N°. TO. Zondag 8 September 1878. le Jaargang. Toegewijd aan Handel, Industrie en Gemeentebelangen. Bekendmaking. Uitgever: ANT00N TIELEN te Waalwijk. Gemeenteraad van Tilburg. Tilburg Waalwijk. Dit blad verschijnt Woensdag en Zaterdag avond. Abonnementsprijs per 3 maanden1,00, franco per post door bet geheele rijk f 1,15. Brieven, ingezonden stukken, gelden enz., Jranco te zenden aan den Uitgever. Advertentiën 1 7 regels ƒ0,60, daarboven 8 cent per regel, groote letters naar plaatsruimte. Advertentiën, driemaal ter plaatsing opgegeven worden tweemaal in rekening gebracht. Reclames beneden de rubriek Binnenland 15 cent per regel. uit Burgemeester en Wethouders van Waalwijk doen te weten dat liet primitief kohier der be lasting op de Honden voor het jaar 187S door den Raad is vastgesteld, en aan den Gemeente- Ontvanger ter invordering overgegeven. Burgemeester en Wethouders voorn., Dr. DE HAAN, L.B. Do Secretaris, F. W. VAN LIEMPT. Waalwijk, 3 September 1878. Openbare Vergadering van den September 1S78. Afwezig de heeren A. Mutsaersmet kennis geving Ed. JanssensEras en Bogaers. De Voorzitter opent de Vergadering. De notulen der vorige worden na voorlezing goedgekeurd. De Voorzitter deelt mede dat namens de ge meente Tilburg aan HH. KK. HH. prins en prinses Hendrik een adres van hulde is aange boden, ter gelegenheid hunner echtverbindtenis, in de meening dat dit volkomen met de ziens wijze van den Raad zou o.ereenkomen. Bij acclamatie goedgekeurd. De geloofsbrieven van den heer C. Houben worden onderzocht en goedgekeurd, waarna deze in zijne nieuwe qualiteit wordt toegelaten. De beide aftredende Wethouders worden her kozen de heer Kerstens met 13 van de 14 en de heer Arn. Mutsaers met algemeene stemmen. De Voorziiter deelt mede een besluit van Gedeputeerde Staten van Noordbrabant, houdende goedkeuring van de onlangs gedecreteerde lee ning groot f 35,000. 161 inschrijvingen zijn hiervoor ingekomen, waarvan er 42 aan 98!/2 pCt. en hooger zijn aangenomen. De Voorzitter stelt verder voor de overige 28 aandeelen voorloopig in portefeuille te houden, teneinde deze bij gelegedheid aan genoemd be drag nog te plaatsen. Conform besloten. De Voorzitter deelt mede een schrijven van Gedeputeerde Staten inhoudende machtiging den leden van den Raad per zitting een vacatiegeld toe te kennen van f 2.voor elk lid voor iedere zitting, echter het maximum van f 360 per jaar niet te bovengaande. Aangenomen voor kennisgeving. Komt ter tafel het kohier van de hondenbe lasting hieruit blijkt dat er in de gemeente 383 baudhonden en 303 andere honden zijn waar voor betaald wordt eene belasting van f687,50. Goedgekeurd. De Gemeenterekening over 1877 wordt ter fine van onderzoek gesteld in handen van twee com missiën. Schrijven van de Directie van de Z.-O. Spoor wegmaatschappij mededeelendé dat voor den Minister van Waterstaat de concessie door de voltooiing der lijn is verlengd tot 31 Juli 1879. De Voorzitter geeft te kennen dat het te be treuren is dat genoemde Maatschappij zoo slecht hare verplichtingen nakomtuit zeer vertrouw bare bron is ZEd. gemachtigd aan den Raad mede te deelendat Z.Exc. de Minister van WaterstaatHandel en Nijverheid f 2,000,000 uit 's Rijks schatkist op de begrooting gebracht heeftter ondersteuning en verderen voortgang dezer lijn, welke storting zal plaats hebben mits de actienhouders alle 10 pCt. gestort hebben. In behandeling komt het adres van den heer Bronsgeestdie zich bezwaard gevoelt over de hem gedane aanwijzing tot het bouwen van zijn pakhuis. Een voorstel van den heer Van Spaandonk dat adressant een meter terug zou bouwen over de geheele lengte van zijn terrein, met bepaling dat, ingeval van onteigening de aanvankelijk door den heer Bronsgeest aangeboden som van f2000 in mindering niet in rekening zou worden ge bracht, werd met 13 tegen 1 stem (die van den heer Strater) aangenomen. De President der commissie voor de Weef school, de heer Strater, doet voorlezing van een ontwerp van reglement voor deze school. Dit wordt aangehouden tot de volgende ver gadering. Voorstel van de Burgemeester om de Ge meente-Archieven in zijn geheel in orde te doen brengenverder om Burgemeester en Wethou ders te machtigen iemand hiervoor te benoemen. Aangehouden tot de volgende vergadering. De Voorzitter verklaart de vergadering te moeten verlaten omdat Z.Ed. een bezoek ver wacht ten zijnen woonhuizc van Z.Exc. den heer Minister van Waterstaat en een Ingenieur uit Breda tot onderwerp hebbende besprekingen voor het te graven kanaal. Do heer Diepen, Wethouder, neemt het Voor zitterschap over. Van het College van Zetters treden af de hh. Van Eijl, Is. Jansens en Ign. Mutsaersdeze hh. worden met algemeene stemmen herkozen en worden nog gekozen de hh. Van der Voort, F. van Spaendonck en A. Poliet om een zestal te kunnen voordragen. Hierna wordt door den heer Diepen, Wethouder, de vergadering gesloten. Daar het heden, Zaterdag, weder vergadering is van den Gemeenteraad van Waalwijkzullen wij het verslag van de zitting van 11. Dinsdag tegelijk met dat van de heden gehouden verga dering de volgende week opnemen. De Redactie. IV. De bevolking der genoemde gemeenten bedraagt Drunen 2813 zielen. Baardwijk 1647 Waalwijk 4078 Besoijen 1444 Sprang 1732 Vrijhoeven-Capelle 438 Capelle 2172 Loonopzand en Kaatsheuvel 6610 Goirke en Heikant ca. 8000 Totaal. 28934 zielen. Hieruit blijkt dat bijna negen-en-twintig duizend menschen zoo ten opzichte eener linie WaalwijkTilburg wonendat zij min of meer nut kunnen hebben van deze ver binding. Dit getal zegt zeer veel wanneer men bedenkt dat de afstand van Tilburg naar Waalwijk op slechts 3 uur gerekend wordt. Wat industrie aangaatde weinige offici- eele gegevensdie ons hier ten dienste staan kunnen toch eenig denkbeeld geven van den omvang. Zoo bezit Waalwijk 42 looierijen met 600 kuipen, met eene jaarlijkschc pro ductiewaarde van ca. I1/, millioen gulden, buitendien een stooraleerlooierijhoofdzake lijk ter vervaardiging van drijfriemen en 147 schoenmakerijen fabriceerende jaarlijks voor ruim 2 millioeu gulden. Waalwijk, Baard wijk en Besoijenalleen deze drie dorpen tellen in ronde cijfers 70 looierijen met 800 kuipen240 schoenmakerijen drie machinale schoenmakerijen met 130 werkliedenwaar onder „de Nederlandsche Fabriek van Leder- artikelen werkende met stoomkracht en 52 werklieden, 1 Lijmfabriek en 1 Lak- en Vernisfabriek4 tabakskerverijen en sigaren fabrieken. De handel van Waalwijk is eveneens zeer aanzienlijk. Alleen aan schors werd in 1877 twee millioen kilogrammen aangevoerd, ter wijl in datzelfde jaar ruim 1000 last granen gelost werden twee groote huiden magazijnen zetten zeer veel |omniet gelet op wat er verder omgaat in tabak en andere artikelen; hoewel wat veehandel betreft Waalwijks mark ten toch te zeer op den voorgrond treden om ze stilzwijgend voorbij te gaan. Zoo werden op die markten in 1877 ongeveer aangevoerd 5000 runderen, 650 paarden, 83000 KG. boter en meer andere landbouw producten. Het Post- en Telegraafkantoor van Waal wijk verzond in meergenoemd jaar ruim 9000 telegrammen, 60.000 brieven en 100.000 briefkaarten met de aanzienlijke ontvangst som van 101.775 gulden. Voorwaar deze laatste cijfers spreken te duidelijk voor den omvang en de vlucht van handel en industrie op zoo weinig bevolking, als die der drie genoemde gemeenten, die toch alleen met dit kantoor werken, want de Kaatsheuvel heeft een eigen post- en telegraafkantoor. Het aantal looierijen en schoenmakerijen in dit laatste dorp is eveneens zeer aanzien lijk. De volgende tabel ten slotte moge voor de overige genoemde gemeenten een kleine gedachte geven van hunne industriehet is de tabel omtrent de aangiften voor patenten, en de opbrengst van het patentrecht. Gemeenten, Getal aangiften. Opbrengst. - 1 Drunen 382 f 920.29 Baardwijk 325 - 864.115 Waalwijk 1075 - 3970.486 Besoijen 329 - 902.716 Sprang 299 - 601.73 Vrijhoeven-Capelle 70 - 287.21 Capelle 336 - 1141.92* Kaatsheuvel-Loonopzand 1443 - 3994.80 Eveneens diene deze tabel eenigszins ten bewijze dat er vele kleine industriën bestaan, die ieder op zich zelve, dikwijls evenzeer behoefte hebben aan reizen en verzenden, dan grooteremogen deze laatsfcen dan ook bij eene reis meer zaken afdoen. Alleen met de expeditie van Gend Loos zijn in een maand naar Rotterdam, 's-Boscli en Tilburg verzonden 3226 collis, terwijl met hare diligences in diezelfde tijdsruimte 2924 per sonen vertrokken en er 4400 aankwamen. De omvang van industrie en handel van Tilburg, de fabriekstad bij uitnemendheid is te zeer bekend, dan dat het noodig is daar omtrent statistieke opgaven te doen. Het goederen- en personenverkeer tusschen Tilburg-Waalwijk en tusschengelegen plaat sen is thans reeds zeer aanzienlijk en zal nog door een betere transportmethode (aanmerke lijk vergroot worden. Wij gelooven na al het gezegde wel het bewijs geleverd te hebbendat het verkeer op eene linie Tilburg—Waalwijk wel van dien omvang zal zijn. dat er levensvatbaar heid kan [zijn voor een middel van vervoer beter en sneller dan de thans bestaande. Een hoofd eiscliwaaraan dit middel moet voldoen is, dat de kosten van {aanleg en exploitatie, niet van dien omvang zijn, dat ze niet door de opbrengst gedekt kunnen wordenin andere woorden dat aanleg en exploitatiekapitaal tot een minimum geredu ceerd wordenteneinde rente te kunnen trekken van het aangewende kapitaal. Het middel van vervoer, dat naar ons inzien het best aan deze voorwaarden zal voldoen is de ook in ons land meer en meer veldwinnende Tramway. Het vergaan van De Princess Alice. De Engelsche bladen bevatten uitvoerige bij zonderheden van het verschrikkelijk [ongeluk dat Dinsdag avond op de Theems heeft plaats ;ehad. De Princess Alice, een der grootste passagiers booten van de London Steamboat Company, met 600 a 700 personen aan boord, die meerendeels een pleiziertochtje deden van Londen naar Gra- vesend of Sheernessverliet Gravesend Dinsdag avondop de terugreis naar Londenomsteeks 6 uur en kwam te 8 ure te Woolwich in het gezicht. Eene groote stoombootBy well Castle, kwam toen van de tegenovergestelde zijde op- stoomen. Beide vaartuigen waren in het midden der rivier nabij de Londensche gasfabrieken beneden North Woelwich Gardens bijna op |de zelfde plaatswaar voor een tiental jaren eene noodlottig aanvaring tusschen de Metis en Went- worth had plaats gehad. Wat nu gebeurde, is, naar luid van de Timesonmogelijk met nauw keurigheid op te geven. Al wat men in de ontroering van het oogenblik met'zekerheid weet, is dat de Bywell Castle op bakboordzijde van het voorschip der Princess Alice inliep. Er volgde nu een tooneelzooals de Theems nog niet te aanschouwen had gegeven. Ecnige weinige per sonen klommen op| de Bywell Castle over. Bijna al de anderen stoven naar de achterzijde van de Princess Alicedaar de boeg gaandeweg onder water liep. De angstkreten vervulden de lucht, doch er kon nagenoeg niets gedaan worden tot redding. Er waren een dozijn of iets meer sloe pen aan boord en eenige dier booten hingen in de davitsdoch ook al had men die in een zeer korten tijd te water kunnen brengen zij zouden te midden der algemeene radeloosheid slechts weinig of geen personen gered hebben. De Princess Alice zonk al dieper en dieper, en er waren nog geen vijf minuten na den noodlot tigen schok verloopen of het stoomschip sloeg overzij en zonk in de diepfe. Eenige bootjes, die in de nabijheid lagen], werden in allerijl naar de plaats van het ongeluk 'gebracht. Ook schoot een stoomschip de „Duke of Teek", die op dat oogenblik nabijkwam ter redding toe maar de rivier was reeds over eene lengte van honderd meter vol drenkelingen. Niettemin werden eenige personen door de Duke of Teek gere6. Het geheelejaantal geredden wist men natuurlijk niet nauwkeurig op te geven. (Volgens een ontvangen telegram bedraagt het omstreeks 100.) De opgevischtc lijken werden naar een wacht huis op de werf van de stoombootmaatschappij gebrachtdat alzoo tijdelijk in een lijkenhuis werd veranderd. De kapitein en nagenoeg de geheele beman ning zijn omgekomen. De superintendent was met zijne vrouw en zijne vijf of zes kinderen aan boord maar hij is onderweg afgestapt en alzoo gespaard gebleven. Zijne vrouw en kin deren hebben echternaar alle waarschijnlijk heid den dood in de golven gevonden. De meeste der dooden zijn vrouwen.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1878 | | pagina 1