N°. 74 Zondag 22 September 1878. 1» Jaargang. 1 Toegewijd aan Handel, Industrie en Gemeentebelangen. BINNENLAND. Dit blad verschijnt Woensdag en Zaterdag avond. Abonnementsprijs per 3 maanden ƒ1,00, franco per postdoor het gelieele rijk f 1,15. Brieven, ingezonden stukken, gelden enz., franco te zenden aan den Uitgever. Uitgever: ANTOON TIELEN te Waalwijk. Advertentiën 1 7 regels ƒ0,GO, daarboven 8 cent per regel, groote letters naar plaatsruimte. Advertentiën, driemaal tw plaatsing opgegeven worden tweemaal in rekening gebracht. Reclames beneden de rubriek Binnenland 15 cent per regel die zich op dit blad voor het volgen d kwartaal abonneeren, ontvangen de nog voor dat tijdstip verschij nende nummers gratis. Tilburg "Waalwijk. VI. De tramway, aldus in zijn ontstaan verge makkelijkt, zal zonder twijfel een voornaam middel van vervoer wordende tijd van den bouw der groote particuliere spoorwegen is in de meeste beschaafde landen voorbij eenige lijnen bereidt men nog voor, maar zij worden meestal door bestaande maatschap pijen aangelegd, tot vulling van leemten in hun net; aan zijtakken, dienende als toevoer kanalen naar de hoofdlijnen, vroeger aan de orde van den dag, wordt zelden meer gedacht. Deze rol is voor de tramway's weggelegd zij zullen met de geïsoleerde plaatsen van industrie en handel als eindpunt, zich ver binden met de spoorwegenen voor deze laatste van zeer groot voordeel zijn. Zij zijn voor de spoorwegen van dezelfde waarde, als schakels, die men tusschen hun net invoegt; het voorname doel dat bereikt moet worden is immers de spoorweg, die bij zijn overig verkeer, dat van de zijlijn opneemt. Meer en meer zal zich de behoefte aan dergelijke locaalspoorwegen doen gevoelenhet zal hunne roeping worden in directe verbinding te treden met de nabuurspoorwegende in- dustrieelenkooplieden en andere belang hebbenden der streek, die zij doorloopen. In deze moeten zij hun voornaamsten steun vindenwel is waar behoort ér ook veel te gemoetkoming van den Staat toeom eeue productieve exploitatie mogelijk te maken; zijn oppertoezicht moet van dien aard zijn dat deze lijnen bevrijd worden van verplich tingen, die financieel kunnen drukken. Daarom is eindelijk het toestaan van het gebruik der wegen, of zijbermen van wegen, kanalen en dijken van staat, provincie of gemeente zoo wenschelijkdit is juist de vergunningdie den aanleg van dergelijke lijnenzoo zeer zal vergemakkelijkendaar dan de kosten voor grondaankoop en grond werk voor het grootste deel wegvallendie voor de rentabiliteit der spoorwegen zoo be zwarend zijn. Keeren we na bovenstaande tot Tilburg Waalwijk terug. Het zoude mogelijk zijn, met het oog op den bestaanden toestand in Waalwijk, waar nog steeds de hoop op Zwa- luwe's Bosch voortleeft, dat men ging be- weeren dat het tot standkomen eener verbin ding TilburgWaalwijk, misschien een reden zoude worden, om den spoorweg aan Waal wijk te weigeren, in het bezit of uitzicht eener andere verbinding zijnde. Wij willen dit vooraf trachten te weerleggen en herhalen dat iedere spoorweg het grootste belang heeft bij zijlijnen. TilburgWaalwijk zal een voor naam voedingskanaal Yoor de lijnen der Staatsspoorwegen zijn, zoowel ten Noorden als ten Zuiden. Want even als rivieren hebben spoorwegen hun stroomgebied, en gelijk men twee rivie ren door een kanaal vereenigt, zoo zal men twee hoofdlijnen door secundaire of tertiaire lijnen verbinden. Wanneer deze verbinding tot stand koiht, dan zal zij, zijn geen hoogere dan exploita- tiebelangen bij de lijn Zwaluwe's Bosch in het spel, veel meer een reden zijn om deze lijn zóó te leggen dat zij de zijlijn die haar met haar eigen net verbindt, aandoet in andere woorden, er zou een nieuwe oor zaak ontstaan voor het verkrijgen van den spoorweg langs Waapvijk. Wij zijn welwil lend in staat gesteld, een voorbeeld in ons land aan te halen ter bevestiging van het gezegde. Te Wageningen worden ook krachtige po gingen in 't werk gesteld tot het verkrijgen van een tramway naar het dichtstbijzijnde station Ede van den Rijnspoorweg. Laten we het verslag der commissie daaromtrent zelve spreken /•/Bij de Directie der Nederlandsclie Rijn- spoorweg-maatschappij vond dit plan (tram- ,/way-aanleg) grooten bijval en krachtige medewerking werd toegezegd. Reeds dadelijk „verklaarde zij zich bereid op het station „Ede de noodige haar toebehoorende terreinen „voor de uitoefening van dien dienst kosteloos „beschikbaar te stellenzoomede haar per soneel voor het vervoer èn van personen èn „van goederen naar Wageningen. Verder „zouden op alle stations dier maatschappij „doorgaande plaats- en bagage-biljetten naar „Wageningen worden uitgegeven met inbegrip „van de prijzen voor den tramway, gelijk „wederkeerig te Wageningen dergelijke bil- „jetten naar al die stations zouden worden „verkocht. Verder bood zij aan 1/3 van het „benoodigde kapitaal te zullen verschaffen „onder verband van de eigendommen der op „te richten vennootschap tegen een minimum „rente van 3 pet. en een maximum van 5 „pet.wanneer de onderneming meer dan „dit bedrag in een jaar afwierpzoude de „helft van het meerdere strekken tot aflos sing van het kapitaal van den Rijnspoorweg, „en de andere helft als reserve-kapitaal het „eigendom der onderneming blijven." Wel een bewijs voorwaar dat de directie van den Rijnspoorweg er belang in ziet zijlijnen met krachtige hand te ondersteunen. En de Rijnspoorwegmaatschappij is genoeg bekend wat hare goede financieele resultaten betreft. Eu nu iets omtrent de beweegkracht op de tramways. Twee beweegkrachten worden thans aangewend; stoom en paarden en tot heden de paarden nog het meest. Het zal onnoodig zijn redenen van den voorkeur van stoomkracht te geven het zijn dezelfde als die bij elke krachtuitoefening gelden op het gebied van industrie en ver keerswezen. Stippen we alleen de hoofdbe zwaren tegen het gebruik van stoom aan, die het meeste aan de orde van den dag zijn. Wij bedoelen het schrikken der last dieren op de wegen, en het bezwaar van spoedig stilhouden. Het eerste kan een be zwaar zijn, doch niet van dien aard, dat het de invoering van stoom zon beletten het gebruik van stoomtramways in straten van steden, waar het wagenverkeer van veel groo teren omvang is dan op verbindingswegen, bewijst dat dit bezwaar niet van dien aard is, dat stoom niet algemeen zou kunnen in gevoerd worden, zooals uit aan te halen voorbeelden blijken zal. Het tweede is slechts een technische quaestie die reeds uit den weg geruimd is, want we lezen omtrent de voiture automotrice (zelfwerkend stoomrij- tuig) van Enschede-Buret, bestemd voor stoom tramways, in het tijdschrift van het Instituut van Ingenieurs (Juni 78) het volgende „De eerste proefmachine daarvan hebben „wij te Brussel op den Boulevard botanique „en eenige maanden later in 1876 op clen „spoorweg Braine-le-Comte in werking ge- „bracht. De proefnemingen hebben uitste kend voldaan, waarvan verschillende attesten „van Belgische en Engelsche ingenieurs in „ons bezit zijn. De heer Enschedé meende „nog verder te moeten gaan, en wij hebben „een stoomrijtuig voor spoorwegen met beperkt „personenverkeer ontworpen. Ons voornem#» „is na samenstelling van bet geheel, (deels „te Brussel, deels in de Koninkl. fabriek „van den heer J. J. Beijnes te Haarlem te „vervaardigen) dit stoomrijtuig te zenden „naar de Parijsche tentoonstelling. Wij heb- „ben gemeend eene zoo zeldzaam aangeboden „gelegenheid te moeten aangrijpen om, waar „de intelligentie van de gansche wereld ver zameld is het oordeel af te wachten omtrent „een nieuw principe, waarvan een omkeering „van het gansche exploitatiesysteem van spoor- „wegtramways, buurtwegen, met zekerheid „te verwachten is. De machine maakt niet „het minste gerucht, maakt geen rook en „doet geen stoom ontsnappen. Door een „eigenaardige inrichting is het ons gelukt „naar willekeur met een snelheid van 10 Km. „per uur, de machine oogenblikkelijk niet „alleen te doen stilstaan, maar zelfs in tegen overgestelde richting te doen teruggaan. „In een officieel rapport door den ingenieur „Kirck-Patrick, die onze proeven gedurende „weken heeft bijgewoond uitgebracht aan „den baron de Vandal, president-directeur „van den tramway du Nord te Parijs zegt „hij „Le mouvement de cette machine est „„tellement régulier et doux, qu'on ne peut „„se le représenter que par le balaucier „„d'une pendule ordinaire"". De met het stoomrijtuig Enschedé-Buret te bereiken snelheid is 50 KM. per uur. Meer dan 30 KM. wordt in ons land niet toegelaten voor dit verkeersmiddel. Z. M. de Koning heeft den heer mr. W. II. üullert benoemd tot voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. In het jongstverschenen Wochen- und Xreis- blatt leest men Vele dagbladen hebben melding gemaakt van de verloving van prinses Emma met den Koning der Nederlanden. Het eene blad meldtdat de verloving heeft plaats gehad, het andere dat de plechtigheid tegen het aan staande voorjaar op handen is. Naar de berichten, door ons ingewonnen, zijn die mededeelingen allen valsch en onwaar. Dit alleen is zeker dat de Koning der Nederlanden den vorst van Waldeck en Pyrmont de toezegging heeft gedaan, om hem in den loop van den herfst andermaal te komen bezoeken. Onze correspondent meldt ons het volgende omtrent de te Boxtel gehouden landbouw-ten- toonstelling Volgens het feest-programma kwamen de leden van de Maatschappij bij elkander bij Bloem in het Fortuin en trokken vandaar, in plechtigen optocht naar het tentoonstellings-terrein. De stoet was samengesteld als volgt: Voorop ging de Fanfare van Boxtelvrolijke marschen spelendevervolgens de leden der Juryhet Hoofdbestuurde leden der Rege- lings-commissie en de Commissarissen van orde terwijl de trein gesloten werd door de leden der club Boxtel en omstreken. Namens den Voorzitter der Maatschappij den heer J. A. v. d. Burgtdie verhinderd was voor Maandag te komenwerd de tentoonstel ling geopend door den voorzitter der 7e Af- deelingbaron F. van Larasweerde burgemees ter van Boxtel en Haaren. Deze hield bij die gelegenheid eene korte krachtige toespraak en verder luisterde de Fanfare de opcnings-plech- tigheid op door de uitvoering van eenige nette stukken. Voor het tentoonstellingsterrein had men uit gekozen eene uitgestrekteschoongelegen weide, toebehoorende aan den heer MahieHeer van Boxtel en Liempdein de nabijheid van het station een perceel gansch omgeven door hoog opgeschoten kanada boomen, Het terrein was behoorlijk afgeslotenterwijl eene eenvoudige nette poort toegang verleende, De weide was in een feestterrein herschapen; talrijke kronkelpaden verdeelden het geheel in een aantal doelmatigenet gevormde perken. Vlaggentropheën en groene dennen hier en daar aangebrachtgaven het geheel een waar lijk feestelijk aanzien. Rechts en links van den ingang waren de voor het vee bestemde plaatsen die eerst Maandag zouden worden ingenomen. Daarop volgde eene collectie werktuigenver volgens eenige fraai aangelegde bloemperken boomgewassen en heesters. Links vond men eene verzameltng landbouw- en tuingereedschap, zuivelwerktuigen voor de zuivelbereiding kunstmest9toiFen producten der bijenteeltza den halmgewassentuingroenten ooft enz. Rechts was geëtaleerd allerlei soort [van graan en voedergewassen mangelwortelen en suiker bieten hop vlas hennipmaïsaardappelen, enz. en ten slotte eene scboone verzameling bouquetten. Achter op het terrein vond meu nog geex- poseerd eene fraaie collectie landbouwproducten, van de Maatschappij Helenaveenalsmede eene kioskgedekt met pannen en vorsten van hier nog weinig bekend modelafkomstig van Echt in Limburg. Ook bevond zich op dat gedeelte een gebouw, waar men tegen matigen prijs goede verver- schingen kou bekomen alsook de muziektent. Tot eer der Regelings-commissie moet gezegd worden dat zij haar plan goed doordacht heeft, dat alles den stempel draagt van rijp nadenken en gezond overlegdat zij hare taak flink heeft aangepaktmet moed en ijver de handen uit den mouw gestoken en geen middeldat op haren weg lagongebruikt heeft gelaten om het slagen der tentoonstelling te verzekeren. De volgende gouden medailles zijn toegekend: 1. Dieuitgeloofd door Z. M. den Koning Yoor den schoonsten dekhengst aan A. den Ouden te Zevenbergen. 2. Voor den besten stierinlandsch rasaan W. van Avendonk te Moergestel. 3. Voor de schoonste verzameling ongehoornd rundree aan V. E. F. M. Scholten van Aschat te St. Agatha. 4. Voor de schoonste en belangrijkste verza meling bloemen aan W. A. H. de Werd te Boxtel. 5. Voor het schoonste en langste schot van

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1878 | | pagina 1