NS. 73 Donderdag 19 September 1878. IS Jaargang. Toegewijd aan Handel, Industrie en Gemeentebelangen. BINNENLAND. Uitgever: ANT00N TIELEN te "Waalwijk. GEMEENTERAAD Dit blad verschijnt Woensdag en Zaterdag avond. Abonnementsprijs per 3 maanden/1,00, franco per post door het geheele rijk f 1,15. Brieven, ingezonden stukkeii, gelden enz., jranco te zenden aan den Uitgever. Advertentiën 1 regels /U,60, daarboven 8 cent per regel, groote letters naar plaatsruimte. Advertentiën, driemaal ter plaatsing opgegeven worden tweemaal in rekening gebracht. Reclames 1a— J- - - - van Waalwijk. Openbare Vergadering van 13 Sept. nam. 7 uur. De Voorzitter opent de Vergadering. Tegenwoordig alle leden, uitgezonderd Burgemeester (nog steeds ongesteld.) De notulen der vorige vergadering worden gelezen en goedgekeurd. De Voorzitter deelt mede dat bij den Burge meester is ingekomen een aan hein gericht schrij ven van den districts-schoolopziener, waarin deze te kennen geeft dat bij zijn onlangs gehou den schoolbezoek de orde te wenschen overliet, doordat de kinderen, vooral in de laagste klasse te dicht .op elkander zaten. Als middel hiertegen geeft hij in overweging slechts eens per jaar nieuwe leerlingen toe te laten. De Voorzitter deelt het gevoelen van den schoolopziener en stelt voor voortaan maar ééns per jaar nieuwe leerlingen toe te laten. Na eenige discussie wordt op voorstel van den heer Van Es besloten dat stuk te stellen in handen der schoolcommissie, teneinde deze den Raad voorlichte. Aan de orde I. Adres van den heer F. W. van Liempt, gemeente-secretaris alhier, op grond der vele werkzaamheden die hij heeft, en van zijn klein salaris, in evenredigheid tot die werkzaamheden en ook der bezoldigingen van zijne collega's in andere gemeenten, eenige tegemoetkoming ver zoekende. De Voorzitter vindt het verzoek niet over dreven en stelt voor eene gratificatie van 50 gulden. De Baad vcreenigt zich ten volle met de bil lijkheid van het verzoekna eenige discussie wordt op voorstel van den heer Van Heijst besloten adressant eene toelage te gaven van f75.als schrijfloon voor den Burgerlijken Stand, etc. J II. Adres van den heer Hendriks, klerk ter secretarie verzoekende gelijke gratificatie als vorige jaren. De Voorzitter vindt ook dit verzoek zeer billijk en stelt voor de gratificatie te verleenen. Op voorstel van den heer Van der Heijden wordt besloten adressant in eens af f350 salaris te geven, zijnde meer dan adressant verzocht. III. Adres van bewoners en eigenaars van perceelen in de Nieuwstraat en aan den Hoek verzoekende den sloot in de Nieuwstraat te derapen en er buizen te leggen. De Voorzitter stelt voor de beslissing in deze zaak te ajournceren. Hij zou eerst inlichtingen wenschen in te winnen. Na eenige discussie hierover wordt het voor stel van den Voorzitter aangenomen. IV. Schrijven van Gedep. Staten in zake den brief van het R. C. Kerkbestuur aan dat College. De Voorzitter stelt voor deze zaak met geslo ten deuren te behandelen, daar het publiek er toch minder belang bij heeft. De heer Van Iersel heeft geprotesteerd en protesteert nogmaals tegen de behandeling van publieke zaken in gesloten vergaderingen. De heer Van Es ziet er ook het nut niet van in deze zaak is tot nu toe geheel publiek behandeld. De Voorzitter heeft niets tegen publieke be handeling, maar er zou soms iemand een woord kunnen ontvallen dat tot misverstand aanleiding gaf; het ^publiek heeft er minder belang bij en er zou misschien iets minder aangenaams kunnen gezegd worden. De keeK Van E^jordhelt dat de leden van den Raad zioh niet zuUen ie buiten gaan. De VoorzitV antwdbrdt\at dit toch wel meer gebeurd is> beneden de rubriek Binnenland 15 cent per regel De heer v. d. Heijden zegt dat over de al of niet publieke behandeling verschil van mee ning kan bestaan hij ziet niet in welk belang het publiek bij deze zaak heeft, maar er is eens j besloten deze zaak met gesloten deuren te be- -handelen. De heer Van Iersel zegt dat dit eene nieuwe vergadering is. De heer v. d. Heijden herhaalt dat er beslo ten is deze zaak met gesloten deuren te behan delen toen zijn eenige leden weggeloopen dit kunnen zij nu weder doen, maar dan toch voor het laatst. De heer Van Iersel zegt dat er geene gesloten vergadering kon hebben plaats gehad, aangezien de stemmen over het des betreffende voorstel staakten. Is men vergaderd geweest dan is dit onwettig. De heer Quirijns is ook van oordeel dat er eene nieuwe stemming moet plaats hebben aan gezien bij de vorige de stemmen staakten. Het voorstel van den Voorzitter om de zaak in gesloten vergadering te behandelen werd daarna aangenomen met 6 tegen vier stemmen Tegen stemden de lieeren Van Es, Van ltiel, Zijlmans en Van Iersel. Verleden Maandag tusschen 12 en 2 ure is te 's Gravenhage overleden de zeer verdienstelijke toonkunstenaar, de heer F. Dunkier. Hij heeft veel gearbeid, en hoe hij van zijne jeugd af ge arbeid heeft, werd, nog meer bijzonder verleden jaarbij zijn kunst-jubilédoor weibevoegden herinnerd. Algemeen bekend hier te lande, en zelfs daar buiten, is het hoe krachtig hij tot de bevordering van de toonkunst, bovenal van de militaire muziek heeft bijgedragenhoe talrijk en eigenaardig de werken van zijne hand zijn, waarin hij die van anderen op uitstekende wijze wist te behandelen. Wat hij in 't bijzonder tot veraangenaming van de residentie door zijne uitvoeringen jaren lang gedaan heeft, zal niet licht vergeten worden. „Dunkler's muziek" was de grootste aantrekkingskracht voor duizenden. Francois Dunkier was den 24stenFebr. 1S16 te Namen geboren; hij had dus den 62-jarigen leeftijd bereikt. Algemeen zijn de hoofdtrekken zijns levens bekendhij betrad zijns vaders loopbaan met glans en was sedert vele jaren „directeur der muziek, met rang van kapitein," bij het reg. grenadiers en jagers broedt* der Orde van den Nederlandscheu Leeuw, ridder der Eikenkroon, der Orde van den Gouden Leeuw van Nassau, van het Legioen van Eer, der Bel gische Leopoldsorde en meer andere buitenland- sche orden. Het muziekkorps onder zijne leiding heefteen Europeeschen naam verkregen, en toen het een 10 of 12 jaren geleden in den wedstrijd voor de militaire muziek te Parijs met tal van andere korpsen mededong, mocht het een prijs behalen, een der schoonste lauweren om de slapen des nu overleden aanvoerders in den moeilijken kamp. Treffend was de ovatie, destijds aan Dunkier en zijn korps in deze residentie en elders in 't vaderland. Deze en zoovele andere eervolle aanspraken zullen hem eene onvergetelijke plaats onder de vaderlandsche kunstenaren doen innemen. Voe gen wij hierbijdat de heer Dunkier medebe stuurder was van de weldadige kunstmaatschappij De Toekomst en dat zijn laatste toonwerk is geweest een „Maria-marsch", bij gelegenheid van 't huwelijk van Prins Hendrik. Een bij het Departement van Koloniën ontvangen telegram van den Gouverneur-Gene raal van Nederlandsch Indiedd. 14 dezer, bevat de navolgende tijdingen omtrent de krijgs verrichtingen in Groot-Atjeh. Een paar kampongswaaruit Lampermei (in onze Zuid-Ooster-linie) was beschoten werden den lsten dezer getuchtigd. Aan den vijand, die hevigen tegenstand bood, werden zware ver liezen toegebracht. Eenige versterkingen en eene missigit werden vermeesterdmet een verlies van 3 dooden en 26 gewonden aan onze zijde. Ha bieb Adul Rachman heeft schriftelijk verzocht, met 400 volgelingen naar Arabie te worden overgebracht. Hem is een termijn gesteld om zich persoonlijk aan te melden. Voorts bericht het telegram dat de gezond heidstoestand der ageerende troepen, alsmede de staat van zaken elders in Atjehbevredigend blijven. De vorige week heeft in de nabijheid van Roermond een treurig ongeval plaats gehad. Toen de locomotief, die dagelijks tot het ver voeren van kiezel voor den in aanbouw zijnden spoorweg AntwerpenGladbach met eenige wag gons tot op zekeren afstand heen en weer rijdt, te Roermond was aangekomen, werd het vuur, dat zich onder den stoomketel bevond uitge haald door een der werklieden. Terwijl hij nog daarmede bezig wassprong een der kleppen van den ketel met groot geweld losen het daaruit ontsnappende kokende water daalde als een forsche regenstroom op den man neer, met het treurige gevolg dat hij over het geheele lichaam ernstige brandwonden bekwam en thans nog in zorgwekkenden toestand verkeert. - Te Sittard heeft eene botsing plaats gehad tusschen den trein die om 2.4 uit Maastricht aankomt en eenige goederenwagensdie dicht bij de loods gerangeerd waren. De oorzaak was veikeerd wisseltrekken. Eenige personen werden aan het hoofd gewond, verder geene ongelukken. Van de wagens is de voorste een weinig be schadigd. Volgens een ander bericht bemerkte de con ducteur van den trein dat men vergeten had den wissel te verleggen en remde hij onmiddelijk zoo sterk mogelijk. Daardoor werd het ongeluk beperkt. De trein heeft geen oponthoud gehad. Een zevenjarig knaapje, in de kermisweek te Workum naar school gezonden, kwam na school tijd niet te huis en werd door zijne ouders te vergeefs op de markt gezocht. Het was op de terugreis nabij de ouderlijke woning van een vonder gevallen en verdronken. Kort nadat dit ongeluk moet gebeurd zijn zag een melkboer twee klompen drijven, zonder er notitie van te nemen. Voor de vacante betrekking van gemeente ontvanger te Maassluis op een traktement van f800, hebben zich vijftig sollicitanten aangemeld. De brievengaarder der gemeente Anna Pau- lowna Polder, vader van een talrijk gezin, heeft zich schuldig gemaakt aan het verduisteren van gelden, die hem als ambtenaar waren toevertrouwd. Bevreesd voor dc ontdekking van zijne misdaad, heeft hij zich zelf bij de justitie te Alkmaar in arrest begeven. t Te Metslawier is weer een kaatspartij gehouden er namen 13 porturen aan deel. De prijs van 40 werd gewonnen door Rijn de Witte em Hein Po3tmabeiden van Pingjum de premie van 10 door Lieu we Dijkstra en Minne Doumabeiden van Anjum. De prijs- winners verloren nog nooit een spel. De couranten van Alexandrie en Kaïro weten niet genoeg te vertellen van de heerlijk heid der tegeuwoordige zomermarkt te Tautah in Beneden-Egypte. Die markt duurt van begin Augustus tot 11 September. Dit jaar is de toevloed van bezoekers uit alle oorden van't Oos ten buitengemeen grootmen begroot dien op verscheidene honderd-duizenden onder welke 30,000 vrouwen. De meeste vrouwen komen hier om dezelfde reden, waarom de "Bubenbrunn te Ems door zoovele Europeesche dames pleegt bezocht te worden. Te Tantah ligt n 1. begra ven de heilige Sid Achmed-El-Bedawi(f 1191), en diens voorspraak in den hemel is zooals men in 't Oosten gelooftiu dezen bijzonder afdoende. Bovendien wordt hier natuurlijk in 't geheim (een secret de Polichinel) tijdens deze markt een slavinnenmarkt gehouden waar de vorsteu en grooten uit schier geheel Azië zich van de odalisken voor hunne harems plegen te voorzien. Ook de Khedive heefl belangrijke aankoopen gedaan. Er waren dit maal ongeveer 9000 jon ge dames aan de markt. In den nacht van Zondag op Maandag jl. is een heer op een stoep te Amsterdam ver moedelijk na het overvloedig gebruik van ster ken drankin diepen slaap gevallenwaarbij hij zoo geducht ronktedat de buren in de omgeving er door gewekt werden. Onderschei dene personen die hem passeerden tusschen 1 en 3 urededen te vergeefs moeite om hem te wekken. Toen hij zijn roes nagenoeg uitgeslapen had en wakker werd bemerkte hij dat het vrij logies hem duur was te staan gekomen. Hij miste namelijk een zilveren horloge en daaraan bevestigden kettingbenevens f 6 uit zijn porte- monnaie.. Te Falkensteinbij het Taunusgebergte h«eft men Zaterdag-avonds ten 11 ure 40 minuten weder een aardschok gevoeldwaarbij de ramen in de huizen dreunden en kleine voorwerpen stonden te waggelen. Onder de gemeente Luijksgestel zijn in de afgeloopen week 37 bijenkorven ontvreemd. Te oordeelen naar dc voetstappenwelke in het zaud te volgen waren, zouden de daders met het ontvreemde den weg naar Postel (Belgie) hebben ingeslagen. De politie heeft een streng onderzoek ingesteld. - Er is weer een Londensche firma bezig van onze landbouwers en handelaars boter, eieren, kaas, enz. op proef te vragen onder voorspiege ling van allerlei flinke bestellingen. De firma heet nu wel niet RobberySchwindier 8c Co., maar doet er toch aan denken. - Te Amsterdam bestaat een Kellner's club, die Zondag avond in het lokaal van Stroucken een feest- en tooneelvoorstelling gaf, gevolgd door een grooten gecostumeerden optocht van omstreeks 200 en een opgewekt bal. Het vaan del van de club stelt een zilveren flesch voor geborduurd op fluweel en omgeven van glazen en kurkentrekkers als attributen. Een te Arnhem met verlof vertoevend koloniaal ging Zondag-avond met een hem on bekend persoon uit, waarbij de noodige borrels eene groote rol speelden. Zoo langzamerhand vertrouwelijker geworden, presenteerde de kolo niaal zijn nieuwen kennis nachtlogies bij zich aan huis, hetwelk dankbaar werd aangenomen. Bij het aanbreken van den dag wakker wordende, miste de gastheer zijn gast, doch met hem eene portmonnaie inhoudende f40 aan klinkende specie. Zondag moest de soldaat, die voor het huis van den betaalmeester te Arnhem op op post stond, door eene patrouille worden weg gebrachtdaar hij zoo dronken was dat de ra men van het huis gevaar liepen door zijn geweer te worden ingestooten. Toen een agent van politic hem waarschuwde, wilde hij op dezen schieten althans hij haalde een scherpe patroon uitwaarop de agent hem zijn geweer ontnam.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1878 | | pagina 1