N°. 69. Donderdag 5 September 1878. 1' Jaargang. Toegewijd aan Handel, Industrie en Gemeentebelangen. BINNENLAND. Dit blad verschijnt Woensdag en Zaterdag avond. Abonnementsprijs per 3 maanden/1,00, franco per post door het geheele rijk f 1,15. Brieven, ingezonden stukken, gelden, enz., Jranco te zenden aan den Uitgever. Uitgever: ANTOON TIELEN te Waalwijk. Advertentiën 1 7 regels /0,60, daarboven 8 cent per regel, groote letters naar plaatsruimte. Advertentiën, driemaal ter Êlaatsing opgegeven worden tweemaal in rekening gebracht, .eclames beneden de rubriek Binnenland 15 cent per regel. Intocht van HH. KK. HH. Prins en Prinses Hendrik te 's-Gravenhage. Het volgende ontleenen wij aan de N.R.Ct,: Op het perron van het hijnspoor waren slechts enkele uitverkorenen toegelaten, die zich geschaard hadden in rijen voor het Hof- salon, met opgaandehoornen in de hoeken opgesierd en met kostbare tapijten belegd, terwijl boven de deuren eenige schilden en vlaggentropheën prijkten. Onder de aanwezigen, die de komst der .vorstelijke personen afwachtten, merkten wij op, behalve den opper-ceremoniemeester en den kamerheer-ceremoniemeester, den adjudant- generaal des Konings V erspijck, den Coin- missaris des Konings in deze provincie, mr. C. Eock, den burgemeester der residentie mr. Gevers Deijnoot, de wethonders Van der Duyn, Vaillant, Van der Kern]) en Van Stra len, en eene commissie van leden uit den gemeenteraad, bestaande uit de heeren Mock, Van den Burgh, Stam, Schuurbeque, Boeije, Maas, Verhuell, Kips cn De Vries. Ten 1 uur precies kwam de feesttrein in - het gezicht, en eenige seconden later stapten de vorstelijke personen uit den waggon, eerst Z. M: de Koning benevens de Groothertogin vari' Saksen-Weimar, daarna Prins Hendrik en zijne jeugdige gemalin. Zoowel toen Z. M. zich vertoonde, als toen Prinses Maria 'den eersten vpet op 'fc Haagseh territoir zette, klonk een warm hoera uit de monden der aanwezigen. De jeugdige Vorstiii groette hoffelijk de haar omringende hofdignitarissen. Het liooge gezelschap begaf zich nu in het salon, waar aan de Prinses een fraaie bloem ruiker werd aangeboden door de dochter des Burgemeesters, jonkvrouwe Gevers Devnoot. De Prinses was gekleed in een lichtblauw <*ewaad onder een wit overkleed, en droeg een hoed van dezelfde kleuren. Haar gemaal, evenals Z. M., droegen de generaals-uniform van de infanterie met de orde van den Ne- derlandschen Leeuw. In het salon hield de Burgemeester tot de vorstelijke personen eene korte toespraak die blijkbaar indruk maakte. Z. M. drukte den Burgemeester de hand, evenals andere aanwezigen, terwijl ook Prins en Prinses Hendrik hun dank te kennen gaven. Welke woorden verder in het salon werden gesproken, kunnen wij niet mededee- lën. Veldwachters versperden de ingangen voor den blik zelfs, van eiken verslaggever, en, wat ons het meest leed doet, zij deden dit op hooger order. Na eenige korte oogenblikken toevens be gaven de vorstelijke personen en hun gevolg zich in de gereedstaande rijtuigen open rijtuigen, want als van ouds verdreef opdat oogenblik de zon de Oranjezon, zooals het in den mond des volks heet de regen wolken. De stoet werd gevormd in de bij het pro gramma omschreven wijze. Voorop een escadron huzaren en twee rij tuigen voor den Kamerheer- en den Opper- ceremoniemeester. Daarna Z. M. nevens Z. D. II. den Groothertog van Saksen-Weimar- Eisenach in eene koets met vier paarden. Vervolgens het Vorstelijk echtpaar Prins en Prinses Hendrik en H. K. H. de Groot hertogin van Saksen-Weimar, mede in een rijtuig met vier paarden. Prinses Hendrik maakte op alle toeschou wers den meest 'gijnstigen indruk. Eene liefelijke gestalte, jeugdig en innemend. Daarna kwamen de rijtuigen van het ge- volg/ Allerwege, waar de stoet passeerde, nepen duizenden kelen den geliefden Prins en zijne Gade luide het welkom toe. De geestdrift volgde het paar allerwege. Er was geen plekje op de plaatsen, waar de stoet passeerde, onbezet. Het dof geluid der trommen en het ge schetter der trompetten van de artillerie korpsen werden overstemd door de juich kreten der menigte. Het „Wilhelmus" weerklonk lustig door de straten en gaf aan de plechtigheid een indrukwekkend karakter. Waar eene buitengewone decoratie het oog van Prins en Prinses Hendrik trof, gaven zij door duidelijke -teekenen hunne erkente lijkheid te kennen. Het behaagde den Prins, die op den tocht naar 's Konings paleis tegenover zijne gemalin en Hd. zuster was gezetenbij het hotel „Paulez" een keurig bouquet aan te nemen, ten einde dezéu bloemruiker namens den nestor der hotelhouders in den Haag aan zijne gade te overhandigen. Met de meeste welwillendheid werd aan dat verzoek voldaan. Hoewel nu en dan korte regenbuien op de lichtkleurige parasols der prinsessen ne- dervielen, was de regen gedurende de intrede over het algemeen niet zoo aanhoudend als in den ochtend. Zelfs was er een oogenblik, dat ieders gelaat van vreugde blonktoen bij de Plaats de waterstralen van de fontein lustig in het zonlicht klaterden. Dit bemoedigend verschijnsel was helaas, slechts van korten duur. Het weder had zich eenmaal voorgenomen de feestvreugde te verstorenen hield zich consequent. De stoet passeerde dan ook niet alleen langs de gepresenteerde geweren of opgestoken sabels van de „en haie" geschaarde militairen, maar bewoog zich ook langs een dak van druipende regenschermen. He Haagsche jufferschap wuifde uit de vensters de echtelingen op allerliefste wijze met den zakdoek toe. De dames in de aris tocratische wijken begroetten de nieuwe Ne- derlandsche prinses met groote geestdrift. De Prins en Prinses en de verdere leden van den stoet stapten daarna aan het ko ninklijk paleis in het Noordeinde af. De Koning geleidde Prinses Hendrik aan den arm naar de boven-receptiezaalwaar het echtpaar ontvangen werd door Prins Erederik, Prinses Marianne eu Prins en Prinses van Wied, alsmede door de hofdignitarissen, in het programma genoemdallen in gala gekleed. Ook de Pruisische officieren waren ter audiëntie toegelaten. Men zögt want de reporters konden geen toegang tot het paleis verkrijgen dat in de op keurige wijze met bloemen gesierde receptie-zaal het echtpaar door den Koning werd binnengeleid in den kring van de aan wezige leden der verschillende hofstaten en dat toen over en weder de voorstelling plaats had. Deze ceremonie vorderde geruimen tijd. Na afloop der receptie hernamen Prins en Prinses Hendrik hunne plaatsen in het rij tuig, bespannen met vier gitzwarte paarden, waarop rijk uitgedoste jockevs zaten. Tegenover dc Oranjestraat werden zij over vallen door een regen vanhet bekende knipsel, waarmede een bruidspaar wordt be strooid. De strooistertjes waren lieve blonde gezichtjes. De Prins deed het rijtuig even stilhouden, om deze huwelijkshulde met zijne gade te ontvangen. De juichkreten uit duizenden monden ver gezelden de feestelingen tot aan het paleis in het Voorhout. Zichtbaar met belangstel ling wierp de Prinses een „coup d'oeil" op de bloempyramide der tuinbouw-vereeniging. Zij arriveerden op het voorplein tusschen de eerewacht van scherpschutters en de leden der Kon. Vereeniging „Het eeretéeken voor belangrijke krijgsverrichtingen, waarover Prins Hendrik beschermheer is, en welke met spe ciale toestemming des Konings aldaar met haar banier had postgevat. Hier deed de schutterij muziek het „Wil helmus" weerklinken. Op den stoep werden HH. KK. HH. ontvangen door den Hof maarschalk en de Kamerheeren van Hid. huis. De Prinses werd blijkbaar diep getroffen, toen in de vestibule uit een rij van vier weesmeisjes uit het Hervormde gesticht het jongste naar haar toetrad en haar een bou quet aanbood. De geestdrift der dichte menigte, die zich om het afgepaalde voorplein verdrong, werd niet weinig opgewekt door een vroolijken marsch.van de muziek. Menging niet heen, overtuigd dat de vorstelijke personen zich op het balkon zouden vertoonen. Kort daarna betraden zij dan ook het balkon, toegewuifd door duizenden hoeden en uit aller monden met hoezeekreten begroet. Tweemalen ver schenen de Prins en zijne Gemalin op de balustrade en wuifden zij de juichenden met de hand toe. Hiermede was het eerste deel der plech tigheid volbracht. In het paleis teruggekeerd, ontving het echtpaar kort daarop een bezoek van prinses Marianne. Tegen den avond zag men allerwege drukke toebereidselen voor de illuminatie en was iedereen in de weer om de men mag vrij zeggen algemeene verlichting in elk deel, in elke wijk der stad te ontsteken. En toch bestond er aanvankelijk alle reden om te meenen, dat de illuminatie zou mis lukken. Vooreerst waren in al de straten aan de windzijde de lampions of gastoestellen bij geen mogelijkheid aan te houden, zoodat sommige, en wel de voornaamste en rijkver sierde hoofd- en winkelstratenslechts ten halve verlicht konden worden. Ten andere begon het omstreeks half negen geducht te regenen, en boven het Bengaalsch vuur, dat hier en daar reeds bij tusschenpoozen ont stoken werd vertoonde zich aan het uitspan sel een ander indrukwekkend vuur. Het weerlichtte namelijk vrij sterk. Weldra brak een onweder losvergezeld van geweldige regenbuiendie alle hoop op het welslagen van dezen heugelijken feestavond bijna den bodem insloeg. Evenwel jwerd alle vrees beschaamd ge maakt. Het weder bedaarde werkelijk, de fraaiste illuminatien hielden grootendeels standen de volksmassa's namen toe. Op alle punten der staden vooral in het Voor hout VijverbergBoschkant en in de hoofd straten was het bijzonder druk en levendig. Wegens de dobberende weersgesteldheid vreesde men vrij algemeendat de vorste lijke familie zou afgeschrikt worden om eene tournee door de stad te maken. En toch het geschiedde. Zoowel Z. M. de Koning, vergezeld van Z. D. H. den Groothertog van Saksen en eenige Duitsche generaals, als HH. KÏC. HH. Prins en Prinses Hendrik, in open rijtuigen gezetenreden vele gedeel ten der stad door, toegejuicht en omstuwd door eene geestdriftvolle bevolking, die on ophoudelijk van hare innige sympathie en hartelijke belangstelling deed blijken. De vorstelijke personen waren zichtbaar getroffen over deze welgemeende uitingen van zoo tal rijke scharen der bevolking uit allen rang en stand, en beautwoordden de toejuichingen op de minzaamste wijze. In de stratenwaar de liooge personages passeerdenwerd telkens schitterend Ben gaalsch vuur in alle kleuren ontstokendat aan den verrassenden en opgewekten indruk nog nieuwen gloed bijzette. Het is niet doenlijk in alle bijzonderheden de illuminatie voor zoover zij geslaagd is, te beschrijven. Eene uitzondering hierop maakt de fontein op de Plaats, die, uit een bloemperk zich verheffend en door schitterend gas verlicht, hare heldere watei stralen op waarts werpt ennu en dan met Bengaalsch vuur omgeveneen tooverachtig effect maakt. De volksmenigte is vroolijk en opgetogen. De muziekkorpsen, in muziektempels geplaatst, doen het Wien Neer lands bloed en het W ü- helmus meermalen weerklinken. In een woord: er heerscht eene opgewekte en toch ordelijke stemming. Maandag hebben de troepen, die deel zullen nemen aan de groote manoeuvres die in vereeniging met de Marine langs de Holland— sclie kust "zullen uitgevoerd worden, den marsch naar de hun aangewezen punten aangenomen. Dientengevolge zijn dezen morgen op verschil lende uren bataljons infanterie en een detache ment cavallerie door den Haag naar het West- land getrokken. Ten 8 ure nam het 3de bataljon van 'liet 7de reg. infanterie uit Hoorn op marsch naar de kust eveneens zijn weg door den Haag. Ten 9 ure bereikte het 2de bataljon van dat korps in garnizoen te Amsterdam, de residentie. Van de 665 man begaven zich 6 officieren en 222 minderen naar Rijswijk om van daar op Wateringen gedirigeerd te worden. De staf en het overige gedeelte vervolgden hun marsch naar Monster en trokken met slaande trom en met de muziek van Sonnemann aan het hoofd door de straten. Omstreeks 11 ure was de luit.-kolonel Van Overveldt met zijn bataljon uit Den Helder alhier binnengerkut. Bij de Groenmarkt werd dit bataljon gesplitst in twee afdeelingen, waarvan eene met den genoemden hoofdofficier naar Loos duinen en de andere, onder commando van een majoor van het 8ste regiment infanterie, de route uaar Sclieveningen aannam. Men spreekt te Amsterdam sinds eenige [dagen veel over een cathastrophe, die zelfs de [aandacht heeft getrokken van buitenlandsche lik ui Öfl

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1878 | | pagina 1