BINNENLAND. Engeland. BUITENLAND. Frankrijk. Oostenrijk. Italië. Turkije. Burgerlijke Staud. Handelsberichten. Muziekuitvoeringen. Zondag 8 September des namiddags ten 5 ure door de Harmonie „de Eendracht", in den tuin bij Nicolaas Smitste Drunen. Terwijl onlangs in de Londensche bladen de klachten weer hernieuwd werden over het harde werk en de slechte betaling van de kantoorkler ken in de City verscheen dezer dagen van wcge het „Commercial Vacancy Office" een schrijven waarin op de meest, voldoende wijze verklaard wordt hoe het komt dat de Engelsche klerken over het geheel niet met vreemdelingen kunnen dingen naar de verantwoordelijke en beter bezol digde betrekkingen op handelskantoren. Er wor den namelijk in de City jaarlijks een groot aantal Duitsche klerken geplaatsten deze genieten de voorkeur om de eenvoudige reden dat ze be kwamer zijn dan de Engelsche jongelieden. Van de |100 Duitsche klerkendie zich om eene betrekking aanmelden zijn er (luidens de getui genis van den directeur van het Office) gemid deld slechts 3, die niet correspondeeren kunnen in minstens drie talen EngelschDuitsch en Fransch. Daarentegen zijn er van de 100 Engel sche sollicitanten gemiddeld slechts 8, die een brief kunnen schrijven in ccnige andere taal dan het Engelsch. Het nationaliteitsgevoel van den Londenschen koopman zou wel bovennatuurlijk sterk moeten zijn indien hij onder deze omstandigheden niet ^•den vreemdeling boven den landgenoot verkoos. „Den 27n Aug. zoo schrijft een oogge tuige aan een Belgisch blad vertrok ik ten S ure uit Ostende met de „Comte de Flandre" naar Dover. Tegen 9l/o uur ter hoogte van Duinkerken gekomen kreeg de boot plotseling een vreeselijken schok gevolgd door een hevig kraken. Nadat de koelbloedige kapitein de hevig verschrikte passagiers in hun hutten had terug doen gaan en de boot had doen stoppen, onder zocht men de oorzaak van den schok. Terstond werden de sloepen in zee gelaten en weldra bleek het dat de boot een visscherssloep had aange varen. Deze laatste dreef op eenigen afstand zeer beschadigd rond doch van de bemanning was geen spoor te vinden. Plotseling viel den machinist iets in. Hij snelt naar de raderkast, opent deze en ziet daar zes visschersdie een voor een uit het rad te voorschijn kwamen en den machinist met dankbetuigingen overlaadden. „Toen hield men appèlallen waren present behalve de 10-jarige zoon van den kapitein van de visschersboot. Met een lantaarn onderzocht men de beide raderkasten en ziet, daar kwam ook de knaap uit de spaken van het rad te voorschijn. „Maar de commandant had behalve zijn zoon nog iets te verliezen. De boot, die daar ontred derd ronddreefwas zijn broodwinner Hij riep zijn équipage op, om het vaartuig te ledden slecht3 één volgde hem. Reeds stonden beiden in de gereedliggende sloep van de „Comte de Flandre toen de pas geredde knaap plotseling daarbij sprongmet den kreet „Vader, wilt gij sterven? Welnu, dan ga ik met u „Gelukkig stierven zij echter niet, doch slaag den er in hun vaartuig weder overeind te krijgen. Toen ik te Ostende terugkwam werd mij dit verzekerden in mijn hart dankte ik er den Hemel voor. In de vorige week zou een architect te Berlijn met de dochter van een boekhouder in het huwelijk treden. Een kwartier voordat het bruidspaar naar het stadhuis zou gaanontving de bruid een ongeteekenden brief, waarin zij werd gewaarschuwd dat haar aanstaande reeds was gehuwd. Zelfs werd de woonplaats zijner vrouw er bij opgegeven. De bruid viel in on macht en wat de bruidegom ook deed om den brief te logenstraffen hare wezenloosheid nam zoodanig toe dat de ouders een geneesheer ont boden. Deze achtte haar toestand hoogst be denkelijk en tot gisteren was er nog geen teeken van beterschap. Inmiddels is bij onderzoek ge bleken dat de brief niets dan laster inhield en uit wraak afgezonden was door een jongman die vroeger vruchteloos aanzoek om hare hand had gedaan. De zaak is thans bij de justitie aan gegeven. Tengevolge eener wolkbreuk op 30 Au gustus in Hongarije zijn in de stad Mikolez 200 menschen omgekomen. Laatstleden Maan dag zijn al die lijken bij elkander in één kuil begraven. Er werden buitendien nog ruim 200 personen vermist. Zoowel daar als te Erlau zijn er geweldige verwoestingen aangericht. In het Hernaddal zijn in één district 156 woonhuizen en 159 andere gebouwen geheel vernield en 167 woonhuizen beschadigd. In een ander zijn 205 stuks vee weggespoeld en 151 huisgezinnen van alles beroofd. Woensdag namiddag vertrok de landbou wer en veehandelaar v, V„ te Polsbroek woon achtig, in opgewonden stemming, met zijn neef gezeten op een tilbury, van de kermis te Schoon hoven. Een kwartier buiten die gemeente ge raakten paard en tilbury met beide personen te water in de Vlietonder Bonrepasmet het ongelukkig gevolg dat v. V. levenloos werd op gehaald terwijl zijn medgezel en het paard werden gered. De verongelukte had eene vrouw en zeven kinderen na. Woensdag voormiddag ten 9 ure is een goederentreinkomende van Maastrichtnabij het station Valkenburg ontspoord. Behalve eenige schade aan 't materieelhad dit ongeval geen andere gevolgen dan dat de treinen van en naar Aken die zich daar kruisen eerst een half uur later konden vertrekken. Dezer dagen nam te Berlijn een aldaar woonachtig koopman plaats in den spoortrein. Bij het instappen stoot hij tegen het portieren breekt daardoor een volle flesch sterken drank, die hij in den zijzak van zijn jas droeg. Hij haalt de flesch er uitmaar zoo onhandig dat het onderste gedeelte hem ontglipt en de geheele inhoud over zijne kleederen uitstort. Om van den schrik te bekomen steekt hij een cigaar aan, werpt de brandende lucifer weg maar ook alweer op een onhandige manier, zoodat de lucifer nog vlammende, hem op 't lijf valtjuist op een plek waar zijne jas het meest doortrokken was van het geestrijk vocht. In een oogenblik stond hij in volle vlam. Gelukkig dat hij genoeg tegenwoordigheid van geest behield om zijn jas uit te trekken en weg jte werpenzoodat hij nagenoeg zonder letsel er afkwam. Door den ge- herbenoemd de Kaatsheuvel, 3 September, meenteraad is tot Wethouder heer E. J. Verster. Gencleren, 2 September. Zaterdag 11. had er alhier het vergelijkend examen plaats voor de vacante betrekking van hoofdonderwijzer. Van de 12 sollicitanten waren er 10 opgekomen, terwijl er zich nog 2 terugtrokken. Het examen duurde van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's avonds, met een half uur pauze voor een koud maaltoen even als na den afloop van 't examen, den sollicitanten aangeboden. Niettegenstaande het ongunstige weder waren verscheidene onderwijzers uit den omtrek opge komen om naar den uitslag te vernemen en brachten den avond in gezelligen kout met de sollicitanten door. Zij deden hulde aan de loyale wijze waarop de betrokkenen door 't gemeente bestuur ontvangen werden. Op de voordracht werden geplaatst de heeren Braams te Delft, Linthorst te Gouda en Twenne te Sprang. Bcrkcl c. ii., 3 September. In de heden ge houden Raadsvergadering is als Wethouder her kozen M. van de Pas, terwijl in dezelfde zitting is besloten tot het aanleggen van kunstwegen in deze gemeente, in verbinding der aangrenzende gemeenten. kanten werden daarop de verschillende nummers van het kerkelijk concert ten gehoore gebracht. Na de symphonie in la van Beethoven, werden achtereenvolgens uitgevoerd het andante van Mendelssohn's „I^orelei", een „Requiem", de „Kyrie" en het „Dies irae". Bij het offertorium werd het „Domine Deus" gezongen door de koren met begeleiding van groot orchest, harpen en militaire muziek. De solo-zang, o. a; in het „Pie Jesu" zong mevrouw Troupel. Het concert werd besloten met een prachtige marscli, waarop de delegation voor de tweede maal defileerden en de kerk verlieten. De menigte in de kerk kan begroot -worden op 15 ii 20.000 personen. Den geheelen namiddag stroomde de menigte naar Père la Chaise, om een bezoek te brengen aan het graf van Thiers. Mevrouw Thiers ont ving daar onderscheiden manifestatiëu van ver eerders van haar overleden echtvriend. De graftombe prijkte aan den ingang met een groote hoeveelheid frissche kransen. Louden, 4 September. Het gerucht is in omloop, dat het Parlement binnen drie weken zal worden ontbonden, daar de Regeering er meer voordeel in ziet, dat volgens de oude dan dat volgens de nieuwe kiezerslijsten, welke laat ste voor haar minder gunstig zijn, de verkiezin gen plaats grijpen. Musurus Pacha heeft zich naar Konstantino- pel begeven. Parijs, 3 September. Op het plein du Ca- roussel vereenigden zich heden-ochtend de provinciale delcgatiën, die met haar banieren en kransen waren overgekomen om deel te ne men aan de lijkdienst voor de nagedachtenis van Thiers. In den stoet, die zich ten 11 ure naar de Notre-Dame in beweging stelde, telde men 1302 leden van gemeentebesturen en Alge- meene Raden, vertegenwoordigende 195 dele- gatiën. De dragers van kransen liepen voor de delegatiën, die ze aanboden. Even vóór twaalven bereikte de stoet de kerk. Vier dagen was men werkzaam geweest met het decoreeren van schip en koor van de kerk. Vooral de katafalk bood een imposanten aanblik aan. Zij was gebouwd en gedrapeerd naar een speciaal model, waarbij een teekening was ge bruikt van den architect Visconti. Do zilveren motiven op een zwart fond, als kruizen, rosetten en sterrenmaakten een zeer schoon effect. Boven de katafalk verhief zich een hemel met zuilen en pateren, op antieke wijze gedrapeerd met gordijnen, met. zwaar zilveren galon en franje afgezet. Elke hoek was bovendien versierd met een allegorisch beeld van zilver en aan weerszijden verhief zich een natuurlijke palm boom. De katafalk was omgeven van toortsen, lampen, candelabres, lustres, kandelaars, reukvaten, die met de lichten van altaar en koor een geheel uitmaakten van 4000 vlammen. De hitte was gedurende eenige oogenblikken zoo hevig, dat de waskaarsen smolten en de dichtst bij zijnde personen met heete vetdruppels bespat werden. Men zag zich dan ook genoodzaakt, een goed deel van de liclitmassa uit te dooven. Precies ten 12 ure namen mevrouw Thiers en de haar vergezellende dames, onder wie prinses Orloff, de voor haar bestemde plaatsen in. Terwijl het muziekcorps van de garde répu- blicaine een symphonie van Beethoven uitvoerde defileerden de delegatiën voorbij de katafalk en werden de kransen op de treden van dat monu ment gelegd. Door niet minder dan 2500 zangers enmuzi-i Weenen, 5 September. Generaal Philippovic bericht uit Serajewo De eerste en tweede berg- brigade van de zesde divisie onder generaal Tegetthoff heeft den 3n dezer een 1000 man sterke bende opstandelingen bij Kadinoselo op de vlucht gejaagd. Het verlies der opstande lingen bedroeg 30 gesneuvelden en zeer veel gewonden. Ons verlies is 10 dooden en 40 gewonden. Den 4n heeft een bataljon jagers, dat tot Han Roinanja en GJasinac is opgerukt, nergens meer opstandelingen aangetroffen. Deze hebben grootendeels naar Zwornik, Srebenica, ten deele ook naar Rogatica en Gorazda de wijk genomen. Generaal Szapary- bericht uit Doboi van 4 dezerdat de generaal-majoor Pistory in Tesani de bevolking ontwapend heefttevens is de van Doboy uitgezondene afdeeling tot ver kenning van het front des vijands geslaagd. Nadat het aantal opstandelingen aan den rech teroever van de Bosna, langs de zijde van Maglai aanmerkelijk versterkt was geworden, werden twee regimentenbenevens berggeschut naar Lipao gezonden en werden de opstandelingen na een hardnekkig gerecht van zeven uren op alle punten teruggeworpen en tot het vallen van den avond vervolgd. Het verlies der onzen bedroeg in het geheel 130 mande meesten hunner zijn gewond. Van het commando te Castelnovos wordt be richt dat Satorina door de Montenegrijnen op bevel hunner regeering ontruimd is. De Russen leggen in verschillende plaatsen nieuwe steigers aan tot inscheping der tro'epeu. Het vertrek der troepen duurt voort. 5 Sept. De Porte heeft de overweging van het ontwerp van Layard over de hervor mingen in Azië ten einde gebracht. Zij zal binnenkort antwoorden. Griekenland heeft aan de Porte kennis gegeven, dat zoo het morgen geen antwoord ontvangen zal hebben, het de tusschenkomst der Mogend heden zal vragen. liet geruchtdat de onderhandelingen met Oostenrijk zijn afgebroken, mist allen grond. Over den op den consul Perrot gepleegden moord zijn bij de Italiaansche Regeering de vol gende nadere berichten ontvangen. Perrot verliet den 24n Juli Triëst en kwam den 28n te Laibach aan. Na zijn aankomst telegrafeerde hij den Italiaanschen consul te Brod, den heer Muschinski met verzoekvoor hem een plaats in den postwagen te bewaren. Daar Muschinski echter voor de veiligheid van de consulaire correspondentie vreesde, verhaastte hij het vertrek van de post. Perrot kwam dus te laat, doch daar hij de reis tot Serajewo wilde voortzettenkoos hij den weg over Beika en van daar naar Gracinitzawaar hij spoorloos verdween. Blijkens berichten die de Italiaansche vice- consul te Serajewo ontvangen heeftzijn twee reizigers bij Poklinitza beroofd en vermoord ge worden. Het signalement van den eene komt met dat van dea heer Perrot overeen. Hij schijnt 't als zijn plicht beschouwd te hebben in dc ure des gevaars op zijn post te zijn, en der halve een weg te hebben ingeslagen die reeds onder gewone omstandigheden laat staan dus nu, als moedig en gevaarvol moet worden be schouwd. Toen de Italiaansche Regeering had vernomen, dat de gemeenschap tusscheu Brod en Serajewo was afgesneden telegrafeerde zij naar Laibach den heer Perrot, om zijn reis niet voort te zetten; doch die depêche kwam te laat aan en op den weg naar Serajewo viel de consul als een offer van zijn plicht. Konstuntinopel4 Sept. De Engelsche vloot zou de Prinsen-eilanden verlaten en naar het Pachaliman-eilandin de zee van Marmora i ertrekken. Van den 31 Aug. tot en met den 6 Sept. 1878. TILBURG. Gehuwd: Nathan Cohen met Helena Gersons. Elebertus Alfonsus Johannes Wilkens met Eliza beth Josephine Sebil. BevallenMaria Anna Janssen geb. Leenhouwers z. Elisabeth Mathilde Sabine Proi jser geb. Lera- men d. Anna Maria Engel geb. Weterings x. Maria Martina Franken geb. Smulders d. en x. Agnes Verhoeven geb. Brans x. Adriana van Eulem geb. Scheffers d. - Johanna Smulders geb. Pijnenburg x. Antonia van der Weegen geb. Smits d. Arnolda Smits geb. de Kok d. En- gclberta van Esch geb. van Vught d. Johanna Maria Vialle geb. Iloevenaars d. Johanna Maria van Tilborg geb. Anthonis d. Cornelia Kolen geb. de Kort z. Petronella Wilhelmina van Zantbeek geb. Ader d. Cornelia Mols geb. van Nunen z. Hendrika Robbe geb. Scheepens z. Wilhelmina de Kok geb. van der Linden d. Maria Cornelia Pijnenburg geb. de Kok z. Jo hanna Hubertina Tnten geb. van Crugten z. Cornelia Broeken geb. Heestermans z. Maria Vosters geb. Quee d. Theodora van Geenc geb. van der Loo z. Maria Anna Thijs geb. Aarts d. Overleden Maria Clementina Josephina Bertha Dienen 15 d. Johanna Jacoba Manni 65 j. Sophia Barendse 4 m. Maria Cornelia de Kort 8 ra. Cornelia Nicolaas Jozef van Wereld 1 m. Adriana Catharina Jonkers 10 m. Embertusde ltooij, wed., 72 j. WAALWIJK. Bevallen: JacobaKuppensgeb.Oosterman d. Geertruda Brekelmans geb. Demmers d. Johanna van der Pennen geb. Brekelmans z. OverledenBalthasar van Bavel 5 m. Catha rina de Rooij 3 m. Maria Josepha van Steensel 4 m. Cornelia Petrus Mulders 5 m. Johan nes David van Wijngaarde, wonende teSliedrecht 4 maanden. LOONOPZAND. GehuwdJohannes van den Hout met Geertruij Laros. Albertus Hoefnagel met Maria van Meei. BevallenJohanna Cornelia Wagemakers geb. de Graaf. Francijna Proveniers geb. Berkel- mau8. - Anna Maria v .n Berkel geb. van Oers. OverledenWillemief- de Rooij 2 m. Wil helmus van VVanroij wed. van Johanna Croot 73 j. Hermauu8 van Wanrooij eehtg. van Catharina Maria Bool 31 j. BAARDWIJK. Van 16 Augustus tot en met 6 September. Bevallen: Petronella Vermeer geb. de Folter z. Petronella van de Wiel geb. van Loon d. OverledenBartha van Hulten echtg. van Jo hannes van Helvoirt 51 j. Johannes van Hel- voirt wed. van Johanna van Dal 88 j. Johanna Maria van Helvoirt 2 m. Tilburg6 Sept. Boter van 11.15 tot 1.50. Brood aan vorigen prijs. Nieuwe Rogge f210, Amerikaansclie dito f210, Western f 200, alles per 2100 kilo. Roggebloem f12.75, Tarwebloem f 17.25, beide per 100 kilo. De^ handel was als vorige weekdoch vaster geneigd tot verhooging. Waalwijk4 Sept. Daar de prijzen der Granen in het buitenland lager genoteerd staanwas do handel weinig geanimeerd. In Tarwe heerschto eenige levendigheid. Tarwe f 10.50 ii 11.Rogge f 7-a 7-25. Boekweit f6.50 7.Haver 9 a 9'/} cent per kilo. Tarwebloem f 17.25; Roggebloem f 13.25, alles per HL. In leder en schors was de handel iets levendiger. Geldersche schors f4.50 tot f5.25 per HL. Naar puik zwaar zoolleer is veel vraag en kan tegen goede prijzen geplaatst worden. Boter. Aangevoerd 243 kilo van f 1.49 tot 1.61 per kilo. Eieren f4.50 a 5.per 100 stuks. Brood 4 kilo 42 cent. 's Hertogenbosch5 Sept. Alhier werd verkocht f 9.75 per hectol. -11.75 - 6.60 h 6.90 - 7.15 - 7.40 Tarwe van 76 kilo f 9.50 tot dito „79 h -11.50 Rogge 70 - 6.50 dito 73 - 6.80 Boekweit „63 - 7. dito 67 - 7.25 Haver 9'/j a 10 cents per kilo. De prijs der Boter was van fl.20 tot 1.50. Udenhout, 4 Sept. Boter. Aangevoerd 1607 kilo van fl.35 tot f 1.54.. Boter. Aangevoerd 250 kilo van f 1.32 tot fl.53. Oisterwijk, 4 Sept. Boter. Aangevoerd 2090 kilo van fl.30 tot f 1.56. Eieren. Aangevoerd 523 stuks a f3.50 de 100. Dordrecht, 5 Sept.. Tarwe verkeerde bij meei aanbod en betere vraag in vorige stemming, waardoor ze slechts gedeeltelijk tot 10 cent hooger was te plaatsen. De puike jarige Zeeuwsche, Vlaamsche en Overmaassche van f10.tot 11. de ordinaire dito f 8.10 a 9.30, de geringe en blauwe

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1878 | | pagina 2