Mededeelingen. BUITENLAND. Frankrijk. Engeland. Oostenrijk. Italië. Rusland. Turkije. Ingezonden stukken. Correspondentie. Amerikaansche reeds één trichinen-houdende voor. De Regeering behoort volgens hem den verkoop van rauwe Amerikaansche hammen gade te slaan en het publiek in te lichten. Volgens eene mededeeling in de Pharmaceu- tische Zeitung van 6 Juli werden in het jaar 1S77 in het /,Regieringsbezirk" Lassel 66,1SS varkens onderzocht en daarvan 42 trineus be vonden. Ook bleken 37 zijden Amerikaansch spek en uit varkensvleesch bereide voedings middelen trichinen te bevatten. (De Gezondh.) Als een bewijs dat, nu de oorlog in het Oos ten geëindigd is, weder in handel en nijverheid eenig leven komt, voert men aan, dat in de eerste helft van de Maand Juli jl. door den Berg-Miirkischen Spoorweg 4405, door den Keu- len-Mindener Spoorweg 3377 en door de Rhei- nische Eisenbalin 2218 wagens met steenkolen naar verschillende plaatsen in Duitschland, aU mede naar België en Nederland, werden vervoerd. De Stoombootreederij Fop Smit en Co. heeft ten gerieve van het adverteerend publiek op het stoomjacht Merwede een z.g. advertentiespiegel aangebracht, zooals men dien te Amsterdam reeds kent, voorzien van acht adressen. Bij avond vooral komen de geborduurde letters goed uit, die in meer dan honderd verschillende letter soorten door den heer E. Wessels, te Rotterdam, wapenschilder van Z. M. den Koning, zijn ver vaardigd. Tilburg, 9 Augustus. Heden namiddag strui kelde, bij de zomerstraat, het paard van den heer D. over de gladde keien met het ongeluk kig gevolg, dat de koetsier door den schok voorover viel en zich aan het hoofd bezeerde. Waahvijk, 9 Aug. Zekere J.J v. L. alhier, die voor korten tijd reeds zooveel van zich heeft doen spreken had gisteren weder veel volk bij zijne woning gelokt door de ergerlijke tooneelen die hij met zijne vrouw had. De wachtmeester der marechaussee heeft een onderzoek in deze zaak ingesteld alsook aan gaande de verregaande mishandelingen die ge noemde v. L. zijn kind zoude hebben aangedaan, dat op zijn lichaam duidelijke sporen van het gepleegde geweld droeg. Oisterwijk, 8 Augustus. De beurs van gis teren was zeer druk bezochtover het algemeen was er meer leven te bespeuren, vooral wat de vraag naar zoolleer betreft, zoowel in bij- als in goede soorten. Ook goed overleer was zeer gezocht. In schors ging niet veel om prijzen waren onveranderd. Naar wij met zekerheid vernemen zal het muziekcorps der schutterij van 's-Bosch hier a. s. Zondag op den Hondsberg eene uitvoering geven. Gedurende eenigen tijd achten wij ons ver plicht de aandacht der zieken te vestigen op de merkwaardige eigenschappen der teerkapsules van Guyotingeval van verkoudheid catharren, teering en andere aandoeningen van de bronches en longen. Eene zaak heeft ons echter bijzonder getrof fen namelijk dat vele personen die in onze pharmacie komen om dat geneesmiddel te vra gen den naam zijn vergeten en het omschrijven met den naam van pillenglobulesja zelfs pastilles. Als men zich direct tot ons huis wendtis het ons gemakkelijk het geheugen van den kooper te hulp te komen maar dat is niet altijd het geval al3 men zich elders aanmeldt om genoemd geneesmiddel te verkrijgen en dat kan tot na- deelige vergissingen aanleiding geven. Wij verzoeken daarom de koopers vriendelijk den naam van Teerkapsules van Guyot wel te willen onthouden. Ten einde elke dwaling te voorkomen, gelieve men zich vooral te herinneren, dat de hand- teekening Guyot in drie kleuren gedrukt is op het etiquettedat zich op elke flacon moet be vinden. Het is op het oogenblik te Parijs niet uit te houden. Een verzengende hitte houdt de vreem delingen terug. Zij die zich de weelde van het verblijf aan een badplaats kunnen veroorlooven, nemen de wijk naar Trouville, Etreta of eenige andere zeeplaats in Normandië. Het aantal be zoekers van de Tentoonstelling is tot 20.000 per dag gedaald, waarvan het meerendeel nog uit touristen die op een koopje uitgaan, of wel uit bewoners van de provincie bestaat, die hun leeftocht met zich voeren en hun ontbijt en middagmaal langs den weg gebruiken. Gij kunt nagaan dat de eigenaars van restauratiën en koffijhuizen daar niet van kunnen blijven be staan en dat zij, zoowel als de neringdoenden, dus niet zonder reden klagen. Op de tentoonstelling en in de stad gaat hoegenaamd niets om. Het is inderdaad kom kommertijd. Mogelijk zal de maand September de zaken weer doen herleven. Naar men zegt wordt er dan ten minste een verbazende toevloed van vreem delingen verwacht. In elk hotel zijn al de kamers tegen dien tijd besteld, en geen wonder het is voor geheel Europa de aangewezen maand voor uitstapjes hierheen. De thans verkregen zekerheid omtrent het Vorstelijk bezoek van Koning Humbert van Italië heeft, zelfs in politieke kringen, opzien gebaard. Omtrent de werkstaking der koetsiers te Parijs verneemt men nader, dat het aantal werkstakers aanzienlijk toeneemt. Parijs heeft daardoor, een gansch ander aanzien gekregen. Het onophou delijk rollen der rijtuigen is gedaan en op vele plaatsen is Parijs zoo stil geworden als een pro vinciestad. De drukke straten en Boulevards kan men thans elk oogenblik zonder gevaar overstappen, en ofschoon steeds geklaagd werd over het ondragelijke rumoer der rijtuigen, mist men toch met leedwezen de levendigheid, die tot in 't holst van den nacht in de straten heerschte. Elk zoekt zich zoo goed mogelijk te helpen, maar niet ieder gelukt het een rijtuig machtig te worden. Sommigen weten raad. Zoo huurde de voorzitter der Engelsche afdee- ling van de tentoonstelling, de heer Cunlifte Ower, die tot een ontbijt in het tentoonstellings gebouw genoodigd was, een omnibus, die naar de tentoonstelling rijdende, binnen zijn bereik kwam. Hij liet het rijtuig een paar uren voor zijn woning wachten en stapte er toen in. Na tuurlijk kostte het hem veel geld. Doch het groote publiek voegt het niet zoo diep in den zak te tasten voor een rit. Bovendien staat er niet telkens een omnibus voor den wachtenden gereed. Eerst heeft men gedacht, dat de prefect van politie, bij weigering d«r koetsiers om het werk te hervatten, zorgen zou, dat soldaten van den trein op den bok kwamen. Maar de overheid heeft besloten zich niet op die wijze in de ge schillen tusschen de koetsiers en hunne meesters te mengen. I)e prefect van politie zal alleen waken voor de orde en voor de vrijheid van hen, die genegen mochten zijn de plaats der koetsiers in te nemen. De prefect heeft voor 't overige aan de syndicale Kamer der koetsiers vergunning gegeven, de koetsiers in eene alge- meene vergadering bijeen te roepen, ten einde eene commissie te benoemen, die een plan van schikking zal ontwerpen. Te Fontainebleau waren Maandag jl. twee personen bezig met het ledigen van beerputten. Plotseling stortte een verstopte buis haar inhoud in de ledige put uit en maakte de lucht daarin doodelijk. Een der werklieden verloor dan ook terstond het bewust zijn, 'tgeen eveneens het geval was met een kameraad die hem helpen wilde. Reeds wanhoopte men er aan, de beide ongelukkigen van zulk een verschrikkelijken dood te redden, toen de soldaat Bouvier zich held haftig in den put begaf, de beide half verstik ten aan een touw vastbond en hen toen omhoog deed trekken. De directeur van de reiniging, die intusschen toegesneld was, besteedde de meest mogelijke zorgen aan zijn werklieden, toen hij, waarschijn lijk door aandoening overmand, plotseling ineen zonk met den kreet„Ik gevoel dat ik sterf." En werkelijk bleven alle pogingen om hem in het leven terug te roepen geheel vruchteloos. De Ministerraad heeft besloten, dat de uit- deeling van prijzen aan de bekroonde exposan ten op 19 September a. s. plaats zal hebben. Deze dag is gekozen, omdat alsdan de Keizer van Oostenrijk en de Koning van Italië te Parijs komen om de groote revue bij te wonen, en omdat maarschalk Mac Mahon door dc tegen woordigheid van deze Vorstelijke personen^ de feestelijkheid der uitdeeling wenscht te verhoogen. Pilïij8- 8 Augustus. Berichten uit Ragusa melden, dat Suleiman met 1500 man Aziatische troepen te Trebinje ingesloten is en, uit vrees voor een bloedbad, beletten zal dat de opstan delingen binnen di stad komen. Uit Trebinje deserteerden 1500 man geregelde troepen, Bos- niërs van geboorte, welke zich bij de opstande lingen te Dubrow (Dubrave, noordelijk van Sto- lac aansloten. Te Konstantinopel werd bericht ontvangen van het bestaan van een comité, strekkende tot voorbereiding van de vereeniging van Oost-Ru- melie met Bulgarije, met zijn hoofdzetel te Philippopel en onder bescherming van den Rus- sischen gouverneur, generaal Dondoukoff-Korsa- koff. De Sheffield Daily Telegraph meldt, dat een nieuw groot kolenveld in exploitatie is gebracht bij Hemsworth, twee uren van Barnsley. Men schat dc dikte der laag gemiddeld op 8 voet, en de uitgestrektheid van het veld op vele hou derden vierk. Eng. mijlen. De diepte is G35 yards onder den grond. Wanneer deze nieuwe mijn geheel zal geopend zijn, zal zij ruim 1000 ton kolen dagelijks kunnen opleveren. Dc op 13 Augustus vastgestelde inspectie over de Britsche vloot, onder bevel van admiraal Coopei Key, belooft een groot nationaal schouw spel te zullen zijn, want, ofschoon een groot aantal oorlogschepen zich ophouden in de Mid- dellandschc en Zwarte Zeeën, zijn ei toch 4n Engeland's binnen-wateren nog 17 groote pant serschepen en 15 fregatten en korvetten aanwe zig. Te Portsmouth maakt men reeds toebereid selen voor de ontvangst van de vele gasten. De Admiraliteit stelt haar best uitgerust pant serschip ter beschikking van de Parlementsleden; de spoorweg-maatschappijen kondigen extratreinen aan jachten en roeibooten zijn bij duizenden gereed kortom, 't zal een echt nationaal feest worden. Uit Larnasa op Cyprus wordt van den 5n gemeld „De transportschepen Madura en Ben gal vertrokken heden-avond, met vier regimenten aan boord, naar Liraazol en Famagosta. Generaal Wolseley zal voorloopig te Nicosia verblijf houden. De genie-troepen bespoedigen den aanleg van landstraten en telegraaflijnen. Majoor White is belast met de inspectie van het tolwezen. Een Turksch officier, commandant van de vesting Famagosta, weigert deze plaats te ontruimen. Kort voor de Prius en de Prinses van Wallis een bezoek brachten aan Nottingham, ontving de Prinses schier eiken dag anonyme brieven, waarin zij gewaarschuwd werd, haar gemaal niet naar Nattingham te geleiden, dewijl men aldaar een aanslag op zijn leven voorbereidde. De brie ven werden aan de politie ter hand gesteld, en het vorstelijk paar vertrok niet naar Nottingham, waar dan ook niets kwaads plaats had. Dezer dagen is men er achter gekomen, dat de brieven geschreven waren door een jongmensch, die met een vriend gewed had, dat de prinses haar ge maal niet zou vergezellen. Londen, 7 Aug. Bij de beraadslagingen in het Lagerhuis, over het nieuwe crediet ten be hoeve der troepen, verdedigde de Minister Stan ley het gebruik van de troepen uit Indië op Cyprus. Dit is slechts een maatregel van voor zorg. Die troepen zullen binnen vier of vijf weken naar Indië terugkeeren. Het eiland Cyprus zal niet tot vesting gebruikt worden. Twee bataillons en een batterij artillerie uit Europa zullen er voldoende zijn tot handhaving van de orde. Sir Stafford Northcote verklaarde, dat er onderhandelingen plaats hebben met de Porte over de uitvoering van de overeenkomst betref fende Cyprus. Met die onderhandelingen zal eenige tijd verloopen. Het crediet werd daarna goedgekeurd. Wecncn, 6 Aug. De Wiener-Abendpost be vat het volgend telegram van den kommandant der 20e divisie Heden, 5 Augustusis de vierde poging tot opstand van de Turken te Gracanica onderdrukt. Een luitenant en vier man van het 70e regiment infanterie zijn daarbij gewond. Onder de ge- vangen genomen Turken zijn 13 gewonden. Hun aantal dooden is onbekend. De kommandant van het 3c legercorps bericht dat het voortrukken bemoeilijkt werd door aan houdenden regen en door noodige herstelling van de Uzona-brug. BenoordenKosna werd een patrouille der voorhoede met geweerschoten ontvangen door de Turksche opstandelingen, die een voordeelige stelling hadden ingenomen. Zij werden door het 27e regiment in het front aan gevallen, terwijl een bataillon jagers en een ba- taillon infanterie hen op de linkerflank oiptrokken. Ten half zes 's namiddags tastten de beide afdeelingen tegelijk hen krachtig aan, zoodat zij ten zeven ure uit al hun positien waren verdre ven, in de richting van Kosna. Het verlies van de Oostenrijkers bedraagt 2 man aan gesneuvel den, 1 luitenant en 8 man aan gewonden. De opstandelingen zijn in volslagen vlucht naar Kosna. Hun sterkte wordt geschat op 1500. De houding onzer troepen was loffelijk. Des avonds bivakkeerden zij in de genomen positien. Onder aanhoudenden regen wordt de marsch op Maglai voortgezet. 8 Aug. De Keizer is heden van Teplitz teruggekeerd. De Wiener-Abendpost maakt een bericht openbaar van liet hoofd wartier van het dertiende legerkorps uit Maglaj onder dagteekening van den 6n dezer. Volgeus dit bericht is de lioofd- kolonne met zijkolonnes op marsch gegaan naar Maglaj. De voorhoede bereikte circa 4 ure 's namiddags Maglaj. De met het oog op een omtrekking vroeger aangekomen linker-vleugel- kolonne verontrustte door kanonschoten het kamp der opstandelingen aan den linkeroever der Bosna. De opstandelingen trachtten op Zepce terug te trekken. Bij Caiskopoljc werden zij echter door de lechter-vleugelkolonne onder den overste Kinnart in d<* flank en den rug aange grepen. Na een gevecht van een half uur ver loren zij twee vaandels vele wapenen ammu nitie en levensmiddelenterwijl velen waren gesneuveld. De houding der troepen was voor beeldig, zij verloren 2 dooden en 10 gewonden. Van de huzaren, die in dc schermutseling van den 4n verspreid waren geraaktkeerden reeds 25 terug. De lijken, die zij achterlieten zijn gruwelijk verminkt. De zevende divisie rukte tot den 4n dezer voorwaarts zonder tegenstand te vinden. Rome, 7 Aug. Als stellig wordt gemeld dat de Pauselijke nuntius te Wccncn, Mgr. Jacobini, naar Rome ontboden is, om benoemd te worden tot Staats secretaris van Leo XIII. Mgr. Jacobini zal, alvorens te Rome als secretaris van Staat op te treden, de met Rus land hangende vragen regelen en zich door den nuntius te Munchen doen voorlichten omtrent de bijzonderheden van diens onderhandelingen met den Duitschen Rijkskanselier. St. Petersburg8 Aug. De Regierungsanzeiger constateert in een breedvoerig artikel over de ratificatie van het Berlijnsch vredesverdrag de onvoldoende grensbepalingen, welke het Congres slechts heeft vastgesteld in geographisch-staat- kundigen zin, niet in ethnogrgphischen zin. De moeilijkheden, aan een billijke oplossing van het Oostersch vraagstuk in den weg gelegd, zijn niet gekomen van den kant van Turkije maar werden veroorzaakt door oneenigheid tusschen Europesche Kabinetten. Het is nu Rusland's taak zorg te dragen, dat de verkregen resultaten tot in de geringste bij zonderheid stipt worde uitgevoerd, Zoolang de Porte dezen weg blijft bewandelen en de voor waarden van het vredes-tractaat stipt nakomt, zal Rusland haar gaarne hulpvaardig ter zijde staan zoo niet, dan onderteekent de Porte zelve haar vonnis. Konstantinopel, 8 Aug. Er heeft zich een comité gevormd dat zich ten doel zal stellen Oost-Rnmelië met Bulgarije te vereenigen. Dit comité heeft zijn zetel te Philippopel. X. vraagt waarom geen afdoende maatregelen worden genomendat onmiddellijk na afloop der wekelijksche beestenmarktde straat langs het Marktplein worde gereinigd. In den regel ziet men des Zaturdags na den middageen man aan de reiniging werkzaam die door zijn hoogen leeftijd niet meer geschikt is voor dat werk, en die dan ook verstandig genoeg de voltooijing van den arbeid waar aan [hij de eerste zwakke hand legt, eenvoudi" overlaat aan de komst van een stortbui. Dattot op die komst de belendende bewoners, vooral bij de tegenwoordige hitte, het hinderlijk en onaangename van lucht ondervinden, zal wel geen betoog behoeven. Waalwijk, 9 Augustus 1878. Buiten verantwoordelijkheid der Redactie. Mijnheer de Redacteur Toen ik het nummer van 4 dezer van uw "eacht blad in handen kreeg en het ingezonden stuk las, klaarblijkelijk geschrevenniet uit belangstelling voor de lederindustriemaar met de vuile be doelingde maatschappij, waarvan ik de eer heb agent te zijn te benadeelen verheugde ik er mij indat de inzender zélf zoozeer van de laagheid zijner handelwijze overtuigd wasdat hij zich schaamde zijn stuk te onderteekénen vooral omdat alles, wat hij schrijft, op. leugen berust. Ware uw schoenmaker - schrijver een fatsoenlijk man hij zoude, als hij meende dat er voor zijne manden niet de noodige zorg werd gedragen, bij mijne Directie zijne klachten in dienen maarwaar er geen regenbui geweest is zoo maar wat uit zijn duim te zuigen ziet geM. de R., dat is beneden olie kritiek. Ik verzoek u daarom //Kom Frans, ben je gek? dat ge je zoo kwaad maakt over dat stuk begrijp je dan niet hoe de haak in den steel zit De spreker, M. de R., die ik de eer heb u voor te stellen is mijn vriend Jan Mosterd rentenier in 't klein hij had over mijn schouder gelezen wat ik schreefen daar kwam zijn uitval. En daar ik veel respect heb voor mijn vriend Jan en hij «alles altijd zoo netjes weet uit te leggen, dat is ook niet te verwonderen want hij is lang schoenpoetser geweest en heeft daarom van 't leervak ook wat verstand) zoo zal ik maar opschrijvenhoe hij de zaak uitlei.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1878 | | pagina 2