n®. 66. Zondag 25 Augustus 1878. 1® Jaargang. Toegewijd aan Handel, Industrie en Gemeentebelangen. Bekendmakingen. BINNENLAND. Uitgever: ANTOON TIÈLEN te Waalwijk. Tilburg Waalwijk. II. Muziekuitvoeringen. Dit blad verschijnt Woensdag en Zaterdag avond. Abonnementsprijs per 3 maanden J 1,00, franco per post door het geheele rijk f 1,15. Brieven, ingezonden stukken, gelden enz., franco te zenden aan den Uitgever. Advertentiën 1 7 regels /0,60, daarboven 8 cent per regel, groote letters naar plaatsruimte. Advertentiën, driemaal ter plaatsing opgegevenworden tweemaal in rekening gebracht. Reclames beneden de rubriek Binnenland 15 cent per regel. De Burgemeester der gemeente Waalwijk ter afkondiging ontvangen hebbende het Kohier dei- Belasting op het Personeel (le kwartaal) overliet dienstjaar 1878/9. 'Verwittigt de belanghebbenden, dat gezegd ko hier door den Heer Inspecteur van 's Rijks Directe Belastingen dezer Provincie op den 16 Augustus is executoir verklaard, dat hetzelve op heden aan den Rijks-Ontvanger in deze Gemeente, ter invordering is toegezonden en dat ieder verplicht is zijnen aanslag op den bij de Wét bepaalden voet te voldoen. De belastingschuldigen, welke zich met hunnen aanslag bezwaard achten, kunnen hunne redenen bij verzoekschriftbinnen drie maanden na dato der executoir-verklaring, indienen bij Gedeputeerde Staten dezer Provinciedesverkiez'ënde door tus- schenkomst van den betrokken Controleur van 's Rijks Belastingen. De reclamatiën omschreven bij art. 45. der wet op de Personeele Belasting van den 29 Maart 1833 (Staatsblad No 4), zijn vrij van Zegel. Die der' Grondbelasting en het Patentrecht zijn aan Zegel ondei worpen. Do Burgemeester voornoemd, Dr. DE HAAN L.B. Waalwijk22 Augustus 1878. Afhalen der Patenten. De Burgemeester der gemeente Waalwijk, gelet op art. 1 van het Koninklijk besluit van den 17 October 1820 (Staatsblad No 22), noodigt de patentplichtige ingezetenen dezer gemeente uit de Patentbladen van het dienstjaar 1878/9, op Zater dag den 31 Augustus en Maandag 2 September aanstaandeter Secretarie alhierop de gewone uren te komen afhalen. De Burgemeester voornoemd, Dr. DE HAAN, L.B. Waalwijk, 24 Augustus 1878. Door de lijn langs Heusden is de Lang-, straat in geenen deele zelfs gebaat. Worden' de afstanden naar de Stations eenigzins korter, men bereikt daardoor geen hoofdader van verkeeren dan is die kortere afstand nog betrekkelijk. Bij gewoon winterwater zijn die stations niet te bereiken, dan is alle verkeer met de streek ten noorden van het Oude Maasje zoo goed als afgesloten, en een verkeerdat niet geregeld en altijd kan plaats hebben, is een slecht verkeeren een streek die daarop aangewezen is kan er geen groote voordeelen van trekken. Zwaluwe - 's Bosch zal altijd zelfs dan wanneer 's Bosch - Nijmegen zijn crisis zal doorleefd hebben en voltooid daar zal staan, in ons spoorwegnet een lijn van tweede orde blijvenen dit zal zij vooral zijn ten op zichte van de Langstraat, waar op Antwerpen en het Zuiden de meeste- handelsoperatiën plaats vinden. Hebben we straks de vraag gesteld wat zal onze industriëele, verkeersrijke streek doen, wanneer de richting 1leusden in uitvoering komtwe gaan na het bovengezegde verder en beweren dat door Zwaluwe 's Bosch langs de Langstraatdeze wel zeer veel doch inet het oog op haar bijzonderen nijverheids takniet zooveel zal gebaat zijnals velen dit mogen meenen. Voorziet de lijn langs Waalwijk in vele behoeftenin allen voor ziet zij lang niet. Men zal ons tegenwerpen, dat men ook het volmaakte niet verlangen kanedoch in den tijd waarin wij levenwil men dan mee gaan met den vooruitgang, wil men een sterke concurrentie het hoofd biedendan is niet alleen wenschelijkmaar gebiedend noodig dat men juist naar het volmaakte streeft. Van bezoekers der Parijsche Tentoonstel ling mannen van het vak hooren wedat de schoenmakerij tegenover andere plaatsen ten achter isjaen liet is zelfs in een openbaar lichaam reeds ter. sprake gebracht dat om die industrie voor onze streek te behoudenmen tot energische middelen zijn tob vlucht zal móeten nemen. Men wees op het voorbeelddat Tilburg geeftdoor op richting eener weefschool. En zeer terecht sprak men er van in Waalwijk, het centrum deï Langstraat een stikschool te doen verrijzen want wat weven is voor de laken- is stikken voor de schoenindustrie. Hieruit blijkt, dat ;er hier nog mannen zijndie de nijverheids belangen ter harte nemenwant iemanddie zijn feilen gul en vrij bekent is een groote Stap verder op den weg van verbetering. Maar zal die verbetering welgemeend en oprecht zijndan móeten alle gebreken uit geroeid worden. En was het bovenaange haalde hoofdgebrekdan volgt toch zeker nommer twee Slecht verkeer. Zonder een kort en goedkoop middel van vervoertusschen het centrum van de Lang straatWaalwijk, en de hoofd verkeersader van Zuid-Nederlandde lijn Yenlo-Rotterdam, waarvan Tilburg het dichtstbijzijnde eii be langrijkste Station in onze provincie isblijft het verkeer steeds gebrekkig. Het zal toch niemand invallen om voor een reis naar Antwerpendie nog al aan de orde van den dag isstation Waalwijk lijn Zwaluwe - 's Bosch, (alleen bij uitstekende correspondentiewat bij de Maatschappij tot Exploitatie zelden is) over te stappente Boxtel weer over te stappenen zoo langs Tilburg stoomen, waar men per rijtuig of diligence veel vroeger kon zijnen onder de tegenwoordige omstandigheden nog goed- kooper En personenverkeer is hier en bij bijna alle spoorwegen nevenzaak. Goederen die in Tilburg aankomen, aan de Turnhoutsche lijn; (wij veronderstellendat vau Antwerpen uit de voorkeur zal gegeven worden aan het goedkoope Belgische tariefdan aan het dure der Maatschappij tot Exploitatie) zullen voor- deeliger per as den ouden weg volgendan langs omwegen per spoor Waalwijk te berei ken waar dan toch nog de as het goed van het station naar het magazijn moet voeren. Maar zal men zeggenWaalwijk heeft een waterwegen ook de meeste dorpen ten westen Ja Waalwijk heeft een waterwegen wat voör een waterweg? Wandel eens langs de Ka bij laag water naar Drongelenkijk eens goedhet zou dan te verwonderen zijn of gij nog zulk gewicht op dien waterweg zult leggen, er nog bij in aanmerking nemendedat men alleen bij vloed kan binnenvallenslechts kort in vlot water ligt, en dat zes voet het maximum van diepgang is. Wij komen nader op de haven terug en houden staande, dat zelfs wanneer Waalwijk in het spoorwegnet zou opgeuomen worden, Waalwijk evenzeer behoefte heeft aan een goede verbinding met Tilburg. Dat dit overigens reeds lang is ingezien, bewijzen de verhandelingen van vroeger over d^zc verbinding en de concessie Kuinders. Het kan niet anders of de tijd zal Tilburg en Waalwijk op de eene of andere manier verbindener zijn reeds plaatsen van veel mihder gewicht met elkaar in gemeenschap gestelden het is een uitzonderingdat centrums van verschillende industries, op zoo korten afstand onvereenigd blijven. En is liét dan niet in het belang dier industriën, dat die verbinding zoo spoedig mogelijk tot stand kome Hebben we in 't kort cenigszins het belang van Waalwijk zich met Tilburg te verbin den aangetoond, stappen we thans over tot het belang van Tilbürg bij dusdanige ver- eeniging. Gelijk Waalwijk thans met het spoor aan 't sukkelen is, zóó sukkelt Tilburg al vrij wat langer met zijn kanaal. Hierin hebben beiden wel wat met elk&ar gemeen. Doch de verschillende richtingen van ons spoor kannen in getal en verscheidenheid niet wedijveren met al de projecten en richtingen voor een kanaal, dat Tilburg een haven zou geven. Dan ging het uit van sluis n° zus, dan van sluis n° zoowij gelooven niet dat een dorpje, dat als tusschen Tilburg en de Zuid- Willemsvaart bij Helmond of Erpkan gedacht wordenniet bij een dier richtingen genoemd werd. En hoever is men thans Even ver als voor tien jaren. De kanaalwoede is op het oogenblik wel niet van die kracht, als de spoorwoede in Waalwijk, maar vergeten is zij niet. Tilburg ziet terecht indat water als middel van vervoer voor goederen, een bron ader van welvaart is voor een plaats Tilburg gevoelt het gemisen waardeert daarom een waterweg hooger dan andere plaatsen die in het bezit zijn van een gebrekkig ver keer te wateren heeft dit bewezen door de geldelijke offers, die het zich voor het tot stand komen van een kanaal heeft willen getroosten. Daarom eere aan het hoofd, dat zóó de belangen zijner gemeente begrijpt en voorstaat. En toch Tilburg kan zich niet beklagen van met spoorwegen misdeeld te zijn. Yenlo, Vlissingen en Botterdam is een hoofdlijn, en TilburgTurnhout, wanneer nu ook met opzet door de exploiteerende Maatschappij verwaarloosd, zal eveneens hoofdlijn worden, zoodra in 1883 de tijd der concessie Breda- Rosendaal verstreken zal zijn. Tevens is het niet alleen gewestelijk maar ook Staats belang, dat TilburgNijmegen voltooid worde. Die lijn is dus ook nog voor Tilburg in 't verschiet. Wordt daar nog naar ander verkeersmiddel omgezien en verlangdwel een bewijsvoor waar boe gewichtig elk middel van verkeer voor welvaart en nijverheid is. Dat er met reden naar verlangd wordt, hiervan kan men zich weldra overtuigen, door eens een dag aan de Waalwijksche haven te slijten en de vrachtkarren te tellendie het daar te water aangevoerde naar Tilburg transporteeren. En dit is thans het geval nu Waalwijks haven zeer gebrekkig en lastig voor de scheepvaart ishoe zoude die aanvoer niet vermeerderen indien men hier met goed en geregeld water- I verkeer te doen had TILBURG. Op Zondag 25 Augustus, v.m. IV/3 uur, Matinee door de Harmonie „Orphcus" en hare Liedertafel „Goirkes Zangschool". Het Staatsblad No 127 behelst de wet van den 17n Augustus 1878 houdende herziening der wet van 13 Augustus 1857 (Staatsblad No 103), tot regeling van het Lager Onderwijs. Naar het Vaderland verneemt, is de luit. generaal Verspijck door Z. M. benoemd tot grootofficier van het Huis des Konings en tot Hoogstdeszelfs adjudant-generaal. - Z. K. H. Prins Hendrik der Nederlanden zal, naar hetgeen, volgens een Duitsch blad, in de Berlijnsche Hofkringen verhaald wordt, bij gelegenheid van zijn huwelijk, benoemd worden tot chef van een Pruisisch regiment. Men her* innert er tivens aan, dat Z. M. de Koning chef is van het 11e regiment Pruissische huzaren en Z. K. 11. Prins Frederik der Nederlanden be zitter van het 15e regiment Pruisische infanterie, terwijl hij ook nog bij het 2e regiment der Pruissische garde wordt genoemd als luitenant kolonel a la suite. Z. K. II. Prins Alexander is Dinsdag avond ten 6 are per Holl. spoortrein naar Parijs vertrokken. Naar men zegtzal de Prins van daar naar Zwitserland reizen. In de eerste week van Octoberop twee verschillende dagenzullen te Parijs gehouden worden harddraverijen van paarden van zessen klaar, een onder den man en één aangespannen. Voor olke harddraverij is uitgeloofd als prijs: een stuk zilverwerk ter waarde van f 1000, met een gouden horloge voor den berijderen als premie een som van f 500. Tot dien wedstrijd worden alleen Nederland sche paarden ingeschrevenhij zal geheel op de gewone wijze hier in gebruik worden ge houden. Opgave van deelnemen wordt ingewacht vóór den 10 Sept e. k., bij den secretaris der Commissie, te Loosduinen. De Commissie bestaat uit de lih.N. Wafel bakker te Amsterdam, VoorzitterP. H. From- berg te 's Graverihage IT. P. de Kat van Har- dinxveld te Dordrecht; A.Wijnaendts te Haarlem; C. P. Iloek te Wateringen J. W. baron van Tuvll van Serooskerken te Velsen; Haarsma de Wit te VelpJurgens te OssVan Loon te Roosendaaluit Friesland P. F. L. Waldeck te Loosduinen, Secretaris. Onder de voorwaarden komen o. a. voor ieder berijder of rijder zal slechts één paard mogen berijden of rijden voor de harddraverij met sjeesen moet gebruik worden gemaakt van Noordhollandsche sjeesen ieder rijder zal zijn eigen sjees moeten leverende berijders en rij ders zullen moeten zijn gekleed in zwart fluweelen buis, korte broek, blauwe kousen en lage schoenen i de berijders moeten zijn gezetén op nieuwe Oranje Friessche dekkendie door hen moeten worden medegebracht. De Commissie zorgt voorkosteloos vervoer en terugvoer van de paarden naar en van Parijs, van af en tot een nader te bepalen plaats in Nederlandkostelooze stalling te Parijsde petten van de rijders (hiervoor moet de maat van het hoofd van den rijder aan den Secretaris der Commissie vóór 10 September e. k. worden opgegeven); de fronteelen, rosetten en staartstrik- ken der paarden. Zoodra het bericht van toelating tot deze harddraverijen door de Commissie aan den eigenaar

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1878 | | pagina 1