N°. TL Donderdag 12 September 1878. 1® Jaargang Toegewijd aan Handel, Industrie en Gemeentebelangen. BINNENLAND. Uitgever: ANTOON TIELEN te Waalwijk. Dit blad verschijnt Woensdag en Zaterdag avond. Abonnementsprijs per 3 maanden ƒ1,00, franco per post door het geheele rijk i' 1,15. Brieven, ingezonden stukken, gelden enz., franco te zenden aan den Uitgever. Advertentiën 1 7 regels ƒ0,60, daarboven 8 cent per regel, grootc letters naar plaatsruimte. Advertentiën, driemaal ter plaatsing opgegeven worden tweemaal in rekening gebracht. Reclames beneden de rubriek Binnenland 15 cent per regel. "Wij achten het niet ondienstig uit het ltotter- damsch Nieuwsblad een stuk over te nemen dat missschien er toe bijdraagt het nut te doen inzien van waterverversehing en van goede rio- leering. Vooral met liet oog op aanhangige plan nen voor eene rioleering door dc geheele gemeente Waalwijk, ten noorden van de straat, hopen wij in het belang van Waalwijk's gezondheidstoestand dat het door een ieder moge gelezen worden. Nuttig zijn voorzeker de werken die thans uitgevoerd worden en zeer in 't openbaar belang doch geen grooter, geen nuttiger werk kan tot stand gebracht worden dan dat luchtverpcstende mest- en andere stoften belet worden hunne on gezonde werking op de bewoners der dammen hoofdzakelijk', op de bewoners van Waalwijk in het algen;een uit te oefenen. Wij vernamen met genoegen in de laatste raadsvergarle^^j?, dal den ingenieur van den Elzen het maken van een project is opgedragen. Het is onze innige wensch dat dit project, onder medewerking vau alle belanghebbenden spoedig tot stand koine, tot heil van Waalwijk's gezondheids toestand, nog niet gesproken over de financieele voordeelcn voor de ten Noorden gelegen panden door het bezit van stroomend water. Het stuk luidt als volgt De (iele Koorts in Noord-Amerikn. De gele koorts blijft altijd in de Vereenigde Staten nog' woeden. De het laatst alhier ont vangen Amerikaansche bladen geven daaromtrent berichten die inderdaad schrikbarend mogen heeten. De ontsteltenis is algemeen, handel en nijverheid staan stiloveral ziet men vluchte lingen die voortgezweept door hun angstde steden hunner inwoning verlaten. Stellig zullen die berichten hier en daar wel wat overdreven zijn wij hebben met Amerikaansche bladen te doen maar wanneer men de moeite neemt de sierftccijfers zelf na te gaan, dan komt men tot de slotsom dat de toestand waarlijk hoogst ernstig is. Een vluchteling uit Grenada beschrijft de paniek aldus ,,Ik heb wel gestaan onder een regen van kogels en bommen, evenals zoovelen mijner stad- genooten en wij versaagden nietmaar laatst leden Zondag, toen de gele koorts werd gecon stateerd zag ik zelfs de moedigsten onder ons verbleeken. Men bewaarde een diep stilzwijgen. Een doodsche stilte heersckte weldra in alle straten. Nimmer te voren werd Grenada door de gevreesde kwaal bezocht. Niet onder een enkele klasse in het bijzonder woedde zij, aller, werden bedreigd. Elk uur kwam de tijding dat nieuwe gevallen waren voorgekomen." Men mag dien ooggetuige gelooven hij althans heeft zich niet aan overdrijving schuldig gemaaktwant zijne uiededeeling wordt maar al te zeer door andere berichten bevestigd. Van de 2200 in woners, die die stad voor korten tijd nog telde, bleven door de overhaaste vlucht en overlijden, na verloop van een dag of tien, slechts 200 over, en ook dezen waren voor verreweg het grootste gedeelte door de kwaal aangetast. Men heeft onderzoek gedaan naar de wijze waarop de ziekte begon. De volgende mededee- lingen worden daaromtrent gedaan. Te Grenada was een zeker riool reeds sedert lang in bijzon der slechten toestand. Eindelijk besloot men met de zoo zeer noodige herstellingen een aan vang te makén en het riool werd te dien einde opengemaakt. Dat was op den 4n Augustus. De gassen,, door de rotting van de opeengehoopte organische stoffen ontstaan, vonden een uitweg en vergiftigden spoedig de geheele stad. Dat zal waarschijnlijk ook wei de ware lezing zijn, althans den volgenden dag werd in die plaats het eerste geval waargenomen. Twee dagen daarna was de aangetaste bezweken. Spoedig volgden drie anderenwelke allen stierven. Voortdurend nam de ziekte toe. Eene onbe schrijfelijke onrust maakte zich van het stadje meester. In den aanvang verkeerden de genees- heeren, wat de herkenning der kwaal betreft, nog in het onzekere, maar eindelijk werd men het eens het was wel de vreeselijke ziekte, de gele koorts Op dat bericht trachtte een ieder te ontvluchten. Wie geen geld had, verpandde have en goed om de plaag te ontkomen. In alle straten werden de winkelhuizen gesloten. Zoo werden de noodlottige kiemen verder en verder verspreid. Ook elders is de toestand verschrikkelijk. Te Cincinnati alleen bevonden zich veertien dagen geleden ongeveer duizend vluchtelingen uit Memphiseen plaats met 40.000 inwoners. Den 15n Augustus werden op de lijn MemphisLouisville voor 15000 dollars (f37.500) aan kaartjes verkocht, zoo groot was de toevloed van vluchtelingen. In stellingen van weldadigheid, particulieren, allen beijverden zich den bestaanden nood te lenigen, maar wat kan men uitrichten Het «enige wat men kan doen is de armoede, die, zooals men denken kan, de ellende nog komt vergrooten, zooveel mogelijk te bestrijden. Ook de llegcering heeft hulp beloofd. In vele steden is het den vluchtelingen verboden de stad binnen te komenmen denkt daardoor verdere besmetting te ontgaan. Den 16n Augustus werdeu te Orleans 10S nieuwe ziektegevallen waargenomen. Een schoener, de Ida Lawrence, met bestemming naar New-York, kwam met 4 zieken aan, zes personen van de bemanning waren bezweken. Overal, waar een geval heeft plaats gehad, wordt onmiddellijk, zoo goed "als het gaat, het huis en alles wat zich daarin bevindt genesin- fectecrd, maar alles is vruchteloos. Men heeft echter hoop, dat bij het invallen van de nacht vorsten eene gunstige verandering zal komen. Programma der Feestenbij gelegenheid der Tentoonstelling van Landbouw, Tuinbouw, Veeteelt, enz., te houden te Boxtel. Zaterdag 14 September 1878. Voorm. 9 uur. Vergadering der leden van de Maatschappij bij Bloem in „het Eortuin", om van daar in feestelijken optocht zich naar het tentoonstellingsterrein te begeven. 10 uur. Plechtige opening der Tentoonstelling. 12 uur. Muziekuitvoering op het terrein door de fanfare l'Aurore van Boxtel. Nam. 4 uur. Voordracht van den heer J. J. de Beucker van Antwerpen. 5 uur. Sluiting der Tentoonstelling. 7 uur. Reünie der leden bij Bloem. Zondag 15 September. 'sMidd. 12 ure. Opening der Tentoonstelling. Nam. 1 uur. Muziekuitvoering op het terrein door de fanfare l'Aurore. 6 uur. Sluiting der Tentoonstelling. 7 uur. Muziekuitvoering op de Markt door de fanfare l'Aurore. Maandag 16 September. Voorm. 9 ure. Opening der Tentoonstelling. lCB/x uur. Algemeene vergadering der leden van de Maatschappij bij Bloem. 's-Middags 12 uur. Muziekuitvoering op het terrein door het muziekkorps der dd. schutterij van 's-Bosch. Naraidd. 3 ure Sluiting der Veetentoonstelling. 3 ure. Voordracht van den heer Van de Voorde van Dongen. ure. Volksfeesten op de Markt. 4 ure. Sluiting der Tentoonstelling. 4Yx ure. Diner. 7 ure. Muziekuitvoering op de Markt door het muziekkorps der dd. schutterij van 's-Bosch. Dinsdag 17 September. Voorin. 9 ure. Opening der tentoonstelling. 10 ure. Muziekfeest, waartoe onderscheidene gezelschappen hunne medewerking hebben toe gezegd. 's-Nam. 5 ure. Finale sluiting der Tentoon stelling. 7 ure. Muziekuitvoering op de Markt door het stafmuziek van het 5e regiment infanterie van 's-Bosch. 9 ure. Vuurwerk en bengaalsche verlichting op de Markt, afgewisseld door de muziek van het 5c reg. infanterie. Woensdag 18 September. Voorm. 12 ure. Verloting van aangekochte voorwerpen op het raadhuis, daarna Uitreiking der medailles en verdere bekroo ningen. De Rcgelings-Commissie F. Baron VAN LAMSWEERDE, voorz. Bij het Departement van Koloniën zijn de navolgende tijdingen omtrent de krijgsverrich tingen in Groot-Atjeh van de Indische Regee ring ontvangen bij telegram van 9 dezer Sedert de vermeestering van Moentassi hebben de troepen zich hoofdzakelijk bezig gehouden met de zuivering van het terrein aan de linker zijde der Atjeh-rivier. De kampongs, waaruit onze transporten beschoten werden, ondergingen eene tuchtiging, eenige versterkingen werden genomen, wegen werden aangelegd en bosschen weggeruimd ter beveiliging van onze posten en convooien. Bij de tuchtiging van Larakrak (tegenover onze linie Atoa-Beloel) werd aan den vijand g.voote schade toegebracht. Daarop heeft Tockoe Moeda Bait, en den 25sten Augustus heeft ook Ilabicb Abdul Rachman namens de drie Sagies stappen tot onderwerping gedaan. Naar aanleiding hiervan is de tuchtiging van het vijandelijk gebied voorloopig gestaakt, maar zij zou, als de onderwerping niet volgen mocht, worden voortgezet, zoodra de ingevallen regens het zouden toelaten. De gezondheidstoestand bij de agecrende troepen is vrij gunstig. Twee huisvrouwen kregen Zondag-avond te Kralingen, aan de Kortekade, twist over hunne kinderen, tengevolge waarvan de eene de andere een slag in het aangezicht gaf, waarvan een geringe bloedstorting en een zenuwtoeval het gevolg was. De mishandelde vrouw werd be wusteloos in hare woning gedragen en genees kundig behandeld. De politie heeft de zaak onderzocht. I11 het begin van Juni bevatte de Rapjjel de treurmare, dat „de Koning der Nederlanden" overleden was. Er werden zelfs eenige biogra- phische aanteekeningen bijgevoegd, ontleend aan den „Almanak van Gotha". Voor zoover men weet heeft het blad die vergissing niet hersteld. Blijkbaar echter werd de Koning van Hannover bedoeld. Thans echter, 1111 een bericht omtrent een huwelijk van den Koning der Nederlanden ook in Buitenlandsche bladen vermeld wordt, geraakt de Rappel in eenige moeielijkheid. Hoe kan hij een koning laten huwen, dien hij drie maanden, geleden heeft doen sterven Een Franscli journalist is nooit verlegen. In het nummer van 6 Sept. leest men „Men meldt uit Amsterdam aan AeGer/nania te Berlijn, dat de Koning van Hannover in het huwelijk zal treden met prinses Pauline van Waldeck, geboren in 1855". Te Dieren gingen Zondag twee broeders zich in de rivier baden een hunner had het ongeluk in een draaikolk te komen en te ver drinken. Op liet eiland Rottum is door uen inge nieur Bekaar, voor rekening van het Rijk, ee accasia-beplanting aangelegd, die voorloopig gun stig staat. Het tot nu toe onproductieve eilan kan dus na verloop van jaren een kostbare; voorraad hout opleveren. Te Zwolle heeft zich het zeldzaam geva voorgedaan, dat bij een rekening en verantwoor ding in een faillissement aan de crediteuren 10C pCt. is uitbetaald, terwijl er nog iets voor dei gefailleerde overschoot, die dit ook dadelijk ii ontvangst nam. Hoe naïef met net aanlengen van de mei soms toegaat, blijkt uit het volgende. Nada de heeren Van Haren Noinan en Van Anroo- te Zalt-Bommel hun verdienstelijk onderzoe omtrent de melk hadden ingesteld en openbaa gemaakt, zei een meisje, dat melk rondbracht „Moeder zegt dat ze van die heeren niet hoefd te hooren hoeveel water ze er bij deed, da wist ze zelve wel, maar het was toch aardig dat ook de heeren het zoo precies wisten." De kleine uitbarsting van de Vesuvius die reeds eenigen tijd duurt, neemt langzaam ir hevigheid toe. De nieuwe krater, die gevorm is op den bodem van dien van 1872, is lang zamerhand met lava gevuld geworden. De groot krater van 1872 loopt thans vol lftva. Van dez nienwe excrementen van den brakenden ber vervaardigt men reeds medailles met de beeldte nis van den directeur van het observatorium orof. Palraieri, die vooral bij de Engelschei veel aftrek vinden. Tegen volle maan verwacli men een nieuwe uitbarsting, althans zoo verz" keren de gidsen, die er natuurlijk groot belan bij hebben, dat de touristen zoo lang mogelij blijven en die onuitputtelijk zijn in het vinder van middelen, om de nieuwsgierigheid van d vreemdelingen naar de uitbarstingen van de Vesuvius levendig te houden. De fabriekanten van hoefnagels te Stafford shire hebben besloten, aan het verzoek van hu werklieden om loonsverhooging toe te geven. Dez concessie heeft intusschen niets te maken me de werkstaking onder de gewone spijkermakers die thans, ten getale van ruim 20,000 zonde" werk zijn. Zondag-avond ten 7Va ure ontstond e brand te Orthen in de schuur, gebouwd tegei het woonhuis van H. van de Griendt. Spoedr was de geheele schuur door de vlammen aan getast. Onmiddelijk was het brandspuitje va Orthen ter plaatse, waarmede men er in slaagd vooral omdat de wind gunstig was den branc tot de schuur te beperken en liet huis te be waren. Waren in Orthen de brandbluschmiddele; in voldoenden staat, dan wa3 men den bram veel spoediger meester geweest. De aangericht schade is niet beduidend. Bruiicn, 8 Sept. Heden had op den Doele „L'Amite", gevevestigd bij N. A. Smits te Dru nen dc jaarlijksche prijsschieting plaats. D honoraire leden, tot dat feest uitgenoodigd, toon den hunne belangstelling door hunne trouw opkomstde Harmonie „De Eendracht va Drunen door hare bereidvaardigheid om feest door eene flinke uitvoering van verschil lende stukken tc helpen opluisteren. Na ee korten doch hsvigen strijd behaalden C. d Munnik den lstenII. Jansen den 2n en Pulles den 3n prijs welke hun na eene kort doch pittige toespraak van den president der heer A. M. van Rooij door den ln commissari den heer A. de Swart werden overhandigd. D le commissaris bracht daarna uit naam der lede van „L'Amitic" den hartelijken dank aan d leden der Harmonie voor lmnnc welwillende me dewerking en voor hun wel uitgevoerd programp en uitte tevens den wensch nog menigmaal d hen op deugdelijke stukken vergast te r worden.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1878 | | pagina 1