p, Koffieh'rander AAWBESTEDWG. IJSI^ Ter IIM1IIMM f260 lAi-i mmrnm TM. A. VAN DELFT, Te Koop aangeboden: Sneipersdrukkerij DES MEER ie Raamsdonk en t. J, BINK te Waalwijk, VOOE f40 Waalwijksche Sneipersdrukkerij De beste, sterkste en goedkoopste Sarnuelson's Tweepaards Gras-Maaimachine voor f260, 52 2^2^(3'22^2»-© 23 ONDERLINGE LEVENSVERZEKERING, De Ondergeteeken den SÖHILBRR en FHOTOGRAAF. "W-A.ALWIJK HUBERT SMULDERS. -- TILBURG. ANTOON TIELEN i W Aanbesteed: A. M. van GLABBEEK. TWEEPAARDS TWEEPAARDS Paardenharken en Hooischudders. VET IT Co. - DORDRECHT. Slijm- en Maagpillen. Voorhanden eene groote sorteering lijsten WAALWIJKSCHE OPENBARE VERKOOP ING 1TI)ftl?DpïW ^apmbM ■juJÏU DE NOTARISSEN J wordt TE KGOP aangeboden Een zoo goed als nieuwe ijzeren geschikt om 25 kilo te branden. Te bevragen bij den Ui!gever dezes. zijn voornemens in liet openbaar te VERKOOPEN: op Maandag den 16 September 1878, des avonds om 7 uren ter herb erge van de Wed. DE REIJER te Raamsdonksveer. Onder MADE EN DRIMMELEN. Ie Koop. De Polder genaamd Vissers- of Van Zeeland-polder, groot 27 hec taren 7 aren 36 c.A. staande op f 49,200. 2e Koop. Een perceel Hooiland op den Nieuwen Domboscli, groot 1 hectare 40 aren 60 centiarenf3400 3e Koop. Een perceel Hooiland en Weg aldar, groot 1 hectare 74 aren 50 cen tiarenf 4200 4e Koop. Een perceel Griendland en Ka de op den Kleinen Dombosch, groot 1 hectare 37 aren 30 centiaren, f1875 Onder GEERTRUIDENBERG. 5e Koop. Een perceel Bouwland op het Lijndonk, groot 1 hectare 49 aren 30 cen tiaren f4525 Onder RAAMSDONK. 6e Koop. Een Huis, Schuur, Hof en Erf op het- Sandoel, groot 18 aren 43 centiaren, het le perceel op f 710 2e 1000 3e - 900 7e Koop. Een hoekje grond tegenover gemeld Huisf 210 8e Koop. Een perceel Bouw- en Weiland in den Sandoelschen polder, groot 90 aren 80 centiarenf3375 9e Koop. Een perceel Weiland aldaar groot 75 arenf2200 l®e Koop. Een perceeltje Bouwland al daar groot 9 aren 10 centiaren, het le perceel op f 200 2e ,r 250 11e Koop. Een perceel Bouwland in het Broek, groot 21 aren 60 centiaren, f 500 Op Dinsdag 17 September daarna ter herberge van OTJENS VAN DAAL, op gelijk uur, te W a s p i k Onder WASPIK, le Koop. Heeren- huis Erf en Plei- ziertuin, groot 18 aren, staande op! Wï-fr, f 8500 2e Koop. Een perceel Bouwland aan de Vaart, genaamd Steenplaats, groot 93 aren 68 eentiarenf 3200 3e Koop. Bouwland langs den grindweg groot 10 aren 50 centiaren f740 Op Donderdag 26 September 1878, zal door Burgemeester en Wethouders der gemeente Capelle, provincie Noordbrabant, in het rechthuis aldaar worden Het bouwen van een RAAD HUIS met levering van de benoodigde bouwmaterialen. Bestekken zijn op franco aanvraag tegen betaling van fl.per stuk van af 10 September te verkrijgen bij den Burgemeester. De teekening zal van af dien tijd ter in zage liggen in het Rechthuis. De aanwijzing op het terrein heeft plaats op Zaterdag 21 September, des voor middags ten tien ure. De Inschrijvingsbiljetten moeten op den 25 September ingeleverd zijn. Burgemeester en Wethouders voorn., WELLENBERGH. De Secretaris, A. RIJKEN Mz. BOOMKWEEKERIJ Beveelt zich aan tot het leveren van Sier- boomen, Heesters en Planten, Coni feren, Rosen, Woudboomen, Veeren voor Dekking, enz. Boschplantsoen en Vruchtboomen in verschillende vormen. van ANTOON TIELEN, bestaat voor iemand, die genegen is eenige uren daags de Snelpers te draaien, gelegenheid om Wij leveren thans de beroemde onder garantie en op proef, 'zoo noodig met begeleiding van een deskundige voor onze rekening. Men vrage geïllustreerde Pr ijs-Couranten met Attesten van Gebruikers onzer Maairaachines. Tevens GROOTE VOORRAAD van Onze Machines zijn tot dezelfde prijzen verkrijgbaar bij onze Agenten. Spoedige bestelling is raadzaam. geld te verdienen. Deze PILLEN, die sints vele jaren met het beste gevolg tegen de SLIJM en als MAAGVESTERKEND gebruikt worden, door hare zachte werking de spijsverteering zeer bevorderen, bijzonder goed tegen GAL en zeer ZACHT LAXEEREND zijn, zijn tegen 321/«j Cent het verzegelde doosje verkrijgbaar bij: Bergenopzoom. J. P. Verlinden. Breda. A. J. Janssen Gz. Eindhoven. M. J. van Piere. Geldrop. Th. Sweëgers. Ileusden. De Erven Veerman. Oosterhout. P. J. Aerssen. Tilburg. J. II. van Gils. Waarschuwing. Elk doosje is verze geld met eën gebruiksaanwijzing waarop de Handteekenig voorkomt van den vervaardiger J. J. SCHREUDER, Apotheker. Men wachte zich dus voor namaaksels. VAN GEVESTIGD TE AMSTERDAM. Opgericht in 1848. Goedgekeurd bij Koninklijke hesluiten. Commissarissende hh. Jan ter Meulen, Mr. J. C. De Vries en E. Voute. Directeuren: P. Ludwig en W. A. Tobias. hebben de eer te berichten, dat hun Magazijn in de KLOOSTERSTRAAT, alhier, steeds voorzien is van de beste De Singer-Machi nes, Jones Co/s Elnstiques en Arm- machines, Thomas &Co., Eliasllowe, Bradbury Co., Grover Baker, Wheeler Wilson, De Teutonia De Lincoln., De Germania, De Rhenania, De Superior, De Union, De Victoria, De Saxonia, enz. en dat zij door hun uitgebreid debiet in staat gesteld zijn deze Machines aan de laagst mogelijke prijzen te leveren. TEVENS ZIJN VOORRADIG Amerikaansche Schachtenzetters (Ma chines om Schachten te zetten) en Leder- plet- of Wals-machines, veel goedkooper en veel solieder dan de tot dusverre alhier bekende. Alle Machines worden voor de aflevering door een Deskundige, die met het vak ten volle vfflstrouwd is, geregeld. Onderricht wordt gratis gegeven en voor Soliditeit wordt ingestaan. WAALWIJK, 1878. C. II. DE GREEFF, Leve rancier van Kledingstuk ken. VERZEKERING VAN KAPITALEN hij Overlijden, zoomede bij Overleving of Overlijden, tijdelijke verzekering van Kapitalen op cén Lijfverzekering van Ka pitalen op den langstlevende van twee Personen benevens Overlevings-Renten ot Weduwen-pensioenen en Lijfrenten, zoo dadelijk ingaande als op een vooruit bepaalden leeftijd. §tatutenTarieven en verdere Information gratis verkrijgbaar ten Kantore der Maatschappij, aan den SINGEL BIJ DE PALEISSTRAAT, E 265, zoomede bij heeren Correspondenten buiten Amsterdam. Genera al-A g e n t Tie Heer P. •SCHLEIJER, Leidschegraeht, No 22. RUBBENS&Co/|— fournituren. BERNARD HENDRIKS, Mecanicien. Het photografisch atelier is geopendop Zon- en Feest dagen van 's middags 12 tot 4 uur; op Werkdagen van des voor middags 10 tot des namiddags 4 uur. Een STOOMMACHINE, 10 paardenkracht. Een dito 25 Een STOOMKETEL, 35 paardenkracht met garantie op 4^ at mosfeer. Een STOOMKETEL nieuw, 4 paardenkracht met garantie op 5 atmosfeerem Een HEETE-LUOHT-MACHINE, 2 paardenkracht. Te bevragen en te bezichtigen bij recommandeert zich tot het leveren van alle DRUKWERKEN aan concurreerende prijzen. VA V o sLUnt ri

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1878 | | pagina 4