Zondag 1 September 1878. 1® Jaargang. Toegewijd aan Handel, Industrie en Gemeentebelangen. Bekendmakingen. BINNENLAND. Uitgever: ANTOON TIELEN te Waalwijk. Tilburg Waalw ij k. III. m Dit blad verschijnt Woensdag en Zaterdag avond. Abonnementsprijs per 3 maanden j 1,00, franco per post door het geheele rijk f 1,15. Brieven, ingezonden stukken, gelden enz., Jranco te zenden aan den Uitgever. Advertentiën 1 7 regels /0,60, daarboven 8 cent per regel, groote letters naar plaatsruimte. Advertentiën, driemaal ter plaatsing opgegeven worden tweemaal in rekening gebracht. Reclames beneden de rubriek Binnenland 15 cent per regel. De Burgemeester der gemeente Waalwijk ter afkondiging ontvangen hebbende het Kohier van het Patentrecht over het dienstjaar 1878/9. Verwittigt de belanghebbenden, dat gezegd Ko hier door den Heer Inspecteur van 's Rijks Directe Belastingen dezer Provincie op den 24 Augustus 1878 ia executoir verklaarddat hetzelve op heden aan den Rijks-Ontvanger in deze gemeente, ter invordering is toegezondenen dat ieder ver plicht is zijnen aanslag op den bij de Wet be paalden voet te voldoen. De belastingschuldigen, welke zicli met hunnen aanslag bezwaard achten, kunnen hunne redenen bij verzoekschriftbinnen drie maanden na dato der executoir-verklaringindienen bij Gedeput. Staten dezer Provinciedesverkiezende door tus- schenkomst van den betrokken Controleur van Rijks Belastingen. De reclamatien omschreven bij art. 45 der wet op de Personeele Belasting van den 29 Maart 1833 (Staatsblad No 4), zijn vrij van Zegel. Die der Grondbelasting en het Patentrecht zijn aan Zegel onderworpen. De Burgemeester voornoemd, Dr. DE HAAN L.B. Waalwijk, 29 Augustus 1878. Afhalen der Patenten. De Burgemeester der gemeente "Waalwijk brengt ter kennis van de ingezetenen, dat de Patentbla den van het loopende dienstjaar u i t e r 1 ij k Maandag a. s.ter Secretarie moeten worden af gehaald, en dat de onafgehaalde Patentbladen ten koste der belanghebbenden zullen worden bezorgd. De Burgemeester voornoemd, Dr. DE HAAN, L.B. Waalwijk, 29 Augustus 1878. VERGADERING van den GEMEENTERAAD, te WAALWIJK. Openbare Vergadering van den Raad dezer Gemeente op Dinsdag den 3 September eik., 's namiddags 5 ure, waarin zal worden 'behandeld: lo. Verkiezing van een Wethouder 2o. voordracht van Leden voor het College van zitters 3o. rapport der Commissie tot onderzoek der gemeente-rekening van het dienstj. 1877; 4o. adres van eenige ingezetenen, om aanleg van een grindweg in de Putsteeg 5o. vaststelling der armenrekening over 1877 6o. benoeming eeuer Commissie in zake de gasfabriek 7o. nieuwe regeling der jaarwedde van den veearts in den kring Waalwijk 8o. nog andere ingekomen stukken. Dit verkeer van Tilburg naar de Waalwijk- scbe Haven was vóór den aanleg van Venlo Rotterdam veel en veel aanzienlijker. Toen op Til burg's nijverheid de stoomkracht begon toegepast te worden, lioe lag die plaats toen niet ongunstig ten opzjehte van verkeers wezen ja, zeker heeft zich toen menigeen de vraag gesteld, hoe het mogelijk was, dat een industrie van dien omvang, zich gunstig kon ontwikkelen zonder verkeersmiddel, dan den weg naar den Bosch. Tal van karren brachten de voortbrengselen der fabrieken derwaarts, om met steenkolen terug te keeren. De weg naar Waalwijk werd aangelegd, en hadde deze plaats te dien tijde zijn be lang begrepen, hadden Tilburg en Waalwijk de handen samen geslagen om de vaart en haven van Waalwijk te verbeteren, dan ware TilburgWaalwijk, vooral toen, een veel drukkere verkeerslijn geworden. Het ware in 't belang geweest van beide gemeenten, wanneer men de haven verbreed, en bij de inmonding in het Oude Maasje, een keer- en schutsluis gebouwd liad, in staat om ieder uur van den dag water genoeg in de haven te houden en schepen binnen te lateu, want dan zou wat naar den Bosch ging te Waalwijk verscheept zijn geworden. De onregelmatige scheepvaart die bij den bestaanden toestand slechts van Waalwijk uit kon plaats hebben, is oorzaak geweest, dat het verkeer van Tilburg naar den Bosch dat naar Waalwijk steeds overtrof. De opening van den spoorweg gaf aan beide wegen een gevoeligen slag, dien ze niet meer te boven gekomen zijn. Wij kennen de hoogteligging van Tilburg opzichtens Waalwijk nietin geen geval kan dit echter een hindernis zijn voor den bouw van een kanaal en de ver lenging der haven; wij weten nog minder of er ooit van een kanaal verbinding Tilburg Waalwijk is sprake geweest, en treden dan ook niet in details omtrent zulk een project. Dé&r waar een spoorweg bleek geen levens vatbaarheid te hebben, wegens fiuancieele be zwaren, .kan nog minder aan een kanaal ge dacht worden uit particuliere middelen. Een kanaal Tilburg-Waalwijk zou van te locaal belang zijn, dan dat het op geldelijke onder steuning van provincie of Rijk zou kunnen rekenen. Waalwijk is de natuurlijke haven van Tilburg. Anders beantwoordt de vaart WaalwijkTilburg wel degelijk aan deeischen, die den aanleg van een kanaal motiveeren. Immers we hebben bier te doen met bet geval, dat per spoor een omladen moet plaats vinden, waarvan de kosten door de in hoofd zaak aan te voeren ruwproducten en grond stoffen, die tot de laagste tarieven vervoerd moeten worden, bet moeielijkst kunnen ge dragen worden. Zijn hier niet wol, schors, buiden, steenkolen, oliën en vetten, steenen de voornaamste goederen Alleen door een kanaal zoude het omladen van de goederen, die bier voor Tilburg aan komen vermeden kunnen wordenbij elk ander verkeersmiddel blijft dit bezwaar be staan. Daar echter voor dit soort goederen de verhouding der vracht per spoor en per schip nagenoeg stabiel blijft en altijd zeer en zeer ten gunste is voor .waterverkeer, zoo zouden deze kosten op de vracht naar Tilburg niet van dien invloed zijn, dat de vracht per spoor voordeeliger werd, indien er namelijk een goed en goedkoop middel van vervoer bestond tusschen de haven en Tilburg. Stappeu we na bet gezegdevan de haven af, die we tot nu toe bijna uitsluitend als hoofdbron voor bet verkeer van Waalwijk naar Tilburg beschouwd hebben, en gaan we de overige bronnen na, die het hunne zullen bijdragen, om het verkeer te vergrooten. Dat Waalwijk op zich zelve veel verkeer beeft hebben we reeds aangestipt. De naastbij- liggende dorpen der Langstraat als Drunen, Baardwijk, Besoijen zullen in bun belang evenzeer van de voorgestelde route gebruik maken, wat zooveel te natuurlijker is daar hier dezelfde industrie bloeit, en ze als bet ware met Waalwijk, als centrum, een geheel vormen. Sprang, hoewel hoofdzakelijk in landbouw zijn bestaan vindende mag niet verwaarloosd wordenbet heeft Vrijhoeven- Capelle en Capelle in den rug. Even gelijk thans de diligences van Van Gend Loos, hoewel met eenigen omweg, hun weg over Kaatsheuvel nemen, zoo zoude ook bij een nieuw middel van vervoer, dit dorp, dat door een snelle opkomst te midden eener onvruchtbare streek bewezen beeft, veel levenskracht te bezitten in de te nemen richting opgenomen moeten worden. Ook bier is looierij en schoenmakerij hoofdmiddel van bestaanen deze industriën zijn hier even belangrijk als in een der genoemde plaatsen. Loonopzand is het laatste dorp, dat we voor Tilburg bereiken. De uitgebreidheid der gemeente Tilburg, vooral in de richting Loonopzand zal mede van den gunstigsten invloed op de daar te stellen verkeerslinie zijn. Daar hebben we twee parochiën, den Heikant en bet Goirke, vooral het laatste, misschien op zichzelve even belangrijk voor dit verkeer, als een der vorige aangehaalde bronnen. Wie Tilburg kent zal bet met ons eens zijn, dat de bevolking en de nijverheid van Heikant en Goirke, groote behoefte hebben aan een snel en ge regeld vervoermiddel naar bet Stationen bet centrum der stadin onmiddellijke na bijheid van bet Station gelegen. Dikwijls zouden de bewoners, die zaken zelve af gaan doen, die zij nu, door den te verletten tijd, moeten opdragen aan ondergeschikten, indien het niet ontbrak aan goede gemeenschap. Vooral voor de Tilburgscbe fabrikanten is bet noodig, dat zij zich dikwijls verplaatsen en zich onderling in gemeenschap stellen, omdat hunne industrie niet in een gebouw, niet op een plaats wordt uitgeoefenddoor de verschillende bewerkingen als verwen vollenenz.die bun product moet onder gaan. Wij zullen nog nader de verbinding Goirke- Tilburg bespreken, en wel in verband met den aard van bet toe te passen vervoermiddel. Ten slotte moeten we nog wijzen op bet vervoer der goederen en personen die de omgekeerde richting volgen, en van Tilburg zelve, en van bet Station uit naar Waalwijk en de tusschen gelegen plaatsen bevorderd zullen worden. Omtrent de feestelijke ontvangst van Prins en Prinses Hendrik der Nederlanden bij hunne komst in Nederland, op Donderdag 29 Augus tus 1878 meldt de N. R. Ct. onder anderen het volgende De eerste welkomsgroet werd liet vorstelijk echtpaar te Oldenzaal toegebracht. Ter ontvangst van HH. KK. HH. stonden aldaar op liet per ron van het spoorstation geschaard de Commis saris des Konings in de provincie Overijselde Generaal-Majoor Pelbevelhebber der 2de mili taire afdeelingkommandant der 4de divisie in fanterie met bet College van Burgemeester en Wethouders en eene Commissie uit den Raad benevens de schutterij van Oldenzaal met den kapitein en de luitenants der schutterij van En schedé. Het station was in- en uitwendig in feestdos gehuld. Het gedeelte van het perron waar het vorstelijk echtpaar zou afstappen was met een prachtig tapijt belegdhetwelk met de daarbij aansluitende versiering een smaakvol geheel vorm de. De wachtkamer 1ste klasse was deels door de Exploitatie-maatschappijdeels van wege de gemeente Oldenzaal in het rond prachtig met bloemen en gewassen getooid. Het een en ander maakte dan ook een verrassend etfectzoo als te meer bleek uit den hoogst gunstigen in druk dien het te weeg bracht bij de vele in gezetenen welke aldaar door welwillende be schikking van den Burgemeester toegang ver kregen. Toen de spoortrein waarmede de Prins en Prinses uit Rheine werden verwachtten 5.50 het slation naderdewerd door het aldaar aan wezige schutterij-muziekkorps een marsch gespeeld, waarna het bij het uitstappen van het vorstelijk echtpaar de tonen van het Duitsche volkslied deed hooren die te midden van het aanhou dend volksgejuich krachtig in het rond weer galmden. Na die eerste uitbarsting der algemeene geest drift bracht de Commissaris des Konings het hooge echtpaar den welkomsgroet uit naam van bet Nederlandsche volk. Nadat vervolgens ook de Burgemeestermr. G. Waller, HH. KK. HH. een hartelijk welkom had toegeroepen bracht de heer C. Stork, namens de industrieelen van Twentheden prins hulde als bevorderaar van handel en nijverheid met den wensch dat Z. K. H. zich in alle opzichten gelukkig moge gevoelen en getuige moge zijn van den bloei van Nederland. De Prins, blijkbaar diep getroffen betuigde zijn welgemeende» dank voor het gesprokene terwijl de Prinses, die door haar innemend voorko* men reeds terstond alle harten gewonnen had op hare beurt dank betuigde voor twee prachtige bouquettende eene haar aangeboden door het dochtertje van den Burgemeester, de andere door de jongejuffrouw Palthe uit Oldenzaalnamens den bevelhebber der 2e militaire afdeeling. Daar op traden zestien meisjes, met oranjesjerpen ver sierd te voorschijn en bestrooiden het vorstelijk echtpaar met bloemen. Andermaal brak de algemeene geestdrift los. Terwijl alsnu de Prins en Prinses de wachtka mer verlieten deed de muziek de tonen van het Nederlandsche volkslied hooren. Bij het instap pen van het spoorrijtuig weerklonk het JVilhel- mus, en onder een krachtig aanhoudend „hoezee der opgetogen menigte verdween de trein uit het gezicht. Ten 7 ure 9 min. arriveerde te trein te Zutfen. Ook daar stond de schutterij op het perron op gesteld ook daar weerklonken de tonen van het Wilhelmuslied ook daar stonden de autoriteiten ter ontvangst van den Prins en zijne gemalin gereedook daar prijkte het stationsgebouw in feestelijken tooiook daar verkondigde het ge juich de aankomst van het hooge paar. De Commissaris des Konings in de provincie Gelderland heette HH. KK. HH. welkom op den Gelderschen bodemwaarna freule Coenen de Prinses een keurigen bloemruiker aanbood. Ook hier betuigde de Prins aangedaan zijn dank, waarna de offlcieele voorstelling van de genoo- digden plaats had, waarbij de Prinses, reeds terstond „eene vriendelijkebeminnelijke ver schijning" genoemdzich met verschillende personen onderhield en zich met de ontvangst in Nederland zeer ingenomen verklaarde. 't Was theetijd en het nationale „kop thee" werd ook door de hooge gasten gebruikt, waarna zij ten half 8 ure naar het Loo vertrokken. Te Apeldoorn en op het IjOO waren inmiddels de toebereidselen voor de ontvangstniettegen staande het hoogst ongunstige weder des mid dags ten einde gebracht. Van het station te Apeldoorn tot aan het paleis van het Loo prijkte een onafgebroken reeks eerepoorten, mee- rendeels met de naamcijfers van het vorstelijk echtpaar en met opschriften die het een welkom

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1878 | | pagina 1