te TETEHGEII tij BÜEDA, G. H. DE GREEFF, AANBESTEDING. Theeën, WAALWIJK. Demi-Saisons en Pantalons, Achter het stadhuis te 's Bosch. NAAI-EN STIKMACHINES als: H EEN IIEIS, ERE EN Tl IN -A.. er. zbiitjk: Café Restaurant De Ondergeteekenden Besoijen. Weiland. Heesbeen. -A_ J". BIITK, P.C.A.KHIJPEHS, Laatste berichten. A. M. van GLABBEEK. Aanbesteed: Wed. J. Maïlens te Tilburg. P. SMOLDERS-VAN OSCH. De Notaris RANT galis WEILAND, EEN HUIS li STAAT VAN BRIEVEN POSTERIJEN. MARIA ANNA VAN BEURDEN geliefde echtgenoote van J. P. TIELEN. Waalwijk25 Augustus 1878. BOOMKWEEKERIJ Beveelt zich aan tot het leveren van Sier- boomen, Heesters en Planten, Coni feren, Rosen, Woudboomen, Veeren voor Dekking, enz. Boschplantsoen en Vruchtboomen in verschillende vormen. Op Donderdag 26 September 1878, Het bouwen van een RAAD HUIS met levering van de benoodigde bouwmaterialen. WELLENBERGH. A. RIJKEN Mz. De alom bekende geurige en goed waterhoudende Ontvangen eene groote keuze Fransche en Engelsche Modestoffen* voor 1. II. DE GREEFF, Lcve- rancicr van Klccdingsluk- kcn. RUBBENS Co. m Leder Scliocnmakcrs- fourniluren. BERNARD HENDRIKS, Mecanicien. Notaris te WAALWIJK, en Notaris te DRUNEN, zullen voor de Erfgenamen van wijlen den WelEerwaarden Heer W. FLO RIS, in liet OPENBAAR VEILEN en VERKOOPEN: ONDER HEESBEEN. Een perceel uitmuntend Provisioneel op Zaterdag 14 Septem ber 1878ten huize van JACOBUS VAN BEIJNEN en Finaal 14 dagen later dus op Zaterdag 28 September d. a. v. ten huize van JACOBUS VAN WOENSEL, ZEGT HET VOORT. DE NOTARIS te WAALWIJK, Onder Drunen. Onder Elshout. 11e Koop. Een perceel Weiland genaamd Gorseweide, groot 1 hectare 49 aren. volgt: Zeeuwsche jammen f4.Geldersche ronde wolkammers 12.00, dito kralen f-.stoelemat- ters f -.Zeeuwsche blauwe f 3.Pruissische f3.60. Weinig aanvoer. Aanvoer van Zeeuwsche ajuin heden circa 3000 heet., prijs f 1.60 per heet. Zeeuwsche eieren f3.60 a 3.80 en Overmaassclie dito f 4.25 de 100 stuks. Schepkaas per 50 kilo f 9.a 11.de aanvoer was redelijk. 3 September. Beestenmarkt. Aangevoerd 1 paard, 1379 runderen, 341 vette graskalveren, 9 nuchtere kalveren, 1036 schapen ot lammeren, 391 varkens, 156 bigden, 4 bokken of geiten. De besteedde prijzen liepen als volgt Runderen le kw. 90 a 86 ct., 2de kw. 82 a 80 ct., 3e kw. 75 a 70 ct. Kalverenle kw. 100 ii 95 ct., 2de kw. 90 a 85 ct., 3de kw. 80 a 75 ct. Schapen le kw. 85 a 80 ct., 2e kw. 75 ct., 3de kw. 70 a ct. Lammeren: le kw. 90 it 85 ct., 2e kw. a ct., 3de kw. ct. Varkensle kw. 62 it ct., 2e kw. 60 a 58 ct., 3e kw. 56 a 50 ct. Graote aanvoer van runderen met vlugge han del de goede qualiteiten waren zeer schaarsch. Botermarktaangevoerd 130/8, 88/16 tonnen en 4214 6tukken 5 7s kilo, dito prijzen f 56, 59, 64. Rogge per 2100 kg.123/24 pd. Galatz f 156 partij contant Schiedam. Mais per 100 kg.Donau f 7-20 v. a. b., dito Amerik. f 7.10 v. a. b. Schiedam, 3 Sept. Moutwijn f 11.25Jenever (16.75; Amsterd. proef f18.--, per Ned. vat en zonder fust of belasting, Spoeling per ketel f 0.40. Amsterdam, 2 Sept. Tarwe zónder noteering; Voorspoedig bevallen van een wel geschapen Zoon MARIA ELISABETH I1AAGH geb. van de it Heijden. Waalwijk, 25 Augustus 1878. f 147, 148, Jarige Petersburger f155, 156, 158 nieuwe dito f 150 it comptant zonder korting per 2100 kilo; op levering per October f153, 152, Maart f165, 164, 163, 164. Koolzaad vastper October f 389. Raapolie per 100 kilogramcomptant zonder korting: comptant f37Vs, 377<> per Mei f38, per Sept./Dec. i 373/8- Lijnolie: corapt. f33, 3374, Maart/Mei f30s/4, per Sept./Dec. f 313/4- Patentolie met fust: comptant f41, Mei f42 en najaar f4174- Raapkoeken per 1000 kilo 94 a 98. Lijnkoeken per 100 KG. fBP/s a 127a- Londen, 2 September. In de Wolveiling was de stemming flauwer, behalve voor goede Kamwol. Ter Veemarkt waren aangevoerd 3700 runderen, 11000 schapen, 100 kalveren. Men noteertRun deren 4/6 a 6/-, schapen 5/6 7/-, kalveren 5/6 a 6/6 en varkens 4/- a 4/9 per steen. Granen vast, maar de handel was traag. Mais, Gerst en Ilaver duurder. Te koop aangeboden 7 ladingen Tarwe. geadresseerd aan onbekenden. Mej. van der Biezen, Amsterdam. Van het Hulpkantoor te Sprang. A. Visser, Kissingen. Kunnende door tusschenkomst van het Post kantoor te Waalwijk worden teruggevraagd. De Directeur, BAGGERMAN. Waalwijk, 4 September 1878. De Directeur van het Postkantoor te Waalwijk brengt ter kennis van het publiek, dat de heer Th. Boonaerts, bakker en Winkelier te Waalwijk, aangesteld is tot Itijksdepóthouder voor den ver koop van postzegels, briefkaarten, enz. De Directeur, BAGGERMAN. Op de 2 laatste Zittingen der Tilburgsche Spaarbank werd samen gestort de belangrijke som van f7294.80. Waalwijk5 Septemb. De heden gehouden jaarmarkt is buitengewoon druk bezocht. Er waren ongeveer 700 beesten aan de lijn, die door de tegenwoordigheid van een 60-tal Bel gische kooplieden flink opruimden. Vaarzen waren iets minder. Drunen3 Sept. In de Openbare Raadsver gadering van heden is tot Wethouder dezer ge meente herbenoemd de heer Hendrikus van Drunen en tot leden van het Zetters-College als eerste Kandidaten voorgedragen de heeren Jo hannes Petrus van Tetrode en Petrus Smits. Wccnen3 Sept. Onze troepen bezetten gister zonder tegenstand te ondervinden het versterkte Driero op den straatweg naar Trebinje. De Turksche bezetting 150 man werd onder escorte naar Ragusa gebracht. St. Petersburg, 3 Sept. Een bij het blad „De Nieuwe Tijd" uit Rustschuk ontvangen te legram meldt, dat de Bulgaren uit de Sandjaks van Silistria, Tirnowa en Rustschuk hebben be sloten generaal Ignatieff tot Vorst van Bulgarije te verkiezen. Constantinopcl, 3 Sept. Safvet-pacha heeft Midhat-pacha, den voormaligen Grootvizier, be richt, dat hij naar Constantinopel zou worden teruggeroepen, indien hij daartoe aanvraag mocht doen bij den Sultan. Aan dien wenk heeft Midhat-pacha gevolg gegeven. Voorspoedig bevallen van een wel geschapen Zoon zal door Burgemeester en Wethouders der gemeente Capelle, provincie Noordbrabant, in het rechthuis aldaar worden Bestekken zijn op franco aanvraag tegen betaling van fl.per stuk vau af 10 September te verkrijgen bij den Burgemeester. De teekening zal van af dien tijd ter in zage liggen in het Rechthuis. De aanwijzing op het terrein heeft plaats op Zaterdag 21 September, des voor middags ten tien ure. De Inschrijvingsbiljetten moeten op den 25 September ingeleverd zijn. Burgemeester en Wethouders voorn., De Secretaris, uit het Magazijn van JAN VAN REES en ZOON te Zwolle, zijn verkrijgbaar bij de Deze Theeën worden om hunne deugdelijk heid goeden smaak en vooral zuiverheid een ieder aanbevolen. NB. Alle stukken, die op staal gepresen teerd Worden, zijn in mijn Magazijn voor radig. ndergeteekendebovengenoemd Koffie huis sedert lo Augustus geopend heb bende, beveelt zich beleefdelijk in de gunst van het geëerde pubiek, belovende eene prompte en civiele bediening. hebben de eer te berichten, dat hun Magazijn in de KLOOSTERSTRAAT, alhier, steeds voorzien is van de beste OQ C/2 >-ri - H 00 CD CD De Singer-Maclri- nes, Jones Co.'s Elastiques en Arm- machines, Thomas &Co., EliasHowe, Bradbury Co., Grover Baker, Wheeler Wilson, De Teutonia, De LincolnDe Germania, De Rhenania, De Superior, De Union, De Victoria, De Saxonia, enz. en dat zij door hun uitgebreid debiet in staat gesteld zijn deze Machines aan de laagst mogelijke prijzen fp Ipvprpn TEVENS ZIJN VOORRADIG Amerikaansche Schachtenzetters (Ma chines om Schachten te zetten) en Leder- plet- of Wals-machines, veel goedkooper en veel solieder dan de tot dusverre alhier bekende. Alle Machines worden vódr de aflevering door een Deskundige, die met het vak ten volle vertrouwd is, geregeld. Onderricht wordt gratis gegeven en voor Soliditeit wordt ingestaan. WAALWIJK, 1878. PUBLIEKE VERKOOP1NG VAN TE te Waalwijk, is voornemens om voor zijn Principaal .PUBLIEK TE VERKOOPEN: Een HUIS, ERF /yS§*en TUIN te B e s o ij e n lüULlsr. rr t J -. aan de Zuidzijde van de Keistraat in sectie D, No 415 en 414, te zamen groot 3 aren 30 centiaren, toebehoo- rende aan Huibert Boom te Besoijen. Deze Verkooping zal plaats hebben te B e o ij e n Provisioneel, ten huize van A. VAN DER ZAKEN op Woensdag den 11 Sep tember 1878 en Finaal, ten huize van de Wed. A. BROK KEN, op Woensdag den 25 Septem ber 1878, telkens des avonds om 7 uren. ZEGT HET VOORT. ter plaatse genaamd De Vlierd, kadastraal bekend in sectie E onder nummers 279, 280, 281 en 282 groot te samen 5 hectaren 50 aren 30 centiaren. Deze Verkooping zal geschieden te BAARD WIJK, Beide dagen dagen des avonds zes uur. Informatien bekomt men op franco aan vrage ten "kantoren van voornoemde N o t a- rissen. zal voor de Erven van wijlen Mej. de Wed. G. VERMEER Verkoop en: op 9 September 1878 Provisioneel en op 23 September, Finaal; telkens des avonds 7 uur, bij H. VAN DER SANDEN te Drunen. le Koop. met Erf en Tuin, groot 18 aren 71 centiaren. 2e Koop. Eene Bouwplaats groot 3 aren 65 centiaren. 3e Koop. Eene dito groot 3 aren 50 cen tiaren. 4e Koop. Voorschreven 3 Koopen in massa. 5e Koop. Een HUISJE met Erf en Tuin, groot 4 aren 95 centiaren. 6e Koop. Alle vorenstaande Koopen in massa. 7e Koop. Een perceel Tuin in de Voorste Vennen, groot 17 aren 20 centiaren. 8e Koop. Een perceel Bouwland en Hakhout, Kuikscke Heide, groot 1 hec tare 20 aren 10 centiaren. 9e Koop. Een perceel Bouwland in de Braken, groot 68 aren. 10e Koop. Een perceel Bouwland als voor, groot 27 aren.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1878 | | pagina 3