j. N-°. 64 Zondag 18 Augustus 1878. Jt: Jaargang. Toegewijd aan Handel, Industrie en Gemeentebelangen. BINNENLAND. Uitgever: ANTOON TIELEN te Waalwijk. Tilburg V/aalw ij k. I. Muziekuitvo eringen. I)it blad verschijnt Woensdag en Zaterdag avond. Abonnementsprijs per 3 maanden f 1,00, franco per post door het geheele rijk f 1,15. Brieven, ingezonden stukken, gelden enz., Jranco te zenden aan den Uitgever. Advcrtentiën 1 7 regels /0,00, daarboven 8 cent per regel, groote letters naar plaatsruimte. Advcrtentiëndriemaal ter plaatsing opgegeven worden tweemaal in rekening gebracht. Reclames beneden de rubriek Binnenland 15 cent per regel. Wanneer wij een blik terugwerpen op de geschiedenis der menschheid vooral met liet oog op beschavingdan zien we al gauw hoezeer er een innig verband heerscht tus schen beschaving en goede middelen van verkeer. En beschaving, handel en industrie zijn ten opzichte van het verkeer synoniem. Zonder goede middelen van gemeenschap minder beschavingminder handelminder industrie, minder vooruitgang en welvaart. Zeodra de mensch niet meer al zijn levens behoeften kon trekken uit een stuk grond ontstond er behoefte aan transport. Dat primitieve transport bestond in den mensch, zijn last over ongebaande wegen zelf bevor derende. Langzaam ging hot verkeerswezen vooruitna den mensch kwam het lastdier, er werden geëffende banen gemaakten het middel van vervoerthans onder den alge- meenen naam van wagen bekendontstond eerst nadat men hmg vervoerd had op bodems, door mensch of dier gesleept. We mogen gerust zeggen dat de uitvinding van om een as draaiende rollenlater raderente ge bruiken, een groote vooruitgang was op het gebied van verkeer en ontwikkeling. Zoo werden de middelen van vervoer steeds beter en sinds eenige tientallen van jaren werd stoom in de locomotief aangewenden dit is de hoogste trap tot heden bereikt tot hedenzeggen wewant wie twijfelt er aan of ook dit raiddel van vervoer zal nog aanmerkelijk verbeterd, misschien zelfs door een ander vervangen worden. Altijd werd door een verandering der be wegende kracht ook een verandering van den wegde baan noodigzoodat verbetering van transportmethode en transportmiddel ver betering van weg vorderde en beide tegelijk tot de vorming van het transportwezen me dewerkten. Liebig beoordeelde de beschaving van een volk naar de hoeveelheid verbruikte zeepwij gelooven dat het aantal der ver keersmiddelen vergeleken met het getal in woners een grootere factor is ter beoordeeling van den grnad der ontwikkeling van een volk. WijNederlanders, staan zeer zeker, wat verkeerswegen te water en te land aangaat, reeds op een hoogen trap; en toch zijn we, vooral wat de exploitatie der verkeersmidde len betreft, bij nabuurvolken nog zeer veel ten achter; ook ten opzichte van verkeer is de Nederlander zeer behoudendnieuwe vervoermiddelen worden hier begonnen, wan- r .neer men ze in andere landen reeds voltooid ziet. Hoeveel de macht der gewoonte doet bij vol keren blijkt uit een mededeeling van Engelsche ■Ingenieurs, die bij den bouw van het Suez- kanaal, de Egyptische en Indische spoorwegen de ingeborenen niet aan 't gebruik van den kruiwagen konden gewennenen den grond 1. moesten laten vervoeren naar hunne gewoonte, door middel van korven op hoofd of schouder, i Het invoeren van kruiwagens mislukte, daar ide inboorlingen, wanneer zij zonder toezicht ■waren, liever den kruiwagen met grond ge- [vuld op het hoofd droegen. Blij vei we thans bij de spoorwegen een oogenblik stil staan. Dat spoorweg-kwestien heden ten dage gewichtige factoren zijn van het maatschappelijk leven is niet tegen te sprekentrouwens de Langstraat levert oogen- blikkelijk hiervan een sprekend voorbeeld. Hoe dikwijls rolt het gesprek in onze streek niet over de richtingte geven aan de aan genomen lijn Zwaluwe's Bosch Hoe ver langend wordt de oplossing der vraag of het; spoor de Noordelijke richting langs Heusdeii] of de Zuidelijke langs de dorpen der Lang straat zal nemen Wat voor moeiten en pogingen zijn er en worden er nog dagelijks in 't werk gesteld van beide zijden'? En toch het kan nog lang duren eer de uit te voeren richting definitief is vastgesteld De Tweede Kamer is uiteengegaan zonder een woord over deze lijn gerept te hebben, ter wijl over onteigening en richting van andere lijnen, in hetzelfde wetsontwerp ter uitvoer ring aangewezenhet beslissende woord gei- sproken werd, ja eene lijn, Arnhem-N ij megen> zoo goed als voltooid is. Binnen eenige dagen zal die Kamer wederom sameiitreden, en nog bestaat liet vooruitzicht nietdat omtrent Zwaluwe-'s Bosch iu deze zitting iets zal in behandeling komen. En dan is er wederom een jaar heengegaan, zonder een stap verder gekomen te zijn Men zegt, dat dit talmen in verband staat met de voor Noordbrabant zoo gewichtige Maas-kwestie en met de water vrijmaking van den Bosch. Zeer zeker, dit kan een reden zijnhoewel het dan wenschelijk ware dat deze reden werd aangegevende belangheb bende streken zouden dan beter geduld kun nen oefenen. Yoorloopig weet men niets dan dat er een spoor zal komen. Twee richtingen waarom het zich thans handelt, zijn uitgezet. Welke richting zal gekozen worden Zal men ten Noorden of ten Zuiden der Langstraat stoomen Ziedaar vragen te beslissen door de liooge volksvertegenwoordiging. Wel weten we dat de Zuidelijke richting loopt langs plaatsen, waar een industrie bloeit, eenig in ons land waar de veelvuldige, doch ouderwetsche mid delen van verkeer thans reeds bewijzen, hoe zeer er behoefte bestaat aan een beter sneller middel van vervoer en dat de Noor delijke gaat door een streek veel minder dicht bevolkt, waar, door dat landbouw er hoofdbedrijf is en er weinig industrie bestaat, veel minder behoefte aan sneller vervoer is. Trouwens over dit punt is zooveel gezegd en geschreven dat wij het hier ter zijde kunnen laten. Wat de technische en financieele bezwaren aangaat, deze zullen voor beide richtingen wel ongeveer gelijk staan. Heeft men in de Zuidelijke richting de overbrugging van den Baardwijkschen Over laat, die veel geld zal verslindende drie- of viermalige overbrugging vau het Oude Maasjede groote onteigeningskosten in de kleistreekdie de Noordelijke richting vor dert wegen zeker eenigszins tegen elkander open dan heeft de Noordelijke richting nog het groote nadeeldat zij ruim 1400 Meter langer iseen bezwaar, dat altijd be halve de meerkosten van aanleg blijft drukken door exploitatie en onderhoud, en dus van schadelijken invloed is op de opbrengst der lijndie toch ook reeds bij aanleg in liet oog moet gehouden worden. En stel dat de kosten der richting ten Zuid iets meer be droegen de meeropbrengst dezer richting die wel niet aangevochten zal worden zal die meeruitgave dubbel billijken. Wij vertrouwen op de Regeeringdat al deze punten in overweging genomen zijn en mag met het oog hierop de Langstraat de beste hoop voedenzekerheid dat zij de begundigste zal zijn, heeft zij niet. Nemen we aan, dat zij uitgesloten wordt wat dan te doen? want dan kan men gerust aannemendat zij voor altijd van 't spoor wegnet uitgesloten is; want een lijn Tilburg- Gorinchem zal wel een vrome wensch blijven, (en hiermee zou slechts een klein gedeelte der Langstraat gebaat zijn) vooral nu we gezien hebben, datzooals uit de weigering der concessie Boxtel-Antwerpen voor een deel blijkt, de llegeering geen concessiën verleent aan lijnen, die de Staatsspoorwegen concurrentie aandoen. Moge in de weigering Boxtel-Antwerpen de Vlissingsche zaak een rol spelenhet bovenaangehaalde was toch ook zeker een punt van overweging. Aanstaanden Zondag ten 5 uredoor de har monie wde Eendracht", te Drunen in den tuin van liet Hotel du Lion d'or, bij Mej. de wed. VERWIEL, te Waalwijk. Met betrekking tot liet te Parijs gehouden postcongres vernemen wij het volgende „Het nieuwe postverdrag berust in hoofdzaak op de grondbeginselen der vroeger te Bern ge sloten overeenkomst. De thans bestaande post- vereeniging omvat alle geciviliseerde landen, over een uitgestrektheid van 1.300.000 vierkante mij len met circa 750 millioen inwoners. Deze nieuwe wereld-postconventie zal 1 April IS79 in werking treden." De Berlijnsche dagbladen melden, dat Z. M. de Koning der Nederlanden ter bijwoning van het huwelijksfeest den 22n dezer te Berlijn zal aankomen. Voor den tijd van zijn verblijf al daar zijn aan Z. M. toegevoegd: graaf Stolberg- Wernigerode, generaal der infanterie, bevelhebber van liet 7e legerkorpsde luitenant-kolonel graaf von der Groben, kommandant van het Westfaalsche regiment huzaren no. 11, benevens de ritmeester baron von Nijvenheim. Buitendien is tot nog t.oe aanzegging ontvan gen van de aankomst der volgende vorstelijke personen De Prins van Oranje; Prins Frederik der Nederlanden de Groothertog en Groothertogin van Saksen-Weimar, benevens de Erfgroothertog met zijne gemalin en prinses Elisabethde Erfgrootkertogen van Mecklenburg-Strelitz en Oldenburg, ieder met zijn gemalin voorts de Hertog van Connaught, onder geleide van den luitenant-kolonel sir Howard Elpliinstone en kapitein Egerton. In het vorige jaar zijn op de Nederlandsche spoorwegen 23 personen gedood en 23 gewond; onder die 46 personen waren er 9 die zich op den weg bevonden en gedood werden, 3 reizigers, van welke een buiten zijn schuld en twee ande ren door eigen schuld gewond werden. De overige 34 waren beambten der maatschappij 14 daarvan werden gedood. Op den Cenllraa spoorweg is geen enkel ongeluk gebeurd, op de Staatsspoorwegen werd 1 reiziger gewond buiten zijn schuld, 1 gewond door eigen schuld en 3 personen overreden 7 beambten werden gedood en 14 gewond. Op den Hollandsclien spoorweg werden 1 reiziger gewond door eigen schuld, 4 personen overreden, 3 beambten gedood en 3 gewond. Op den Rijnspoorweg en de lijnen van den Gentral Beige kreeg geen enkel reiziger letsel op elk werd echter één persoon, die zich op den weg bevond, gedood, evenzoo was het geval mot twee beambtenbij de eerste werd 1, bij de laatste 2 beambten gewond. In liet Landw. JVochenhlatt f. Scklesw, Holstein geeft dr. Kirchner bericht van een reeks proeven, die liij aan het melkerij-proefstation te Kiel heeft ondernomen, o. a. om uit te maken, welken invloed liet materiaal van de melkvaten heeft op de hoedanigheid van de melk. De uitkomst van de proeven was dezede vaten, in Holstein Satten genoemd en uit vertind ijzer gemaakt, gaven liet grootste vet- (boter) gehalte. Daarop volgden de vaten uit geëmailleerd gego ten ijzer gemaakt. Het slechtst voldeden de houten vaten. Het verschil tusschen de houten en de ijzeren vaten (van geslagen ijzer) is zoo groot, dat onder overigens gelijke omstandighe den de melk in de eerste 100 pond boter geeft, en die in de laatste 105.42 pond. Op een vee stapel van 100 koeijen zou, bij een opbrengst van 12.000 pond boter in het jaar in de houten vaten, de opbrengst 12.650 pond zijn in dc ijzeren vnten. Bij den prijs van 1.2 mark per pond geeft (lat een verschil van circa S00 mark in liet jaar. Bovendien zijn (1e vaten uit ver tind geslagen ijzer ook het goedkoopste en ge makkelijkste schoon te maken. Hoe staat het o. a. met de zinken vaten, die in Nederland nog al worden gebruikt? De Calais-Dover, de nieuwe pakketboot or de overvaart van het kanaal is gebouwd op de werven van den lieer A. Leslie en behoort aan de London, Chattam en Dover Railway- company. Het verschilt in aanbouw met de Castalia, daar liet uit twee deelen bestaat, die elk den vorm van een volledig schip hebben en onderling verbonden zijn door vier ijzeren (lwars- bescliotten, tusschen welke zich de ruimten be vinden, die het eigenlijk gezegde vaartuig uit maken. In den daaronder gevormden tunnel zijn de raderen geplaatst. Aan de buitenzijde bevinden zich geen raderen. Het heeft eene lengte van 91.44 en een breedte van 18.29 m. De diepgang is slechts 1.S3 m. dus 0.31 m. minder dan die van de Castalia, hoewel het dit schip in lengte en breedte overtreft. De ruimte tusschen de beide scheepsrompen is 0.6 m. klei ner dan bij de Castalia, wat in verband met andere constructie-détails ten gevolge heeft, dat de arbeid der raderen beter kan benuttigd wor den. Duizend passagiers kunnen er tegelijk mede vervoerd worden. Bij de proefvaart lieeft (le machine een ver mogen van 4000 paardenkracht ontwikkeld, waardoor een snelheid wordt verkregen, die de boot in D/ï uur tijds 25 mijlen deed doorloo- pen. De uiteinden zijn zoo ingericht, dat zij tegelijk als voor- en achtersteven kunnen dienen en daartoe is elk der beide scheepsrompen voor zien van twee roeren, die in de richting van den kiel vastgezet kunnen worden door middel van een ecnvoudigen ijzeren bout, die weggeno men wordt als het uiteinde, waar hij zich be vindt, achtersteven wordt. Het stuurtoestel is ingericht volgens het systeem Brotturwood en kan door één man bestuurd worden. Bij besluit van Burgemeester en Wethou ders van 's-Bosch zijn voor de twee nieuw op gerichte paarden-, beesten- cn linnenmarkten,

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1878 | | pagina 1