Machinaal bewerkte Deuren, Hardhouten-en andere Meubelen Maandè IS September 1170, VOCMIT MIISICALE Des namiddags BAL. TE Geïdleening ten laste to Gemeente Waalwijk, KERMIS TE BAARDWIJK. NEDERUNDSCHE LEEUW Kachel- en Machinekolen ij. IPËÜCIIT MAAKT IHAGHT MATINÉE mm De notaris MARTENS Kermis te Kaatsheuvel. BAL, P. van der Meer IJ de Wed. DRIESSEN. Liedertafel AURORA Weiland. Keesbeen. P6<CLJL te TILBURG, C. MOMBERS. Woensdag 18 Sept. 18^8 bij A. MULDERS. Entree Vrij bij N. I. DEKKERS. Zondag, 15 September a. s. Woensdag 18 Sept. a. s. DE NOTARIS BöSSERS J. W. GIESSEN, DOELEN in hetyosje te Baardwijk, KONING.SCHIETEN Entree VRIJ. M C/U. Aanvang half-tien, TE BAARDWIJK. SOIREE MUSICALE Entree VRIJ. h® WEILAND, Bevallen van een welgeschapen DOCHTER: T. A. M. VAN DER HEIJDEN- I)e Leeuw. Waalwijk, 9 September 1878. Voorspoedig bevallen van eene DOCHTER, A. M. ZIJLMANS van der Heijden. Waalwijk, 13 September 1878. Heden overleed tot onze innige droefheid ons jongste zoontje ADRIANUS HENDRIKUS in den ouderdom van ruim drie maanden. C. G. van der Heijden. A. G. van der Heijden - Westen. {Algemeene kennisgeving.) uit een der beroemdste Zweedsche fabrieken, van zeer fijn greenenhout en eene onovertrefbare bewerking, worden zelfs voor een enkele deur, op de verlangde af metingen, franco, voor zeer lage prij zen geleverd. Inlichtingen geeft de Architect H. BEK KERS, Stationstraat, Tilburg. zal aldaar aan de Vrijdagsche Markt, ten sterf huize van Mej. de Wed. C. J. van AMELSJFOORT Donderdag 19 September 1878 des voormiddags 9 uur VERKOOPEN alsKabinet, Canapé, Kasten, Stoelen, Tafels, SpiegelsKachelsLampenBedden met toebehooren, Doofpotten, Waschkuipen, Ko peren Ketels, Huis- en Iveukengerief, 1 Kleermakers-naaimachine, Winkelopstand en Toonbank, hetgeen er van de Winkelzaak nog over is, als: Saijet, Garen, Band, Kleermakersfournituren, voorts hardsteenen Stoepplaten en Banden en wat ten berde komt. TE GBVEN DOOR HET Muziekgezelschap „EUPHONIA" in de zaal. van den Heer Aanvang precies 10 UUR. des namiddags half drie Voor goede Ververschingen zal zorg worden gedragen. Burgemeester en Wethouders van Waalwijk Gezien het door lleeren Gedeputeerde Staten van Noordbrabant onder dagteek en ing van 31 Mei 1878, G. No. 8, goedgekeurd besluit van den Raad dier Gemeente dd. 9 Mei 1878, houdende het plan eener Geïdleening groot f35.000. HEBBEN BESLOTEN: Ter uitvoering van voornoemd plan te bepalen als volgt: a. Het tweede gedeelte dier geïdlee ning wordt bij openbare inschrijving open gesteld tot een bedrag van f 17.000. b. De biljetten van inschrijving moeten voor of uiterlijk op den 1 October 1878, des voormiddags 11 ure bij Burgemeester en Wethoudeis zijn ingezonden. De biljetten zijn gesloten en voeren op den omslag de woorden inschrijving voor de Geïdleening der Gemeente Waalwijk. De biljetten zijn pnderteekendterwij daarin duidelijk wordk uitgedrukt de som waarvoor wordt ingeschreven. I)e opening geschiedt ten voorschreven ure in het openbaar tei^ raadhuize dezer ge meente. c. Binnen drie dagen na de opening dei- biljetten zal aan de belanghebbenden, wier inschrijvingen geheel of gedeeltelijk zijn aan genomen, hiervan schriftelijk worden kennis gegeven. 1 Het bedrag der aangenomen inschrijvingen moet voor of uiterlijk op Iden eersten No vember 1878 worden gestort ten kantore van den Gemeente-ontvanger, waartegen de schuld brieven dadelijk zullen wordeh uitgereikt. De rente loopt van den hièrboven aange wezen dag. Exemplaren van liet plan der geïdleening zijn kosteloos verkrijgbaar ter secretarie alhier. Waalwijk13 September 1878. Burgemeester en Wethouders voorn. Dr. DE HAAN, LR. De Secretaris, F. W. VAN LIEMPT. üuJiIJiiJJilUIiJ 10 «iüriüAilJ op de WILLEM VAN GENTSVAART. HANDBOOGSCHUTTERIJ door de Harmonie v,De EENDRACHT" van Drunen, op j des namiddags 4 te Loonopzand, zal ten verzoeke en ten woon- huize van MARTINUS PIETER VAN OOS TERHOUT, op Dinsdag den 17 Septem ber 1878, des voormiddags om 9 uur VERKOOPEN: Twee kabinetten, twee ladetafels, twee klokken, onderscheidene tafels en stoelen, spiegels, schilderijen, kasten, kisten, eene kachelvuurgereedschapkoperen ketels en melkkannen, ijzeren potten en pannen, por- celein-, glas- en aardewerk en allerlei keu- kengerief. Een ijzeren ledikant, vier veêrenbedden met toebehooren, dekens, lakens, linnen, pellen, vloer- en tafelkleeden, vele nieuwe en oude boeken en wat dies meer zij. Eene tilbury, hooge kar, aard ig kar met staart, paardentuigen, ploeg, JLeegt, gierkist, kafmolen, suijbak, baktrog, melk- en kruiwagen, karn, tonnen, emmers, rieken, vorken, en andere landbouw gereedschappen. Eindelijk twee melkscliapen, een hond en kooi, hekkens en hetgeen verder te koop zal worden aange boden. Betaling: Kosten 10% en Posten beneden f40.kontant, en Koopen boven f40.1 November 1878. aan concurreerende prijzen, per Wagon of per Scheepskar. TILBURG. DE NOTARISSEN IJ te RAAMSDONK, zullen op Woensdag 18 September 1878, des voormiddags 10 ure, en zoo noodig den volgenden dag, ten sterfhuize van den WelEd. Heer J. VAN ZEELANDte Waspik PUBLIEK VERKOOPEN Een deftigen, goed onderhouden op Zondag 15 September 1878, des namiddags 5 UUR. Burgemeester en Wethouders van BAARD WIJK doenlte weten: Dat de doofc hen ontworpen Legger van de openbare wegdn en voetpaden in deze ge meente van ajf den 9 September 1878, gedurende dertig dagen ter inzage van een ieder op de Secretarie, zijnde ter Raadkamer der gemeente, zal teijn nedergelegd. Dat gedurende d\en termijn en acht dagen daarna een ieder bevoegd is bij hen monde ling of schriftelijk bezwaren tegen dien leg ger in te dienen ek dat door hen tot het aanhooren der bezwarefi die mondeling wor den ingediend, zitting zal worden gehouden ter Raadkamer der gemeente op Maanda gen 23 en 30 September e. k. van 's voormiddags 10 tot 12 uur. Baardwijk den 5 September 1871. De Burgem. en Secr. H. LOEFF. De Wethouder, I. LOEFF. des namiddags 3 UT II op Woensdag 18 September 1878. in de zaal van Mejuffrouw Namiddags BAL. te geven op Maandag 16 September e.k. met medewerking van eenige Muziekanten van het 2e Regiment Huzaren in de zaal van den heer J. VAN BIJNEN. AANVANG HALF TIEN. Namiddag om 3 UUR met Muziek van het 2e Regiment Huzaren, 's avonds om 8 UUR Bestaande hoofdzakelijk in Mahonihonten en andere Meubelen, als Tafels, Stoelen, Fau-| teuilsSecretaires, Ka-fiy |p binettenKasten, Bu-g reaux, Wasch- en Nacht-tafels, Canapé, Chineesche Tafeltjes, Voetbankjes, fs?' PendulesKlokkenSpie gels, Kachels, Haarden, Porceleinen Servie zen, Kristal, Glas en Aardewerk, Lampen, Gordijnen, veel Beddengoed, Damast, Linnen en Pellen, Tapijten en Karpetten, Buiten- jalousiën. Een prachtig Filtreertoestelmet zwaren druipsteen en grooten porceleinen potveel Koper en Tin, verlakt Paardentuig, eenige flesschen Wijn. Veel Zilverwerk waaronder Lepels, Vor ken, Horlogien, Kettingen, Oorknoppen, Kurkentrekkers, Zoutvaten, Beugelknip met TaschSnuif- en Pepermuntdoozenenz. Eenige Gouden werkenals Ilorlogiën verscheidene Ringen en Kettingen, waaron der met Juweelen steenen, Colliers en Kerk boek met gouden sloteneen paar Juweelen overhemdsknoppen in goud gezet met Speld Broches enz. Eenige Landbouwgereedschappen, Tuinbeel den Banken en StoelenBloemboomen in bakken, enz. SoST* Te bezichtigen op Maandag 16 September 1878 van des voormiddags 9 tot 12 uur en van des namiddags 2 tot 4 uur. Notaris te WAALWIJK, en Notaris te DRUNEN, zullen voor de Erfgenamen van wijlen den WelEerwaarden Heer W. FLORIS, in het OPENBAAR VEILEN en VERKOOPEN: ONDER HEESBEEN. Een perceel uitmuntend ter plaatse genaamd De Vlierd, kadastfaal bekend in sectie E onder nummers 279, 280, 281 en 282 groot te samen 5 hectaren 50 aren 30 centiaren. Deze Verkooping zal geschieden te BAARD WIJK, Provisioneel op Zaterdag 14 Septem ber 1878, ten huize van JACOBÜS VAN BEIJNEN en Finaal 14 dagen later dus op Zaterdag 28 September d. a. v. ten huize van ■JACOBUS VAN WOENSEL, Beide dagen dagen des avonds zes uur. Informatien bekomt men op franco aan vrage ten kantoren van voornoemde Nota rissen. ZEGT HET VOORT. EN

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1878 | | pagina 3