ltussischen adelaar het zegel van rood lak ligt in een groote gou den doosmet kwasten van goudzilver en zwarte zijde de ratificatie is den 27 door Kei zer Alexander te Tscha-koe Selo voltrokken en geteekend door prins GortschakolF. „Het Engelsche stuk is eenvoudig in rood fluweel gebondenhet groote staatszegelvan grocn-geel lakligt in een groote zilveren doos. Op een gemakkelijk op te lichten deksel ziet men vrij onduidelijk het Engelsche wapen de oirkonde draagt enkel de handtcekening van koningin Victoria. In de gemeente Son, nabij Eindhoven, is deze week een 80-jarigen grijsaard door bijen ver moord. Hoe de zaak zich lieeft toegedragen, of de man de diertjes lieeft geplaagd, dan wel of deze lieni hebben aangevallen, is niet bekend; doch de bijen waren dermate verstoord, dat ze in mond, neus en ooren van den man waren gedrongen. De ongelukkige is onder de hevigste pijnen bezweken. Bij een onweder dat Dinsdag-middag boven Harlingen woedde, trof de bliksem liet pakhuis „De Zwarte hand", op den lioek der vischmarkt. De windwijzer en de steenen waarop die was aangebracht werden weggeslingerd, twee gaten in den gevel geslagen en liet puin wijd en zijd verspreid, tot aan den overkant in het postkan toor door de ruiten en in de achterkamer van een nog meer verwijderd huis. Ook werd van een werkman, die in dat pakhuis een der luiken wilde dicht halen, do arm verdoofd. Van het pakhuis liep de bliksemstraal over in het huis van den lieer Snijder daarnaast, waar aan de porseleinkast, een paar stoelen en andere meu belen belangrijke schade werd veroorzaaktde bliksem zocht aan de andere zijde door het dak weer de iuimte. Woensdag-morgen omstreeks tien uur ontstond tijdens het „aardappeljassen in de Oranjekazerne in den Haag een twist tusschen twee militairen van liet bataljon jagers, welke zoo hoog liep, dat de een den ander niet zijn mes een wonde in den buik toebracht, die spoedig den dood ten gevolge had. Men schrijft uit Venlo van 7 Augustus Gisteren avond woedde alhier een vreeselijk onweder. In de naburige gemeente Steil brand den tengevolge van het inslaan van den blik sem twee huizen af. Van de Venlooselie boot is door den bliksem de mast verbrijzeld. Een landbouwer te Smilde heeft bij de teelt der vroegrijpe aardappelen de volgende methode toegepastdie thans ten volle aan de goede verwachting beantwoordt.. Hij pootte namelijk de aardappelen in hellende naar de zon gekeerde plekjes en bedekte ze slechts met een dun laagje aardedat hijnaarmate de plant in wasdom toenamlangzamerhand verzwaarpr.. Op deze wijze krijgt hij nu vroeg eu overvoledig uitste kende aardappelenwelke zich in allen deele gunstig onderscheiden van diewelke op de gewone wijze geteeld zijn. Uit Amersfoort werdt gemeld dat Dinsdag nacht eenc boerenwoning op den Soester-straat- weg door den bliksem is getroffen en verbrand, waarbij ook eenig vee omkwam. Onder Soesterberg is eene herberg en uitspan ning „de oude Tempel" getroffen en afgebrand. Uit Deventer wordt van 6 Augustus gemeld: Toen men heden ochtend gereed was met het ledigen van een beerputliet een der arbeiders er een emmer in vallen. Terwijl hij trachtte dien weer naar boven te halenwerd hij be dwelmd en viel in den put. Zijn kameraad wilde hem ter hulp komen doch ook hij viel er in en moest zijne menschlievendheid met den dood bekoopen. De eerste werd er nog levend uitge haald doch verkeert in levensgevaar. Door prof. Ileschl te Weonen is in het Wie ner ined. Wochcnschrifl van 8 Juni tegen het te Wecnen meer en meer veldwinnend gebruik van Amcrikaansche hammen gewaarschuwd. Terwijl volgens officinale onderzoekingen op ongeveer 2000 - 2500 Westfaalsche hammen slechts één trichincuse gevonden werd, kwant er op 5 - 10

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1878 | | pagina 1